LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. liepos 14 D. NUTARIMO nR. 1052 „dĖL VALSTYBĖS valdomų įmonių veiklos SKAIDRUMO užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 12 d. Nr. 18

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimą Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ (Žin., 2010, Nr. 88-4637):

1. Papildyti šiuo 11 punktu:

11. Nustatyti, kad Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo nuostatos, reglamentuojančios valstybės valdomų įmonių informacijos atskleidimą, jų metinio pranešimo ir šešių mėnesių tarpinio pranešimo arba veiklos ataskaitos ir šešių mėnesių tarpinės veiklos ataskaitos turinį, apskaitos tvarkymą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių rengimą, metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito atlikimą, pranešimų, veiklos ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkinių pateikimą, taikomos pagal principą „laikykis arba paaiškink“.“

2. Išdėstyti 3.2 punktą taip:

3.2. iki 2011 m. birželio 1 d. – parengti priemones, kurios sudarytų sąlygas optimizuoti apibendrintų metinių ir tarpinių ataskaitų apie valstybės valdomas įmones rengimą.“

3. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

4. Nurodytu nutarimu patvirtintame Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių apraše:

4.1. Pripažinti netekusiu galios 8 punktą.

4.2. Išdėstyti 29 punktą taip:

29. Valstybei atstovaujanti institucija Skaidrumo gairių 26 punkte nurodytus dokumentus pateikia koordinuojančiai institucijai per 3 darbo dienas nuo atitinkamų dokumentų viešo paskelbimo, tačiau ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai pasibaigia Skaidrumo gairių 26.1–26.5 punktuose nurodyti terminai. Valstybei atstovaujanti institucija taip pat teikia koordinuojančiai institucijai su gero valdymo politikos formavimu ir šios politikos įgyvendinimu, įskaitant Skaidrumo gairių nuostatų taikymą, susijusią informaciją ir paaiškinimus, dėl kurių į valstybei atstovaujančią instituciją su motyvuotu prašymu kreipiasi koordinuojanti institucija.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                  DAINIUS KREIVYS