LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 27 d. Nr. V-1131

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos 2010 m. kovo 24 d. Išvadą dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų panaudojimo greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti:

1. T v i r t i n u Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. V-329 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 48-1734);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužes 25 d. įsakymą Nr. V-420 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-329 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2222);

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. V-715 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-329 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 93-3667);

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. V-325 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-329 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 50-1962);

2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. V-627 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-329 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3491);

2.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. V-429 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-329 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 54-2022);

2.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. V-624 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-329 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 91-3939);

2.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-1111 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-329 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 2009, Nr. 159-7238);

2.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. V-66 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Greitosios medicinos pagalbos paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2010, Nr. 35-1683);

2.10. Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 115-4713), 14 ir 15 punktus;

2.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. įsakymą Nr. V-557 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 84-3535).

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šiuo įsakymu patvirtintas Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2011 m. sausio 1 dienos. Įstaigoms, kurioms pagal šį aprašą mažėja finansavimas, mažėjančios sumos 2011 metais kompensuojamos iš Valstybinės ligonių kasos nepaskirstytų lėšų, numatytų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo teritorinėms ligonių kasoms pagal gyventojų skaičių tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-812 (Žin., 2004, Nr. 168-6205);

3.2. šiuo įsakymu patvirtinto aprašo 9 ir 17 punktai įsigalioja ne vėliau kaip 2012 m. sausio 1 d.;

3.3. iki 2012 m. liepos 1 d. privalo būti nustatyti gerų darbo rezultatų kriterijai ir parengta mokėjimo už gerus darbo rezultatus tvarka;

3.4. nuo 2012 m. liepos 1 d. už gerus darbo rezultatus turi būti mokama kas 6 mėn., tam naudojant 10 procentų greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti skirtų lėšų.

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                             RAIMONDAS ŠUKYS

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2010 m. gruodžio 27 d.

įsakymu Nr. V-1131

 

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato greitosios medicinos pagalbos paslaugas, jų teikimo organizavimo, apmokėjimo tvarką.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

2.1. greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) paslaugos – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikia GMP paslaugų teikėjai.

2.2. kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Greitosios medicinos pagalbos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 324 (Žin., 2002, Nr. 76-3267), bei kitais teisės aktais.

 

II. GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS

 

4. GMP paslaugoms, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, priskiriama:

4.1. GMP dispečerinės tarnybos paslaugos;

4.2. GMP budinčių brigadų teikiamos paslaugos:

4.2.1. GMP paslaugos, teikiamos pacientų namuose ar kitose jų buvimo vietose;

4.2.2. GMP paslaugos, teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), jei pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tų įstaigų kompetenciją;

4.2.3. stabilios būklės pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei GMP paslaugų teikėjui atgabenus pacientą į pirmosios ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyrių paaiškėja, kad ši įstaiga pagal savo kompetenciją negali suteikti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų;

4.2.4. pacientų, kurie gali būti gabenami tik GMP automobiliu, pervežimas iš stacionarinės ASPĮ priėmimo-skubios pagalbos skyriaus į namus po to, kai GMP paslaugų teikėjo atvežtam pacientui suteikiamos būtinos sveikatos priežiūros paslaugos;

4.2.5. pacientų pervežimas iš vienos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančios ASPĮ į kitą ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;

4.2.6. užsienyje sunkiai susirgusių ar susižeidusių Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų pervežimas nuo Lietuvos Respublikos sienos į ASPĮ toliau tirti ir/ar gydyti;

4.2.7. Lietuvos Respublikos teritorijoje sunkiai susirgusių ar susižeidusių asmenų, apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu kitose Europos Sąjungos šalyse ir pateikusių draustumą patvirtinančius dokumentus, pervežimas iš ASPĮ iki Lietuvos Respublikos sienos;

4.3. pacienčių pervežimas iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo, ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo.

5. Be paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, GMP paslaugų teikėjai teikia ir kitas paslaugas:

5.1. pacientų pervežimo iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ toliau gydyti;

5.2. pacientų pervežimo iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ diagnostinėms, gydomosioms procedūroms ar tyrimams atlikti, jei pervežimas būtinas dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas suderina siunčiančioji ir priimančioji įstaigos);

5.3. pacientų pervežimo iš stacionarinės ASPĮ į namus po stacionarinio gydymo, jei tai būtina dėl paciento sveikatos būklės (indikacijas nustato siunčiančioji ASPĮ);

5.4. pacientų transportavimo jų ar jų artimųjų prašymu, jei tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės.

6. 5.1–5.3 punktuose numatytais atvejais paciento pervežimo išlaidas apmoka siunčiančioji ASPĮ pagal sutartį su GMP paslaugų teikėju, 5.4 punkte numatytu atveju pacientas moka savo lėšomis.

 

III. GMP PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

7. GMP paslaugų teikėjai teikia paslaugas sutartyje su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK) nustatytoje teritorijoje.

8. Nustatytos teritorijos GMP brigadų skaičius nustatomas atsižvelgiant į miesto ir kaimo bei miestelių, turinčių mažiau kaip 4 000 gyventojų, gyventojų skaičių:

8.1. viena budinti GMP brigada aptarnauja:

8.1.1. 16 000 kaimo ir miestelių, kuriuose gyvena mažiau kaip 4 000 gyventojų, gyventojų;

8.1.2. 18 000 miesto gyventojų.

8.2. GMP paslaugas teikianti brigada gali aptarnauti iki 20 procentų didesnį arba mažesnį gyventojų skaičių, nei nustatyta šio aprašo 8.1.1 ir 8.1.2 punktuose. GMP brigadai aptarnaujant daugiau gyventojų, nei nustatyta 8.1.1 ir 8.1.2 punktuose, ne mažiau kaip 80 procentų visų įvykdytų kvietimų turi sudaryti kvietimai, pagal kuriuos GMP brigada pas pacientą nuvyksta ne vėliau kaip per 25 minutes kaimuose ir miesteliuose, kuriuose gyvena mažiau kaip 4 000 gyventojų, ir ne vėliau kaip per 15 minučių mieste.

9. GMP įstaigoje vienu metu privalo dirbti ne mažiau kaip dvi brigados. Jeigu nustatytoje teritorijoje negali būti užtikrinamas dviejų GMP brigadų darbas, GMP paslaugų teikimo funkciją paslaugas teikiančios įstaigos steigėjas turi perduoti kitai (artimiausiai) GMP paslaugas teikiančiai įstaigai.

10. Pajūrio vietovių (Palangos ir Neringos miestų savivaldybių) aptarnavimui organizuojamos papildomos GMP brigados: viena nuolatinė GMP brigada, aptarnaujanti Neringą ištisus metus, ir 3 sezoninės GMP brigados (1 brigada Neringai ir 2 brigados Palangai) laikotarpiui nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Šių brigadų budėjimui apmokėti reikalingas lėšas TLK apskaičiuoja pagal formulę:

 

L(PB)=L(PB(metams))+3*L(PB(metams))*92/365,

 

kai LPB – lėšos, skirtos GMP brigadoms, aptarnaujančioms pajūrio vietoves;

LPBmetams – metinės lėšos, skirtos GMP brigadai, aptarnaujančiai pajūrio vietovę, apskaičiuojamos pagal formulę:

 

L(PB(metams))=(n*k(1)+n*k(2)),

 

kai:

n – normatyvas (gyventojų skaičius), numatytas šio aprašo 8.1.1 punkte;

 

k1 – vienam gyventojui GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

k2 – vienam kaimo gyventojui GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais).

 

11. Savivaldybėse, kurių stacionarinėse ASPĮ nėra chirurgijos ir/ar reanimacijos skyrių, atsižvelgus į padidėjusį pervežimų kiekį per 1 parą, gali būti organizuojamas papildomos iki 0,5 GMP brigados darbas (kiekvienam papildomam vidutiniam pervežimui per parą aptarnauti organizuojama 0,125 brigados, pervežimų didėjimas nustatomas lyginant praėjusiais metais atliktų pervežimų skaičių su 2009 m. atitinkamo laikotarpio pervežimų skaičiumi). Lėšos papildomai 1 GMP brigadai apskaičiuojamos pagal formulę:

 

L(PB(metams))=(n*k(1)+n*k(2)),

kai:

LPBmetams metinės lėšos skirtos papildomai 1 GMP brigadai;

n – normatyvas (gyventojų skaičius), numatytas šio aprašo 8.1.1 punkte;

k1 – vienam gyventojui GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

k2 – vienam kaimo gyventojui GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais).

 

IV. GMP PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS IŠ PSDF BIUDŽETO

 

12. Mokėjimo iš PSDF biudžeto už GMP paslaugas būdai:

12.1. už GMP dispečerinės tarnybos paslaugas;U22222.22

12.2. už GMP budinčių brigadų teikiamas paslaugas ir už GMP gerus darbo rezultatus;

12.3. už pacienčių pervežimą iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo bei dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo.

13. TLK nepaskirsto 0,5 procento visų greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti skirtų lėšų. Šios lėšos naudojamos pacienčių pervežimo iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo bei dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo paslaugoms apmokėti.

14. TLK apskaičiuoja GMP paslaugų teikėjams skiriamas lėšas už 12.1 ir 12.2 punktuose nurodytas GMP paslaugas (toliau – ASPĮ metinės lėšos) pagal Statistikos departamento vėliausiai paskelbtą patikslintą sausio 1 d. nustatytos teritorijos miesto ir kaimo gyventojų skaičių (toliau – statistinis gyventojų skaičius), vadovaudamasi šio aprašo 16 punkto 1–3 eilutėse nurodytomis bazinėmis kainomis pagal formulę:

 

L(ASPĮ(metams))=k*(m(1)*k(1)+m(2)*k(2)+m(3)*k(3)),

 

kai:

LASPĮmetams – ASPĮ metinės lėšos;

m1 – statistinis savivaldybės gyventojų skaičius;

k1 – vienam gyventojui GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

m2 – statistinis savivaldybės miesto gyventojų skaičius;

k2 – vienam miesto gyventojui GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

m3 – statistinis savivaldybės kaimo gyventojų skaičius;

k3 – vienam kaimo gyventojui GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina (balais);

K – migracijos koeficientas lygus 1,0, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestų GMP paslaugų teikėjus, kuriems jis apskaičiuojamas pagal formulę:

 

K=(G(St)+G(Pr))/2*G(St),

 

kai:

K – migracijos koeficientas;

GSt – statistinis savivaldybės gyventojų skaičius;

GPr – ataskaitinio laikotarpio sausio 1 d. prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, esančių atitinkamos savivaldybės teritorijoje, prisirašiusiųjų gyventojų skaičius.

 

15. Už pacienčių pervežimą iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ dėl normalaus ar gresiančio  priešlaikinio  gimdymo  bei dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo TLK moka GMP

paslaugų teikėjams 16 punkto 4 ir 5 eilutėse nurodytomis bazinėmis kainomis, tam naudodamos TLK veiklos zonai 13 punkte numatytas lėšas.

 

16. GMP paslaugų bazinių kainų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Paslauga

Bazinė kaina (balais)

1.

GMP dispečerinės tarnybos teikiamos paslaugos, tenkančios vienam gyventojui

1,95

2.

GMP brigadų teikiamos paslaugos, tenkančios vienam miesto gyventojui

43,50

3.

GMP brigadų teikiamos paslaugos, tenkančios vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, gyventojui

48,40

4.

Pacientės pervežimas dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km

63,80

5.

Pacientės pervežimas dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ar dėl patologijos laikotarpiu po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km

127,60

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. GMP dispečerinių tarnybų funkcijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskričių centrų GMP paslaugas teikiančiose įstaigose.

 

_________________