LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO Nr. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIO PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 3 d. Nr. A1-1

Vilnius

 

 

Pakeičiu Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 140-5368; 2010, Nr. 122-6242):

1. Išdėstau 79.7.1 punktą taip:

79.7.1. teikia Centro teritoriniam padaliniui prašymą gauti techninės pagalbos priemones nuolat naudoti bei įsigyti laikinai naudoti ir kiekines paraiškas su vardiniu sąrašu, kuriame yra nurodoma ši informacija:“.

2. Išdėstau 79.7.3 punktą taip:

79.7.3. adresas, telefono numeris;“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                Donatas Jankauskas