VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL NUO UŽSIENIO VIENETŲ PAJAMŲ SUMOKĖTO PELNO MOKESČIO PERSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 31 d. Nr. VA-123

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir siekdamas įgyvendinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; 2008, Nr. 87-3457) 54 straipsnio 1 dalies nuostatas,

tvirtinu Nuo užsienio vienetų pajamų sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo tvarką (pridedama).

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko

2010 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. VA-123

 

NUO UŽSIENIO VIENETŲ PAJAMŲ SUMOKĖTO PELNO MOKESČIO PERSKAIČIAVIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši Nuo užsienio vienetų pajamų sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato užsienio vienetų, nuo kurių pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ar sporto veiklą ir (arba) parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, buvo išskaičiuotas pelno mokestis, sumokėto pelno mokesčio perskaičiavimo tvarką.

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; toliau – PMĮ) 54 straipsniu ir kitais teisės aktais.

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka PMĮ, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Tvarka turi vadovautis užsienio vienetai, norintys perskaičiuoti Lietuvos Respublikoje sumokėtą pelno mokestį nuo ne per nuolatinę buveinę uždirbtų pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ar (ir) sporto veiklą ir (arba) parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

II. ATLIKĖJŲ IR (AR) SPORTO VEIKLOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE APMOKESTINAMASIS PELNAS IR TURTO VERTĖS PADIDĖJIMO PAJAMOS

 

5. Lietuvos Respublikoje vykdomos atlikėjų ar (ir) sporto veiklos apmokestinamasis pelnas yra skirtumas, apskaičiuotas iš už veiklą uždirbtų pajamų atėmus faktiškai patirtas tiesiogiai su tokių pajamų uždirbimu susijusias vieneto sąnaudas.

6. Turto vertės padidėjimo pajamos yra uždirbtos pajamos, kurias sudaro turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir įsigijimo kainų skirtumas.

7. Turto vertės padidėjimo pajamos apskaičiuojamos vadovaujantis PMĮ 14–16 straipsniais.

 

III. APSKAIČIUOTO IR SUMOKĖTO PELNO MOKESČIO PERSKAIČIAVIMAS

 

8. Užsienio vienetas, ne per nuolatinę buveinę gavęs pajamų už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ar (ir) sporto veiklą ir (arba) parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, nuo kurių buvo sumokėtas pelno mokestis, ir norintis, kad išskaičiuotas pelno mokestis būtų perskaičiuotas, turi pats arba per savo atstovą kreiptis į tą Lietuvos Respublikos teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI), kurios veiklos teritorijoje įregistruotas mokestį išskaičiavęs asmuo (Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė ar nuolatinis Lietuvos gyventojas).

9. Norėdamas perskaičiuoti išskaičiuotą pelno mokestį už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, užsienio vienetas arba jo atstovas AVMI turi pateikti:

9.1. laisvos formos prašymą dėl mokesčio permokos grąžinimo, kuriame turi būti nurodyti prašymą pateikusio užsienio vieneto rekvizitai (pavadinimas, identifikacinis numeris, adresas), mokestį prie pajamų šaltinio išskaičiavusio asmens rekvizitai (pavadinimas / vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, adresas), perleisto nekilnojamojo turto rekvizitai (adresas), turto įsigijimo kaina, turto pardavimo kaina, išskaičiuota mokesčio suma ir jo sumokėjimo data, grąžintina suma, kredito įstaigoje esančios sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžintinas mokestis, numeris,

9.2. dokumentus, pagrindžiančius nekilnojamojo turto įsigijimo kainą,

9.3. nekilnojamojo turto perleidimą patvirtinančius ir jo pardavimo kainą pagrindžiančius dokumentus,

9.4. pateikiamų dokumentų aprašą.

10. Norėdamas perskaičiuoti išskaičiuotą pelno mokestį už Lietuvos Respublikoje vykdomą atlikėjų ar (ir) sporto veiklą, užsienio vienetas arba jo atstovas AVMI turi būti pateikti:

10.1. laisvos formos prašymą dėl mokesčio permokos grąžinimo, kuriame turi būti nurodyti prašymą pateikusio užsienio vieneto rekvizitai (pavadinimas, identifikacinis numeris, adresas), mokestį prie pajamų šaltinio išskaičiavusio asmens rekvizitai (pavadinimas / vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, adresas), vykdyta veikla, veiklos vykdymo vieta (adresas), į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėto mokesčio suma ir jo sumokėjimo data, grąžintina suma, kredito įstaigoje esančios sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžintinas mokestis, numeris,

10.2. dokumentus, pagrindžiančius patirtas sąnaudas, susijusias su Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyta atlikėjų ir (ar) sporto veikla,

10.3. dokumentus, pagrindžiančius už Lietuvos Respublikoje vykdytą atlikėjų ar (ir) sporto veiklą gautas pajamas (pajamų sumą, išmokėjimo datą),

10.4. kai pelno mokestis išskaičiuotas iš užsienio pelno nesiekiančio vieneto pajamų, gautų už atlikėjų veiklą ar (ir) sporto veiklą Lietuvoje, kurios nėra jo ūkinės komercinės veiklos pajamos – dokumentus, patvirtinančius, kad jis yra laikomas užsienio valstybėje pelno nesiekiančia organizacija ir kad pajamos, gautos už atlikėjų veiklą ar (ir) sporto veiklą Lietuvoje, nėra jo ūkinės komercinės veiklos pajamos,

10.5. pateikiamų dokumentų aprašą.

11. Tvarkos 9.2, 9.3, 10.2, 10.3 ir 10.4 punktuose nurodyti dokumentai turi atitikti PMĮ 11 straipsnyje nustatytus dokumentams keliamus reikalavimus.

12. Užsienio vienetas arba jo atstovas turi pateikti visų prie prašymo dėl mokesčio permokos grąžinimo pridėtų dokumentų originalus ar jų kopijas. Dokumentų originalai, AVMI priėmus sprendimą, grąžinami užsienio vienetui arba jo atstovui.

13. Jeigu Tvarkos 9 ir 10 punktuose nurodyti dokumentai surašyti ne lietuvių kalba, AVMI gali paprašyti pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą. Gavus tokį AVMI prašymą, turi būti pateiktas dokumentų vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir spaudu.

14. AVMI gali paprašyti papildomų dokumentų, reikalingų teisingai perskaičiuoti pelno mokestį.

15. Užsienio vieneto arba jo atstovo prašymas dėl mokesčio permokos grąžinimo nagrinėjamas, jeigu pateikiami visi Tvarkos 9, 10 ir 14 punktuose nurodyti dokumentai ir išskaičiuota pelno mokesčio suma sumokėta į biudžetą.

16. AVMI, kuriai užsienio vienetas pateikė prašymą dėl mokesčio permokos grąžinimo, patikrina prašymo pagrįstumą bei pateiktų dokumentų ir sandorių teisėtumą ir priima sprendimą:

16.1. grąžinti pelno mokesčio permoką,

16.2. negrąžinti pelno mokesčio permokos.

17. Jeigu AVMI priima sprendimą grąžinti pelno mokesčio permoką, tačiau užsienio vienetas turi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikai, tai šios nepriemokos privalo būti padengiamos iš grąžintinos pelno mokesčio sumos, o užsienio vienetui grąžinama tik likusi grąžintina pelno mokesčio permokos dalis.

18. Užsienio vieneto arba jo atstovo prašymą dėl mokesčio permokos grąžinimo AVMI išnagrinėja bei pelno mokesčio permoką grąžina Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 87 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais.

 

_________________