LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 15 d. Nr. V-2319

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755; 2007, Nr. 43-1628; 2009, Nr. 93-3975) 17 straipsnio 4 dalimi ir 56 straipsnio 2 punktu bei Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 66-1909) 11 straipsnio 5 punktu ir atsižvelgdamas į 2004 m. gegužės 28 d. Europos Sąjungos Tarybos išvadas dėl bendrųjų Europos principų, taikomų vertinant ir pripažįstant neformalųjį ir savaiminį mokymąsi:

1. T v i r t i n u Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijas (toliau – rekomendacijos) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad kandidatų neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos vertinamos ir pripažįstamos aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, parengta atsižvelgiant į šias rekomendacijas.

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2010 m. gruodžio 15 d.

įsakymu Nr. V-2319

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE REKOMENDACIJOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios rekomendacijos taikomos asmens kompetencijoms, įgytoms neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje, vertinti:

1.1. asmeniui, pareiškusiam ketinimą dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje (toliau – kandidatas), siekiant įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją;

1.2. kandidatui siekiant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų oficialaus patvirtinimo dokumentu (toliau – kompetencijų pripažinimas), turint tikslą padidinti savo galimybes darbo rinkoje.

2. Šiose rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853), Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 66-1909) ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin., 2009, Nr. 54-2140) apibrėžtas sąvokas.

3. Bendrieji neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo principai:

3.1. Prieinamumo principas. Suinteresuoti asmenys gali siekti, kad jų neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos būtų vertinamos ir pripažįstamos neatsižvelgiant į jų įgijimo būdą. Prieinamumas reiškia geografinį vertinimo vietos pasiekiamumą, lygių galimybių užtikrinimą, vertinimo procedūros esmės, specifikos išaiškinimą, galimų vertinimo rezultatų aptarimą.

3.2. Lankstumo principas. Taikoma vertinimo metodika leidžia įvertinti kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas neatsižvelgiant į tai, kur ir kaip jos buvo įgyjamos, sudaroma galimybė projektuoti individualius studijų kelius kandidatui, patenkančiam į aukštojo mokslo sistemą iš įvairios aplinkos: praktinės veiklos, institucijos, vykdančios neformalųjį švietimą, kitos valstybės ir t. t.

3.3. Skaidrumo ir objektyvumo principas. Kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos vertinamos derinant ir jungiant įvairius vertinimo metodus ir išvengiant vertintojo subjektyvaus požiūrio į vertinimo procedūras, kriterijus ar vertinamą kandidatą. Kandidatui suteikiama grįžtamoji informacija apie priimtą sprendimą ir sudaroma galimybė teikti apeliaciją.

3.4. Prilyginamumo principas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos vertinamos pagal atitinkamoje studijų programoje aprašytas studento turimas žinias ir gebėjimus jam baigus mokymosi dalyką, modulį, programą (toliau – studijų rezultatai).

3.5. Savanoriškumo principas. Savanoriškai apsispręsdamas dalyvauti vertinimo procese, vertinimu suinteresuotas kandidatas yra atsakingas už pateiktus vertinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas liudijančius dokumentus, medžiagą: pažymėjimus, darbdavių atsiliepimus, projektus, savianalizes, vaizdo ir garso įrašus, darbų pavyzdžius ir kt. (toliau – kompetencijų įrodymai), yra motyvuotas būti vertinamas, pasirengęs vertinimo procedūrai ir, jei siekia įgyti kvalifikaciją, sąmoningai planuoja tolesnes studijas aukštojoje mokykloje.

 

II. NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOJE ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO ORGANIZAVIMAS

 

4. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo etapai:

4.1. Informavimas. Kandidatas supažindinamas su vertinimo principais, procedūra, vertinimo sąlygomis, galimais vertinimo rezultatais, individualius poreikius atitinkančiomis studijomis. Kandidatas apsisprendžia dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje.

4.2. Konsultavimas. Kandidatas pasirengia vertinimo procedūrai konsultuojamas grupėje arba individualiai. Kandidatui detaliai pristatoma kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra ir paaiškinama, kaip parengti kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įrodymų rinkinį (aplanką), kaip pasirengti vertinamajam pokalbiui ar kitais metodais atliekamam vertinimui.

4.3. Vertinimas. Analizuojami kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įrodymai ir taikomais įvairiais vertinimo metodais nustatoma kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų ir studijų rezultatų atitiktis bei šios atitikties apimtis.

4.4. Sprendimo priėmimas (įvertinimas). Nustatoma, ar pakanka kandidato pateiktų įrodymų pagrįsti jo įgytas kompetencijas ir (arba) kurie studijų dalykai ar moduliai yra įskaitomi. Sprendimą dėl pripažįstamų kandidato kompetencijų ir (arba) įskaitomų studijų dalykų ar modulių priima vertintojas ar vertinimo komisija.

5. Aukštojoje mokykloje vertinamos įvairioje aplinkoje įgytos kompetencijos: dirbant, keliant kvalifikaciją, dalyvaujant įvairių organizacijų ir grupių veikloje, atliekant savanorišką veiklą, dirbant bendruomenei naudingą darbą, mokantis institucijose, vykdančiose neformalųjį švietimą, ar savarankiškai, mokantis laisvalaikiu ir kt.

6. Aukštosios mokyklos senatas (akademinė taryba) patvirtina kandidatų neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarką, kuri paskelbiama viešai.

7. Aukštoji mokykla nustato, kuris aukštosios mokyklos padalinys yra įgaliotas organizuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą.

8. Aukštojoje mokykloje pripažįstamos neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos, kurias kandidatas gali pagrįsti ir įrodyti kaip studijų rezultatus.

9. Jei kandidatas siekia įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įskaitomi studijų dalykai ar moduliai, kurių studijų rezultatams pagrįsti pakanka kandidato pateiktų kompetencijų įrodymų ir (arba) įvairiais vertinimo metodais nustatytų kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų.

10. Studijų kreditų, suteiktų už kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas, apimtis yra ne didesnė nei 75 procentai ketinamos studijuoti studijų programos apimties.

11. Aukštoji mokykla gali taikyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros apribojimus studijų programoms, studijų programų moduliams.

12. Aukštoji mokykla patvirtina kandidatų neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo metodiką. Vertinimo metodai gali būti įvairūs ir parenkami tokie, kad būtų galima identifikuoti kandidato kompetencijas ir nustatyti jų lygį.

13. Aukštoji mokykla patvirtina kandidatų neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo kriterijus ir užtikrina šių kriterijų ir atitinkamos studijų programos reikalavimų atitiktį.

14. Sprendimas dėl kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įvertinimo gali būti teigiamas, iš dalies teigiamas ir neigiamas:

14.1. Priėmus teigiamą sprendimą, kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos patvirtinamos atitinkamu dokumentu, o jei kandidatas siekia įgyti aukštojo mokslo kvalifikaciją, suteikiamas tam tikras studijų kreditų skaičius ir įskaitomi tam tikri studijų dalykai ar moduliai.

14.2. Priėmus iš dalies teigiamą sprendimą, kandidatui suteikiama galimybė per nustatytą laiką pateikti papildomus kompetencijų įrodymus ir (arba) kandidato kompetencijos vertinamos papildomais metodais.

14.3. Priėmus neigiamą sprendimą, kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos nėra pripažįstamos lygiavertėmis atitinkamos studijų programos reikalavimams.

15. Jei kandidatas nesutinka su sprendimu dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų įvertinimo, jis turi teisę pateikti apeliaciją aukštosios mokyklos vadovui, kuris kandidato apeliacijai išnagrinėti sudaro apeliacinę komisiją (toliau – komisija). Kandidatų apeliacijos nagrinėjamos laikantis aukštosios mokyklos nustatytos apeliacijų nagrinėjimo tvarkos, kurioje, be kitų sąlygų, nurodomi kandidatų apeliacijų nagrinėjimo terminai ir kandidatų informavimo apie priimtus sprendimus būdai.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros kainą sudaro:

16.1. įmoka už prašymo dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje nagrinėjimą, taip pat aukštosios mokyklos pasirengimą vertinimo procedūrai; ši įmoka yra ne didesnė nei 1 bazinės socialinės išmokos dydis;

16.2. įmoka už kompetencijos (kompetencijų) vertinimą, kuri priklauso nuo kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytos kompetencijos (kompetencijų) ir studijų rezultatų atitikties apimties, už vieną studijų kreditą taikant įmoką, išreiškiamą bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžiu. Ši įmoka neturi būti didesnė nei 0,6 BSI.

17. Kandidato neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūrą finansuoja kandidatas, taip pat gali finansuoti darbdavys, asociacijos, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys.

 

_________________