LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 2, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 31, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR AŠTUNTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. gruodžio 14 d. Nr. XI-1237

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29, Nr.116-4322;

2007, Nr. 140-5762; 2010, Nr. 86-4522)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 8, 9, 23 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 34, 35, 36 dalimis

1. Pakeisti 2 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Paslapčių subjektai – valstybės ir savivaldybių institucijos, kurių veikla susijusi su informacijos įslaptinimu, išslaptinimu, įslaptintos informacijos naudojimu ir (ar) apsauga, tokių institucijų reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos, įmonės, kurioms šios institucijos, suderinusios su Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija, suteikė paslapčių subjekto statusą.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Įslaptintos informacijos rengėjas – paslapčių subjektas, parengęs ir šio Įstatymo nustatyta tvarka įslaptinęs informaciją, arba jo teisių perėmėjas. Įslaptintos informacijos rengėju nelaikomas paslapčių subjektas, išskyrus paslapčių subjekto, parengusio ir įslaptinusio informaciją, teisių perėmėją, disponuojantis ar savo veikloje naudojantis bet kokiu būdu gautą bet kokio pobūdžio ir kilmės kito paslapčių subjekto parengtą, įslaptintą ir jam perduotą informaciją.“

3. 2 straipsnio 23 dalyje vietoj žodžio „vartotojams“ įrašyti žodį „naudotojams“ ir šią dalį išdėstyti taip:

23. Automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų (toliau – ADA sistemos ir tinklai) apsauga – mechaninių, programinių, procedūrinių ir elektroninių apsaugos priemonių visuma, užtikrinanti ADA sistemose ir tinkluose saugomos, apdorojamos bei šiais tinklais perduodamos įslaptintos informacijos slaptumą (konfidencialumą), prieinamumą teisėtiems informacijos naudotojams bei tokios informacijos vientisumą ir autentiškumą.“

4. Papildyti 2 straipsnį 34 dalimi:

34. ADA sistemos ir tinklai – iš vieno ar daugiau kompiuterių, išorinių įrenginių ir programinės įrangos sudarytos ir informacinių technologijų pagrindu veikiančios infrastruktūros visuma, skirta atlikti įslaptintos informacijos automatizuoto apdorojimo ir saugojimo funkcijas, ir elektroninių ryšių tinklai, kuriais perduodama įslaptinta informacija (išskyrus viešuosius ryšių tinklus).“

5. Papildyti 2 straipsnį 35 dalimi:

35. Žinybinė saugumo priežiūros tarnyba – teisės aktų nustatyta tvarka paslapčių subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu paskirtas ar įsteigtas struktūrinis paslapčių subjekto padalinys, institucija ar įstaiga, vykdanti ADA sistemų ir tinklų apsaugos kontrolės ir leidimų automatizuotai apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją paslapčių subjekto, jo rangovo (subrangovo) ADA sistemomis ir tinklais išdavimo funkcijas.“

6. Papildyti 2 straipsnį 36 dalimi:

36. Įslaptintos informacijos naudotojas – paslapčių subjekto, rangovo (subrangovo) darbuotojas, turintis teisę teisės aktų nustatyta tvarka dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pavadinimo ir 3 dalies pakeitimas

1. 5 straipsnio pavadinime prieš žodį „informacijos“ įrašyti žodį „įslaptintos“, vietoj žodžio „klasifikavimas“ įrašyti žodį „skirstymas“ ir šio straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

 

5 straipsnis. Įslaptintos informacijos skirstymas ir žymėjimas“.

2. 5 straipsnio 3 dalyje po žodžio „interesams“ įrašyti žodžius „arba sudaryti prielaidas kilti pavojui žmogaus gyvybei ar sveikatai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Žyma „Slaptai“ suteikiama valstybės paslaptį sudarančiai informacijai, kurios praradimas arba neteisėtas atskleidimas gali pažeisti valstybės gynybinę galią ar padaryti žalos valstybės interesams arba sudaryti prielaidas kilti pavojui žmogaus gyvybei ar sveikatai.“

 

3 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies 7 punkto pakeitimas

7 straipsnio 1 dalies 7 punkte vietoj žodžių „Ignalinos valstybinės atominės elektrinės“ įrašyti žodžius „valstybės branduolinių objektų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

7) detalūs duomenys apie valstybės branduolinių objektų apsaugos organizavimą;“.

 

4 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 8 straipsnio 1 dalies 1 punkte išbraukti žodžius „o informacija, padedanti nustatyti įslaptintų žvalgybos tarnautojų bei žvalgybos slaptųjų bendradarbių, taip pat slaptųjų operatyvinės veiklos dalyvių asmens tapatybę, taip pat baudžiamojo proceso metu įslaptinti liudytojų ar nukentėjusiųjų anketiniai duomenys – 75 metams“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Informacija įslaptinama šiems terminams:

1) informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, – 30 metų;

2) informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, – 15 metų;

3) informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“, – 10 metų;

4) informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, – 5 metams.“

2. Papildyti 8 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Įslaptinta informacija, kurios atskleidimas gali sudaryti prielaidas kilti pavojui žmogaus gyvybei ar sveikatai, įslaptinama 75 metams.“

3. Buvusią 8 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

3. Informacijos įslaptinimo terminas skaičiuojamas nuo įslaptintos informacijos registravimo arba įtraukimo į apskaitą dienos.“

4. Buvusias 8 straipsnio 3–8 dalis laikyti atitinkamai 4–9 dalimis.

 

5 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

11 straipsnis. Įslaptintos informacijos apsaugos koordinavimas

1. Lietuvos Respublikos įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“, apsaugos veiksmus ir užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos ar įslaptintos informacijos, parengtos užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų ir Lietuvos Respublikos institucijų bendrais veiksmais, apsaugos veiksmų įgyvendinimą Lietuvos Respublikos institucijose koordinuoja kolegiali institucija – Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos nuostatus tvirtina Vyriausybė. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija turi savo blanką ir antspaudą.

2. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija sudaroma iš šešių narių – po du narius deleguoja Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos nariu gali būti skiriamas Lietuvos Respublikos pilietis, turintis tarnybos ar darbo patirties įslaptintos informacijos apsaugos politikos įgyvendinimo srityje ir atitinkantis teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę susipažinti su užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų perduota įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos „Visiškai slaptai“ atitikmeniu. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos pirmininką iš paskirtų narių skiria Ministras Pirmininkas. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos pirmininko pavaduotoją renka komisijos nariai.

3. Valstybės saugumo departamento struktūrinis padalinys, įgyvendinantis ir kontroliuojantis įslaptintos informacijos apsaugos veiksmus, atlieka Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sekretoriato funkcijas, to padalinio vadovas skiriamas Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sekretoriumi. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sekretoriumi ir sekretoriato darbuotojais gali būti tik asmenys, kurie šio Įstatymo nustatyta tvarka yra gavę leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą, suteikiantį teisę susipažinti su užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų perduota įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos „Visiškai slaptai“ atitikmeniu. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sekretoriatas rengia Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos posėdžių medžiagą, šios komisijos pavedimu vykdo Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos priimtus sprendimus, kontroliuoja, kaip paslapčių subjektai, rangovai (subrangovai) tuos sprendimus įgyvendina.

4. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija atlieka šias funkcijas:

1) koordinuoja Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos reikalavimų įgyvendinimą, prireikus inicijuoja tokių sutarčių sudarymo ar sudarytų sutarčių denonsavimo procedūras;

2) vykdo užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos apsaugos veiksmų įgyvendinimo kontrolę, atlieka kitas funkcijas, užtikrindama Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos saugumą pagal Europos Sąjungos teisės aktus ar Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis su užsienio valstybėmis arba tarptautinėmis organizacijomis;

3) išduoda asmens patikimumo pažymėjimus asmenims, kuriems atliekant pareigas reikia dirbti ar susipažinti su įslaptinta užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduota įslaptinta informacija, taip pat, esant šio Įstatymo nustatytiems pagrindams, panaikina asmens patikimumo pažymėjimus;

4) išduoda įmonės patikimumą patvirtinančius pažymėjimus įmonėms, kurios sudaro įslaptintus sandorius, kurių metu bus naudojama ar sukuriama užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos įslaptinta informacija;

5) nustato užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos administravimui reikalingas registratūrų sistemas, priima sprendimus dėl naujų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos registratūrų steigimo ar įsteigtų registratūrų panaikinimo tikslingumo;

6) teikia siūlymus dėl šio Įstatymo ir kitų teisės aktų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga, tobulinimo ar pripažinimo netekusiais galios, galiojančios įslaptintos informacijos apsaugos teisinio reglamentavimo sistemos tobulinimo;

7) nustato atskirų įslaptintos informacijos apsaugos sričių (personalo patikimumo, fizinės apsaugos, įslaptintų sandorių saugumo, ADA sistemų ir tinklų, kuriuose yra saugoma, apdorojama ar kuriais perduodama įslaptinta informacija, apsaugos, užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų administravimo) ir įslaptintos informacijos apsaugos kontrolės reikalavimus, teikia išaiškinimus ir metodinę pagalbą paslapčių subjektams, rangovams (subrangovams) įslaptintos informacijos apsaugos klausimais;

8) derina paslapčių subjektų sprendimus dėl paslapčių subjekto statuso suteikimo jų reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms ar įmonėms;

9) derina paslapčių subjektų parengtus detalius įslaptinamos informacijos, susijusios su jų vykdoma veikla, sąrašus bei tokių sąrašų pakeitimus ir teikia dėl jų paslapčių subjektams pasiūlymus bei pastabas;

10) paslapčių subjektams tarpininkaujant, sprendžia klausimus dėl galimybės išduoti asmens patikimumo pažymėjimus arba leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija asmenims, turintiems dvigubą pilietybę, arba asmenims, neturintiems šio Įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyto nuolatinio gyvenimo Lietuvos Respublikoje cenzo;

11) pasibaigus šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose ar 8 straipsnio 2 dalyje nustatytam informacijos įslaptinimo terminui, paslapčių subjektų teikimu sprendžia klausimus dėl įslaptinimo termino pratęsimo tikslingumo;

12) sprendžia ginčus tarp paslapčių subjektų, taip pat ginčus tarp paslapčių subjektų ir kitų asmenų, kylančius dėl informacijos įslaptinimo, įslaptintos informacijos saugojimo, naudojimo, išslaptinimo, apsaugos kontrolės;

13) teikia paslapčių subjektams siūlymus dėl informacijos, kuri pagal savo pobūdį ir svarbą turėtų būti įslaptinta, tačiau nuosavybės teise priklauso paslapčių subjektu nesančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, įsigijimo pagrįstumo ir galimo atlygio informacijos savininkui dydžio;

14) paslapčių subjektų teikimu sprendžia klausimus dėl galimybės valstybės paslaptį sudarančią informaciją perduoti užsienio valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms, su kuriomis nėra sudaryta tarptautinių sutarčių dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos;

15) nustato asmens, rangovo (subrangovo) sutikimo būti tikrinamam, leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, asmens patikimumo pažymėjimo ir šio pažymėjimo išdavimą patvirtinančios pažymos, klausimyno, skirto leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija gauti, asmens pasižadėjimo saugoti įslaptintą informaciją, įslaptintų sandorių saugumo klausimyno, įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, pažymos dėl patalpų, kuriose saugoma įslaptinta informacija, pripažinimo tinkamomis formas ir įslaptinimo žinyno sandarą;

16) pripažįsta patalpas, kuriose saugoma ar numatoma saugoti užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų Lietuvai perduotą įslaptintą informaciją, žymimą slaptumo žymų „Visiškai slaptai“ ir „Slaptai“ atitikmenimis, tinkamomis saugoti tokią informaciją;

17) paslapčių subjektų teikimu sudaro ir tvirtina papildomų žymų, nurodančių įslaptintos informacijos naudojimo apribojimus, sąrašą.

5. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimai, priimti vykdant šio straipsnio 4 dalyje nurodytas funkcijas, yra privalomi paslapčių subjektams, rangovams, subrangovams. Vykdant šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytą funkciją, Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija turi teisę už atskiras įslaptintos informacijos apsaugos sritis atsakingoms institucijoms pavesti atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose.

6. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija siekia užtikrinti, kad tokios pat svarbos informacijai skirtinguose paslapčių subjektuose būtų suteikiama vienoda slaptumo žyma ir nustatomas vienodas apsaugos lygis.

7. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija sprendimus priima posėdžiuose dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Kai balsai pasidalija po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių.

8. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai valstybės institucijose, teismuose atstovauja komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas ar komisijos pirmininko įgaliotas komisijos narys. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos veiklai užtikrinti gali būti pasitelkiama teisės ir kitų sričių specialistų, ekspertų.

9. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimai skelbiami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 

6 straipsnis. 12 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įslaptintos informacijos apsaugos politiką formuoja Vyriausybė ir Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija. Įslaptintos informacijos apsaugą organizuoja ir vykdo paslapčių subjektai, rangovai (subrangovai) šio Įstatymo, Vyriausybės, Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos, institucijų, atliekančių Saugumo priežiūros tarnybos, Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos, Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos, apsaugos nuo elektromagnetinio spinduliavimo tarnybų funkcijas, ir įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančių institucijų nustatyta tvarka. Saugumo priežiūros tarnybos, Nacionalinės komunikacijų apsaugos tarnybos, Nacionalinės šifrų paskirstymo tarnybos, apsaugos nuo elektromagnetinio spinduliavimo tarnybų kompetenciją ir funkcijas užtikrinant nacionalinės įslaptintos informacijos, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduotos įslaptintos informacijos apsaugą nustato Vyriausybė.“

 

7 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies 2, 4 punktų ir 7 dalies pakeitimas

1. 16 straipsnio 2 dalies 2 punkte vietoj žodžių ir skaičių „šio Įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 11 punkto“ įrašyti žodžius ir skaičius „šio Įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 10 punkte“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) nuolat gyveno Lietuvos Respublikoje mažiau kaip 5 pastaruosius metus ir šio Įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 10 punkte nustatyta tvarka Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija priėmė sprendimą neišduoti leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba asmens patikimumo pažymėjimo;“.

2. 16 straipsnio 2 dalies 4 punkte vietoj žodžių ir skaičių „šio Įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 11 punkto“ įrašyti žodžius ir skaičius „šio Įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 10 punkte“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) turi dvigubą pilietybę ir šio Įstatymo 11 straipsnio 4 dalies 10 punkte nustatyta tvarka Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija priėmė sprendimą neišduoti leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba asmens patikimumo pažymėjimo;“.

3. Pakeisti 16 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Sprendimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija neišdavimo, asmens patikimumo pažymėjimo neišdavimo, Valstybės saugumo departamento prieštaravimą, kad asmeniui būtų išduotas toks leidimas, taip pat kandidatūrą tikrinančių institucijų sprendimą nutraukti kandidatūros tikrinimą, nustačius šio straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, per 30 kalendorinių dienų nuo tokio sprendimo gavimo dienos pats asmuo arba paslapčių subjektas turi teisę apskųsti teismui.“

 

8 straipsnis. 18 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Sprendimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba asmens patikimumo pažymėjimo panaikinimo per 30 kalendorinių dienų nuo tokio sprendimo gavimo dienos asmuo arba paslapčių subjektas, gavęs Valstybės saugumo departamento motyvuotą teikimą dėl leidimo panaikinimo, turi teisę apskųsti teismui.“

 

9 straipsnis. 31 straipsnio 3 dalies pakeitimas

31 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodžius „turinčiuose individualius vartotojų kodinius bei mechaninius užraktus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. II klasės saugumo zona – teritorijos ir patalpos, kuriose saugoma informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“ ir aukštesnėmis slaptumo žymomis, arba su tokia informacija dirbama, taip pat patalpos, į kurias patekus galima tiesiogiai prieiti prie šios saugumo zonos elektroninių apsaugos priemonių centrinio valdymo. II klasės saugumo zonoje saugoma įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ arba „Visiškai slaptai“, turi būti laikoma seifuose ar specialiai tokiai informacijai saugoti skirtose saugyklose. II klasės saugumo zonoje saugoma įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“, turi būti laikoma metalinėse spintose arba seifuose.“

 

10 straipsnis. 36 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančių institucijų sprendimą neišduoti įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo per 30 kalendorinių dienų nuo tokio sprendimo gavimo dienos rangovas (subrangovas) turi teisę apskųsti teismui.“

 

11 straipsnis. 37 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 37 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančių institucijų sprendimą panaikinti išduotą įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą per 30 kalendorinių dienų nuo tokio sprendimo gavimo dienos rangovas (subrangovas) turi teisę apskųsti teismui.“

 

12 straipsnis. Aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti aštuntojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

ADA SISTEMOS IR TINKLAI“.

 

13 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

40 straipsnis. ADA sistemų ir tinklų steigimas ir įteisinimas

1. ADA sistemų ir tinklų steigimo ir įteisinimo taisykles nustato Vyriausybė.

2. Paslapčių subjektai Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekančios institucijos nustatyta tvarka gali paskirti ar įsteigti žinybines saugumo priežiūros tarnybas. Žinybinių saugumo priežiūros tarnybų bendrąsias veiklos taisykles tvirtina Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekanti institucija. Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekanti institucija koordinuoja žinybinių saugumo priežiūros tarnybų veiklą, susijusią su ADA sistemų ir tinklų apsaugos kontrolės ir leidimų automatizuotai apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją paslapčių subjekto, jo rangovo (subrangovo) ADA sistemomis ir tinklais išdavimo funkcijų vykdymu.

3. Automatizuotai apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją galima tik įteisintomis ADA sistemomis ir tinklais. ADA sistemos ir tinklai laikomi įteisintais, kai paslapčių subjektui, jo rangovui (subrangovui) yra išduodamas leidimas automatizuotai apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją ADA sistemomis ir tinklais. Leidimą automatizuotai apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją ADA sistemomis ir tinklais išduoda Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekanti institucija ar žinybinė saugumo priežiūros tarnyba Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekančios institucijos nustatyta tvarka.“

 

14 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 41 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) galimybę nustatyti ADA sistemų ir tinklų naudotojų tapatybę;“.

2. 41 straipsnio 1 dalies 3 punkte prieš žodį „informacijos“ įrašyti žodį „įslaptintos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) saugomos, apdorojamos ar perduodamos įslaptintos informacijos bei sistemos paslaugų ir išteklių vientisumą;“.

3. Pakeisti 41 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) saugomos, apdorojamos ar perduodamos įslaptintos informacijos bei sistemos paslaugų ir išteklių prieinamumą teisėtiems naudotojams;“.

4. Pakeisti 41 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. ADA sistemose ir tinkluose turi būti įdiegti apsaugos mechanizmai ir saugumo valdymo procedūros, trukdančios atsirasti saugumo pažeidimams, aptinkančios atsiradusius saugumo pažeidimus, atkuriančios saugumo pažeidimų paveiktą įslaptintos informacijos ir ADA sistemų ir tinklų paslaugų bei išteklių slaptumą, vientisumą ir prieinamumą teisėtiems naudotojams.“

5. Papildyti 41 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. ADA sistemų ir tinklų saugumo reikalavimus nustato Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekanti institucija.“

6. Buvusias 41 straipsnio 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 4 ir 5 dalimis.

7. Papildyti 41 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. ADA sistemų ir tinklų apsaugos priemonėms nuo elektromagnetinio spinduliavimo keliamus reikalavimus nustato Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija.“

8. Buvusią 41 straipsnio 5 dalį laikyti 7 dalimi.

 

15 straipsnis. 42 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. 42 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „vartotojams“ įrašyti žodį „naudotojams“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Perduodant įslaptintą informaciją ADA sistemomis ir tinklais, turi būti užtikrintas perduodamos įslaptintos informacijos slaptumas, vientisumas, prieinamumas teisėtiems naudotojams.“

2. Pakeisti 42 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Įslaptintą informaciją draudžiama perduoti viešais ryšių tinklais neužšifruotą, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.“

 

16 straipsnis. 43 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įslaptinta informacija, laikoma daugkartinio naudojimo kompiuterių informacijos laikmenose, gali būti ištrinama, tokios laikmenos išslaptinamos arba naikinamos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

17 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

44 straipsnis. Atsakingo asmens funkcijos organizuojant ADA sistemų ir tinklų apsaugą

Atsakingas asmuo privalo:

1) užtikrinti apsaugos priemonių įdiegimą, veikimą ir priežiūrą darbo vietose, turinčiose ADA sistemų ir tinklų elementų;

2) sudaryti telekomunikacijų planus ir schemas ir juose nurodyti laidų, kabelių lokalizacijos vietą, jų kiekį, tipus, numeraciją;

3) vadovaudamasis Saugumo priežiūros tarnybos nustatytais reikalavimais, rengti, įgyvendinti ir kontroliuoti paslapčių subjekto, rangovo (subrangovo) ADA sistemų ir tinklų saugumo valdymo procedūras ir su jomis periodiškai supažindinti ADA sistemų ir tinklų administratorius bei naudotojus;

4) parengti dokumentus, reikalingus gauti leidimui automatizuotai apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją ADA sistemomis ir tinklais, organizuoti leidimo gavimą;

5) užtikrinti, kad ADA sistemose ir tinkluose dirbtų naudotojai, kuriems suteikta teisė susipažinti su ADA sistemose ir tinkluose saugoma, apdorojama, perduodama įslaptinta informacija, kuri susijusi su jų pareigų vykdymu, taip pat kontroliuoti naudotojų veiksmus;

6) vykdyti naudotojams suteiktų slaptažodžių ir (ar) naudotojų tapatybės nustatymo įrenginių administravimo kontrolę;

7) organizuoti įslaptintų kompiuterinės informacijos laikmenų administravimą;

8) organizuoti ir tikrinti sisteminį rezervinį ADA sistemų ir tinklų informacijos kopijavimą ir atkūrimą;

9) tikrinti surinktą informaciją apie įvykius (procesų klaidas, neteisėtus naudotojus ir sistemos veiklą);

10) pranešti paslapčių subjekto rangovo (subrangovo) vadovui ar jo įgaliotam asmeniui apie visus žinomus paslapčių subjekto, rangovo (subrangovo) ADA sistemų ir tinklų apsaugos trūkumus, įvykusius pažeidimus ir imtis priemonių jiems pašalinti.“

 

18 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2011 m. birželio 1 d.

2. Vyriausybė, Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija ir Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekanti institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

3. Automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją iki šio įstatymo įsigaliojimo įsteigtose ir teisėtai naudojamose ADA sistemose ir tinkluose galima tik iki Saugumo priežiūros tarnybos funkcijas atliekančios institucijos nustatyta tvarka išduoto laikino leidimo automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją ADA sistemose ir tinkluose galiojimo termino pabaigos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________