LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

N U T A R I M A S

 

DĖL KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO IR JO ZONŲ RIBŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-1248

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 23 straipsnio 1 dalimi, 28 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsniu, n u t a r i a :

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planą (pridedama).

 

2 straipsnis.

Nustatyti, kad Kuršių nerijos nacionaliniame parke konservacinio prioriteto zoną sudaro: Grobšto ir Naglių gamtiniai rezervatai, Karvaičių, Alksnynės, Garnių kalno, Raganos kalno, Parnidžio kraštovaizdžio draustiniai, Angių, Hageno gūbrio geomorfologiniai draustiniai, gamtos paminklas – Urbo kalnas, Neringos talasologinis (jūrinis) draustinis, Gintaro įlankos istorinis draustinis ir Nidos, Juodkrantės, Preilos, Pervalkos ir Smiltynės urbanistiniai draustiniai. Šių rezervatų ir draustinių tikslai yra:

1) Grobšto gamtinio rezervato tikslas – išsaugoti unikalaus Grobšto kraštovaizdžio apylinkės gamtinio komplekso fragmentą su aktyviu didžiuoju kopagūbriu, jo pašlaitėje esančia raiškia kupstyne, mišku apaugusia lygumine padrėkusia pajūrio palve, pajūrio apsauginiu kopagūbriu ir smėlynais, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radavietėmis, Europos bendrijos svarbos buveinėmis, dalyje teritorijos užtikrinant sąlygas natūraliam gamtinių procesų vyksmui;

2) Naglių gamtinio rezervato tikslas – išsaugoti unikalų Naglių kraštovaizdžio apylinkės gamtinį kompleksą su išpustytų kupstuotųjų (pilkųjų) kopų didžiojo gūbrio, jo pašlaitėje esančių kupstynės ir rumbių, Agilos ir Lydumo kyšulių (ragų), miškingos kauburiuotosios pajūrio palvės, pajūrio apsauginio kopagūbrio ir smėlynų ruožais, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radavietėmis, Europos bendrijos svarbos buveinėmis, dalyje teritorijos užtikrinant sąlygas natūraliam gamtinių procesų vyksmui;

3) Karvaičių kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti vaizdingą Karvaičių kraštovaizdžio apylinkės gamtinį kompleksą su didžiojo kopagūbrio aukščiausiomis lietuviškoje nerijoje Vecekrugo, Karvaičių ir Preilos kopomis, raiškiais pamario kyšuliais (ragais), kauburiuotąja ir duburiuota pamario bei mišku apaugusia kauburiuotąja ir lygumine pajūrio palve, pajūrio apsauginiu kopagūbriu ir smėlynais, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radavietes, Europos bendrijos svarbos buveines;

4) Alksnynės kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti Alksnynės kraštovaizdžio apylinkės gamtinį kompleksą su apželdintu volinės formos didžiuoju kopagūbriu, kauburiuotosios ir duburiuotos pamario bei mišku apaugusio pajūrio palvės kauburynu, pajūrio apsauginiu kopagūbriu ir smėlynais, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radavietes, Europos bendrijos svarbos buveines;

5) Garnių kalno kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti ypatingą mokslinę vertę turinčias Juodkrantės apylinkes su sengire apaugusiomis parabolinėmis kopomis, raiškiu Avinkalnio kyšuliu (ragu), lygumine pajūrio ir padrėkusia pamario palve, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radavietėmis, Europos bendrijos svarbos buveinėmis;

6) Raganos kalno kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti ypatingą mokslinę vertę turinčias Juodkrantės apylinkes su sengire apaugusiomis parabolinėmis kopomis, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radavietėmis, Europos bendrijos svarbos buveinėmis;

7) Parnidžio kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti unikalių, mišku apsodintų, iš dalies pustomų didžiųjų kopų ir pamario palvės su marių mergelio (gitijos) išeigomis gamtinį kompleksą;

8) Angių geomorfologinio draustinio tikslas – išsaugoti geomorfologiškai vertingas mažąsias parabolines kopas, apaugusias mišku, ir Angių kalno kopą;

9) Hageno gūbrio geomorfologinio draustinio tikslas – išsaugoti geomorfologiškai vertingo apželdinto nerijos didžiojo kopagūbrio smaigalį su Hageno kalnu;

10) gamtos paminklo – Urbo kalno tikslas – išsaugoti geomorfologiškai vertingą Urbo kopą;

11) Neringos talasologinio (jūrinio) draustinio tikslas – išsaugoti seklios jūros priekrantės povandeninio kraštovaizdžio ekosistemas su Europos bendrijos svarbos buveinėmis;

12) Gintaro įlankos istorinio draustinio tikslas – išsaugoti istorinę ir archeologinę vertę turinčią buvusią pramoninę Juodkrantės dalį su išlikusiais senaisiais želdiniais ir statiniais;

13) Nidos urbanistinio draustinio tikslas – išsaugoti Nidos erdvinę struktūrą su išlikusiomis architektūrinėmis ir memorialinėmis vertybėmis, išlaikant būdingų erdvių ir architektūros pobūdį;

14) Juodkrantės urbanistinio draustinio tikslas – išsaugoti Juodkrantės planinę ir erdvių struktūrą su išlikusiomis architektūros, ypač buvusių vilų, ir memorialinėmis vertybėmis, išlaikant būdingų erdvių ir architektūros pobūdį;

15) Preilos urbanistinio draustinio tikslas – išsaugoti Preilos planinę ir erdvių struktūrą su išlikusiomis architektūros vertybėmis, išlaikant būdingų erdvių ir architektūros pobūdį;

16) Pervalkos urbanistinio draustinio tikslas – išsaugoti Pervalkos planinę ir erdvių struktūrą su išlikusiomis architektūros vertybėmis, išlaikant būdingų erdvių ir architektūros pobūdį;

17) Smiltynės urbanistinio draustinio tikslas – išsaugoti ir atkurti Smiltynės planinę ir erdvių struktūrą su išlikusiomis architektūros vertybėmis, senosiomis vilomis, išlaikant būdingų erdvių ir architektūros pobūdį.

 

3 straipsnis.

Šis nutarimas, išskyrus 4 straipsnį, įsigalioja 2011 m. spalio 31 d.

 

4 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2011 m. spalio 31 d. patvirtinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą.

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                            Irena Degutienė

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2010 m. gruodžio 22 d.

nutarimu Nr. XI-1248

 

TVIRTINU

Viršininkė

............... Laura Nalivaikienė

2010 m. gruodžio 14 d.

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO

PATIKRINIMO AKTAS NR. TP5-34

 

Tikrinanti institucija -

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311 Vilnius.

 

Tikrinamasis dokumentas -

Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų planas. Planavimo lygmuo ir rūšis – regiono lygmens specialusis planavimas; planavimo lygmuo pagal tvirtinančią instituciją – valstybės; planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – regiono.

 

Planavimo organizatorius -

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius.

 

Dokumento rengėjas -

VĮ „Valstybinis žemėtvarkos institutas“, J. Lelevelio g. 6, LT-01102, Vilnius.

 

Tikrinimui pateikti dokumentai -

Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų specialiojo plano sprendiniai (aiškinamasis raštas ir brėžinys) bei procedūrų dokumentai, 1 byla (1 egz.).

 

Patikrinimo apibendrinimas -

Specialiojo dokumento sprendiniai ir planavimo procedūros iš esmės atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Po 2010-10-01 patikrinimo akto Nr. TP5-29 sprendiniai nesikeitė, tik buvo perkelti ant naujausio ortofotografinio žemėlapio naudojant naujausius georeferencinio pagrindo duomenis.

 

Patikrinimo išvada -

Teigiama.

 

Siūlymas tvirtinančiai institucijai -

Kuršių nerijos nacionalinio parko ir jo zonų ribų specialųjį planą galima tvirtinti.

 

PASTABA. Patikrinimo aktas galioja vienerius metus nuo jo patvirtinimo dienos. Nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento per vienerius metus, dokumentas tikrinamas pakartotinai, išduodant naują patikrinimo aktą.

Dokumentą patikrino:

Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros skyriaus vedėja

Remedija Juknevičienė, tel. 85-232 1067

 

 

Parašas ..............

 

Patikrinimo data:

2010 m. gruodžio 14 d.

 

(pav.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________