LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. balandžio 5 D. ĮSAKYMO Nr. A1-92 „dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-639

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. A1-92 „Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 43-1569, Nr. 86-3375; 2007, Nr. 53-2065; 2008, Nr. 134-5219; 2009, Nr. 75-3082):

1. Pripažįstu netekusiu galios 5 punktą.

2. Nurodytu įsakymu patvirtintuose Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciniuose reikalavimuose:

2.1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Socialiniais darbuotojais ir socialinio darbuotojo padėjėjais laikomi socialinį darbą dirbantys asmenys, kurių pareigybės yra išvardintos Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-401 (Žin., 2008, Nr.142-5667).“

2.2. Įrašau 27 punkte vietoj žodžio „etatai“ žodį „pareigybės“.

3. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašą nauja redakcija (pridedama).

4. Išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                           Donatas Jankauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d.

įsakymu Nr. A1-92

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2010 m. gruodžio 31 d.

įsakymo Nr. A1-639 redakcija)

 

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Tvarkos aprašas) nustato socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų ir socialinį darbą dirbantiesiems prilyginamų darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimo tikslus ir uždavinius, profesinės kvalifikacijos kėlimo organizavimą ir finansavimą bei kvalifikacijos kėlimo programų atranką.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Socialiniai darbuotojai – Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-401 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.142-5667), 2 punkte nurodyti darbuotojai.

Socialinio darbuotojo padėjėjai – Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-401 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“, 3 punkte nurodyti darbuotojai.

Socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai – Socialinį darbą dirbantiesiems prilyginamų pareigybių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo ir Socialinį darbą dirbantiesiems prilyginamų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 112-5050), nurodyti darbuotojai.

Supervizija – tai socialinį darbą dirbančiųjų bei įstaigų (įmonių, organizacijų), kuriose dirbamas socialinis darbas, vadovų, struktūrinių padalinių vadovų konsultavimas profesinių santykių klausimais, kad būtų tobulinama specialistų profesinė kompetencija ir organizacijų veikla. Supervizija gali vykti individualiai, grupėse arba komandose bei organizacijose. Supervizijos procesui vadovauja profesionalūs supervizoriai.

Praktinis mokymasis – praktinių socialinio darbo įgūdžių įgijimas pagal praktinio mokymosi kvalifikacijos kėlimo programas ir dalyvavimas supervizijoje.

Teorinis mokymasis – profesinių socialinio darbo žinių ir vertybių, reikalingų praktinei veiklai, sistemos įgijimas nuosekliųjų ar nenuosekliųjų studijų būdu pagal teorinio mokymosi kvalifikacijos kėlimo programas.

 

II. SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

3. Socialinį darbą dirbančiųjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tikslas – kelti socialinį darbą dirbančiųjų profesinę kvalifikaciją, užtikrinant aukštą socialinio darbo ir socialinių paslaugų kokybę bei veiksmingumą.

4. Socialinį darbą dirbančiųjų profesinės kvalifikacijos kėlimo uždaviniai:

4.1. skatinti socialinį darbą dirbančiųjų profesinį tobulėjimą;

4.2. sudaryti galimybes socialinį darbą dirbantiesiems kelti įgyti didesnę profesinę kompetenciją;

4.3. tirti socialinį darbą dirbančiųjų profesinio tobulinimosi poreikius ir įvertinti socialinio darbo būklę;

4.4. plėtoti socialinį darbą dirbančiųjų profesinį bendravimą ir bendradarbiavimą.

 

III. SOCIALINIO DARBUOTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 

5. Socialinis darbuotojas privalo nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją. Jo profesinė kvalifikacija yra vertinama socialinio darbuotojo atestacijos metu.

6. Socialinis darbuotojas kelia savo kvalifikaciją dalyvaudamas teoriniuose mokymuose, kuriuose nenuosekliųjų studijų būdu jis įgyja teorines socialinio darbo žinias, bei praktiniuose mokymuose, kuriuose nenuosekliųjų studijų būdu jis įgyja praktinius socialinio darbo įgūdžius ir gebėjimus.

7. Socialinis darbuotojas gali kelti savo kvalifikaciją, organizuodamas kitų asmenų teorinius ir praktinius mokymus, kurių metu jis moko kitus socialinius darbuotojus, socialinio darbuotojo padėjėjus, socialinio darbo studentus, padėdamas jiems įgyti reikalingų socialinio darbo žinių bei praktinių socialinio darbo įgūdžių ir gebėjimų.

8. Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos kėlimo formos yra:

8.1. teorinis mokymasis:

8.1.1. paskaitos;

8.1.2. teoriniai seminarai;

8.2. praktinis mokymasis:

8.2.1. praktiniai užsiėmimai;

8.2.2. profesinė praktika;

8.2.3. dalyvavimas supervizijoje;

8.3. kitų asmenų teorinis mokymas:

8.3.1. paskaitos;

8.3.2. teoriniai seminarai;

8.3.3. įžanginis socialinių darbuotojų padėjėjų teorinis mokymas;

8.4. kitų asmenų praktinis mokymas:

8.4.1. praktiniai užsiėmimai;

8.4.2. vadovavimas socialinio darbo studentų profesinei praktikai;

8.4.3. įžanginis socialinių darbuotojų padėjėjų praktinis mokymas.

9. Minimali socialinio darbuotojo kvalifikacijos kėlimo trukmė priklauso nuo kvalifikacinės kategorijos, kurią jis siekia įgyti arba prasitęsti galiojimo laiką ir kuri yra nustatyta socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos apraše.

10. Socialinių darbuotojų teoriniai ir praktiniai mokymai vykdomi pagal socialinius darbuotojus rengiančių aukštųjų mokyklų socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas ir Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus (toliau vadinama – Tarnyba) patvirtintas socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas. Pagrindinius reikalavimus Tarnybos direktoriaus tvirtinamų programų atrankai nustato šio Tvarkos aprašo VI skyrius. Taip pat socialiniam darbuotojui, dirbančiam su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais, į kvalifikacijos kėlimą yra įskaitomi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojami bendros įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo programos (PRIDE) mokymai.

11. Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas rengia ir vykdo socialinio darbo metodiniai centrai, socialinius darbuotojus rengiančios aukštosios mokyklos bei kitos įstaigos (įmonės, organizacijos).

12. Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų poreikį šalyje tiria, šių programų rengimą inicijuoja bei jų įgyvendinimą koordinuoja Tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija.

13. Superviziją gali vykdyti specialistas, kuris yra baigęs specialius supervizijos mokymus mokymo įstaigoje ir turi tai patvirtinantį dokumentą.

14. Socialinio darbuotojo darbdavys privalo jam sudaryti sąlygas kelti savo profesinę kvalifikaciją šio Tvarkos aprašo 8 punkte nustatytomis profesinės kvalifikacijos kėlimo formomis ne mažiau kaip 16 valandų per metus.

15. Socialinio darbuotojo dalyvavimas socialinio darbo kvalifikacijos kėlimo renginiuose (socialinio darbo stažuotėse, socialinio darbo mokymo įstaigų organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose) užsienyje, taip pat Lietuvos Respublikoje tais atvejais, kai minėtus renginius organizuoja užsienio socialinio darbo mokymo įstaigų lektoriai, yra įskaitomas į socialinio darbuotojo kvalifikacijos kėlimą.

16. Socialinis darbuotojas, siekdamas, kad šio Tvarkos aprašo 15 punkte nurodytos išklausytos teorinio ar praktinio mokymo valandos būtų įskaitytos į jo kvalifikacijos kėlimą, privalo turėti pažymėjimą, kuris būtų išduotas kvalifikacijos kėlimą vykdžiusios įstaigos (įmonės, organizacijos) vadovo, jos struktūrinio padalinio vadovo ar įgalioto asmens. Pažymėjime turi būti nurodyta: vieta, kurioje socialinis darbuotojas kėlė savo kvalifikaciją, kvalifikacijos kėlimo data, forma ir trukmė (valandomis). Pažymėjimas turi būti patvirtintas jį išdavusio asmens parašu ir įstaigos (įmonės, organizacijos) antspaudu.

17. Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis, kuris dirba socialiniu darbuotoju Lietuvos Respublikoje, savo kvalifikaciją kelia, vadovaudamasis šio Tvarkos aprašo nuostatomis.

 

IV. SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 

18. Socialinio darbuotojo padėjėjas privalo kelti savo profesinę kvalifikaciją, dalyvaudamas įžanginiuose ir periodiniuose mokymuose.

19. Įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus privalo išklausyti kiekvienas asmuo, kuris pradeda dirbti socialinio darbuotojo padėjėju ir kuris neturi socialinio darbo ar jam prilyginto išsilavinimo. Šių mokymų metu socialinio darbuotojo padėjėjas kelia savo kvalifikaciją, dalyvaudamas teoriniuose mokymuose, kuriuose nenuosekliųjų studijų būdu jis įgyja minimalias teorines socialinio darbo žinias, bei praktiniuose mokymuose, kuriuose nenuosekliųjų studijų būdu jis įgyja minimalius praktinius socialinio darbo įgūdžius ir gebėjimus. Įžanginių socialinio darbuotojo padėjėjo mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 40 valandų.

20. Socialinio darbuotojo padėjėjas privalo dalyvauti periodiniuose socialinių darbuotojų padėjėjų mokymuose ne mažiau kaip 16 valandų per metus. Šių mokymų metu socialinio darbuotojo padėjėjas kelia savo kvalifikaciją, dalyvaudamas teoriniuose mokymuose, kuriuose nenuosekliųjų studijų būdu jis įgyja teorines socialinio darbo žinias, bei praktiniuose mokymuose, kuriuose nenuosekliųjų studijų būdu jis įgyja praktinius socialinio darbo įgūdžius ir gebėjimus.

21. Įžanginio socialinių darbuotojų padėjėjų mokymo formos:

21.1. teorinis mokymasis:

21.1.1. paskaitos;

21.1.2. teoriniai seminarai;

21.2. praktinis mokymasis:

21.2.1. praktiniai užsiėmimai;

21.2.2. profesinė praktika.

22. Periodinių socialinių darbuotojų padėjėjų mokymų formos:

22.1. teorinis mokymasis:

22.1.1. paskaitos;

22.1.2. teoriniai seminarai;

22.2. praktinis mokymasis:

22.2.1. praktiniai užsiėmimai;

22.2.2. profesinė praktika;

22.2.3. dalyvavimas supervizijoje.

23. Socialinių darbuotojų padėjėjų įžanginiai ir periodiniai mokymai vykdomi pagal socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programas, suderintas Tarnybos nustatyta tvarka.

24. Socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programas rengia ir vykdo socialinio darbo metodiniai centrai, mokymo įstaigos bei kitos įstaigos (įmonės, organizacijos).

25. Įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus gali vykdyti įstaigos (įmonės, organizacijos), kurioje socialinio darbuotojo padėjėjas buvo įdarbintas, vadovo paskirtas socialinis darbuotojas, kuris turi aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą bei yra parengęs ir su Tarnyba suderinęs socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programą.

26. Socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programų poreikį šalyje tiria, šių programų rengimą inicijuoja bei jų įgyvendinimą koordinuoja Tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija.

27. Socialinio darbuotojo padėjėjas gali dalyvauti socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programose. Pagal šias programas išklausytos teorinio ir praktinio mokymo valandos yra įskaitomos į socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacijos kėlimą, atitinkamai prilyginant jo išklausytas teorinio ar praktinio mokymo valandas šio Tvarkos aprašo 19 ir 20 punktuose nustatytoms valandoms.

28. Socialinio darbuotojo padėjėjui įsidarbinus, jo darbdavys privalo jam sudaryti sąlygas dalyvauti įžanginiuose socialinių darbuotojų padėjėjų mokymuose ir kelti savo profesinę kvalifikaciją šio Tvarkos aprašo 21 punkte nustatytomis profesinės kvalifikacijos kėlimo formomis ne mažiau kaip 40 valandų.

29. Socialinio darbuotojo padėjėjo darbdavys privalo jam sudaryti sąlygas dalyvauti periodiniuose socialinių darbuotojų padėjėjų mokymuose ir kelti savo profesinę kvalifikaciją šio Tvarkos aprašo 22 punkte nustatytomis profesinės kvalifikacijos kėlimo formomis ne mažiau kaip 16 valandų per metus.

30. Socialinio darbuotojo padėjėjo dalyvavimas socialinio darbo kvalifikacijos kėlimo renginiuose (socialinio darbo stažuotėse, socialinio darbo mokymo įstaigų organizuojamuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose) užsienyje, taip pat Lietuvos Respublikoje tais atvejais, kai minėtus renginius organizuoja užsienio socialinio darbo mokymo įstaigų lektoriai, yra įskaitomas į socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikacijos kėlimą.

31. Socialinio darbuotojo padėjėjas, siekdamas, kad šio Tvarkos aprašo 30 punkte nurodytos išklausytos teorinio ar praktinio mokymo valandos būtų įskaitytos į jo kvalifikacijos kėlimą, privalo turėti pažymėjimą, kuris būtų išduotas kvalifikacijos kėlimą vykdžiusios įstaigos (įmonės, organizacijos) vadovo, jos struktūrinio padalinio vadovo ar įgalioto asmens. Pažymėjime turi būti nurodyta: vieta, kurioje socialinio darbuotojo padėjėjas kėlė savo kvalifikaciją, kvalifikacijos kėlimo data, forma ir trukmė (valandomis). Pažyma turi būti patvirtinta ją išdavusio asmens parašu ir įstaigos (įmonės, organizacijos) antspaudu.

32. Europos Sąjungos valstybių narių, Europos Ekonominės erdvės valstybių ar Šveicarijos Konfederacijos pilietis, kuris dirba socialinio darbuotojo padėjėju Lietuvos Respublikoje, savo kvalifikaciją kelia vadovaudamasis šio Tvarkos aprašo nuostatomis.

 

V. SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIAJAM PRILYGINAMO DARBUOTOJO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 

33. Socialinį darbą dirbantiesiems prilyginami darbuotojai kelia savo profesinę kvalifikaciją socialinio darbo srityje, dalyvaudami „gerosios patirties“ sklaidos renginiuose: teoriniuose seminaruose ir praktiniuose užsiėmimuose, konferencijose, stažuotėse ir kt. arba dalindamiesi savo „gerąja patirtimi“: skaitydami paskaitas ir pranešimus socialinio darbo tema, organizuodami teorinius seminarus ir praktinius socialinio darbo užsiėmimus, vadovaudami socialinio darbo studentų profesinei praktikai ir pan.

34. „Gerosios patirties“ sklaidos renginius socialinį darbą dirbantiesiems prilyginamiems darbuotojams organizuoja socialinio darbo metodiniai centrai, Tarnyba, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija, mokymo įstaigos bei kitos įstaigos (įmonės, organizacijos).

35. Poreikį socialinį darbą dirbantiesiems prilyginamų darbuotojų „gerosios patirties“ sklaidai šalies mastu tiria, šią sklaidą inicijuoja bei jos įgyvendinimą koordinuoja Tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija.

36. „Gerosios patirties“ sklaidos renginius, kuriuos organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, koordinuoja Tarnyba.

37. Socialinį darbą dirbančiajam prilyginamas darbuotojas gali dalyvauti socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programose. Pagal šias programas išklausytos arba organizuotos teorinio ir praktinio mokymo valandos socialinį darbą dirbančiajam prilyginamam darbuotojui atestuojantis yra įskaitomos į jo kvalifikacijos kėlimo trukmę.

38. Šiame skyriuje nustatytuose „gerosios patirties“ sklaidos renginiuose gali dalyvauti ir kiti socialinį darbą dirbantys asmenys – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai ir kt.

 

VI. SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMŲ IR SOCIALINIO DARBO METODINIŲ CENTRŲ ATRANKA

 

39. Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų ir socialinio darbo metodinių centrų atranką koordinuoja ir vykdo Tarnyba.

40. Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa yra rengiama užpildant Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programos formos 3 egzempliorius ir teikiama atrankai Tarnybai. Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų atrankos tvarkos aprašą ir Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programos formą, suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įsakymu tvirtina Tarnybos direktorius.

41. Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą vertina Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų atrankos komisija (toliau vadinama – komisija). Komisiją sudaro Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Tarnybos, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos atstovai ir nepriklausomi socialinio darbo ekspertai. Šios komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Tarnybos direktorius.

42. Komisija socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą vertina pagal 100 balų sistemą, remdamasi šiais vertinimo kriterijais:

42.1. programos aktualumas ir naujumas;

42.2. programos įgyvendinimo rezultatų pritaikymas praktikoje;

42.3. programos atitiktis tikslinės grupės narių specializacijai;

42.4. įvairių mokymo metodų taikymas;

42.5. programos vykdytojų (dėstytojų) patirtis ir kompetencija;

42.6. mokymo turinio aprašymo kokybė;

42.7. materialinės mokymo bazės atitikimas programai vykdyti;

42.8. programos parengimo ir paraiškos pateikimo kokybė.

43. Komisija socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą atrenka, išvesdama kiekvienos programos vertinimo vidutinį balą. Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa yra pripažįstama tinkama, jeigu jos vertinimo vidutinis balas yra ne mažesnis kaip 60 balų.

44. Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa turi būti įvertinta per 45 kalendorines dienas nuo jos gavimo dienos.

45. Atrinktą socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą savo įsakymu tvirtina Tarnybos direktorius.

46. Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa yra registruojama socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programų duomenų bazėje ir galioja 5 metus.

47. Socialinio darbo metodiniai centrai yra atrenkami konkurso būdu vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintais Socialinio darbo metodinių centrų atrankos konkurso nuostatais.

48. Komisijos atrinktus socialinio darbo metodinius centrus, raštu suderintus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savo įsakymu tvirtina Tarnybos direktorius. Socialinio darbo metodinio centro statusas suteikiamas 5 metams.

49. Informacija apie socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programas bei socialinio darbo metodinius centrus yra skelbiama Tarnybos interneto svetainėje.

50. Tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija, šalyje renka informaciją apie patvirtintų ar suderintų kvalifikacijos kėlimo programų efektyvumą ir vykdo jų stebėseną šalyje bei pagal atskirus regionus.

51. Tarnyba nuolat renka informaciją apie socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymus ir skelbia ją interneto svetainėje.

 

VII. SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO FINANSAVIMAS

 

52. Socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų ir socialinį darbą dirbantiesiems prilyginamų darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas yra finansuojamas iš valstybės, savivaldybių, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir pačių socialinį darbą dirbančiųjų lėšų bei kitų šaltinių.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. Socialinį darbą dirbančiam darbuotojui išklausius šiame Tvarkos apraše nustatytus teorinius ar praktinius mokymus pagal socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programą arba socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo programą yra išduodamas pažymėjimas, kuriame nurodoma: kvalifikacijos kėlimo programos pavadinimas (pageidautina su programos kodu), data, mokymų forma, trukmė. Jei socialinis darbuotojas pats organizavo ir vykdė mokymus – užpildoma šio Tvarkos aprašo priede nustatyta pažyma. Pažymėjimą ar pažymą pasirašo įstaigos (įmonės, organizacijos), kurioje buvo išklausyti ar organizuoti mokymai, vadovas ar jo įgaliotas asmuo bei patvirtina įstaigos (įmonės, organizacijos) antspaudu.

 

_________________

 

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo

priedas

 

(Pažyma apie socialinio darbuotojo organizuotus teorinius ar praktinius mokymus forma)

 

___________________________________________________________________________

(socialinio darbuotojo, kuris organizavo teorinius ar praktinius mokymus, vardas ir pavardė)

 

______________________

(adresatas)

 

PAŽYMA apie socialinio darbuotojo organizuotus teorinius ar praktinius mokymus

 

Mokymų formos

Mokymų data

Mokymų trukmė (valandų skaičius)

Mokymų (kvalifikacijos kėlimo programos) pavadinimas (nurodomas programos kodas)

Dalyvių skaičius (pagal pareigybes)

Įstaigos, įmonės, organizacijos, kurioje buvo organizuoti mokymai:

pavadinimas

vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas ir įstaigos, įmonės, organizacijos antspaudas

Kitų asmenų teorinis mokymas

paskaitos

 

 

 

 

 

 

teoriniai seminarai

 

 

 

 

 

 

Kitų asmenų praktinis mokymas

praktiniai užsiėmimai

 

 

 

 

 

 

vadovavimas socialinio darbo studentų profesinei praktikai

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                           _______________                 ________________________

(pareigų pavadinimas)                                        (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2006 m. balandžio 5 d.

įsakymu Nr. A1-92

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2010 m. gruodžio 31 d.

įsakymo Nr. A1-639 redakcija)

 

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Tvarkos aprašas) reglamentuoja socialinių darbuotojų kvalifikacines kategorijas ir jų nustatymo bei pratęsimo kriterijus, socialinių darbuotojų atestacijos komisijų sudėtis ir jų funkcijas, socialinių darbuotojų pasirengimą atestacijai, kvalifikacinių kategorijų suteikimą, pratęsimą ir panaikinimą, skundų ir apeliacijų nagrinėjimą.

2. Socialinių darbuotojų atestacija (toliau vadinama – atestacija) yra privaloma Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-401 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.142-5667) įvardintiems socialiniams darbuotojams.

3. Atestacijoje turi teisę savanoriškai dalyvauti Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-401 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ įvardinti socialinių paslaugų įstaigų vadovai, socialinių darbuotojų padėjėjai, darbuotojai, kurių pareigybės yra įvardintos Socialinį darbą dirbantiems prilyginamų pareigybių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. A1-181 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo ir Socialinį darbą dirbantiesiems prilyginamų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 112-5050) bei kiti darbuotojai, kurių veikla yra tiesiogiai susijusi su socialiniu darbu ir jo organizavimu.

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Atestacija – procedūra, kuria įvertinama socialinio darbuotojo profesinė kompetencija.

Kvalifikacinė kategorija – atitinkamais kriterijais apibūdinamas socialinio darbuotojo profesinės kompetencijos lygmuo, kurį nustato socialinių darbuotojų atestacijos komisija.

Praktinės veiklos vertintojas – įstaigos (įmonės, organizacijos), kurioje dirba socialinis darbuotojas, vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Socialinio darbuotojo praktinė veikla – socialiniam darbuotojui priskiriamų funkcijų ir pareigų vykdymas.

Socialinio darbuotojo profesinė kompetencija – socialinio darbuotojo įgytų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir etinių vertybių visuma, apibūdinanti jo profesinę kvalifikaciją ir nulemianti praktinės veiklos sėkmę.

 

II. ATESTACIJOS UŽDAVINIAI

 

5. Atestacijos uždaviniai:

5.1. skatinti socialinius darbuotojus siekti išsimokslinimo ir didesnės profesinės kompetencijos;

5.2. didinti socialinių darbuotojų atsakomybę už darbo rezultatus, skatinti domėtis ir diegti socialinio darbo naujoves ir kūrybiškai, sėkmingai dirbti, kad galėtų spręsti visuomenėje iškylančias socialines problemas;

5.3. sudaryti sąlygas socialiniams darbuotojams, kad jie, siekdami karjeros, įgytų jų profesinę kompetenciją atitinkančią kvalifikacinę kategoriją;

5.4. didinti socialinio darbuotojo profesijos prestižą visuomenėje.

 

III. aukštąjį SOCIALINIO DARBO ar jam prilygintą IŠSILAVINIMĄ TURINČIų SOCIALINIų DARBUOTOJų KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS IR JŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

 

6. Kvalifikacinė kategorija suteikiama atsižvelgiant į:

6.1. išsilavinimo lygį;

6.2. socialinio darbo stažą;

6.3. profesinės kvalifikacijos kėlimo trukmę;

6.4. praktinės veiklos įvertinimą;

6.5. savo praktinės veiklos pristatymą.

7. Socialinio darbuotojo išsilavinimas skirstomas į:

7.1. socialinių mokslų daktaro kvalifikacinį laipsnį ir įgytą socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį;

7.2. socialinių mokslų daktaro kvalifikacinį laipsnį ir įgytą socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, kai dirbama su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos vaikais ir likusiais be tėvų globos vaikais;

7.3. aukštąjį universitetinį socialinio darbo krypties išsilavinimą (socialinio darbo magistro ir socialinio darbo bakalauro kvalifikaciniai laipsniai);

7.4. aukštąjį universitetinį socialinio darbo krypties išsilavinimą (socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis);

7.5. aukštąjį universitetinį pedagogikos krypties išsilavinimą (socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis), kai dirbama su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos vaikais ir likusiais be tėvų globos vaikais;

7.6. aukštąjį universitetinį socialinio darbo krypties išsilavinimą (socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis);

7.7. aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir įgytą socialinio darbuotojo kvalifikaciją;

7.8. aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir įgytą socialinio pedagogo kvalifikaciją, kai dirbama su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos vaikais ir likusiais be tėvų globos vaikais;

7.9. aukštąjį neuniversitetinį socialinio darbo krypties išsilavinimą (socialinio darbuotojo kvalifikacija);

7.10. aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją, kai dirbama su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos vaikais ir likusiais be tėvų globos vaikais;

7.11. kitą aukštąjį socialiniam darbui prilygintą išsilavinimą, kurį reglamentuoja Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciniai reikalavimai.

8. Socialinio darbo stažu laikomas laikotarpis, per kurį darbuotojas dirbo socialinį darbą ir jo pareigybė buvo nurodyta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1995 m. vasario 13 d. įsakyme Nr. 15 „Dėl Socialinių darbuotojų pareigybių sąrašo tvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. sausio 4 d. įsakyme Nr. 1-1 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-101), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. lapkričio 21 d. įsakyme Nr. A1-181 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo ir Socialinį darbą dirbantiesiems prilyginamų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 112-5050), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 3 d. įsakyme Nr. A1-223 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 96-3608), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakyme Nr. A1-401 „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 142-5667). Socialinio darbo stažui priskiriamas ir socialinį darbą dirbančiųjų pedagoginis darbo stažas, įgytas einant vaikų globos namų auklėtojo pareigas.

9. Profesinės kvalifikacijos kėlimo trukmė vertinama pagal pastaruosius 5 metus profesinės kvalifikacijos kėlimo programose dalyvautų valandų skaičių bei kitiems socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, socialinio darbo studentams dėstytų teorinio ir organizuotų praktinio mokymo valandų skaičių.

10. Socialinio darbuotojo praktinė veikla vertinama pagal šias sritis:

10.1. veiklos veiksmingumą ir rezultatyvumą;

10.2. bendravimą, bendradarbiavimą ir vadybą;

10.3. asmenines savybes ir vertybes.

11. Socialinio darbuotojo praktinę veiklą vertina praktinės veiklos vertintojas, užpildydamas šio Tvarkos aprašo 2 priede nustatytos formos praktinės veiklos įvertinimo lentelę.

12. Socialinio darbuotojo savo praktinės veiklos pristatymą vertina atestacijos komisija pagal atestacijos metu jo pateiktą informaciją apie savo socialinio darbo rezultatus.

13. Kvalifikacinės kategorijos suteikimo reikalavimų sąrašą nustato šio Tvarkos aprašo 1 priedas.

14. Socialinis darbuotojas gali įgyti šias kvalifikacines kategorijas:

14.1. socialinio darbuotojo;

14.2. vyresniojo socialinio darbuotojo;

14.3. socialinio darbuotojo eksperto.

15. Kvalifikacinė kategorija suteikiama 5 metams. Jeigu suėjus 5 metų terminui po kvalifikacinės kategorijos įgijimo reikiamą išsilavinimą turintis socialinis darbuotojas neperatestuojamas, jis praranda anksčiau turėtą kvalifikacinę kategoriją.

 

IV. SOCIALINIO DARBO ar jam prilyginTo IŠSILAVINIMo NETURINČIų SOCIALINIų DARBUOTOJų KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS IR JŲ PRATĘSIMO KRITERIJAI

 

16. Socialinis darbuotojas, kuris iki 2004 m. gegužės 31 d. dalyvavo socialinių darbuotojų atestavime ir įgijo socialinio darbuotojo asistento, jaunesniojo socialinio darbuotojo, socialinio darbuotojo, vyresniojo socialinio darbuotojo, vedančiojo socialinio darbuotojo arba socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, yra atestuojamas, pratęsiant jo turimos kvalifikacinės kategorijos galiojimo laiką. Ši kategorija pratęsiama iki 2011 m. birželio 30 d.

17. Socialinio darbuotojo profesinė veikla vertinama ir kvalifikacinės kategorijos galiojimo laikas pratęsiamas atsižvelgiant į:

17.1. profesinės kvalifikacijos kėlimo trukmę;

17.2. praktinės veiklos įvertinimą;

17.3. savo praktinės veiklos pristatymą.

18. Profesinei kvalifikacijai kelti, jo praktinei veiklai įvertinti bei savo praktinei veiklai pristatyti taikomi šio Tvarkos aprašo 8–12 punktuose nustatyti reikalavimai.

19. Kvalifikacinės kategorijos galiojimo laiko pratęsimo reikalavimų sąrašas nustatytas šio Tvarkos aprašo 1 priede.

20. Socialinis darbuotojas gali prasitęsti šių kvalifikacinių kategorijų galiojimo laiką:

20.1. socialinio darbuotojo asistento;

20.2. jaunesniojo socialinio darbuotojo;

20.3. socialinio darbuotojo;

20.4. vyresniojo socialinio darbuotojo;

20.5. vedančiojo socialinio darbuotojo;

20.6. socialinio darbuotojo eksperto.

21. Socialinis darbuotojas turi siekti įgyti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą ir privalo įgyti vieną iš šio Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytų kvalifikacinių kategorijų ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d.

 

V. ATESTACIJOS KOMISIJOS

 

22. Atestaciją vykdo Vyriausioji socialinių darbuotojų atestacijos komisija (toliau vadinama – VAK) ir teritorinė socialinių darbuotojų atestacijos komisija (toliau vadinama – TAK), kurių veiklą koordinuoja ir techniškai aptarnauja Socialinės globos įstaigų administravimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Tarnyba).

23. VAK sudėtį, VAK ir TAK nuostatus tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras, TAK sudėtį, suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau vadinama – SADM), tvirtina Tarnybos direktorius.

24. VAK sudaro 9 nariai: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir 7 nariai. VAK sudaroma iš SADM, Tarnybos, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos (toliau vadinama – LSDA) atstovų, socialinius darbuotojus rengiančių aukštųjų mokyklų ir kitų įstaigų (įmonių, organizacijų) atstovų. Ne mažiau kaip 2/3 VAK narių privalo turėti socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį arba socialinių mokslų daktaro laipsnį.

25. VAK:

25.1. atestuoja aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą turinčius socialinius darbuotojus ir suteikia jiems socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacines kategorijas;

25.2. atestuoja socialinio darbo ar jam prilyginto išsilavinimo neturinčius socialinius darbuotojus ir pratęsia jų vedančiojo socialinio darbuotojo ir socialinio darbuotojo eksperto kvalifikacinių kategorijų galiojimo laiką;

25.3. teikia SADM pasiūlymus dėl TAK nuostatų tvirtinimo;

25.4. nagrinėja socialinių darbuotojų skundus ir apeliacijas dėl TAK priimtų sprendimų;

25.5. teikia informaciją SADM apie atestacijos eigą ir rezultatus;

25.6. vykdo kitas jai nustatytas funkcijas.

26. TAK sudaro 7 nariai: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir 5 nariai. TAK pirmininkas yra Tarnybos atstovas, kiti komisijos nariai – savivaldybių administracijų darbuotojų, socialinių paslaugų įstaigų (įmonių, organizacijų) darbuotojų, LSDA, socialinius darbuotojus rengiančių aukštųjų mokyklų ir kitų įstaigų (įmonių, organizacijų) atstovai. Ne mažiau kaip 2/3 TAK narių privalo turėti socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį arba vedančiojo socialinio darbuotojo, socialinio darbuotojo eksperto ar vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją.

27. TAK:

27.1. atestuoja socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą turinčius socialinius darbuotojus ir suteikia jiems socialinio darbuotojo arba vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacines kategorijas;

27.2. atestuoja socialinio darbo ar jam prilyginto išsilavinimo neturinčius socialinius darbuotojus ir pratęsia jų socialinio darbuotojo asistento, jaunesniojo socialinio darbuotojo, socialinio darbuotojo ir vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinių kategorijų galiojimo laiką;

27.3. teikia informaciją Tarnybai ir VAK apie socialinių darbuotojų atestacijos eigą ir rezultatus;

27.4. vykdo kitas jai nustatytas funkcijas.

 

VI. PASIRENGIMAS ATESTACIJAI

 

28. Socialinis darbuotojas atestuojamas, jei:

28.1. siekia įgyti kvalifikacinę kategoriją;

28.2. pageidauja įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją;

28.3. pageidauja prasitęsti turimos kvalifikacinės kategorijos galiojimo laiką;

28.4. gautas raštiškas LSDA kreipimasis dėl pakartotinės socialinio darbuotojo atestacijos.

29. Socialiniai darbuotojai, pageidaujantys įgyti arba prasitęsti kvalifikacinės kategorijos galiojimo laiką, prašymą bei visus jų atestacijai reikalingus dokumentus teikia Tarnybai pagal šio Tvarkos aprašo 3 priede nustatytą formą.

30. Kartu su prašymu socialinis darbuotojas pateikia:

30.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

30.2. praktinės veiklos vertintojo užpildytą praktinės veiklos įvertinimo lentelę;

30.3. savianalizės anketą, užpildydamas šio Tvarkos aprašo 4 priede nustatytą formą;

30.4. darbdavio (ar darbdavių) pažymų apie socialinio darbo stažą ir užimamą pareigybę (-es) patvirtinančių dokumentų kopijas;

30.5. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas (išskyrus socialinius darbuotojus, kurie neturi išsilavinimo);

30.6. turėtos kvalifikacinės kategorijos pažymėjimą (jeigu tokį turi);

30.7. pastarųjų 5 metų profesinės kvalifikacijos kėlimą patvirtinančių dokumentų kopijas (dokumentai pateikiami lietuvių kalba);

30.8. darbdavio (ar darbdavių) pažymas, patvirtinančias kitiems socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, socialinio darbo studentams organizuotų teorinio ir praktinio mokymo valandų skaičių ir kt.);

30.9. socialinio darbuotojo nuožiūra kitą jo veiklą apibūdinančią informaciją.

31. Tarnyba patikrina, ar yra pristatyti visi socialinio darbuotojo atestacijai reikalingi dokumentai.

32. Socialiniam darbuotojui nepateikus visų šiame Tvarkos apraše nurodytų jo atestacijai reikalingos dokumentų, Tarnyba iš socialinio darbuotojo gali raštu, elektroniniu paštu pareikalauti per 10 darbo dienų pristatyti trūkstamus dokumentus. Socialiniam darbuotojui nepristačius trūkstamų dokumentų, jo pateiktas prašymas dėl atestacijos nenagrinėjamas.

33. Kai pageidaujančio įgyti arba prasitęsti kvalifikacinės kategorijos galiojimo laiką socialinio darbuotojo pateikti dokumentai, nurodyti šiame Tvarkos apraše, yra pateikti be trūkumų, Tarnyba per 5 darbo dienas perduoda juos atestacijos komisijai svarstyti artimiausiame posėdyje. Tarnyba, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki atestacijos komisijos posėdžio dienos, informuoja socialinį darbuotoją raštu, elektroniniu paštu apie atestacijos komisijos posėdžio datą.

 

VII. KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ SUTEIKIMAS, GALIOJIMO LAIKO PRATĘSIMAS AR PANAIKINIMAS

 

34. Atestacijos komisijos veiklos forma – posėdžiai, kuriems vadovauja atestacijos komisijos pirmininkas, o jo nesant – pirmininko pavaduotojas.

35. Atestacijos komisija socialinio darbuotojo prašymą kvalifikacinei kategorijai gauti arba pratęsti jos galiojimo laiką svarsto posėdyje, kuriame privalo dalyvauti atestuojamas socialinis darbuotojas.

36. Atestacijos komisija sprendimus priima paprasta balsų dauguma atviru arba slaptu balsavimu atestuojamajam nedalyvaujant. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia atestacijos komisijos pirmininko nuomonė.

37. Atestacijos komisijos posėdyje gali dalyvauti (nesuteikiant balsavimo teisės) komisijos kviesti ar įgalioti asmenys iš atestuojamo socialinio darbuotojo socialinių paslaugų įstaigos (įmonės, organizacijos), savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, SADM, Tarnybos ar LSDA atstovai, praktinės veiklos vertintojas.

38. Atestacijos komisijos posėdžio metu rašomas posėdžio protokolas. Protokolą pasirašo atestacijos komisijai pirmininkaujantis asmuo ir posėdyje dalyvavę atestacijos komisijos nariai.

39. Posėdžio metu atestacijos komisija išklauso atestuojamo socialinio darbuotojo informaciją apie jo profesinę veiklą, susipažįsta su jo pateiktais dokumentais, įvertina jo savo praktinės veiklos pristatymą bei išklauso kitų atvykusių į posėdį asmenų paaiškinimus.

40. Atestuojamo socialinio darbuotojo savo praktinės veiklos pristatymą vertina posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai raštu pagal 10 balų skalę, išvesdami įvertinimo vidutinį balą.

41. LSDA, gavusi skundų iš darbdavių, klientų ar kitų šaltinių apie tai, kad socialinio darbuotojo profesinė veikla neatitinka jo turimos kvalifikacinės kategorijos arba apie jo profesinės etikos pažeidimus, gali raštu kreiptis į Tarnybą dėl pakartotinės socialinio darbuotojo atestacijos. Atestacijos komisija apie tai raštu, elektroniniu paštu informuoja socialinį darbuotoją ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo kreipimosi gavimo dienos pakartotinai atestuoja socialinį darbuotoją dalyvaujant LSDA atstovui bei socialiniam darbuotojui. Jeigu socialinis darbuotojas nesutinka, kad būtų pakartotinai atestuojamas, atestacijos komisija turi teisę panaikinti jo turimą kvalifikacinę kategoriją.

42. Iškilus neaiškumams, atestacijos komisija turi teisę kreiptis į LSDA ir prašyti pateikti išvadas dėl atestuojamo socialinio darbuotojo profesinės veiklos atitikties Socialinių darbuotojų profesinės etikos kodeksui.

43. LSDA išvadas dėl atestuojamo socialinio darbuotojo profesinės veiklos atitikties Socialinių darbuotojų profesinės etikos kodeksui pateikia atestacijos komisijai ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo atestacijos komisijos kreipimosi dienos.

44. Atestacijos komisija gali priimti vieną iš šių sprendimų:

44.1. suteikti socialinio darbuotojo pageidaujamą kvalifikacinę kategoriją;

44.2. suteikti aukštesnę (neviršydama komisijos suteikiamų kvalifikacinių kategorijų ribų) negu socialinis darbuotojas pageidavo įgyti kvalifikacinę kategoriją;

44.3. suteikti žemesnę (neviršydama komisijos suteikiamų kvalifikacinių kategorijų ribų) negu socialinis darbuotojas pageidavo įgyti kvalifikacinę kategoriją;

44.4. nesuteikti kvalifikacinės kategorijos;

44.5. pratęsti socialinio darbuotojo turimos kvalifikacinės kategorijos galiojimo laiką;

44.6. nepratęsti socialinio darbuotojo turimos kvalifikacinės kategorijos galiojimo laiko;

44.7. panaikinti socialinio darbuotojo turimą kvalifikacinę kategoriją.

45. Atestacijos komisija, priėmusi sprendimą dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo socialinio darbo krypties išsilavinimą turinčiam socialiniam darbuotojui, po 30 kalendorinių dienų išrašo ir atestuotam socialiniam darbuotojui išduoda kvalifikacinę kategoriją patvirtinantį kvalifikacinės kategorijos pažymėjimą.

46. Atestacijos komisija, priėmusi sprendimą dėl kvalifikacinės kategorijos galiojimo laiko pratęsimo socialinio darbo krypties išsilavinimo neturinčiam socialiniam darbuotojui, po 30 kalendorinių dienų pratęsia atestuotam socialiniam darbuotojui jo turimą kvalifikacinę kategoriją. Ant jo kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo yra užrašoma data, iki kurios pratęsiamas kvalifikacinės kategorijos galiojimo laikas. Šią datą savo parašu patvirtina atestacijos komisijos pirmininkas.

47. Socialinis darbuotojas, kuriam atestacijos metu nebuvo suteiktas ar pratęstas pageidaujamos kvalifikacinės kategorijos galiojimo laikas, gali jos siekti pakartotinai tik atsiradus naujoms sąlygoms, atitinkančioms pageidaujamai kvalifikacinei kategorijai gauti ar jos galiojimo laikui prasitęsti keliamus reikalavimus.

48. Informaciją apie suteiktą, pratęstą ar panaikintą kvalifikacinę kategoriją Tarnyba registruoja socialinį darbą dirbančiųjų duomenų banke.

 

VIII. SKUNDAI IR APELIACIJOS

 

49. Skundus ir apeliacijas dėl TAK priimtų sprendimų nagrinėja VAK.

50. Socialinis darbuotojas, nepatenkintas TAK sprendimu, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo TAK sprendimo priėmimo dienos gali pateikti VAK raštišką prašymą dėl TAK sprendimo peržiūrėjimo.

51. VAK, gavusi socialinio darbuotojo raštišką prašymą dėl TAK sprendimo peržiūrėjimo, patikrina socialinio darbuotojo atestacijai pateiktus dokumentus ir informaciją, išklauso TAK pirmininką bei socialinį darbuotoją ir priima sprendimą dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo, jos galiojimo laiko pratęsimo ar panaikinimo. Sprendimas yra privalomas TAK.

52. VAK sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566).

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. Kvalifikacinės kategorijos siekiantis socialinis darbuotojas ir jo praktinę veiklą vertinantis praktinės veiklos vertintojas už pateiktos informacijos teisingumą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Socialinio darbuotojo darbo užmokesčio dydis priklauso nuo jo turimos kvalifikacinės kategorijos.

55. Kvalifikacinė kategorija gali būti siejama su užimama pareigybe. Darbdavys, skelbdamas konkursą konkrečiai pareigybei užimti, gali iš socialinio darbuotojo reikalauti, kad jis turėtų atitinkamą kvalifikacinę kategoriją.

56. Socialinių darbuotojų dalyvavimo atestacijoje išlaidas apmoka darbdaviai ar patys socialiniai darbuotojai.

57. Kvalifikacinės kategorijos pažymėjimas yra griežtos apskaitos dokumentas, kurio formą tvirtina Tarnybos direktorius.

 

____________________


Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos

aprašo

1 priedas

 

I. AUKŠTĄJĮ SOCIALINIO DARBO AR JAM PRILYGINTĄ IŠSILAVINIMĄ TURINČIŲ Socialinių darbuotojų KVALIFIKACINėms KATEGORIJOMS suteikTI REIKALAVIMŲ sąrašas

 

Kriterijai

Kvalifikacinė kategorija

Socialinis darbuotojas

Vyresnysis socialinis darbuotojas

Socialinis darbuotojas ekspertas

1

2

3

4

I. Išsilavinimas ir minimalus socialinio darbo stažas (metais)

Išsilavinimas

Stažas (metais)

Išsilavinimas

Stažas (metais)

Išsilavinimas

Stažas (metais)

socialinių mokslų daktaro kvalifikacinis laipsnis (turintis socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį)

-

-

DAK

1

DAK

3

socialinių mokslų daktaro kvalifikacinis laipsnis (turintis socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį)*

-

-

DAKp

1

DAKp

4

aukštasis universitetinis socialinio darbo krypties išsilavinimas (socialinio darbo magistro ir socialinio darbo bakalauro kvalifikaciniai laipsniai)

-

-

MAG ir BAK

2

MAG ir BAK

4

aukštasis universitetinis socialinio darbo krypties išsilavinimas (socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis)

MAG

1

MAG

3

MAG

5

aukštasis universitetinis pedagogikos krypties išsilavinimas (socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis)*

MAGp

1

MAGp

3

MAGp

6

aukštasis universitetinis socialinio darbo krypties išsilavinimas (socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis)

BAK

1

BAK

5

-

-

aukštasis universitetinis išsilavinimas ir įgyta socialinio darbuotojo kvalifikacija

UPK

1

UPK

5

-

-

aukštasis universitetinis išsilavinimas ir įgyta socialinio pedagogo kvalifikacija*

UPKp

2

UPKp

6

-

-

aukštasis neuniversitetinis socialinio darbo krypties išsilavinimas (socialinio darbuotojo kvalifikacija)

NPK

1

NPK

7

-

-

aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas ir socialinio pedagogo kvalifikacija*

NPKp

2

NPKp

8

-

-

Kitas aukštasis socialiniam darbui prilygintas išsilavinimas

SDP

2

SDP

8

-

-

*dirbantys su socialinės rizikos šeimomis, socialinės rizikos vaikais ir likusiais be tėvų globos vaikais

 

II. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmė (valandomis)

 

 

DAK

SP/KP 16/40

DAK

ST/SP/KT/KP

16/32/16/32

 

ST – teorinis mokymasis;

SP – praktinis mokymasis (įskaitant dalyvavimą supervizijoje);

KT – kitų socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, socialinio darbo studentų teorinis mokymas;

KP – kitų socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų praktinis mokymas (įskaitant vadovavimą socialinio darbo studentų praktikai)

 

 

DAKp

SP/KP 16/40

DAKp

ST/SP/KT/KP

16/32/20/36

 

 

MAG ir BAK

SP/KP 16/44

MAG ir BAK

ST/SP/KT/KP

16/32/24/36

MAG

ST/SP 8/32

MAG

ST/SP/KP 16/16/32

MAG

ST/SP/KT/KP

32/40/32/40

MAGp

ST/SP 16/36

MAGp

ST/SP/KP 20/20/36

MAGp

ST/SP/KT/KP

40/48/36/40

BAK

ST/SP 16/32

BAK

ST/SP/KP 16/32/16

-

-

UPK

ST/SP 32/40

UPK

ST/SP/KP 16/40/16

-

-

UPKp

ST/SP 36/44

UPKp

ST/SP/KP 20/44/20

-

-

NPK

ST/SP 32/48

NPK

ST/SP 32/48

-

-

NPKp

ST/SP 36/52

NPKp

ST/SP 36/52

-

-

 

SDP

ST/SP 36/52

SDP

ST/SP 36/52

-

-

III. Praktinės veiklos vertinimas (balais)

 

 

 

1. Veiklos veiksmingumas ir rezultatyvumas

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 35

2. Bendravimas, bendradarbiavimas ir vadyba

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 35

3. Asmenybės savybės ir vertybės

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 35

Iš viso balų

ne mažiau kaip 60

ne mažiau kaip 75

ne mažiau kaip 115

IV. Praktinės veiklos pristatymo įvertinimas

(balų vidurkis)

ne mažiau kaip 5

ne mažiau kaip 5

ne mažiau kaip 5

 

II. SOCIALINIO DARBO AR JAM PRILYGINTO IŠSILAVINIMO NETURINČIŲ SocialiniŲ darbuotojŲ KVALIFIKACINių KATEGORIJų galiojimo laikui PRATĘSTI REIKALAVIMŲ sąrašas

 

Kriterijai

Kvalifikacinė kategorija

Socialinio darbuotojo asistentas

Jaunesnysis socialinis darbuotojas

Socialinis darbuotojas

Vyresnysis socialinis darbuotojas

Vedantysis socialinis darbuotojas

Socialinis darbuotojas ekspertas

1

2

3

4

5

6

7

I. Profesinės kvalifikacijos tobulinimo trukmė (valandomis)

 

 

 

 

 

 

ST – teorinis mokymasis;

SP – praktinis mokymasis (įskaitant dalyvavimą supervizijoje);

KT – kitų socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, socialinio darbo studentų teorinis mokymas;

KP – kitų socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų praktinis mokymas (įskaitant vadovavimą socialinio darbo studentų praktikai)

ST/SP 8/16

ST/SP 16/16

ST/SP 16/32

ST/SP/KP 16/32/16

ST/SP/KT/KP

16/32/ 16/16

ST/SP/KT/KP

16/32/ 32/32

II. Praktinės veiklos vertinimas (balais)

 

 

 

 

 

 

1. Veiklos veiksmingumas ir rezultatyvumas

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 35

2. Bendravimas, bendradarbiavimas ir vadyba

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 35

3. Asmenybės savybės ir vertybės

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 20

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 25

ne mažiau kaip 35

Iš viso balų

ne mažiau kaip 60

ne mažiau kaip 60

ne mažiau kaip 60

ne mažiau kaip 75

ne mažiau kaip 75

ne mažiau kaip 115

III. Praktinės veiklos pristatymo įvertinimas (balų vidurkis)

ne mažiau kaip 5

ne mažiau kaip 5

ne mažiau kaip 5

ne mažiau kaip 5

ne mažiau kaip 5

ne mažiau kaip 5

 

_________________


Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos

aprašo

2 priedas

 

Socialinio darbuotojo __________________________PRAKTINĖS veiklos

(vardas ir pavardė)

 

ĮvertinimO LENTELĖ

 

Kriterijaus pavadinimas

Požymiai

Balai * (0–4)

I. Veiklos veiksmingumas ir rezultatyvumas

1.1. Profesinė kompetencija: žinios, gebėjimai, socialinės politikos žinojimas

Išmano naujausias socialinio darbo kryptis bei sugeba jas taikyti savo darbe.

Išmano Lietuvos socialinės politikos kryptis ir aktualijas.

Išmano ir sugeba taikyti galiojančius socialinės paramos teisės aktus.

Išmano ir sugeba taikyti socialinių tyrimų metodus.

Sugeba surasti statistinę bei kitokią reikalingą informaciją bei ja pasinaudoti.

Siekia įgyti naujų žinių ir gebėjimų savo veiklai tobulinti.

Turi gerus socialinio darbo įgūdžius

 

1.2. Gebėjimas įvertinti kliento socialinę situaciją ir nustatyti socialinės paramos poreikį

Sugeba įvertinti asmens, šeimos ir grupės socialinę situaciją bei tiksliai nustatyti jų socialinės paramos poreikį.

Sugeba kelti ir formuluoti tikslus bei uždavinius.

Išmano ir sugeba taikyti efektyviausius kliento socialinio funkcionavimo įvertinimo būdus.

Sugeba įvertinti kliento poreikių tenkinimo galimybes (išteklius)

 

1.3. Gebėjimas planuoti socialinę paramą

Sugeba numatyti socialinės paramos teikimo prioritetus.

Sugeba parinkti socialinę paramą, labiausiai atitinkančią kliento socialinę situaciją.

Sugeba planuoti socialinės paramos procesą.

Sugeba socialinio darbo su klientu plane numatyti visą pagalbos klientui sistemą

 

1.4. Gebėjimas taikyti socialinio darbo metodus

Išmano ir taiko šiuos socialinio darbo metodus: darbo su asmenimis, šeimomis, grupėmis, bendruomene.

Sugeba nustatyti kliento poreikius, savarankiškumo lygį, socialinio funkcionavimo sunkumus.

Sugeba vykdyti pagrindines socialinio darbuotojo funkcijas: konsultuoti, tarpininkauti, patarti, organizuoti paramą krizių atvejais ir kt.

 

1.5. Gebėjimas organizuoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius

Sugeba sutelkti vidinius (kliento) ir jo artimiausios aplinkos išteklius.

Sugeba sutelkti išorinius žmogiškuosius ir finansinius išteklius.

Sugeba nustatyti žmogiškųjų ir finansinių išteklių skirstymo prioritetus, atsižvelgdamas į klientus supančias problemas, jų sprendimo sunkumus ir kitus aspektus

 

1.6. Gebėjimas įtraukti artimiausią kliento aplinką (šeimą, bendriją, bendruomenę) sprendžiant kliento problemas

Supranta kliento artimiausios aplinkos svarbą ir sugeba ją įtraukti į klientą supančių problemų sprendimą.

Sugeba organizuoti šeimą, bendriją, bendruomenę pagalbos klientui resursams sutelkti bei pagalbai jam teikti

 

1.7. Gebėjimas organizuotai ir tiksliai veikti

Yra dalykiškas ir tikslus.

Sugeba organizuotai ir tikslingai veikti bei organizuoti kitus.

Sugeba planuoti ir produktyviai panaudoti darbo dienos laiką

 

1.8. Gebėjimas kūrybiškai dirbti

Yra kūrybiškas, modifikuoja ir kūrybiškai pritaiko socialinio darbo metodus

 

1.9. Gebėjimas sekti ir diegti socialinio darbo naujoves

Domisi socialinio darbo ir socialinės politikos naujovėmis.

Taiko socialinio darbo naujoves savo darbe ir skatina tai daryti kitus

 

1.10. Gebėjimas vertinti savo ir įstaigos (įmonės, organizacijos) veiklą

Sugeba vertinti socialinio darbo procesą.

Sugeba įvertinti suteiktų paslaugų veiksmingumą ir rezultatus.

Sugeba įvertinti bendrųjų (įstaigos, įmonės, organizacijos) ar pagalbos konkrečiam klientui teikimo planų įgyvendinimo svarbą.

Sugeba vertinti kolegų veiklą

 

Iš viso balų

 

II. BENDRAVIMAS, BENDRADARBIAVIMAS IR VADYBA

1.1. Gebėjimas bendrauti su klientais

Aktyviai ir profesionaliai bendrauja su klientais, jų šeimomis ir bendruomenės nariais.

Tobulina savo bendravimo įgūdžius

 

1.2. Dalyvavimas įstaigos (įmonės, organizacijos) veikloje

Aktyviai dalyvauja įstaigos (įmonės, organizacijos) veikloje.

Rūpinasi įstaigos (įmonės , organizacijos) plėtra, teikiamų paslaugų kokybe

 

1.3. Gebėjimas bendradarbiauti ir dirbti specialistų komandoje

Suvokia komandinio darbo principus ir taiko juos savo profesinėje veikloje.

Aktyviai dalyvauja tarpdisciplininėse specialistų komandose, kurios sprendžia kliento problemas

 

1.4. Gebėjimas būti tarpininku (patarėju)

Sugeba būti tarpininku tarp konfliktuojančių pusių.

Sugeba patarti.

Sugeba ginti klientų teises ir interesus

 

1.5. Gebėjimas rengti projektus ir juos įgyvendinti

Sugeba rengti įvairaus lygmens socialinio darbo ir socialinių paslaugų plėtros projektus.

Aktyviai dalyvauja įgyvendinant įvairius socialinio darbo ir socialinių paslaugų plėtros projektus.

Pats rengia socialinio darbo ir socialinių paslaugų plėtros projektus, yra jų vadovas

 

1.6. Gebėjimas organizuoti grupes, bendruomenę, socialinės paramos tinklus ir pan.

Aktyviai įtraukia kliento šeimą, savipagalbos grupes ar bendruomenę sprendžiant kliento problemas.

Geba kurti socialinės paramos tinklus.

Organizuoja ir įtraukia į veiklą savanorius

 

1.7. Gebėjimas vadovauti ir administruoti

Įsisavinęs geras vadybos žinias, jas taiko praktikoje.

Turi vadovo ir neformalaus lyderio savybių.

Turi vadybos ir administravimo patirties

 

1.8. Gebėjimas organizuoti susirinkimus, pasitarimus, vadovauti darbo grupėms

Yra geras susirinkimų, pasitarimų, darbo grupių vadovas ir vedantysis.

Yra nuoseklus ir kryptingas, organizuodamas susirinkimus, pasitarimus ir vadovaudamas darbo grupių veiklai.

Geba inicijuoti konstruktyvias diskusijas ir jas palaikyti

 

1.9. Gebėjimas vykdyti derybas, spręsti konfliktus

Turi gerus derybininko įgūdžius ir tam tinkamas asmenines savybes.

Sugeba spręsti konfliktines situacijas

 

1.10. Gebėjimas logiškai reikšti savo mintis

Mąsto logiškai ir argumentuotai.

Yra iškalbingas ir kalba įtaigiai

 

Iš viso balų

 

III. ASMENINĖS SAVYBĖS IR VERTYBĖS

1.1. Atsakingumas ir atskaitingumas

Įdiegtas atsakomybės jausmas.

Atskaitingumas

 

1.2. Tolerantiškumas ir pakantumas kitiems žmonėms ir kitų nuomonėms

Tolerancija ir pakantumas kitiems žmonėms.

Tolerancija kitų nuomonei

 

1.3. Pagarba kitiems, geranoriškumas

Pagarba kitiems asmenims.

Geranoriškumas

 

1.4. Žmogaus teisių ir lygių galimybių principo puoselėjimas

Žmogaus teisių išmanymas.

Žmogaus teisių ir lygių galimybių principo taikymas praktinėje veikloje.

Kitų asmenų skatinimas gerbti žmogaus teises

 

1.5. Refleksyvumas (savo veiksmų ir veiklos apgalvojimas, mokymasis iš klaidų)

Savo veiksmų apgalvojimas.

Gebėjimas mokytis iš savo ir kitų klaidų.

Savo veiksmų ir veiklos refleksija ir analizė

 

1.6. Empatiškumas ir gebėjimas suprasti kitą, jautrumas

Empatiškas ir jautrus.

Greitai perpranta kitų žmonių problemas

 

1.7. Atsparumas stresui ir veiklumas kritinėse situacijose

Atsparus visokio pobūdžio stresinėms situacijoms.

Nepasimeta streso ar kritinėse situacijose.

Geba organizuoti kitus krizėms įveikti.

Krizinėse situacijose sugeba valdyti save

 

1.8. Veiklumas, energija, motyvacija

Veiklus ir energingas.

Turi stiprią veiklos motyvaciją

 

1.9. Emocinis stabilumas, nekonfliktiškumas, neagresyvumas, negrubumas

Emociškai pastovus ir neimpulsyvus.

Nekonfliktiškas ir neagresyvus.

Su klientais taktiškas ir negrubus

 

1.10. Atsparumas kitų įtakai

Atsparus kitų žmonių įtakai ir nepasiduodantis jų spaudimui

 

Iš viso balų

 

Bendra balų (I–III) suma

 

 

Praktinės veiklos vertintojas

Darbovietės pavadinimas_______________________________________________________

Pareigų pavadinimas___________________________________________________________

 

_________________                     _____________________

(parašas)                                     (vardas ir pavardė)

____________

(data)

 

* Už išskirtinius pasiekimus atestuojamam socialiniam darbuotojui kiekvienoje iš jo praktinės veiklos vertinimo lentelių papildomai gali būti pridedama iki 10 balų.

Išskirtiniai pasiekimai gali būti: vietinio, nacionalinio ar tarptautinio lygmens apdovanojimai (padėkos raštai, garbės raštai ir pan.) už profesionaliai įgyvendinamą socialinę politiką ar dirbamą socialinį darbą, inovacijų taikymą socialiniame darbe; dalyvavimą rengiant socialinio darbo ir socialinių paslaugų teisės aktus; parengtus socialinio darbo ir socialinių paslaugų plėtros projektus, laimėjusius projektų atrankos konkursus ir kt.

 

_________________


Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos

aprašo

3 priedas

 

(Prašymo atestuoti forma)

 

......................................................................................................................................................

(vardas ir pavardė)

 

......................................................................................................................................................

(gyvenamosios vietos adresas)

 

......................................................................................................................................................

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

......................................................................................................................................................

(darbovietė, pareigos, turima kvalifikacinė kategorija ir jos suteikimo data)

 

............................................ atestacijos komisijai

 

PRAŠYMAS DĖL ATESTAVIMO

 

20....... m. ......................... .... d.

.................................

(sudarymo vieta)

 

Prašau mane atestuoti ................................................................................. kvalifikacinei

(kvalifikacinės kategorijos pavadinimas)

kategorijai ....................................................................

(įrašyti: gauti arba pratęsti)

 

PRIDEDAMA (pridedamus dokumentus pažymėti  – Q[X]):

 

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ...... lapai.

 

2. Praktinės veiklos vertintojo užpildytos praktinės veiklos vertinimo lentelės, ...... lapai.

 

3. Savianalizės anketa, ...... lapai.

 

4. Socialinio darbo stažą ir užimamą pareigybę (-es) patvirtinančių dokumentų kopijos, ...... lapai.

 

5. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos, ...... lapai.

 

6. Kvalifikacinės kategorijos pažymėjimo kopija, ...... lapai.

 

7. Profesinės kvalifikacijos kėlimą patvirtinančių dokumentų kopijos, ...... lapai.

 

8. Kitų dokumentų kopijos (įrašyti)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

................................                                     ......................................

(parašas)                                                     (vardas ir pavardė)

 

_________________


Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos

aprašo

4 priedas

 

(Savianalizės anketos forma)

 

SAVIANALIZĖS ANKETA

 

1. Bendroji informacija

 

Pavardė

 

Vardas

 

Savivaldybė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

Turima kvalifikacinė kategorija

 

Pageidaujama kvalifikacinė kategorija

 

 

2. Išsilavinimas (nurodomos visos mokymosi įstaigos)

 

Mokymosi metai

Mokymo įstaiga

Specialybė, laipsnis, kvalifikacija

Diplomo serija, Nr.

Pradžia

Pabaiga

 

 

 

 

 

 

3. Socialinio darbo stažas

 

Darbovietė

Pareigybė

Darbo trukmė

(mėn., m.)

Darbo turinys

 

 

 

 

 

4. Profesinės kvalifikacijos kėlimas per pastaruosius 5 metus

 

Metodinis centras, socialinius darbuotojus rengianti aukštoji mokykla, kita įstaiga, įmonė, organizacija

Data

Mokymų pavadinimas (nurodomas programos kodas)

Mokymų turinys

Mokymų trukmė valandomis pagal pobūdį*

ST

SP

 

 

 

 

 

 

 

5. Kitų socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų mokymas per pastaruosius 5 metus

 

Įstaiga, įmonė, organizacija

Data

Mokymų pavadinimas

Mokymų turinys 

Dalyvių skaičius (pagal pareigybes)

Mokymų trukmė valandomis pagal pobūdį*

KT

KP

 

 

 

 

 

 

 

 

*ST – teorinis mokymasis;

SP – praktinis mokymasis (įskaitant dalyvavimą supervizijoje);

KT – kitų socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, socialinio darbo studentų teorinis mokymas;

KP – kitų socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų praktinis mokymas (įskaitant vadovavimą socialinio darbo studentų praktikai).

 

6. Trumpas savo praktinės veiklos pristatymas.

7. Kokius vertybinius ir profesinės etikos aspektus labiausiai akcentuojate savo veikloje?

8. Kokius socialinio darbo metodus taikote savo veikloje?

9. Pasiekti rezultatai dirbant socialinį darbą.

10. Kas, dirbant socialinį darbą, kelia didžiausią pasitenkinimą?

11. Kas, dirbant socialinį darbą, labiausiai trukdo dirbti?

12. Ką reikėtų keisti savo ir savo įstaigos (įmonės, organizacijos) veikloje?

13. Pateikite atvejį iš savo praktikos, kuris iš Jūsų pareikalavo žinių (teorijos), vertybių (etikos) ir praktinių įgūdžių derinimo bei jų pritaikymo.

 

.......................                                 ....................                                .........................................

(data)                                           (parašas)                                        (vardas ir pavardė)

 

_________________