LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1266

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29)

 

1 straipsnis. 45 straipsnio 1 dalies 3 punkto pripažinimas netekusiu galios ir 7, 8 dalių pakeitimas

1. 45 straipsnio 1 dalies 3 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. Pakeisti 45 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Jeigu atlikus šio straipsnio 6 dalyje ar šio Įstatymo 27 straipsnyje numatytą patikrinimą paaiškėja, kad įslaptinta informacija tikrai prarasta ar neteisėtai atskleista, paslapčių subjekto vadovas nedelsdamas apie tai praneša Valstybės saugumo departamentui.“

3. 45 straipsnio 8 dalyje išbraukti žodžius „o šis atlieka ikiteisminį tyrimą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

8. Jeigu atlikus patikrinimą paaiškėja, kad Lietuvos Respublikai užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų perduota įslaptinta informacija buvo tikrai prarasta ar neteisėtai atskleista, nedelsiant pranešama Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai, informaciją perdavusios valstybės ar tarptautinės organizacijos atitinkamoms tarnyboms ir Valstybės saugumo departamentui.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. vasario 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________