LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 2, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 39, 41, 54, 58, 78, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 STRAIPSNIŲ, V SKYRIAUS PAVADINIMO IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 211, 941, 951, 952 STRAIPSNIAIS IR 98, 99, 100 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS ĮSTATYMO 11 IR 38 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1257

Vilnius

 

(Žin., 2010, Nr. 25-1174)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies pakeitimas

11 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodžius „Bendrijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Skelbimai (išankstiniai skelbimai apie numatomus pirkimus, skelbimai apie pirkimus, skelbimai apie pirkimo sutarties sudarymą, skelbimai apie projekto konkurso rezultatus, pranešimai dėl savanoriško ex ante skaidrumo) skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimas apie iš anksto numatomus pirkimus gali būti skelbiamas perkančiosios organizacijos tinklalapyje specialiai tam skirtoje skiltyje, prieš tai išsiuntus Europos Komisijai pranešimą apie ketinimą jį skelbti tokia forma. Šiame skelbime turi būti nurodyta pranešimo išsiuntimo Europos Komisijai data.“

 

2 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

38 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalis ir 21 straipsnio 1 dalis galioja iki 2011 m. gruodžio 31 d.

2. Šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalis ir 21 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 4-102; 2009, Nr. 93-3986) nuostatas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________