LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

N U T A R I M A S

 

DĖL Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. RUGPJŪČIO 13 d. nutarimo nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2011 m. sausio 12 d. Nr. 5

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2004, Nr. 148-5361; 2005, Nr. 97-3654):

1.1. Išdėstyti 3 punkto aštuntąją pastraipą taip:

Kasininkas – ūkio subjekto darbuotojas, kuris prekių pardavimo (paslaugos suteikimo) vietoje kasos aparate fiksuoja asmens atsiskaitymą ir išduoda jam pinigų priėmimo ir (arba) išmokėjimo apskaitos dokumentą. Šiuo atveju darbuotoju taip pat laikomas individualios įmonės savininkas, kuris pats atlieka minėtas funkcijas, arba ūkinės bendrijos tikrasis narys, kuris minėtas funkcijas atlieka bendrosios jungtinės veiklos sutarties pagrindu, taip pat individualia veikla besiverčiantis gyventojas.“

1.2. Pripažinti netekusiu galios 10.9 punktą.

1.3. Išdėstyti 10.10 punktą taip:

10.10. prekiaujantiesiems savo (nuosavybės teise priklausančiame ar kitais teisėtais pagrindais naudojamame) namų valdos žemės sklype, mėgėjų sodo sklype arba kitoje žemės ūkio valdoje (ūkyje), kurių ekonominis dydis neviršija 1 ekonominio dydžio vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512), išaugintais žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais, jeigu prekiautojas prekybos vietoje turi dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą;“.

1.4. Išdėstyti 10.16 punktą taip:

10.16. prekiaujant lauko sąlygomis, t. y. ne pastatuose ar patalpose, taip pat ne kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuosiuose nameliuose, autoparduotuvėse.“

1.5. Išdėstyti 12.1 punktą taip:

12.1. gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085), išskyrus individualia veikla besiverčiančius gyventojus, prekiaujančius maisto produktais (maistu), jeigu jie nenurodyti šio Aprašo 10.10 punkte;“.

1.6. Išdėstyti 14 punktą taip:

14. Kasos aparatą turi naudoti tik tas ūkio subjektas, kurio vardu jis užregistruotas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, išskyrus tuos atvejus, kai individualia veikla besiverčiantis gyventojas, sudaręs naudojimosi kasos aparatu sutartį, naudoja kito ūkio subjekto vardu užregistruotą kasos aparatą. Tokios sutarties (sutarčių) sudarymas fiksuojamas arba apie jį pranešama Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka. Valstybinė mokesčių inspekcija gali nustatyti kitus atvejus ir sąlygas, kai gali būti naudojamas kito ūkio subjekto vardu užregistruotas kasos aparatas.“

1.7. Papildyti 15 punktą penktąja pastraipa:

„Tais atvejais, kai individualia veikla besiverčiantis gyventojas, turėdamas naudojimosi kasos aparatu sutartį, naudoja kito ūkio subjekto vardu užregistruotą kasos aparatą, kasos aparato perregistruoti nereikalaujama, jei įvykdomos šio Aprašo 14 punkte nurodytos sąlygos. Valstybinė mokesčių inspekcija gali nustatyti kitus atvejus ir sąlygas, kai kasos aparato išregistruoti ar perregistruoti nebūtina.“

1.8. Išdėstyti 18 punktą taip:

18. Kiekvienam naudojamam kasos aparatui turi būti pildomas atskiras Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka įformintas kasos aparato kasos operacijų žurnalas. Šiame žurnale turi būti kasos aparato kiekvienos darbo dienos ataskaita („Z“), išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytus atvejus. Valstybinė mokesčių inspekcija Kasos aparatų naudojimo taisyklėse gali nustatyti ir kitus atvejus, kai kasos operacijų žurnale turi būti kitos kasos aparato ataskaitos arba informaciniai duomenys. Dienos ataskaitos turi būti pasirašytos kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto vadovo įgalioto atsakingo asmens, kasos aparatą naudojančio gyventojo, įklijuotos ir įregistruotos kasos aparato kasos operacijų žurnale. Žurnalas per darbo dieną laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Transporto priemonėse ir kitose nestacionariose atsiskaitymo vietose gali būti laikoma kasos aparato kasos operacijų žurnalo titulinio lapo kopija. Užpildytas kasos operacijų žurnalas saugomas 10 metų. Valstybinė mokesčių inspekcija individualia veikla besiverčiantiems gyventojams gali nustatyti kitokią kasos aparato kasos operacijų žurnalo laikymo prekybos vietoje tvarką.

Kasos aparatų, kurie veikia (išduoda prekę ar suteikia paslaugą ir registruoja įplaukas) be kasininko ar kito darbuotojo (automatinės degalinės, prekybos ir paslaugų automatai), dienos ataskaitas galima spausdinti tik atliekant inkasavimą, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Šių aparatų įplaukas grynaisiais pinigais pagal sutartį gali inkasuoti banko ar kito nustatytąja tvarka veikiančio juridinio asmens inkasavimo tarnyba, nedalyvaujant kasos aparatą naudojančio ūkio subjekto darbuotojams. Tokiu atveju tinkamai parengtas inkasavimo tarnybos įgaliotas materialiai atsakingas asmuo išspausdina kasos aparato dienos ataskaitą, joje nurodo savo pareigas, vardą, pavardę, parašu patvirtina atliktą inkasavimo operaciją ir perduoda ataskaitą ūkio subjektui sutartyje nustatytu būdu ir laiku, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Automatinių degalinių kasos operacijų žurnalai gali būti laikomi ūkio subjekto buhalterijoje, juose klijuojamos visos išspausdintos dienos ataskaitos („Z“), kurių bendra įplaukų suma gali būti registruojama vienu įrašu ne rečiau kaip kartą per mėnesį.“

1.9. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Kasos aparato kasoje ir kasos operacijų atlikimo vietoje draudžiama laikyti neapskaitytus (taip pat asmeninius) pinigus. Kasos aparatu apskaitytų pinigų kiekis turi sutapti su kasos aparato kasoje ir kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekiu.

Valstybinė mokesčių inspekcija individualia veikla besiverčiantiems gyventojams gali nustatyti kitokią pinigų laikymo kasos operacijų atlikimo vietoje tvarką.

Kai prie vieno kasos aparato vienu metu dirba keli kasininkai ir kasos aparatu tvarkoma atskira kiekvieno kasininko įplaukų apskaita, kiekvienam kasininkui įrengiama atskira kasos aparato kasa.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2011 m. gegužės 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ