INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2007 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO Nr. T-133 „DĖL TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 28 d. Nr. T-277

Vilnius

 

1. Pakeičiu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. T-133 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 103-4241; 2010, Nr. 81-4275) ir išdėstau 2 punktą taip:

2. Skiriu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) Projektų skyriaus vyriausiąjį specialistą Tomą Sakalauską Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos saugos įgaliotiniu.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                Edmundas Žvirblis