PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLO IR NUTARIMO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE BLANKŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. 1-363

Vilnius

 

 

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. administracinio teisės pažeidimo protokolo blanko formą;

1.2. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje blanko formą.

2. Pripažįstu netekusiais galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-63 „Dėl Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo, valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbo dokumentų formų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2010, Nr. 23-1103, Nr. 83-4394 ) 1.2 ir 1.3 punktus.

3. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis

 


Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. gruodžio 23 d.

įsakymu Nr. 1-363

 

___________________________________________________________________________

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžios įstaigos (jos struktūrinio padalinio) pavadinimas)

 

AdministracinIO TEISĖS PAŽEIDIMO

PROTOKOLAS Nr. ____

 

20____m. ___________ d.

________________

(vieta)

 

Aš, ___________________________________________________________________

                                                         (pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________ ,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 2591 straipsniu, surašiau šį protokolą piliečiui (asmeniui)

1. Vardas, pavardė _______________________________________________________

2. Gimimo vieta ir data ___________________________________________________

3. Gyvenamoji vieta ______________________________________________________

4. Darbovietė (mokslo įstaiga) ______________________________________________

5. Pareigos _____________________________________________________________

6. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas _________________________________

___________________________________________________________________________

                                               (serija, Nr., kada ir kas išdavė, asmens kodas)

dėl to, kad __________________________________________________________________

                                                  (data, vieta, pažeidimo esmė)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ir pažeidė ___________________________________________________________________

                                               (teisės aktų pavadinimai, punktų Nr.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ir padarė veiką, numatytą ATPK _________ straipsnio _______ dalyje.

 

Pažeidimų faktą tvirtina liudininkai (jeigu jie yra):

1. ____________________________________________________________________

                                                      (vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

                                               (gyvenamoji vieta, asmens kodas, telefono Nr.)

 

_____________________

(parašas)

 

2. ____________________________________________________________________

                                                      (vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

                                               (gyvenamoji vieta, asmens kodas, telefono Nr.)

 

_____________________

(parašas)

 

Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimai _____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Paaiškinimai surašyti teisingai ______________________________________________ .

                                                              (administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens parašas)

 

Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymas nerašyti administracinio nurodymo

___________________________________________________________________________ .

 

_____________________________________

                                                                       (administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens parašas)

 

ADMINISTRACINIS NURODYMAS

(pildoma, jei skiriamas administracinis nurodymas)

 

Vadovaujantis ATPK 2601 straipsniu, Jums siūloma iki____________ d. sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, numatytos už ATPK ____ straipsnio ____ dalyje nurodytą pažeidimą, t. y. _____ litų baudą į šią banko sąskaitą _______________. Įmokos kodas __________________.

 

Laiku sumokėjus nurodyto dydžio baudą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena baigiama. Jei per nurodytą terminą Jūs nesumokėsite baudos, šis nurodymas bus laikomas negaliojančiu, o administracinio teisės pažeidimo byla bus nagrinėjama ATPK nustatyta tvarka.

 

Vadovaujantis ATPK 272 straipsniu, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui neatvykus į bylos nagrinėjimą, byla gali būti išnagrinėta jo nesant, jei apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką buvo pranešta laiku.

 

Primename, kad ATPK ______ straipsnio ____ dalyje nurodytas administracinis teisės pažeidimas užtraukia baudą nuo ________ iki _______ litų.

 

Teisės ir pareigos, nustatytos ATPK 272 straipsnyje, man išaiškintos, su administracinio teisės pažeidimo protokolu susipažinau.

 

Apie tai, kad iki administraciniame nurodyme nurodytos dienos nesumokėjus siūlomos baudos ar pateikus prašymą nerašyti šio nurodymo, administracinio teisės pažeidimo byla bus nagrinėjama 20_____ m. __________________ d. _____ val. adresu: _______________________________________

_____________________________________________________________ , man pranešta.

 

_________________________________________________________________________

(administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens parašas, vardas ir pavardė, jeigu atsisako pasirašyti – pažymėti)

 

Protokolo nuorašą gavau __________________________  20___ m. ______________d.

                                                         (parašas)

 

Protokolą surašė                      ______________                            ______________________

                                                       (parašas)                                        (vardas ir pavardė)

 

_________________


Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. gruodžio 23 d.

įsakymu Nr. 1-363

 

___________________________________________________________________________

(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžios įstaigos (jos struktūrinio padalinio) pavadinimas)

 

NUTARIMAS

ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE Nr. ____

 

20_____ m. _____________ d.

__________

(vieta)

 

Aš, ___________________________________________________________________

                                         (pareigūno pareigos, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________ ,

 

išnagrinėjęs_________________________________________________________________ ,

                    (asmens, padariusio administracinį teisės pažeidimą, vardas ir pavardė)

gyvenančio__________________________________________________________________ ,

                                  (gyvenamoji vieta)

dirbančio (besimokančio)_______________________________________________________ ,

                        (darbovietės, mokslo įstaigos pavadinimas, pareigos)

administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. _________ (toliau – byla) pagal administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. _____________________, surašytą 20_______ m. ____________________ d.,

 

nustačiau:

 

20____ m. __________ d._________________________________________________

                                                         (administracinio teisės pažeidimo padarymo vieta, asmens, padariusio administracinį teisės pažeidimą, vardas, pavardė)

 

pažeidė_____________________________________________________________________

                                           (teisės akto, kurio nuostatas pažeidė asmuo, pavadinimas, punktų Nr.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

reikalavimus, t. y. _____________________________________________________________

                                                                            (pažeidimo esmė)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Įvertinęs bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 226 straipsniu,

 

nutariu:

 

1. _______________________________________________________  pagal protokolą,

                                           (pažeidėjo vardas ir pavardė)

surašytą ____________________________________________________________________

                   (pareigūno, surašiusio administracinio teisės pažeidimo protokolą, pareigos, vardas ir pavardė)

___________________________________ už _____________________________________

                                                                                     (teisės aktas,

___________________________________________________________________________

                                                           kurio nuostatas pažeidė asmuo, pavadinimas, punktų Nr.)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

reikalavimų pažeidimą, padarius veiką, numatytą ATPK ____________ straipsnio ________ dalyje, vadovaudamasis ATPK 30, 302 straipsniais ir atsižvelgdamas į tai, kad
___________________________________________________________________________

                        (nurodyti atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančias

___________________________________________________________________________ ,

                                      arba sunkinančias aplinkybes (ATPK 31, 32 straipsniai)

patraukti administracinėn atsakomybėn ir skirti ________________________________ baudą.

                                                                              (nurodyti nuobaudos dydį)

 

2. Pranešti ________________________________________________ , kad šį nutarimą

                                        (pažeidėjo vardas ir pavardė)

per 20 dienų nuo priėmimo dienos galima apskųsti ____________________ apylinkės teismui.

 

3. Įspėti __________________________________________ , kad nesumokėjus baudos

                                      (pažeidėjo vardas ir pavardė)

per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, ji bus išieškota ne ginčo tvarka.

Baudą sumokėti į __________________________ banko _________________  skyriaus

sąskaitą Nr. _________________________________________________________________ .

 

Nutarimą surašė                           _____________                           ____________________.

(parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

Nutarimo nuorašą (kopiją) gavau ________________________________________________ .

 ___________________ (vardas ir pavardė, parašas ir data, jeigu atsisako pasirašyti – pažymėti)

 

Nutarimo nuorašas (kopija) išsiųstas paštu ______________________________________ .

                                                                                     (data, registracijos Nr.)

 

Baudą pažeidėjas turi sumokėti ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo dienos (lėšų gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos), o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos.

Jeigu pažeidėjas nesumoka baudos per nustatytą terminą, šis nutarimas siunčiamas antstoliui vykdyti.

Šis nutarimas gali būti apskųstas per 20 (dvidešimt) dienų nuo nutarimo priėmimo dienos _______________________ apylinkės teismui arba siunčiamas jam per instituciją, kuri priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje.

 

Bauda sumokėta 20______ m. _____________ d., banko kvito Nr. __________________ .

 

 

Nutarimą priėmė                         ____________                              ______________________.

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

_________________