LIETUVOS RESPUBLIKOS

VARTOJIMO KREDITO

ĮSTATYMAS

 

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1253

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti vartojimo kreditų teikimo sąlygas ir informavimo apie šias sąlygas reikalavimus, vartojimo kredito davėjų ir vartojimo kredito tarpininkų pareigas bei atsakomybę teikiant vartojimo kreditus ir tikrinant vartojimo kredito gavėjų mokumą, vartojimo kredito gavėjų teisę grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino ir vartojimo kredito davėjų teisę į kompensaciją išankstinio vartojimo kredito grąžinimo atvejais.

2. Šio įstatymo nuostatos taip pat taikomos sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo.

3. Šiuo įstatymu įgyvendinamas Europos Sąjungos teisės aktas, nurodytas šio įstatymo 3 priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – bendros vartojimo kredito sumos ir bendros vartojimo kredito kainos suma.

2. Bendra vartojimo kredito kaina – visos išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius mokesčius ir bet kuriuos kitus su vartojimo kredito sutartimi susijusius mokesčius (vartojimo kredito sutarties sudarymo, administravimo, pakeitimo, nutraukimo ir kitus su vartojimo kredito sutarties sudarymu bei vykdymu susijusius mokesčius), kuriuos vartojimo kredito gavėjas turi sumokėti ir kurie yra žinomi vartojimo kredito davėjui, išskyrus atlyginimą notarui. Į bendrą vartojimo kredito kainą taip pat įskaičiuojami sąskaitos, kurioje registruojamos mokėjimo operacijos ir vartojimo kredito lėšų išmokėjimas, administravimo mokesčiai, nebent sąskaitos atidarymas yra neprivalomas ir sąskaitos administravimo mokesčiai buvo aiškiai atskirai nurodyti vartojimo kredito sutartyje arba bet kurioje kitoje su vartotoju sudarytoje sutartyje; mokėjimo priemonių, skirtų mokėjimo operacijoms ir vartojimo kredito lėšoms išmokėti, išlaidos; kitos su mokėjimo operacijomis susijusios išlaidos; su vartojimo kredito sutartimi susijusių papildomų paslaugų išlaidos, pavyzdžiui, draudimo įmokos, jei privaloma sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį, siekiant gauti vartojimo kreditą skelbiamomis sąlygomis.

3. Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma – bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.

4. Bendra vartojimo kredito suma – kredito suma, kuria suteikiama galimybė naudotis pagal vartojimo kredito sutartį.

5. Fiksuotoji vartojimo kredito palūkanų norma – vartojimo kredito davėjo ir vartojimo kredito gavėjo susitarta viena vartojimo kredito palūkanų norma, nustatyta visai vartojimo kredito sutarties trukmei, arba kelios vartojimo kredito palūkanų normos daliniams laikotarpiams, išimtinai taikant fiksuotą konkrečią palūkanų procentų dalį. Jei vartojimo kredito sutartyje nustatytos ne visos vartojimo kredito palūkanų normos, laikoma, kad vartojimo kredito palūkanų norma yra fiksuota tik daliniams laikotarpiams, kurių vartojimo kredito palūkanų normos yra nustatomos išimtinai taikant fiksuotą konkrečią palūkanų procentų dalį, dėl kurios susitarta sudarant vartojimo kredito sutartį.

6. Metinė vartojimo kredito palūkanų norma – palūkanų norma, išreikšta fiksuotu arba kintamu procentų dydžiu, kasmet taikomu išmokėtai vartojimo kredito daliai.

7. Patvarioji laikmena – laikmena (popierius, kompiuterio diskelis, vienkartinio įrašymo kompaktinis diskas (CD), universalusis skaitmeninis (optinis) diskas (DVD), vartojimo kredito gavėjo kompiuterio standusis diskas, kuriame įrašytas elektroninis paštas ir kita, išskyrus interneto svetaines, jei jos neatitinka šioje dalyje nurodytų patvariosios laikmenos požymių), kuri suteikia galimybę vartojimo kredito gavėjui ateityje pasinaudoti nepakitusia joje laikoma informacija ir galimybę jam skirtą informaciją laikyti tiek laiko, kiek reikia pagal informacijos paskirtį, ir taip, kad ja būtų galima pasinaudoti ateityje ir kad būtų galima laikomą informaciją atkurti jos nepakeičiant.

8. Sąskaitos kreditavimo sutartis – aiškiai išreikšta vartojimo kredito sutartis, pagal kurią vartojimo kredito davėjas vartojimo kredito forma suteikia vartojimo kredito gavėjui galimybę disponuoti lėšomis viršijant esamą vartojimo kredito gavėjo sąskaitos likutį.

9. Susietojo vartojimo kredito sutartis – vartojimo kredito sutartis, kai:

1) vartojimo kreditas yra skirtas konkrečių prekių tiekimo ar konkrečių paslaugų teikimo sutarčiai finansuoti ir

2) prekių tiekimo ar paslaugų teikimo ir vartojimo kredito sutartys sudaro vieną komercinį sandorį. Laikoma, kad prekių tiekimo ar paslaugų teikimo ir vartojimo kredito sutartys sudaro vieną komercinį sandorį, kai yra bent viena iš šių sąlygų: prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas pats finansuoja vartojimo kredito gavėjui suteikiamą vartojimo kreditą; vartojimo kredito suteikimą finansuoja trečioji šalis, kuri, sudarant ar rengiant vartojimo kredito sutartį, naudojasi prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo paslaugomis; vartojimo kredito sutartyje aiškiai nurodomos konkrečios tiekiamos prekės ar konkrečios teikiamos paslaugos.

10. Užsienio valstybė – ne Europos Sąjungos valstybė narė ir ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.

11. Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė, taip pat Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.

12. Vartojimo kredito davėjas – asmuo, išskyrus fizinį asmenį, kuris verslo tikslais teikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kreditus.

13. Vartojimo kredito gavėjas (vartotojas) – fizinis asmuo, kuris siekia sudaryti ar sudaro vartojimo kredito sutartį asmeninėms, šeimos, namų ūkio, bet ne verslo ar profesinėms reikmėms.

14. Vartojimo kredito sutarties šalys – vartojimo kredito davėjas ir vartojimo kredito gavėjas.

15. Vartojimo kredito sutartis – sutartis, pagal kurią vartojimo kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai vartojimo kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu.

16. Vartojimo kredito tarpininkas – asmuo, kuris nėra vartojimo kredito davėjas ir kuris verslo arba profesijos tikslais už atlygį atlieka bent vieną iš šių veiksmų:

1) pateikia arba siūlo vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjui;

2) padeda vartojimo kredito gavėjui atlikti kitus su vartojimo kredito gavimu susijusius veiksmus, išskyrus šios dalies 1 punkte numatytą veiksmą;

3) vartojimo kredito davėjo vardu sudaro vartojimo kredito sutartį su vartojimo kredito gavėju.

17. Vartojimo kredito viršijimas – sąskaitos lėšų pereikvojimas, dėl kurio numanomai sutikta vartojimo kredito sutartyje, kai vartojimo kredito davėjas leidžia vartojimo kredito gavėjui disponuoti lėšomis viršijant esamą vartojimo kredito gavėjo sąskaitos likutį arba vartojimo kredito limitą sąskaitoje.

 

3 straipsnis. Įstatymo taikymo sritis

1. Šis įstatymas taikomas vartojimo kredito sutartims.

2. Šis įstatymas netaikomas:

1) kredito sutartims, užtikrintoms nekilnojamojo turto įkeitimu (hipoteka);

2) kredito sutartims, kurių paskirtis – įgyti arba išlaikyti nuosavybės teises į žemę arba į esamą ar projektuojamą statinį, išskyrus atvejus, kai vartojimo kredito sutarties sudarymo paskirtis yra esamo pastato renovacija ar jo vertės padidinimas;

3) kredito sutartims, kai bendra suteikiamo kredito suma yra didesnė negu 75 000 eurų atitinkanti suma litais;

4) nuomos ar išperkamosios nuomos sutartims, kai šiose sutartyse ar atskiroje sutartyje nenustatyta pareiga įsigyti sutarties objekto;

5) kredito sutartims, pagal kurias darbdavys, kai kreditavimas yra jo antrinė veikla, suteikia darbuotojams kreditą be palūkanų arba už mažesnę negu rinkoje vyraujanti bendros vartojimo kredito kainos metinę normą ir kurios paprastai nėra siūlomos visuomenei;

6) kredito sutartims, kurios sudaromos su finansų maklerio įmonėmis arba kredito įstaigomis siekiant leisti investuotojui įvykdyti sandorį, susijusį su viena ar daugiau Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme nurodytų finansinių priemonių, jei kreditą suteikianti finansų maklerio įmonė arba kredito įstaiga dalyvauja tokiame sandoryje;

7) kredito sutartims, kurios yra sudarytos pagal susitarimą, pasiektą teisme arba viešojo administravimo institucijoje;

8) kredito sutartims, kurios yra susijusios su nemokamai atidėtu esamos skolos mokėjimu;

9) kredito sutartims, pagal kurias reikalaujama, kad kredito gavėjas savo skolinių įsipareigojimų vykdymą užtikrintų daikto įkeitimu, perduodant jį kredito davėjui, ir kredito gavėjo atsakomybė būtų ribojama tik įkeistu daiktu;

10) kredito sutartims, pagal kurias teisės aktų nustatytais atvejais, kai siekiama bendro intereso, tam tikrai ribotai visuomenės daliai suteikiamas kreditas taikant mažesnę negu rinkoje vyraujanti palūkanų normą arba visai nemokant palūkanų, arba kitomis sąlygomis, kurios būtų palankesnės kredito gavėjui negu rinkoje vyraujančios sąlygos ir taikant ne didesnę negu rinkoje vyraujanti palūkanų normą;

11) sąskaitos kreditavimo sutartims, kai kreditas turi būti grąžinamas per vieną mėnesį.

3. Sudarant sąskaitos kreditavimo sutartis, kai vartojimo kreditas turi būti grąžinamas vartojimo kredito davėjui pareikalavus arba per tris mėnesius, taikomi tik šio įstatymo 1, 2, 3 straipsniai, 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktai, 6, 7, 8, 9, 10 straipsniai, 11 straipsnio 1, 5, 6 ir 8 dalys, 13, 16, 21–46 straipsniai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarka.

4. Vartojimo kredito sutartims, pagal kurias suteikiama teisė viršyti vartojimo kreditą, taikomi tik šio įstatymo 1, 2, 3, 10 straipsniai, 11 straipsnio 8 dalis, 18, 21, 22, 26–46 straipsniai.

5. Vartojimo kredito sutartims taikomi tik šio įstatymo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 straipsniai, 11 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1–8, 11 punktai, 5 ir 8 dalys, 12, 14, 17–46 straipsniai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarka, kai jas sudaro asmuo, kuris:

1) įsteigtas siekiant jo narių tarpusavio naudos;

2) siekia pelno tik savo nariams;

3) siekia teisės aktuose nustatyto socialinio tikslo;

4) gauna ir valdo tik savo narių santaupas ir tik jiems teikia kreditus;

5) suteikdamas kreditą, taiko mažesnę negu rinkoje vyraujanti bendros vartojimo kredito kainos metinę normą arba normą, kurios viršutinė riba nustatyta teisės aktuose;

6) kurio nariai gali būti tik asmenys, gyvenantys arba dirbantys tam tikroje teritorijoje, arba konkretaus darbdavio darbuotojai ir į pensiją išėję darbuotojai, arba asmenys, atitinkantys teisės aktuose nustatytus reikalavimus, įrodančius narių tarpusavio ryšių buvimą.

6. Vartojimo kredito sutartims, kuriose numatoma galimybė vartojimo kredito davėjui ir vartojimo kredito gavėjui susitarti dėl atidėto mokėjimo arba keisti kredito grąžinimo metodą, kai vartojimo kredito gavėjas jau nevykdo savo įsipareigojimų pagal pradinę vartojimo kredito sutartį, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytas sutartis, taikomi tik šio įstatymo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 straipsniai, 11 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1–9, 11, 17 punktai, 5 ir 8 dalys, 12, 14, 17, 18–46 straipsniai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarka, jeigu:

1) tikėtina, kad toks susitarimas padės išvengti skolų išieškojimo dėl įsipareigojimų nevykdymo;

2) tokiu susitarimu vartojimo kredito gavėjui nebūtų nustatytos blogesnės sąlygos negu tos, kurios nustatytos pradinėje vartojimo kredito sutartyje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INFORMAVIMAS PRIEŠ SUDARANT VARTOJIMO KREDITO SUTARTĮ

 

4 straipsnis. Vartojimo kredito sutarties reklamai taikomi reikalavimai

1. Vartojimo kredito sutarties reklamoje, kurioje nurodoma palūkanų norma arba bet kokios su vartojimo kreditu susijusios išlaidos, privalo būti aiškiai, glaustai ir pastebimai nurodyta ši standartinė informacija:

1) fiksuotoji ir (arba) kintamoji vartojimo kredito palūkanų norma ir informacija apie išlaidas, įtrauktas į bendrą vartojimo kredito kainą;

2) bendra vartojimo kredito suma;

3) bendros vartojimo kredito kainos metinė norma;

4) jei taikoma, vartojimo kredito sutarties trukmė ir vartojimo kredito grąžinimo terminas (kai jie nesutampa);

5) prekių ar paslaugų kaina ir bet kokio išankstinio mokėjimo suma, kai vartojimo kreditas suteikiamas atidedant mokėjimą už konkrečias prekes ar paslaugas;

6) jei taikoma, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma ir dalinių mokėjimų suma.

2. Jeigu su vartojimo kredito sutartimi susijusios papildomų paslaugų teikimo sutarties sudarymas yra būtinas vartojimo kreditui gauti arba skelbiamoms nuostatoms ir sąlygoms taikyti ir tos paslaugos kainos negalima nustatyti iš anksto, nurodant bendros vartojimo kredito kainos metinę normą, aiškiai ir pastebimai nurodoma pareiga sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį.

3. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos draudimo vartotojams įstatymo nuostatos vartojimo kredito sutarčių reklamai taikomos tiek, kiek to nereglamentuoja šio straipsnio nuostatos.

 

5 straipsnis. Informavimo pareiga sudarant vartojimo kredito sutartį

1. Per protingą terminą, pakankamą susipažinti su pateikiama informacija, iki vartojimo kredito sutarties sudarymo vartojimo kredito davėjas ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininkas, remdamiesi vartojimo kredito davėjo siūlomomis vartojimo kredito sąlygomis ir atsižvelgdami į vartojimo kredito gavėjo nurodytus prioritetus ir pateiktą informaciją, pateikia vartojimo kredito gavėjui informaciją tam, kad šis galėtų palyginti skirtingus pasiūlymus, siekdamas priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Ši informacija turi būti rašytinė, šio įstatymo 1 priede nustatytos standartinės informacijos apie vartojimo kreditą formos ir pateikiama patvariojoje laikmenoje.

2. Nustatytos formos standartinėje informacijoje apie vartojimo kreditą turi būti nurodyta:

1) kredito rūšis;

2) vartojimo kredito davėjo ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininko pavadinimas, buveinės adresas; kai vartojimo kredito tarpininkas yra fizinis asmuo, – jo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas;

3) bendra vartojimo kredito suma ir vartojimo kredito išmokėjimo sąlygos;

4) vartojimo kredito sutarties trukmė ir vartojimo kredito grąžinimo terminas (kai jie nesutampa);

5) prekės ar paslaugos ir jų kainos, kai vartojimo kreditas suteikiamas atidedant mokėjimą už konkrečias prekes ar paslaugas, taip pat sudarant susietojo vartojimo kredito sutartis;

6) vartojimo kredito palūkanų norma, vartojimo kredito palūkanų normos taikymo sąlygos ir, jei žinomas, pradinei vartojimo kredito palūkanų normai taikomas indeksas arba orientacinė vartojimo kredito palūkanų norma, taip pat vartojimo kredito palūkanų normos keitimo laikotarpiai, sąlygos ir tvarka (jei skirtingomis aplinkybėmis taikoma skirtinga vartojimo kredito palūkanų norma, šiame punkte nurodyta informacija suteikiama apie visas taikomas vartojimo kredito palūkanų normas);

7) bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir kartu pateikiamas standartinis pavyzdys, kuriame būtų paminėtos visos šios normos apskaičiavimo prielaidos (jeigu vartojimo kredito sutartyje numatomi skirtingi lėšų išmokėjimo būdai ir dėl to taikomi skirtingi mokesčiai ar vartojimo kredito palūkanų normos, vartojimo kredito davėjas privalo nurodyti, kad šios rūšies vartojimo kredito sutartyje numatyti skirtingi lėšų išmokėjimo būdai gali lemti didesnę bendros vartojimo kredito kainos metinę normą);

8) įmokų dydis, jų mokėjimo skaičius ir periodiškumas, tam tikrais atvejais įmokų paskirstymo padengiant mokėtinas pagal vartojimo kredito sutartį sumas, kurioms taikoma skirtinga vartojimo kredito palūkanų norma, tvarka;

9) informacija apie tai, kad gali reikėti sumokėti atlyginimą notarui, kai naudojamasi jo paslaugomis;

10) pareiga sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį, jei šios sutarties sudarymas yra privalomas siekiant gauti vartojimo kreditą skelbiamomis sąlygomis;

11) pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos netesybos ar palūkanos ir jų apskaičiavimo tvarka;

12) mokėjimų nevykdymo pasekmės;

13) reikalavimas sudaryti prievolės įvykdymo užtikrinimo sutartį, jeigu vartojimo kredito sutartyje tai numatyta;

14) vartojimo kredito gavėjo teisė atsisakyti vartojimo kredito sutarties;

15) vartojimo kredito gavėjo teisė grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino ir informacija apie vartojimo kredito davėjo teisę į kompensaciją, šios kompensacijos apskaičiavimo, atsižvelgiant į šio įstatymo 17 straipsnio nuostatas, tvarka;

16) vartojimo kredito gavėjo teisė šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais nedelsiant ir nemokamai gauti informaciją apie rezultatus, gautus duomenų bazėse patikrinus vartojimo kredito gavėjo mokumą;

17) vartojimo kredito gavėjo teisė paprašius nemokamai gauti vartojimo kredito sutarties projekto kopiją, kai vartojimo kredito davėjas prašymo pateikimo metu nori sudaryti vartojimo kredito sutartį su vartojimo kredito gavėju;

18) laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informaciją;

19) vienos ar kelių sąskaitų, kuriose registruojamos mokėjimo operacijos ir vartojimo kredito lėšų išmokėjimas, administravimo mokesčiai, išskyrus atvejus, kai sudaryti sąskaitos sutartį neprivaloma, taip pat mokėjimo priemonių, skirtų mokėjimo operacijoms atlikti ir vartojimo kredito lėšoms išmokėti, išlaidos, kitos su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos ir sąlygos, kuriomis tie mokesčiai ar išlaidos gali būti keičiami.

3. Kai siekiant gauti vartojimo kreditą skelbiamomis sąlygomis privaloma sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį, vartojimo kredito sutartyje aiškiai nurodomos vartojimo kredito gavėjui taikomos su papildomų paslaugų teikimu susijusios išlaidos.

4. Bet kokia papildoma informacija, kurią vartojimo kredito davėjas suteikia vartojimo kredito gavėjui, pateikiama atskiru dokumentu, kuris gali būti pridedamas prie standartinės informacijos apie vartojimo kreditą formos.

5. Kai su vartojimo kredito gavėju bendraujama telefonu, pagrindinę informaciją apie finansinę paslaugą sudaro šio straipsnio 2 dalies 3, 4, 5, 6 ir 8 punktuose nurodyta informacija, taip pat bendros vartojimo kredito kainos metinė norma su kartu pateikiamu jos apskaičiavimo pavyzdžiu ir nurodoma bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma.

6. Kai vartojimo kredito sutartis buvo sudaryta vartojimo kredito gavėjo pageidavimu naudojant nuotolinio ryšio priemones, kuriomis informacijos, nurodytos šio straipsnio 2 dalyje, pateikti neįmanoma, taip pat šio straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju vartojimo kredito davėjas iš karto po vartojimo kredito sutarties sudarymo pateikia vartojimo kredito gavėjui ikisutartinę informaciją šio įstatymo 1 priede nustatyta standartinės informacijos apie vartojimo kreditą forma.

7. Vartojimo kredito gavėjo prašymu vartojimo kredito davėjas kartu su standartinės informacijos apie vartojimo kreditą forma taip pat nemokamai pateikia vartojimo kredito sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jeigu vartojimo kredito davėjas, gavęs vartojimo kredito gavėjo prašymą, nenori sudaryti vartojimo kredito sutarties su vartojimo kredito gavėju.

8. Kai sudaroma vartojimo kredito sutartis, pagal kurią vartojimo kredito gavėjo mokamomis įmokomis nereikia nedelsiant dengti bendros vartojimo kredito sumos ar jos dalies ir šios įmokos kaupiamos vartojimo kredito sutartyje arba papildomoje sutartyje numatytais laikotarpiais ir sąlygomis, tai, atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, privalomoje informacijoje aiškiai ir glaustai nurodoma, ar suteikiama visos išmokėtos vartojimo kredito lėšų sumos grąžinimo garantija.

9. Kilus ginčui dėl to, ar vartojimo kredito davėjas ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininkas suteikė pakankamai informacijos vartojimo kredito gavėjui, kad šis galėtų įvertinti, ar siūloma vartojimo kredito sutartis atitinka jo poreikius ir jo finansinę padėtį, įrodinėjimo pareiga tenka vartojimo kredito davėjui ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininkui. Vartojimo kredito gavėjo prašymu vartojimo kredito davėjas ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininkas turi paaiškinti informaciją, nurodytą šio straipsnio 2 dalyje, siūlomo vartojimo kredito pagrindines ypatybes ir galimą jo konkretų poveikį vartojimo kredito gavėjui, taip pat pasekmes, jei vartojimo kredito gavėjas nevykdytų įsipareigojimų dėl mokėjimų.

 

6 straipsnis. Informavimo pareiga sudarant tam tikras vartojimo kredito sutartis

1. Per protingą terminą, pakankamą susipažinti su pateikiama informacija, iki vartojimo kredito sutarties, nurodytos šio įstatymo 3 straipsnio 3, 5 ar 6 dalyje, sudarymo vartojimo kredito davėjas ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininkas, remdamiesi vartojimo kredito davėjo siūlomomis vartojimo kredito nuostatomis ir sąlygomis, atsižvelgdami į vartojimo kredito gavėjo nurodytus prioritetus ir pateiktą informaciją, pateikia vartojimo kredito gavėjui informaciją tam, kad šis galėtų palyginti skirtingus pasiūlymus, siekdamas priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo.

2. Informacija turi būti vienodai matoma ir pateikiama raštu patvariojoje laikmenoje. Informacija gali būti pateikta šio įstatymo 2 priede nustatyta standartinės informacijos apie tam tikras vartojimo kredito sutartis forma. Joje turi būti nurodyta:

1) kredito rūšis;

2) vartojimo kredito davėjo ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininko pavadinimas ir buveinės adresas; kai vartojimo kredito tarpininkas yra fizinis asmuo, – jo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas;

3) bendra vartojimo kredito suma;

4) vartojimo kredito sutarties trukmė ir vartojimo kredito grąžinimo terminas, kai jie nesutampa;

5) vartojimo kredito palūkanų norma ir jos taikymo sąlygos, pradinei vartojimo kredito palūkanų normai taikomas indeksas arba orientacinė vartojimo kredito palūkanų norma, taip pat nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos mokamos išlaidos ar taikomi mokesčiai ir sąlygos, kuriomis jie gali būti keičiami;

6) bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir kartu pateikiamas standartinis pavyzdys, kuriame būtų paminėtos visos šios normos apskaičiavimo prielaidos;

7) vartojimo kredito sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka;

8) kai sudaromos šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos vartojimo kredito sutartys, – vartojimo kredito davėjo teisė bet kuriuo metu paprašyti kredito gavėjo grąžinti visą vartojimo kredito sumą;

9) pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos netesybos ar palūkanos ir jų apskaičiavimo tvarka;

10) vartojimo kredito gavėjo teisė šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais nedelsiant ir nemokamai gauti informaciją apie rezultatus, gautus duomenų bazėse patikrinus vartojimo kredito gavėjo mokumą;

11) kai sudaromos šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos vartojimo kredito sutartys, – informacija apie mokamas išlaidas ar taikomus mokesčius nuo tokių vartojimo kredito sutarčių sudarymo ir jų keitimo sąlygos;

12) laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informaciją.

3. Kai sudaromos šio įstatymo 3 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytos vartojimo kredito sutartys, teikiant vartojimo kredito gavėjui informaciją pagal šio straipsnio 2 dalį, taip pat nurodoma:

1) įmokų dydis, jų mokėjimo skaičius ir periodiškumas, tam tikrais atvejais įmokų paskirstymo padengiant neapmokėtas sumas, kurioms taikoma skirtinga palūkanų norma, tvarka;

2) vartojimo kredito gavėjo teisė grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino ir informacija apie vartojimo kredito davėjo teisę į kompensaciją, šios kompensacijos apskaičiavimo, atsižvelgiant į šio įstatymo 17 straipsnio nuostatas, tvarka.

4. Kai su vartojimo kredito gavėju bendraujama telefonu ir jis pageidauja, kad vartojimo kreditas pagal sąskaitos kreditavimo sutartį būtų suteiktas nedelsiant, pagrindinių finansinės paslaugos ypatybių apibūdinimą sudaro informacija, nurodyta šio straipsnio 2 dalies 3, 5, 6 ir 8 punktuose, taip pat bendros vartojimo kredito kainos metinė norma kartu su pateikiamu jos apskaičiavimo pavyzdžiu ir nurodoma bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytų vartojimo kredito sutarčių finansinių paslaugų pagrindinių ypatybių apibūdinimas apima ir vartojimo kredito sutarties trukmės nurodymą.

5. Nepažeidžiant šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 11 punkto nuostatos, sąskaitos kreditavimo sutartims, pagal kurias vartojimo kreditas turi būti grąžintas per vieną mėnesį, taikomi šio straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai.

6. Vartojimo kredito gavėjo prašymu, be šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytos informacijos, nemokamai pateikiama vartojimo kredito sutarties kopija. Ši nuostata netaikoma, jeigu vartojimo kredito davėjas, gavęs vartojimo kredito gavėjo prašymą, nenori sudaryti vartojimo kredito sutarties su vartojimo kredito gavėju.

7. Kai vartojimo kredito sutartis buvo sudaryta vartojimo kredito gavėjo pageidavimu naudojant nuotolinio ryšio priemones, kuriomis informacijos, nurodytos šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, pateikti neįmanoma, įskaitant šio straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus, vartojimo kredito davėjas iš karto po vartojimo kredito sutarties sudarymo, vykdydamas savo įsipareigojimą pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis, suteikia informaciją apie vartojimo kredito sutartį pagal šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

7 straipsnis. Išimtys dėl informacijos suteikimo prieš sudarant vartojimo kredito sutartis

Šio įstatymo 5 ir 6 straipsniai netaikomi prekių tiekėjams arba paslaugų teikėjams, kurie vartojimo kredito tarpininko funkcijas atlieka kaip papildomas funkcijas. Ši nuostata nepanaikina vartojimo kredito davėjo pareigos užtikrinti, kad prieš sudarydamas vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjas gautų šio įstatymo 5 ir 6 straipsniuose nurodytą informaciją.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VARTOJIMO KREDITO GAVĖJO MOKUMO VERTINIMAS

 

8 straipsnis. Pareiga įvertinti vartojimo kredito gavėjo mokumą

1. Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą vartojimo kredito davėjas, vadovaudamasis atsakingo skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo mokumą remdamasis iš vartojimo kredito gavėjo gauta pakankama informacija ir prireikus mokumui vertinti naudojamoje duomenų bazėje atlikęs patikrinimą. Vartojimo kredito gavėjo mokumo patikrinimas mokumui vertinti naudojamoje duomenų bazėje atliekamas vartojimo kredito gavėjo rašytiniu sutikimu, jei tokio sutikimo reikia pagal įstatymus.

2. Jeigu vartojimo kredito sutarties šalys po vartojimo kredito sutarties sudarymo susitaria pakeisti bendrą vartojimo kredito sumą, prieš kiekvieną svarbesnį bendros vartojimo kredito sumos padidinimą vartojimo kredito davėjas atnaujina turimą finansinę informaciją apie vartojimo kredito gavėją ir iš naujo įvertina jo mokumą.

3. Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo tikslais naudojami asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

4. Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo taisyklės rengiamos vadovaujantis vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo principais, kuriuos nustato šio įstatymo 22 straipsnyje nurodyta priežiūros institucija.

5. Vartojimo kredito gavėjas privalo pateikti vartojimo kredito davėjo prašomą informaciją, reikalingą vartojimo kredito gavėjo mokumui įvertinti.

 

9 straipsnis. Duomenų bazės

1. Lietuvos Respublikoje įsisteigusių vartojimo kredito davėjų naudojamų vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo duomenų bazių valdytojai privalo nediskriminacinėmis sąlygomis teikti duomenis kitose valstybėse narėse įsisteigusiems vartojimo kredito davėjams.

2. Jeigu prašymas gauti vartojimo kreditą atmetamas remiantis vartojimo kredito gavėjo mokumo patikrinimo duomenų bazėje metu gautais rezultatais, vartojimo kredito davėjas nedelsdamas nemokamai informuoja vartojimo kredito gavėją apie šio patikrinimo rezultatus ir pateikia informaciją apie duomenų bazę, kurioje atliktas jo mokumo patikrinimas.

3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija neteikiama, kai pateikti tokią informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba kai tokios informacijos pateikimas prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS

 

10 straipsnis. Vartojimo kredito sutarties sudarymo nuotoliniu būdu ypatumai

1. Vartojimo kredito sutartis gali būti sudaroma nuotoliniu būdu su vartojimo kredito gavėju, jeigu vartojimo kredito davėjas įsitikina tokia vartojimo kredito gavėjo valia.

2. Vartojimo kredito sutartis gali būti sudaroma nuotoliniu būdu su vartojimo kredito gavėju, kuris nėra vartojimo kredito davėjo, į kurį jis kreipiasi dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo, klientas, tik įstatymų nustatyta tvarka nustačius to vartojimo kredito gavėjo tapatybę. Jeigu vartojimo kredito gavėjo tapatybė nenustatyta įstatymų nustatyta tvarka, vartojimo kredito sutartis negali būti sudaroma nuotoliniu būdu.

 

11 straipsnis. Vartojimo kredito sutarties forma ir turinys

1. Vartojimo kredito sutartis sudaroma raštu patvariojoje laikmenoje. Vartojimo kredito sutarties šalys turi gauti po vieną vartojimo kredito sutarties egzempliorių.

2. Vartojimo kredito sutartyje aiškiai ir glaustai nurodoma:

1) kredito rūšis;

2) vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito tarpininko, jei taikoma ir jis yra fizinis asmuo, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; vartojimo kredito davėjo ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininko pavadinimas, buveinės adresas;

3) vartojimo kredito sutarties trukmė ir vartojimo kredito grąžinimo terminas (kai jie nesutampa);

4) bendra vartojimo kredito suma ir vartojimo kredito lėšų išmokėjimo sąlygos;

5) prekės ar paslaugos ir jų kainos, kai vartojimo kreditas suteikiamas atidedant mokėjimą už konkrečias prekes ar paslaugas, taip pat sudarant susietojo vartojimo kredito sutartis;

6) vartojimo kredito palūkanų norma, vartojimo kredito palūkanų normos taikymo sąlygos ir, jei žinomas, pradinei vartojimo kredito palūkanų normai taikomas indeksas arba orientacinė vartojimo kredito palūkanų norma, taip pat vartojimo kredito palūkanų normos keitimo laikotarpiai, sąlygos ir tvarka (jei skirtingomis aplinkybėmis taikoma skirtinga vartojimo kredito palūkanų norma, šiame punkte nurodyta informacija suteikiama apie visas taikomas vartojimo kredito palūkanų normas);

7) bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir visos šios normos apskaičiavimo prielaidos;

8) įmokų dydis, jų mokėjimo skaičius ir periodiškumas, įmokų paskirstymo padengiant mokėtinas pagal vartojimo kredito sutartį sumas, kurioms taikoma skirtinga vartojimo kredito palūkanų norma, tvarka;

9) kai sudaroma terminuota vartojimo kredito sutartis, pagal kurią dalis vartojimo kredito gavėjo mokamos įmokos skiriama bendrai vartojimo kredito sumai grąžinti, – vartojimo kredito gavėjo teisė bet kada vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai gauti įmokų mokėjimo grafiką;

10) jeigu pagal vartojimo kredito sutartį išlaidos ir palūkanos mokamos nedengiant bendros vartojimo kredito sumos, – palūkanų mokėjimo grafikas, kuriame nurodomi palūkanų ir susijusių periodinių ir vienkartinių išlaidų mokėjimo laikotarpiai ir sąlygos;

11) pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos netesybos ar palūkanos ir jų apskaičiavimo tvarka;

12) mokėjimų nevykdymo pasekmės;

13) informacija apie tai, kad gali reikėti sumokėti atlyginimą notarui, kai naudojamasi jo paslaugomis;

14) reikalavimas sudaryti prievolės įvykdymo užtikrinimo ir draudimo sutartis, jeigu vartojimo kredito sutartyje tai numatyta;

15) vartojimo kredito gavėjo teisė atsisakyti vartojimo kredito sutarties, šios teisės įgyvendinimo tvarka, taip pat informacija apie vartojimo kredito gavėjo pareigą grąžinti išmokėtą vartojimo kredito sumą ir sumokėti palūkanas šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytais atvejais;

16) šio įstatymo 16 straipsnyje nustatytos teisės ir naudojimosi tomis teisėmis sąlygos;

17) vartojimo kredito gavėjo teisė grąžinti vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino ir jo grąžinimo tvarka, informacija apie vartojimo kredito davėjo teisę į kompensaciją ir šios kompensacijos apskaičiavimo, atsižvelgiant į šio įstatymo 17 straipsnio nuostatas, tvarka;

18) teisė nutraukti vartojimo kredito sutartį ir jos įgyvendinimo tvarka;

19) ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka;

20) kompetentingos priežiūros institucijos pavadinimas ir adresas;

21) vienos ar kelių sąskaitų, kuriose registruojamos mokėjimo operacijos ir vartojimo kredito lėšų išmokėjimas, administravimo mokesčiai, išskyrus atvejus, kai sudaryti sąskaitos sutartį neprivaloma, taip pat mokėjimo priemonių, skirtų mokėjimo operacijoms atlikti ir vartojimo kredito lėšoms išmokėti, išlaidos, kitos su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos ir sąlygos, kuriomis tie mokesčiai ar išlaidos gali būti keičiami;

22) kitos vartojimo kredito sutarties sąlygos.

3. Jeigu siekiant gauti vartojimo kreditą skelbiamomis sąlygomis privaloma sudaryti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų teikimo sutartį, vartojimo kredito sutartyje aiškiai nurodomos vartojimo kredito gavėjui taikomos su papildomų paslaugų teikimu susijusios išlaidos.

4. Šio straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytame įmokų mokėjimo grafike pateikiama informacija apie vartojimo kredito gavėjo mokamas įmokas ir nurodoma, kokia kiekvienos įmokos dalis skiriama bendrai vartojimo kredito sumai grąžinti, pagal vartojimo kredito palūkanų normą apskaičiuotoms palūkanoms ir visoms papildomoms išlaidoms padengti. Jeigu vartojimo kredito palūkanų norma nėra fiksuotoji arba vartojimo kredito sutartyje numatyta, kad gali būti keičiamos papildomos išlaidos, vartojimo kredito įmokų mokėjimo grafike taip pat aiškiai ir glaustai nurodoma, kad pateikti duomenys galioja tik iki kito vartojimo kredito palūkanų normos arba papildomų išlaidų pakeitimo.

5. Kai sudaroma vartojimo kredito sutartis, pagal kurią vartojimo kredito gavėjo mokamomis įmokomis nereikia nedelsiant dengti bendros vartojimo kredito sumos ar jos dalies ir šios įmokos kaupiamos vartojimo kredito sutartyje arba papildomoje sutartyje numatytais laikotarpiais ir sąlygomis, tai, atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalies nuostatas, vartojimo kredito sutartyje privalo būti aiškiai ir glaustai nurodyta, ar suteikiama visos išmokėtos vartojimo kredito lėšų sumos grąžinimo garantija.

6. Šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytoje sąskaitos kreditavimo sutartyje aiškiai ir glaustai nurodoma:

1) kredito rūšis;

2) vartojimo kredito davėjo ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininko pavadinimas ir buveinės adresas; vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito tarpininko, jei taikoma ir jis yra fizinis asmuo, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas;

3) vartojimo kredito sutarties trukmė ir vartojimo kredito grąžinimo terminas (kai jie nesutampa);

4) bendra vartojimo kredito suma ir vartojimo kredito lėšų išmokėjimo sąlygos;

5) vartojimo kredito palūkanų norma, vartojimo kredito palūkanų normos taikymo sąlygos ir, jei žinomas, pradinei vartojimo kredito palūkanų normai taikomas indeksas arba orientacinė vartojimo kredito palūkanų norma, taip pat vartojimo kredito palūkanų normos keitimo laikotarpiai, sąlygos ir tvarka (jei skirtingomis aplinkybėmis taikoma skirtinga vartojimo kredito palūkanų norma, šiame punkte nurodyta informacija suteikiama apie visas taikomas vartojimo kredito palūkanų normas);

6) bendra vartojimo kredito kaina, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma ir visos šios normos apskaičiavimo prielaidos;

7) vartojimo kredito davėjo teisė bet kuriuo metu paprašyti vartojimo kredito gavėją grąžinti visą vartojimo kredito sumą;

8) teisė nutraukti vartojimo kredito sutartį ir šios teisės įgyvendinimo tvarka;

9) informacija apie mokamas išlaidas ar taikomus mokesčius nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo ir jų keitimo sąlygos.

7. Jeigu vartojimo kredito sutartyje pateikta ne visa pagal šį straipsnį privaloma informacija arba jeigu vartojimo kredito sutartyje nurodyta informacija yra klaidinanti ir tai turėjo esminės įtakos vartojimo kredito gavėjo sprendimui sudaryti vartojimo kredito sutartį, kurios jis kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs, vartojimo kredito gavėjas turi teisę atsisakyti vartojimo kredito sutarties, pranešdamas vartojimo kredito davėjui apie vartojimo kredito sutarties atsisakymą raštu patvariojoje laikmenoje prieš 30 kalendorinių dienų. Šiuo atveju vartojimo kredito gavėjas turi vartojimo kreditą grąžinti mokėdamas vartojimo kredito sutartyje nustatyto dydžio įmokas, tačiau jis neprivalo mokėti vartojimo kredito sutartyje nustatytų palūkanų ir kitų išlaidų.

8. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos.

 

12 straipsnis. Informavimas apie vartojimo kredito palūkanų normos pasikeitimus

1. Vartojimo kredito gavėjas patvariojoje laikmenoje pateikiamu rašytiniu pranešimu informuojamas apie vartojimo kredito palūkanų normos pakeitimus. Ši informacija pateikiama iki vartojimo kredito palūkanų normos pakeitimo įsigaliojimo ir joje turi būti nurodyta mokėtina suma įsigaliojus pakeistai vartojimo kredito palūkanų normai ir, jei keičiasi įmokų mokėjimo skaičius ir periodiškumas, pateikti atitinkami duomenys.

2. Vartojimo kredito sutarties šalys vartojimo kredito sutartyje gali numatyti, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija vartojimo kredito gavėjui periodiškai pateikiama tais atvejais, kai vartojimo kredito palūkanų norma keičiasi dėl orientacinės vartojimo kredito palūkanų normos pakeitimo, o nauja orientacinė vartojimo kredito palūkanų norma viešai paskelbiama nurodytomis vartojimo kredito sutartyje tinkamomis priemonėmis ir informaciją apie naują orientacinę vartojimo kredito palūkanų normą taip pat galima gauti vartojimo kredito davėjo verslo patalpose.

 

13 straipsnis. Sąskaitos kreditavimo sutarties galiojimo metu teikiama informacija

1. Kai vartojimo kreditas suteikiamas pagal sąskaitos kreditavimo sutartį, vartojimo kredito gavėjas periodiškai informuojamas raštu patvariojoje laikmenoje pateikiant sąskaitos išrašą, kuriame turi būti nurodyti šie duomenys:

1) tikslus laikotarpis, kurio duomenys pateikti išraše;

2) išmokamų lėšų sumos ir išmokėjimo datos;

3) likutis pagal ankstesnį sąskaitos išrašą ir jo data;

4) naujas likutis pagal šio išrašo datą;

5) vartojimo kredito gavėjo atliktų mokėjimų datos ir sumos;

6) taikoma vartojimo kredito palūkanų norma;

7) pritaikyti mokesčiai ir kitos išlaidos;

8) mažiausia mokėtina suma, jeigu numatyta.

2. Vartojimo kredito gavėjas patvariojoje laikmenoje pateikiamu rašytiniu pranešimu informuojamas apie vartojimo kredito palūkanų normos ir bet kurių mokėtinų mokesčių ar išlaidų pasikeitimą. Ši informacija pateikiama iki pasikeitimo įsigaliojimo.

3. Sąskaitos kreditavimo sutarčiai taip pat taikomos šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatos.

 

14 straipsnis. Neterminuotos vartojimo kredito sutarties nutraukimas

1. Vartojimo kredito gavėjas, nepatirdamas papildomų išlaidų, turi teisę bet kuriuo metu nutraukti neterminuotą vartojimo kredito sutartį, išskyrus atvejus, kai vartojimo kredito gavėjas ir vartojimo kredito davėjas yra susitarę dėl išankstinio pranešimo laikotarpio. Šis laikotarpis negali būti ilgesnis kaip vienas mėnuo.

2. Vartojimo kredito sutarties šalys sutartyje gali numatyti, kad vartojimo kredito davėjas turi teisę nutraukti neterminuotą vartojimo kredito sutartį bent prieš du mėnesius pateikdamas vartojimo kredito gavėjui patvariojoje laikmenoje parengtą rašytinį pranešimą apie vartojimo kredito sutarties nutraukimą.

3. Vartojimo kredito sutarties šalys sutartyje gali numatyti, kad vartojimo kredito davėjas turi teisę dėl objektyviai pagrįstų priežasčių nutraukti lėšų išmokėjimą pagal neterminuotą vartojimo kredito sutartį. Vartojimo kredito davėjas turi pranešti vartojimo kredito gavėjui apie lėšų išmokėjimo nutraukimą ir nurodyti to priežastis patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu, jei įmanoma, prieš lėšų išmokėjimo nutraukimą arba nedelsiant po to, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba kai tokios informacijos pakeitimas prieštarauja viešosios tvarkos arba visuomenės saugumo tikslams.

 

15 straipsnis. Teisė atsisakyti vartojimo kredito sutarties

1. Vartojimo kredito gavėjas, nenurodydamas priežasties, gali atsisakyti vartojimo kredito sutarties per 14 kalendorinių dienų:

1) nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos;

2) nuo dienos, kurią vartojimo kredito gavėjas gavo vartojimo kredito sutarties nuostatas ir sąlygas bei informaciją pagal šio įstatymo 11 straipsnį, jei ta diena yra vėlesnė už šios dalies 1 punkte nurodytąją.

2. Jeigu vartojimo kredito gavėjas pasinaudoja teise atsisakyti vartojimo kredito sutarties, jis:

1) vartojimo kredito sutarties atsisako iki šio straipsnio 1 dalyje nustatyto termino, praneša apie tai vartojimo kredito davėjui, vadovaudamasis vartojimo kredito davėjo pagal šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 15 punktą suteikta informacija ir naudodamasis priemonėmis, kuriomis galima įrodyti, kad pranešimas buvo išsiųstas. Laikoma, kad vartojimo kredito gavėjas tinkamai įvykdė šiame punkte nustatytą pareigą informuoti, jeigu šis pranešimas, pateiktas raštu patvariojoje laikmenoje, išsiunčiamas iki šio straipsnio 1 dalyje nustatyto termino pabaigos;

2) nedelsdamas, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie vartojimo kredito sutarties atsisakymą išsiuntimo vartojimo kredito davėjui dienos, grąžina vartojimo kredito davėjui vartojimo kreditą ir palūkanas, susikaupusias nuo dienos, kurią buvo išmokėtas vartojimo kreditas, iki vartojimo kredito grąžinimo dienos. Šios palūkanos apskaičiuojamos pagal sutartą vartojimo kredito palūkanų normą. Vartojimo kredito sutarties atsisakymo atveju vartojimo kredito davėjas neturi teisės iš vartojimo kredito gavėjo gauti jokios kitos kompensacijos, išskyrus kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius.

3. Jeigu vartojimo kredito gavėjas pagal šį straipsnį pasinaudoja teise atsisakyti vartojimo kredito sutarties, jis turi teisę be jokių papildomų įsipareigojimų nutraukti su vartojimo kredito sutartimi susijusią papildomų paslaugų, kurias teikia vartojimo kredito davėjas arba trečioji šalis pagal jos ir vartojimo kredito davėjo sutartį, teikimo sutartį.

4. Tais atvejais, kai vartojimo kredito gavėjas atsisako vartojimo kredito sutarties pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, netaikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos dėl pirkėjo teisės atsisakyti sutarties, sudarytos ne prekybai skirtose patalpose, ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos dėl vartotojų teisės atsisakyti finansinių paslaugų sutarties, sudarytos ryšio priemonėmis.

 

16 straipsnis. Susietojo vartojimo kredito sutarties nutraukimas

1. Kai vartojimo kredito gavėjas pasinaudoja teise atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties, jis turi teisę nutraukti susietojo vartojimo kredito sutartį be jokių papildomų įsipareigojimų.

2. Kai vartojimo kredito gavėjas pasinaudoja teise atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties ar teise ją nutraukti dėl to, kad pardavėjas ar paslaugos teikėjas netiekia prekių ar neteikia paslaugų arba jos tiekiamos (teikiamos) tik iš dalies, arba jos neatitinka prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties, vartojimo kredito gavėjas turi teisę:

1) sustabdyti savo prievolių pagal susietojo vartojimo kredito sutartį vykdymą;

2) reikalauti, kad vartojimo kredito davėjas grąžintų jam sumokėtas įmokas.

3. Vartojimo kredito gavėjas gali pasinaudoti šio straipsnio 2 dalyje nustatytomis teisėmis tik po to, kai jis kreipėsi į pardavėją ar paslaugų teikėją su prašymu tinkamai įvykdyti sutartį, tačiau per vieną mėnesį po tokio kreipimosi prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos. Vartojimo kredito davėjas, grąžinęs įmokas vartojimo kredito gavėjui, įgyja į pardavėją ar paslaugos teikėją atgręžtinio reikalavimo teisę dėl vartojimo kredito gavėjui grąžintų įmokų, taip pat teisę reikalauti iš vartojimo kredito gavėjo grąžinti tai, ką šis gavo pasibaigusios prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties pagrindu.

 

17 straipsnis. Vartojimo kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino

1. Vartojimo kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu įvykdyti visus arba dalį savo įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartį. Tai padaręs, jis turi teisę į bendros vartojimo kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio vartojimo kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo vartojimo kredito ar jo dalies grąžinimo dienos, palūkanos ir išlaidos.

2. Vartojimo kredito grąžinimo anksčiau nustatyto termino atveju vartojimo kredito davėjas turi teisę į teisingą ir objektyviai pagrįstą kompensaciją už galimas išlaidas, tiesiogiai susijusias su vartojimo kredito grąžinimu anksčiau nustatyto termino, atliekamu tuo laikotarpiu, kuriam nustatyta fiksuotoji vartojimo kredito palūkanų norma. Vartojimo kredito davėjas gali reikalauti šios kompensacijos tik tuo atveju, kai anksčiau nustatyto termino grąžinamas vartojimo kreditas ar jo dalis viršija 8 000 litų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį.

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta kompensacija vartojimo kredito davėjui negali viršyti 1 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos vartojimo kredito dalies, jeigu laikotarpis nuo vartojimo kredito grąžinimo anksčiau nustatyto termino datos iki sutartos vartojimo kredito sutarties pabaigos datos yra ilgesnis kaip vieni metai. Kitais atvejais kompensacija vartojimo kredito davėjui negali viršyti 0,5 procento anksčiau nustatyto termino grąžinamos vartojimo kredito dalies.

4. Kompensacijos dėl anksčiau nustatyto termino grąžinamo vartojimo kredito negalima reikalauti, kai:

1) vartojimo kreditas ar jo dalis grąžinama pagal draudimo sutartį, kuria suteikiama vartojimo kredito grąžinimo garantija;

2) vartojimo kreditas ar jo dalis grąžinama pagal sąskaitos kreditavimo sutartį;

3) vartojimo kreditas grąžinamas anksčiau nustatyto termino tuo laikotarpiu, kai vartojimo kredito palūkanų norma yra kintama.

5. Vartojimo kredito davėjas išimtiniais atvejais gali reikalauti didesnės negu nurodyta šio straipsnio 3 dalyje kompensacijos, jeigu gali įrodyti, kad nuostoliai, kuriuos jis patyrė dėl anksčiau nustatyto termino grąžinamo vartojimo kredito, didesni už sumą, apskaičiuotą pagal šio straipsnio 3 dalies nuostatas.

6. Jeigu vartojimo kredito davėjo reikalaujama kompensacija didesnė už jo patirtus nuostolius, vartojimo kredito gavėjas gali reikalauti atitinkamai sumažinti kompensaciją. Tokiu atveju nuostolius sudaro sudarant vartojimo kredito sutartį sutartos palūkanų normos ir palūkanų normos, už kurią vartojimo kredito davėjas gali skolinti rinkoje anksčiau termino grąžinamą vartojimo kreditą ar jo dalį, atsižvelgiant į administracines išlaidas dėl išankstinio grąžinimo, skirtumas.

7. Kompensacija vartojimo kredito davėjui neturi viršyti palūkanų sumos, kurią vartojimo kredito gavėjas būtų sumokėjęs, jeigu vartojimo kreditą grąžintų vartojimo kredito sutartyje nurodytu laiku.

 

18 straipsnis. Vartojimo kredito viršijimas

1. Sudarant sutartį dėl banko sąskaitos atidarymo, kai yra galimybė, kad vartojimo kredito gavėjui bus leista viršyti sąskaitos likutį arba vartojimo kreditą, šioje sutartyje taip pat pateikiama šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyta informacija. Tokios sutarties galiojimo metu vartojimo kredito davėjas taip pat periodiškai teikia raštu patvariojoje laikmenoje parengtą vartojimo kredito gavėjui šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytą informaciją.

2. Kai vartojimo kreditas viršijamas žymiai ir tai trunka ilgiau kaip vieną mėnesį, vartojimo kredito davėjas nedelsdamas patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuoja vartojimo kredito gavėją:

1) apie vartojimo kredito viršijimą;

2) kokia suma viršyta;

3) apie vartojimo kredito palūkanų normą;

4) apie pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokėtinas netesybas ar palūkanas.

3. Vartojimo kredito davėjas turi teisę pasiūlyti kitą vartojimo kredito paslaugą, kai vartojimo kredito viršijimo laikotarpis yra pakankamai ilgas.

 

19 straipsnis. Vartojimo kredito sutarties nutraukimas vartojimo kredito davėjo reikalavimu

Vartojimo kredito davėjas turi teisę nutraukti vartojimo kredito sutartį, kai yra visos šios sąlygos:

1) vartojimo kredito gavėjas yra patvariojoje laikmenoje parengtu rašytiniu pranešimu informuotas apie pradelstą mokėjimą;

2) mokėjimas pradelstas ilgiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip 10 procentų negrąžintos vartojimo kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės;

3) pradelstas mokėjimas nebuvo padengtas per dvi savaites nuo papildomo patvariojoje laikmenoje parengto rašytinio pranešimo įteikimo vartojimo kredito gavėjui.

 

20 straipsnis. Vekselių, čekių ir skolos raštų naudojimas

1. Vartojimo kredito davėjui draudžiama priimti įmokas iš vartojimo kredito gavėjo vekseliais, čekiais ar skolos raštais.

2. Vartojimo kredito davėjas, pažeidęs šio straipsnio 1 dalyje nustatytą draudimą, turi atlyginti vartojimo kredito gavėjui visus nuostolius, susijusius su tolesniu vekselių, čekių ar skolos raštų naudojimu.

3. Nepažeisdamas šiame įstatyme nustatytų vartojimo kredito gavėjo teisių, vartojimo kredito davėjas turi teisę priimti vekselius iš vartojimo kredito gavėjo ir kitų asmenų, siekdamas užtikrinti, kad vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimai pagal vartojimo kredito sutartį bus įvykdyti.

 

21 straipsnis. Bendrai vartojimo kredito kainai taikomi reikalavimai

1. Bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros.

2. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip du šimtai penkiasdešimt procentų.

3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba), nagrinėdama ginčą išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, arba teismas, įvertinę šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, gali sumažinti bendrą vartojimo kredito kainą.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

VARTOJIMO KREDITO DAVĖJŲ IR VARTOJIMO KREDITO TARPININKŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

22 straipsnis. Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

1. Teisę verstis vartojimo kreditų teikimo veikla asmuo turi tik tada, kai Tarnyba įrašo jį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą. Teisės verstis vartojimo kreditų teikimo veikla neturi fiziniai asmenys.

2. Asmuo gali būti įrašytas į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, jeigu jis atitinka šio įstatymo reikalavimus ir pateikia Tarnybai šiuos dokumentus:

1) Tarnybos nustatytos formos prašymą įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą;

2) informaciją apie viešąjį registrą, kuriame Tarnyba gali patikrinti pagrindinius asmens duomenis. Kilus abejonių, Tarnyba turi teisę prašyti pateikti išplėstinį viešojo registro išrašą;

3) vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo taisykles;

4) vartojimo kredito gavėjų skundų nagrinėjimo taisykles ir informaciją apie duomenų bazes, kuriose tikrinamas vartojimo kredito gavėjų mokumas;

5) vartojimo kredito tarpininkų sąrašą, jeigu asmuo naudojasi vartojimo kredito tarpininkų paslaugomis.

3. Tarnyba, išnagrinėjusi asmens prašymą ir pateiktus dokumentus, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos priima sprendimą įrašyti arba atsisakyti įrašyti asmenį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą. Kilus abejonių, Tarnyba turi teisę prašyti asmens pateikti papildomą informaciją ar dokumentus, kuriuos jis turi pateikti Tarnybai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarnybos pranešimo gavimo dienos. Šiuo atveju Tarnyba sprendimą įtraukti arba atsisakyti įtraukti asmenį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą priima ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo papildomos informacijos ar dokumentų pateikimo dienos.

4. Asmuo neprivalo pateikti šio straipsnio 2 dalies 4 punkte numatytos informacijos, jeigu ši informacija yra nurodyta elgesio kodekse, kuriuo savo veikloje vadovaujasi asmuo ir kuris Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka yra pateiktas Tarnybai.

5. Tarnyba atsisako įtraukti asmenį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, jeigu asmuo nepateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų.

6. Vartojimo kredito davėjas nedelsdamas privalo pateikti Tarnybai informaciją apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų pasikeitimus, kai tik šie pasikeitimai įvyksta.

7. Tarnyba turi teisę motyvuotu sprendimu išbraukti vartojimo kredito davėją iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo, jeigu:

1) paaiškėja, kad įrašant į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą vartojimo kredito davėjas pateikė Tarnybai suklastotus dokumentus;

2) vartojimo kredito davėjas per nustatytą terminą, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 20 darbo dienų, nepašalina aplinkybių, dėl kurių jis yra laikinai išbrauktas iš viešojo kredito davėjų sąrašo;

3) vartojimo kredito davėjas per vienus metus pakartotinai padarė pažeidimą, už kurį jam buvo paskirta šio įstatymo nustatyta bauda;

4) vartojimo kredito davėjui yra iškelta bankroto byla, jis likviduojamas ar pasibaigia kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

8. Vartojimo kredito davėjas, Tarnybos sprendimu išbrauktas iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo šio straipsnio 7 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais, gali būti įrašytas į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą ne anksčiau kaip po vienų metų nuo sprendimo išbraukti jį iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo priėmimo dienos.

9. Tarnyba turi teisę motyvuotu sprendimu laikinai išbraukti vartojimo kredito davėją iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo, jeigu:

1) paaiškėja, kad įrašant vartojimo kredito davėją į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą buvo pateikti neteisingi duomenys;

2) vartojimo kredito davėjas nepateikia informacijos šio įstatymo 23 straipsnyje nustatyta tvarka.

10. Gavusi iš vartojimo kredito davėjo rašytinę informaciją, kad pašalintos priežastys, dėl kurių jis buvo laikinai išbrauktas iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo, Tarnyba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių priežasčių pašalinimo dienos įrašo vartojimo kredito davėją į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

11. Tarnyba privalo išbraukti vartojimo kredito davėją iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo rašytiniu vartojimo kredito davėjo prašymu.

12. Vartojimo kredito davėjas, nutraukęs vartojimo kreditų teikimo veiklą, apie tai praneša Tarnybai.

13. Tarnyba viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą skelbia Tarnybos interneto svetainėje. Asmenys įtraukiami į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, išbraukiami iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo ir viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas tvarkomas Tarnybos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

23 straipsnis. Vartojimo kredito davėjų pareiga teikti informaciją

1. Vartojimo kredito davėjai ne rečiau kaip kartą per metus privalo pateikti Tarnybai informaciją apie vykdomą vartojimo kreditų teikimo veiklą, įskaitant informaciją apie suteiktų vartojimo kreditų rūšis, skaičių ir apimtį, vidutines vartojimo kreditų sumas, vidutinę bendros vartojimo kredito kainos metinę normą, metinę vartojimo kredito palūkanų normą, vartojimo kredito sutarčių įvykdymo užtikrinimo priemones, vartotojų pradelstų mokėjimų sumas. Šią informaciją Tarnyba apibendrinusi skelbia viešai Tarnybos teisės aktuose nustatyta tvarka.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos teikimo dažnumą, konkretų turinį, apimtį ir teikimo taisykles nustato Tarnyba, bendradarbiaudama su vartojimo kredito davėjų savivaldos institucijomis.

 

24 straipsnis. Viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

1. Asmuo turi teisę verstis vartojimo kredito tarpininko veikla tik tada, kai Tarnyba jį įrašo į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą.

2. Asmuo gali būti įrašytas į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą, kai pateikia Tarnybai informaciją apie viešąjį registrą, kuriame Tarnyba gali patikrinti pagrindinius asmens duomenis. Kilus abejonių, Tarnyba turi teisę prašyti asmenį pateikti išplėstinį viešojo registro išrašą.

3. Asmuo neprivalo Tarnybai pateikti šio straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos, jeigu vartojimo kredito davėjas šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka informavo Tarnybą apie jį kaip vartojimo kredito tarpininką. Toks asmuo į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą įrašomas po to, kai vartojimo kredito davėjas šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka informavo Tarnybą apie jį kaip vartojimo kredito tarpininką.

4. Tarnyba apie asmens įrašymą į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą skelbia ir šią informaciją periodiškai atnaujina savo interneto svetainėje. Asmenys įrašomi į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą ir viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas tvarkomas Tarnybos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

25 straipsnis. Vartojimo kredito tarpininkų pareiga teikti informaciją

1. Vartojimo kredito tarpininkai reklamoje ir dokumentuose, skirtuose vartojimo kredito gavėjams, privalo nurodyti savo įgaliojimų ribas, informuoti, ar teikia paslaugas veikdami išimtinai su vienu ar su keliais vartojimo kredito davėjais, ar yra nepriklausomi.

2. Vartojimo kredito gavėjas turi būti informuotas apie vartojimo kredito tarpininkui mokamą atlygį. Susitarimas dėl šio atlygio turi būti sudarytas raštu patvariojoje laikmenoje prieš sudarant vartojimo kredito sutartį.

3. Vartojimo kredito tarpininkas apie vartojimo kredito gavėjo mokamą atlygį už jo paslaugas praneša vartojimo kredito davėjui, kad šis atlygį įtrauktų į bendros vartojimo kredito kainos metinę normą.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

26 straipsnis. Kreipimasis į ginčus nagrinėjančias institucijas

1. Vartojimo kredito gavėjas, manydamas, kad vartojimo kredito davėjas ar vartojimo kredito tarpininkas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę kreiptis į Tarnybą išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka arba į teismą.

2. Išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarką nustato šis įstatymas ir Tarnybos patvirtintos taisyklės.

 

27 straipsnis. Tarnybos teisės

1. Tarnyba, nagrinėdama ginčus, turi teisę:

1) kreiptis į vartojimo kredito gavėją dėl papildomos informacijos pateikimo ir nurodyti šios informacijos pateikimo terminą;

2) gauti iš valstybės institucijų informaciją, reikalingą ginčui išnagrinėti ir sprendimui priimti;

3) pareikalauti iš vartojimo kredito davėjo ar vartojimo kredito tarpininko, kuriam pareikštas reikalavimas, per Tarnybos nurodytą terminą pateikti įrodymus, reikalingus vartojimo kredito gavėjo prašymui ištirti, ir gauti paaiškinimus žodžiu ir raštu;

4) gauti valstybės institucijų išvadas.

2. Tarnyba turi ir kitų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių.

 

28 straipsnis. Vartojimo kredito gavėjo kreipimasis į vartojimo kredito davėją ar vartojimo kredito tarpininką

1. Vartojimo kredito gavėjas, manydamas, kad vartojimo kredito davėjas, vartojimo kredito tarpininkas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis su prašymu į vartojimo kredito davėją ar vartojimo kredito tarpininką ir nurodyti savo reikalavimus.

2. Vartojimo kredito davėjas, vartojimo kredito tarpininkas, nesutikdami su vartojimo kredito gavėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo vartojimo kredito gavėjo prašymo gavimo dienos pateikti vartojimo kredito gavėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie vartojimo kredito davėjo, vartojimo kredito tarpininko atsakymo vartojimo kredito gavėjui.

3. Vartojimo kredito gavėjo prašymą vartojimo kredito davėjas, vartojimo kredito tarpininkas nagrinėja nemokamai.

4. Jeigu vartojimo kredito davėjo, vartojimo kredito tarpininko atsakymas į vartojimo kredito gavėjo prašymą netenkina vartojimo kredito gavėjo arba jeigu nebuvo atsakyta, vartojimo kredito gavėjas per šešis mėnesius nuo prašymo pateikimo vartojimo kredito davėjui, vartojimo kredito tarpininkui dienos turi teisę kreiptis su prašymu į Tarnybą dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teisme šio įstatymo nustatyta tvarka.

 

29 straipsnis. Prašymo dėl išankstinio ginčo sprendimo ne teisme pateikimo Tarnybai ir jo nagrinėjimo tvarka

1. Prašymas dėl išankstinio ginčo sprendimo ne teisme (toliau šiame skirsnyje – prašymas) Tarnybai turi būti pateiktas raštu.

2. Prašyme turi būti nurodyta:

1) vartojimo kredito gavėjo vardas, pavardė, adresas ir duomenys ryšiui palaikyti; vartojimo kredito davėjo, vartojimo kredito tarpininko, dėl kurių veiksmų (neveikimo) yra pateikiami vartotojo reikalavimai, pavadinimas, buveinės adresas (jeigu kreipiamasi dėl juridinio asmens) arba vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (jeigu kreipiamasi dėl fizinio asmens);

2) vartojimo kredito gavėjo teisės ir įstatymų saugomi interesai, kuriuos, vartojimo kredito gavėjo nuomone, pažeidžia vartojimo kredito davėjas, vartojimo kredito tarpininkas; vartojimo kredito gavėjo reikalavimai; informacija apie kreipimąsi į vartojimo kredito davėją, vartojimo kredito tarpininką; informacija, ar tų pačių šalių ginčas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu yra nagrinėjamas teisme, ar teismas yra priėmęs sprendimą, ar yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl šio ginčo.

3. Prie prašymo pridedami šiame prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinantys vartojimo kredito gavėjo turimi dokumentai.

4. Tarnyba atsisako nagrinėti prašymą, jeigu:

1) tų pačių šalių ginčą dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nagrinėja teismas arba yra priimtas Tarnybos nutarimas ar teismo sprendimas dėl tų pačių šalių ginčo dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu;

2) yra įsiteisėjusi teismo nutartis priimti tų pačių šalių ieškinio dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu atsisakymą arba yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti taikos sutartį;

3) nėra faktinių duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti šio įstatymo pažeidimą, arba vartojimo kredito gavėjas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia jo prašymą pagrindžiančių įrodymų;

4) nuo vartojimo kredito gavėjo prašymo pateikimo vartojimo kredito davėjui, vartojimo kredito tarpininkui dienos iki prašymo pateikimo Tarnybai dienos yra praėję daugiau kaip šeši mėnesiai;

5) nuo galimo šio įstatymo pažeidimo iki vartojimo kredito gavėjo prašymo pateikimo Tarnybai dienos yra praėję daugiau kaip treji metai;

6) prašymas neatitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų ir šie trūkumai nebuvo pašalinti per Tarnybos nurodytą terminą;

7) Tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka nėra įgaliota priimti sprendimo dėl prašyme nurodyto reikalavimo.

5. Tarnyba per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos praneša vartojimo kredito gavėjui priežastis, dėl kurių atsisakoma nagrinėti jo prašymą.

6. Tarnyba prašymą nagrinėja rašytinio arba žodinio proceso tvarka pagal jai pateiktus rašytinius ir (ar) daiktinius įrodymus.

7. Ginčas nagrinėjamas laikantis rungimosi ir ginčų nagrinėjimo operatyvumo bei skaidrumo principų.

8. Tarnyba, nagrinėdama prašymą, išsiaiškina ginčo esmę, ištiria turimus įrodymus ir pirmiausia imasi priemonių ginčo šalims sutaikyti.

9. Tarnyba prašymą išnagrinėja ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo prašymo pateikimo jai dienos.

10. Tarnyba nutraukia prašymo nagrinėjimą šiais atvejais:

1) ginčo šalys susitaiko;

2) vartojimo kredito gavėjas kviečiamas neatvyksta į ginčo nagrinėjimo posėdį be pateisinamos priežasties ar neteikia paaiškinimų ir įrodymų;

3) viena iš ginčo šalių dėl nagrinėjamo ginčo kreipiasi į teismą;

4) paaiškėja šio straipsnio 4 dalyje nurodytos aplinkybės;

5) vartojimo kredito gavėjas atsisako savo reikalavimų;

6) yra objektyvių aplinkybių, dėl kurių išspręsti ginčo neįmanoma.

11. Jeigu tarnyba nutraukia prašymo nagrinėjimą, vartojimo kredito gavėjas neturi teisės pakartotinai dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu kreiptis į Tarnybą, tačiau tai nevaržo jo teisės kreiptis į teismą.

 

 

30 straipsnis. Pareiga teikti informaciją

Vartojimo kredito davėjai ir vartojimo kredito tarpininkai privalo Tarnybai pateikti informaciją ir dokumentus, reikalingus ginčams nagrinėti.

 

31 straipsnis. Tarnybos nutarimas išnagrinėjus ginčą

1. Tarnyba, išnagrinėjusi ginčą, priima nutarimą, kuriame turi būti nurodyta:

1) nutarimą priėmusios institucijos pavadinimas;

2) nutarimo priėmimo data ir vieta;

3) nutarimą priėmusio asmens (kolegialaus organo) duomenys, posėdžio sekretorius, ginčo šalys, kiti nagrinėjant ginčą dalyvavę suinteresuoti asmenys;

4) vartojimo kredito gavėjo prašymo turinys ir ginčo esmė;

5) nagrinėjant ginčą dalyvavusių asmenų paaiškinimų santrauka;

6) įrodymų vertinimas;

7) argumentai, dėl kurių atmetami kai kurie įrodymai;

8) įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais vadovautasi, kiti teisiniai argumentai;

9) priimtas sprendimas;

10) nutarimo įvykdymo tvarka ir terminas, per kurį nutarimą būtina įvykdyti;

11) nutarimo apskundimo tvarka ir terminai.

2. Tarnyba, išnagrinėjusi ginčą, turi teisę priimti vieną iš šių sprendimų:

1) patenkinti vartojimo kredito gavėjo reikalavimus;

2) iš dalies patenkinti vartojimo kredito gavėjo reikalavimus;

3) atmesti vartojimo kredito gavėjo reikalavimus.

3. Tarnybos nutarimas per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo registruotu laišku išsiunčiamas prašymą pateikusiam vartojimo kredito gavėjui ir vartojimo kredito davėjui ar vartojimo kredito tarpininkui, dėl kurių šis nutarimas priimtas.

 

32 straipsnis. Tarnybos nutarimo vykdymas

1. Tarnybos nutarimas turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią ginčo šaliai jis buvo įteiktas.

2. Tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tarnybos nutarimas gali būti pateikiamas vykdyti ne vėliau kaip per trejus metus nuo jo priėmimo dienos.

 

33 straipsnis. Tarnybos nutarimo apskundimas

1. Ginčo šalis, nesutinkanti su Tarnybos nutarimu, turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą dėl ginčo išnagrinėjimo iš esmės.

2. Kreipimasis į teismą nesustabdo Tarnybos nutarimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS IR ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

34 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

1. Asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2. Šio įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarką nustato šis įstatymas ir Tarnybos patvirtintos taisyklės.

 

35 straipsnis. Šio įstatymo pažeidimus nagrinėjanti institucija

1. Šio įstatymo pažeidimus nagrinėja ir sankcijas už šio įstatymo pažeidimus taiko Tarnyba.

2. Jeigu Tarnyba nustato pakankamai duomenų apie galimą šio įstatymo pažeidimą, ji privalo motyvuotu sprendimu pradėti šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą savo iniciatyva.

 

36 straipsnis. Tarnybos teisės ir pareigos

Tarnyba:

1) stebi, ar vartojimo kredito davėjai ir vartojimo kredito tarpininkai tinkamai laikosi šiame įstatyme nustatytų reikalavimų;

2) savo iniciatyva nagrinėja galimus šio įstatymo pažeidimus;

3) nagrinėja prašymus dėl galimo šio įstatymo pažeidimo;

4) skiria šiame įstatyme nustatytas sankcijas vartojimo kredito davėjams ir vartojimo kredito tarpininkams, pažeidusiems šį įstatymą;

5) iškilus tarptautiniams ginčams, bendradarbiauja su valstybių narių ir užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis;

6) atlieka kitas šiame įstatyme nustatytas funkcijas.

 

37 straipsnis. Prašymo ištirti galimą šio įstatymo pažeidimą pateikimas Tarnybai

1. Kreiptis į Tarnybą dėl galimo šio įstatymo pažeidimo turi teisę vartojimo kredito gavėjai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, vartotojų asociacijos (toliau – pareiškėjai), pateikdami Tarnybai prašymą raštu.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytame prašyme turi būti nurodyta:

1) pareiškėjo vardas, pavardė, adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti;

2) pareiškėjui žinomos galimo šio įstatymo pažeidimo faktinės aplinkybės. Prie šio straipsnio 1 dalyje nustatyto prašymo pridedami jas patvirtinantys pareiškėjo turimi dokumentai.

3. Pradėti šio straipsnio 1 dalyje nustatyto prašymo nagrinėjimo procedūrą atsisakoma, jeigu:

1) prašyme nurodyto pažeidimo nagrinėjimas nepriskirtas Tarnybos kompetencijai;

2) prašyme nurodyti faktiniai duomenys jau buvo patikrinti ir dėl jų priimtas Tarnybos nutarimas;

3) nėra faktinių duomenų, kurie leistų pagrįstai įtarti šio įstatymo pažeidimą, arba pareiškėjas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia jo prašymą pagrindžiančių dokumentų;

4) nuo galimo šio įstatymo pažeidimo iki prašymo pateikimo Tarnybai dienos yra praėję daugiau kaip treji metai.

4. Tarnyba per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo, atitinkančio šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus, gavimo dienos praneša pareiškėjui priežastis, dėl kurių atsisakoma pradėti šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

 

38 straipsnis. Šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūros dalyviai ir kiti asmenys

1. Šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūros metu dalyvauja:

1) asmuo, dėl kurio pradėta šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūra;

2) vartojimo kredito gavėjas, kai šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūra pradėta remiantis vartojimo kredito gavėjo prašymu;

3) vartotojų asociacijos arba valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos atstovas, kai šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūra pradėta remiantis vartotojų asociacijos arba valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos prašymu;

4) ekspertai, specialistai ir kiti asmenys – Tarnybos sprendimu.

2. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti asmenys toliau šiame įstatyme vadinami šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūros dalyviais.

3. Šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūros dalyviams gali atstovauti jų atstovai.

 

39 straipsnis. Šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo tvarka ir terminai

1. Tarnyba, pradėjusi šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, raštu kreipiasi į asmenį, kurio veiksmai skundžiami, ir paprašo per Tarnybos nurodytą terminą pateikti motyvuotą paaiškinimą ir jį pagrindžiančius įrodymus apie aplinkybes, dėl kurių pradėta šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūra.

2. Šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūros dalyviams ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki šio įstatymo pažeidimų nagrinėjimo Tarnyboje dienos registruotu laišku pranešama apie galimus šio įstatymo pažeidimus, šių pažeidimų nagrinėjimo vietą ir laiką, taip pat pasiūloma susipažinti su gautais dokumentais ir kita informacija, raštu pateikti paaiškinimus.

3. Jeigu šio įstatymo pažeidimo procedūros dalyviai nedalyvauja galimų šio įstatymo pažeidimų nagrinėjimo metu, šio įstatymo pažeidimai gali būti nagrinėjami tik tuo atveju, kai yra duomenų, kad jiems tinkamai ir laiku buvo pranešta apie šio įstatymo pažeidimų nagrinėjimo vietą ir laiką.

4. Šio įstatymo pažeidimų nagrinėjimo metu šios procedūros dalyviai turi teisę susipažinti su gautais dokumentais ir kita informacija, duoti žodinius ar rašytinius paaiškinimus, teikti prašymus, pateikti papildomą informaciją ir kitus dokumentus.

5. Tarnyba galimus šio įstatymo pažeidimus išnagrinėja ir sankcijas paskiria ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo šio įstatymo 37 straipsnyje nurodyto prašymo Tarnybai pateikimo dienos ar šio įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos.

 

40 straipsnis. Pareiga teikti informaciją

Asmuo, dėl kurio pradėta šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūra, privalo Tarnybai pateikti informaciją ir dokumentus galimiems šio įstatymo pažeidimams tirti.

 

41 straipsnis. Tarnybos nutarimas atlikus šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą

1. Tarnyba, atlikusi šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, priima nutarimą, kuriame turi būti nurodyta:

1) nutarimą priėmusios institucijos pavadinimas;

2) nutarimo priėmimo data ir vieta;

3) nutarimą priėmusio asmens (kolegialaus organo) duomenys, posėdžio sekretorius, šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūros dalyviai ir kiti dalyvavę suinteresuoti asmenys;

4) asmens, dėl kurio veiksmų (neveikimo) buvo priimtas nutarimas, duomenys;

5) šio įstatymo 37 straipsnyje nurodyto prašymo turinys;

6) nustatytos šio įstatymo nuostatų pažeidimo faktinės aplinkybės;

7) pažeidimo faktą patvirtinantys įrodymai, kuriais grindžiamas nutarimas;

8) šio įstatymo straipsnis, nustatantis atsakomybę už pažeidimą;

9) asmens, dėl kurio veiksmų (neveikimo) buvo priimtas nutarimas, paaiškinimai ir jų įvertinimas;

10) priimtas sprendimas;

11) nutarimo įvykdymo tvarka ir terminas, per kurį nutarimą būtina įvykdyti;

12) nutarimo apskundimo terminai ir tvarka.

2. Tarnyba, atlikusi šio įstatymo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, turi teisę priimti šiuos sprendimus:

1) įpareigoti asmenį, pažeidusį šio įstatymo reikalavimus, nutraukti neteisėtus veiksmus;

2) taikyti šio įstatymo nustatytas sankcijas;

3) netaikyti sankcijų, kai nenustatomas šio įstatymo nuostatų pažeidimas.

3. Šiame straipsnyje nurodytas Tarnybos nutarimas per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo registruotu laišku išsiunčiamas pareiškėjui ir asmeniui, dėl kurio šis nutarimas priimtas.

 

42 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

1. Už šio įstatymo nuostatų pažeidimus Tarnyba gali skirti nuo vieno tūkstančio iki trisdešimties tūkstančių litų baudą. Pakartotinai per vienus metus padarius pažeidimą, už kurį jau buvo paskirta šio įstatymo nustatyta bauda, gali būti skiriama didesnė, iki šimto dvidešimties tūkstančių litų, bauda. Jeigu pažeidimas yra mažareikšmis, juo nepadaroma esminės žalos šio įstatymo saugomiems vartojimo kredito gavėjų interesams, Tarnyba, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali taikyti nuobaudą – įspėjimą, neskirdama baudos.

2. Skiriant konkrečią baudą, atsižvelgiama į šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, pažeidimo pobūdį, pažeidimo trukmę ir mastą. Skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Kai yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, bauda mažinama nuo jos vidutinio iki minimalaus dydžio, o kai yra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, bauda didinama nuo jos vidutinio iki maksimalaus dydžio. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą. Baudos mažinimas ar didinimas motyvuojamas Tarnybos nutarime.

3. Atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kai padaręs pažeidimą asmuo savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms atsirasti, nutraukė pažeidimą, bendradarbiavo su Tarnyba tyrimo metu, atlygino nuostolius ir (ar) pašalino padarytą žalą. Tarnyba gali pripažinti atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis ir kitas šioje dalyje nenurodytas aplinkybes.

4. Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kai padaręs pažeidimą asmuo kliudė atlikti tyrimą, slėpė padarytą pažeidimą, tęsė pažeidimą, nepaisydamas nurodymo nutraukti neteisėtus veiksmus.

5. Skundą dėl Tarnybos nutarimo skirti baudą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į atsakomybę lengvinančias ir kitas aplinkybes (dėl kurių bauda asmeniui, kuris pažeidė šį įstatymą, būtų akivaizdžiai per didelė, nes neproporcinga padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga) ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę skirti mažesnę baudą, negu šiame straipsnyje nustatyta minimali bauda.

6. Už Tarnybos reikalavimo pateikti informaciją ir dokumentus, reikalingus šio įstatymo pažeidimui tirti, nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu prieš tai asmuo buvo įspėtas dėl šio reikalavimo nevykdymo, asmeniui gali būti skiriama bauda iki dešimties tūkstančių litų.

 

43 straipsnis. Viešas skelbimas

Tarnyba, šio įstatymo 41 straipsnyje nurodytame nutarime konstatavusi, kad asmuo pažeidė šio įstatymo reikalavimus, apie tai skelbia viešai savo interneto svetainėje praėjus 30 kalendorinių dienų po nutarimo priėmimo. Jeigu per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo asmuo, dėl kurio veiksmų nutarimas priimtas, apskundžia jį teismui, Tarnyba apie šio įstatymo nuostatų pažeidimą viešai savo interneto svetainėje skelbia pasibaigus teismo procesui.

 

44 straipsnis. Tarnybos nutarimo vykdymas

1. Tarnybos nutarimas turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią šio įstatymo reikalavimus pažeidusiam asmeniui jis buvo įteiktas. Apskundus Tarnybos nutarimą dėl baudos skyrimo, bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo, kuriuo atmestas skundas, įsiteisėjimo dienos.

2. Tarnybos nutarimas yra vykdomasis dokumentas, vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tarnybos nutarimas gali būti pateikiamas vykdyti ne vėliau kaip per trejus metus nuo jo priėmimo dienos.

 

45 straipsnis. Tarnybos nutarimo apskundimas

1. Asmuo, nesutinkantis su Tarnybos nutarimu, turi teisę per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos apskųsti jį teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

2. Kreipimasis į teismą sustabdo Tarnybos nutarimo dėl baudos skyrimo vykdymą.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

46 straipsnis. Šiame įstatyme nustatytų teisių atsisakymo negaliojimas

Šiame įstatyme vartojimo kredito gavėjams suteiktų teisių atsisakymas negalioja.

 

47 straipsnis. Užsienio valstybės teisės taikymas vartojimo kredito sutartims

Aplinkybė, kad vartojimo kredito sutarties šalys susitarimu pasirinko vartojimo kredito sutarčiai taikytiną užsienio valstybės teisę, nėra pagrindas atsisakyti šiame įstatyme nustatytos vartojimo kredito gavėjų apsaugos, jeigu vartojimo kredito sutartis yra susijusi su vienos ar daugiau valstybių narių teritorija.

 

48 straipsnis. Nuostatos, susijusios su naryste Europos Sąjungoje

1. Tarnyba Europos Komisiją turi informuoti apie:

1) tai, kad Lietuvos Respublikoje prašymus dėl šio įstatymo pažeidimų nagrinėja ir sankcijas už šio įstatymo pažeidimus taiko Tarnyba;

2) šio įstatymo 3 straipsnio 5 ir 6 dalių, 17 straipsnio 4 dalies nuostatas.

2. Tarnyba savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie valstybių narių sprendimus pasinaudoti išimtimis, numatytomis 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančioje Tarybos direktyvą 87/102/EEB.

 

49 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 50 straipsnį, įsigalioja 2011 m. balandžio 1 d.

2. Vartojimo kredito davėjai, kurie šio įstatymo įsigaliojimo metu teikia vartojimo kreditus, privalo per tris mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo pateikti Tarnybai šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus. Šiems vartojimo kredito davėjams šioje dalyje nurodytu trijų mėnesių laikotarpiu netaikomos šio įstatymo 22 straipsnio nuostatos.

3. Vartojimo kredito tarpininkai, kurie šio įstatymo įsigaliojimo metu vykdo vartojimo kredito tarpininko veiklą, privalo per tris mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo pateikti Tarnybai šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus. Šiems vartojimo kredito tarpininkams šioje dalyje nurodytu trijų mėnesių laikotarpiu netaikomos šio įstatymo 23 straipsnio nuostatos.

4. Šio įstatymo nuostatos netaikomos vartojimo kredito sutartims, sudarytoms iki šio įstatymo įsigaliojimo, išskyrus šio įstatymo 12, 13, 14 straipsnių nuostatas, 18 straipsnio 1 dalies nuostatą dėl vartojimo kredito gavėjui periodiškai teikiamos šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodytos informacijos ir 18 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurios taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytoms neterminuotoms vartojimo kredito sutartims.

 

50 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Tarnybai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo patvirtina bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarkos aprašą.

2. Tarnyba iki šio įstatymo įsigaliojimo priima kitus šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ


 

Lietuvos Respublikos

vartojimo kredito įstatymo

1 priedas

 

STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE VARTOJIMO KREDITĄ

 

1. Standartinės informacijos apie vartojimo kreditą formos laukeliuose su nuoroda „jei taikoma“ vartojimo kredito davėjas privalo įrašyti atitinkamą konkrečią informaciją apie siūlomą vartojimo kreditą, o kai informacija su nuoroda „jei taikoma“ siūlomam vartojimo kreditui netinka, ją išbraukti (dalį ar visą). Laužtiniuose skliaustuose vartojimo kredito davėjui pateikiami paaiškinimai, kokią informaciją atitinkamame formos laukelyje reikia pateikti. Ženklu * pažymėtos informacijos vartojimo kredito davėjas neprivalo teikti.

2. Standartinės informacijos apie vartojimo kreditą formoje turi būti nurodyta:

2.1. vartojimo kredito davėjo ir (ar) vartojimo kredito tarpininko pavadinimas ir buveinės adresas; kai vartojimo kredito tarpininkas yra fizinis asmuo, – jo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas:

Vartojimo kredito davėjas

 

[Pavadinimas]

 

Adresas

[Adresas, kurį turi naudoti vartojimo kredito gavėjas]

 

Telefono numeris*

Elektroninio pašto adresas*

Fakso numeris*

Interneto svetainė*

 

Jei taikoma

 

 

 

Vartojimo kredito tarpininkas

 

[Vardas ir pavardė (pavadinimas)]

 

Adresas

 

[Adresas, kurį turi naudoti vartojimo kredito gavėjas]

 

Telefono numeris*

Elektroninio pašto adresas*

Fakso numeris*

Interneto svetainė*

 

 

 

2.2. vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas:

 

Kredito rūšis

 

 

Bendra vartojimo kredito suma

 

Limitas arba suma, kurią galima naudoti pagal vartojimo kredito sutartį

 

 

Lėšų išmokėjimo sąlygos

 

Kokiu būdu ir kada Jums išmokės vartojimo kreditą

 

Vartojimo kredito sutarties trukmė

 

 

Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka

 

Jūs turėsite sumokėti:

[Vartojimo kredito gavėjui privalomų įmokų dydis, jų skaičius ir periodiškumas]

 

Palūkanos ir (arba) mokesčiai mokami tokia tvarka:

Bendra vartojimo kredito suma, kurią Jūs turėsite sumokėti

 

Suteiktas vartojimo kreditas ir taikomos palūkanos, taip pat kitos su vartojimo kreditu susijusios Jūsų išlaidos

[Bendra vartojimo kredito suma ir bendra vartojimo kredito kaina]

 

Jei taikoma

 

Vartojimo kreditas suteikiamas atidedant mokėjimą už prekes ar paslaugas arba yra susijęs su konkrečių prekių tiekimu ar konkrečių paslaugų teikimu

 

Prekių ar paslaugų pavadinimas

 

Kaina grynaisiais pinigais

 

Jei taikoma

 

 

 

Reikalaujamas prievolių įvykdymo užtikrinimas

 

Su vartojimo kredito sutartimi susijusio prievolių įvykdymo užtikrinimo, kurį Jūs privalote pateikti, apibūdinimas

[Prievolių įvykdymo užtikrinimo rūšis]

Jei taikoma

 

Vartojimo kredito įmokos nepadengia bendros vartojimo kredito sumos

 

 

2.3. bendra vartojimo kredito kaina:

 

Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos

 

[Procentais:

– fiksuotoji ar

– kintamoji (kartu nurodomas pradinei vartojimo kredito palūkanų normai taikomas indeksas arba orientacinė palūkanų norma)

– palūkanų nustatymo laikotarpiai]

 

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (MN)

 

Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu

 

MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.

[Procentais, standartinis pavyzdys, kuriame nurodomos visos čia nustatytos normos apskaičiavimo prielaidos]

 

Ar tam, kad būtų suteiktas vartojimo kreditas ar vartojimo kreditui būtų taikomos skelbiamos sąlygos, būtina:

 

– apdrausti vartojimo kreditą ar

 

Taip (ne) [Jei taip, nurodyti draudimo rūšis]

 

 

Taip (ne) [Jei taip, nurodyti papildomų paslaugų rūšis]

– sudaryti kitą papildomų paslaugų teikimo sutartį.

 

Jeigu vartojimo kredito davėjas nežino šių paslaugų kainos, ji neįtraukiama į MN.

 

 

Su vartojimo kredito sutartimi susijusios išlaidos

 

 

Jei taikoma

 

Būtina turėti vieną ar kelias banko sąskaitas tam, kad būtų registruojamos mokėjimo operacijos ir išmokamos lėšos

 

Jei taikoma

 

Konkrečių mokėjimo priemonių (pvz., vartojimo kredito kortelių) naudojimo išlaidų suma

 

Jei taikoma

 

Kitos išlaidos, susijusios su vartojimo kredito sutartimi

 

Jei taikoma

 

Šioje formoje nurodytų išlaidų, susijusių su vartojimo kredito sutartimi, keitimo sąlygos

 

Jei taikoma

 

Pareiga sumokėti atlyginimą notarui

 

Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais

 

 

 

Įmokų nemokėjimas Jums gali turėti rimtų pasekmių (pvz., priverstinis pardavimas) ir gali pasunkinti vartojimo kredito gavimą.

Dėl įmokų nemokėjimo Jūs turėsite sumokėti [taikoma palūkanų norma ir jos tikslinimo tvarka ir, kai taikoma, netesybos už įsipareigojimų nevykdymą].

 

2.4. kiti svarbūs aspektai:

 

Teisė atsisakyti sutarties

 

Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti vartojimo kredito sutarties.

 

Išankstinis grąžinimas

 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau nustatyto termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.

 

 

Vartojimo kredito davėjas išankstinio vartojimo kredito grąžinimo atveju turi teisę gauti kompensaciją.

[Kompensacijos nustatymas (apskaičiavimo metodas) pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnį]

Mokumo tikrinimas duomenų bazėje

 

Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie mokumo patikrinimo duomenų bazėje rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

 

Teisė gauti vartojimo kredito sutarties projektą

 

Pateikęs prašymą, Jūs turite teisę nemokamai gauti vartojimo kredito sutarties projekto kopiją. Ši nuostata netaikoma, jei vartojimo kredito davėjas, gavęs Jūsų prašymą, nenori su Jumis sudaryti vartojimo kredito sutarties.

 

Jei taikoma

 

 

Laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įpareigoja pagal ikisutartinę informaciją.

Ši informacija galioja nuo ... iki ...

 

2.5. jei taikoma, papildoma informacija, kai finansinė paslauga teikiama pagal sutartį, sudaromą naudojant nuotolinio ryšio priemones:

 

2.5.1. su vartojimo kredito davėju susijusi informacija

 

 

Jei taikoma

 

 

Vartojimo kredito davėjo atstovas Jūsų gyvenamosios vietos valstybėje narėje

 

[Pavadinimas]

Adresas

[Adresas, kurį turi naudoti vartojimo kredito gavėjas]

 

Telefono numeris*

Elektroninio pašto adresas*

Fakso numeris*

Interneto svetainė*

 

Jei taikoma

 

 

Registravimas

[Juridinių asmenų registras ar kitas atitinkamas registras kitoje valstybėje, į kurį yra įtrauktas vartojimo kredito davėjas, jo registracijos numeris ar tolygios vartojimo kredito davėjo identifikavimo tame registre priemonės]

Jei taikoma

 

Priežiūros institucija

 

2.5.2. su vartojimo kredito sutartimi susijusi informacija

 

 

Jei taikoma

 

 

Teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimas

[Praktiniai nurodymai, susiję su teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimu, įskaitant inter alia naudojimosi teise laikotarpį, adresą, kuriuo turėtų būti siunčiamas pranešimas apie sutarties atsisakymą, ir nesinaudojimo šia teise pasekmes]

Jei taikoma

 

Teisės aktas, kuris taikomas Jūsų ir vartojimo kredito davėjo santykiams iki vartojimo kredito sutarties sudarymo

 

Jei taikoma

 

 

Nuostata dėl vartojimo kredito sutarčiai taikytinos teisės ir (arba) dėl kompetentingo teismo

[Čia išdėstoma atitinkama nuostata]

Jei taikoma

 

 

Vartojama kalba

Informacija ir sutarties sąlygos bus pateiktos [konkrečia kalba]. Vartojimo kredito sutarties galiojimo metu vartojimo kredito gavėjo sutikimu ketiname bendrauti [konkrečia kalba (kalbomis)].

2.5.3. su žalos atlyginimu susijusi informacija

 

 

Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka

 

[Ar vartojimo kredito gavėjui, kuris yra nuotolinio ryšio priemonėmis sudaromos sutarties šalis, yra numatyta ginčų sprendimo ne teisme tvarka, žalos atlyginimo tvarka ir, jei taip, naudojimosi ja būdai]

 

 


 

Lietuvos Respublikos

vartojimo kredito įstatymo

2 priedas

 

STANDARTINĖ INFORMACIJA APIE TAM TIKRAS VARTOJIMO KREDITO SUTARTIS

 

1. Kai vartojimo kredito sutartys yra susijusios su sąskaitos kreditavimu, skolos perskaičiavimu arba yra sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi, standartinės informacijos apie tam tikras vartojimo kredito sutartis formos laukeliuose su nuoroda „jei taikoma“ vartojimo kredito davėjas privalo įrašyti atitinkamą konkrečią informaciją apie vartojimo kreditą, o kai informacija su nuoroda „jei taikoma“ siūlomam vartojimo kreditui netinka, ją išbraukti (dalį ar visą). Laužtiniuose skliaustuose vartojimo kredito davėjui pateikiami paaiškinimai, kokią informaciją tame formos laukelyje reikia pateikti. Ženklu * pažymėtos informacijos vartojimo kredito davėjas neprivalo teikti.

2. Kai vartojimo kredito sutartys yra susijusios su sąskaitos kreditavimu, skolos perskaičiavimu arba yra sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi, standartinės informacijos apie tam tikras vartojimo kredito sutartis formoje nurodoma:

2.1. vartojimo kredito davėjo ir (ar) vartojimo kredito tarpininko pavadinimas ir buveinės adresas; kai vartojimo kredito tarpininkas yra fizinis asmuo, – jo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas:

 

Vartojimo kredito davėjas

 

[Pavadinimas]

 

Adresas

[Adresas, kurį turi naudoti vartojimo kredito gavėjas]

 

Telefono numeris*

Elektroninio pašto adresas*

Fakso numeris*

Interneto svetainė*

 

Jei taikoma

 

 

Vartojimo kredito tarpininkas

 

[Vardas ir pavardė (pavadinimas)]

 

Adresas

[Adresas, kurį turi naudoti vartojimo kredito gavėjas]

 

Telefono numeris*

Elektroninio pašto adresas*

Fakso numeris*

Interneto svetainė*

 

 

2.2. vartojimo kredito pagrindinių ypatybių apibūdinimas:

 

Kredito rūšis

 

 

Bendra vartojimo kredito suma

 

Limitas arba suma, kurią galima naudoti pagal vartojimo kredito sutartį

 

Vartojimo kredito sutarties trukmė

 

 

Jei taikoma

 

Bet kuriuo metu Jūsų gali būti paprašyta grąžinti visą vartojimo kredito sumą pagal reikalavimą.

 

 

2.3. bendra vartojimo kredito kaina:

 

Vartojimo kredito palūkanų norma arba, jei taikoma, skirtingos vartojimo kredito palūkanų normos

 

[Procentais:

– fiksuotoji ar

– kintama (kartu nurodomas pradinei vartojimo kredito palūkanų normai taikomas indeksas ar orientacinė palūkanų norma)]

Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (MN)

 

Bendra vartojimo kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu.

 

MN nurodoma siekiant padėti Jums palyginti skirtingus pasiūlymus.

[Procentais, standartinis pavyzdys, kuriame nurodomos visos čia nustatytos normos apskaičiavimo prielaidos]

Jei taikoma

 

 

Mokesčiai

 

[Nuo vartojimo kredito sutarties sudarymo dienos mokamos išlaidos ar taikomi mokesčiai]

Jei taikoma

 

Mokesčių keitimo sąlygos

 

Išlaidos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais

Dėl įmokų nemokėjimo Jūs turėsite sumokėti [taikoma palūkanų norma ir jos tikslinimo tvarka, kai taikoma, netesybos už įsipareigojimų nevykdymą]

 

 

2.4. kiti svarbūs aspektai:

 

Vartojimo kredito sutarties nutraukimas

 

[Vartojimo kredito sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka]

 

Vartojimo kredito davėjas privalo nedelsdamas nemokamai pranešti Jums apie mokumo patikrinimo duomenų bazėje rezultatus, jeigu Jūsų prašymas gauti vartojimo kreditą buvo atmestas remiantis tokiu patikrinimu. Tai netaikoma, kai suteikti informaciją draudžiama pagal kitus teisės aktus arba tai prieštarauja viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo tikslams.

 

 

Jei taikoma

 

 

Laikotarpis, kuriuo vartojimo kredito davėjas įsipareigoja pagal ikisutartinę informaciją.

Ši informacija galioja nuo … iki …

 

2.5. jei taikoma, papildoma informacija, kurią prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą pateikia asmuo, nurodytas Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje, arba papildoma informacija, pateikiama skolos perskaičiavimui skirto vartojimo kredito atvejais:

Dalinių įmokų mokėjimas ir (tam tikrais atvejais) paskirstymo tvarka

 

Jūs turėsite sumokėti:

[Dalinių įmokų mokėjimo grafiko, kuriame nurodoma vartojimo kredito gavėjui privalomų įmokų dydis, jų skaičius ir periodiškumas, standartinis pavyzdys]

Bendra suma, kurią Jūs turėsite sumokėti

 

 

Išankstinis grąžinimas

 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu anksčiau termino grąžinti visą vartojimo kreditą arba jo dalį.

 

Jei taikoma

 

 

Vartojimo kredito davėjas turi teisę gauti kompensaciją vartojimo kredito išankstinio grąžinimo atveju.

[Kompensacijos nustatymas (apskaičiavimo metodas) pagal Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnį]

 

2.6. jei taikoma, papildoma informacija, kai finansinė paslauga teikiama pagal sutartį, sudaromą naudojant nuotolinio ryšio priemones:

2.6.1. su vartojimo kredito davėju susijusi informacija

 

 

Jei taikoma

 

 

Vartojimo kredito davėjo atstovas vartojimo kredito gavėjo gyvenamosios vietos valstybėje narėje

 

[Pavadinimas]

Adresas

 

Telefono numeris*

Elektroninio pašto adresas*

Fakso numeris*

Interneto svetainė*

 

[Adresas, kurį turi naudoti vartojimo kredito gavėjas] nuotolinio ryšio priemonėmis sudaromos sutarties šalis, yra numatyta ginčų sprendimo ne teisme tvarka, žalos atlyginimo tvarka ir, jei taip, naudojimosi ja būdai]

 

Jei taikoma

 

 

Registracija

 

[Juridinių asmenų registras ar kitas atitinkamas registras kitoje valstybėje, į kurį yra įtrauktas vartojimo kredito davėjas, jo registracijos numeris ar tolygios jo identifikavimo tame registre priemonės]

 

Jei taikoma

 

Priežiūros institucija

 

2.6.2. su vartojimo kredito sutartimi susijusi informacija

 

 

Teisė atsisakyti sutarties

 

Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų atsisakyti vartojimo kredito sutarties.

 

 

Teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimas

[Praktiniai nurodymai, susiję su teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties įgyvendinimu, įskaitant inter alia adresą, kuriuo turėtų būti siunčiamas pranešimas apie sutarties atsisakymą, ir nesinaudojimo šia teise pasekmes]

 

Jei taikoma

 

Teisės aktas, kuris taikomas Jūsų ir vartojimo kredito davėjo santykiams iki vartojimo kredito sutarties sudarymo

 

Jei taikoma

 

 

Nuostata dėl vartojimo kredito sutarčiai taikytinos teisės ir (arba) dėl kompetentingo teismo

[Čia išdėstoma atitinkama nuostata]

Jei taikoma

 

 

Vartojama kalba

Informacija ir sutarties sąlygos bus pateiktos [konkrečia kalba]. Vartojimo kredito sutarties galiojimo laikotarpiu mes Jūsų sutikimu ketiname bendrauti [konkrečia kalba (kalbomis)]

2.6.3. su žalos atlyginimu susijusi informacija

 

 

Ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir žalos atlyginimo tvarka

 

[Ar vartojimo kredito gavėjui, kuris yra

 


 

 

Lietuvos Respublikos

vartojimo kredito įstatymo

3 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB (OL 2008 L 133, p. 66; klaidų ištaisymas – OL 2009 L 207, p. 14).