LIETUVOS RESPUBLIKOS
 CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ ĮSTATYMO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, 13 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2010 m. gruodžio 14 d. Nr. XI-1221

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 36-987; 2006, Nr. 65-2381; 2008, Nr. 76-3000)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2 dalies pakeitimas

1 straipsnio 2 dalyje po žodžių ir skaičių „Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1)“ įrašyti žodžius ir skaičius „su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 134/2009 (OL 2009 L 46, p. 3)“, po žodžių ir skaičių „(toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006)“ įrašyti žodžius ir skaičius „ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiu ir panaikinančiu direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Šis įstatymas taikomas kartu su 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiu Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 134/2009 (OL 2009 L 46, p. 3), (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiu ir panaikinančiu direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1), (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008).“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 4, 9, 11, 13 dalių pakeitimas ir 2, 3, 5, 12 dalių pripažinimas netekusiomis galios

1. 2 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

2. 2 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

3. 2 straipsnio 4 dalyje po žodžio „pavojingumo“ įrašyti žodžius „klasių ir“, po žodžio „simbolių“ įrašyti žodžius „(pavojaus piktogramų)“, po žodžio „nuorodų“ įrašyti žodžius „signalinių žodžių“, po žodžio „rizikos“ įrašyti žodį „(pavojingumo)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimas cheminių medžiagų ir preparatų priskyrimas vienai ar daugiau pavojingumo klasių ir kategorijų pagal jų savybes, taip pat priskyrimas cheminei medžiagai ir preparatui pavojingumo simbolių (pavojaus piktogramų), nuorodų, signalinių žodžių ir rizikos (pavojingumo) frazės ar frazių, kuriomis apibūdinamas cheminės medžiagos ar preparato keliamas pavojus.“

4. 2 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.

5. 2 straipsnio 9 dalyje po žodžio „kurie“ įrašyti žodžius ir skaičius „iki 2015 m. gegužės 31 d. gali būti priskiriami vienai ar kelioms pavojingumo klasėms ir kategorijoms, nurodytoms Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, arba“, po žodžio „šių“ įrašyti skaičių „15“ ir šią dalį išdėstyti taip:

9. Pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai – cheminės medžiagos ir preparatai, kurie iki 2015 m. gegužės 31 d. gali būti priskiriami vienai ar kelioms pavojingumo klasėms ir kategorijoms, nurodytoms Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, arba pagal bent vieną savybę gali būti priskiriami vienai iš šių 15 kategorijų:

1) sprogiosios medžiagos ir preparatai – kietos, skystos, pastos ar gelio pavidalo medžiagos ir preparatai, kurie be atmosferos deguonies gali egzotermiškai reaguoti staigiai išsiskiriant dujoms ir kurie nustatytomis bandymo sąlygomis detonuoja, greitai sudega arba sprogsta juos kaitinant iš dalies uždaroje erdvėje;

2) oksiduojančiosios medžiagos ir preparatai – medžiagos ir preparatai, kuriems liečiantis su kitomis medžiagomis, ypač su degiomis, vyksta intensyvi egzoterminė reakcija;

3) ypač degios medžiagos ir preparatai – skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra yra labai žema, o virimo temperatūra yra žema, taip pat dujinės medžiagos ir preparatai, kurie, esant aplinkos temperatūrai ir slėgiui, užsidega nuo sąlyčio su oru;

4) labai degios medžiagos ir preparatai:

a) medžiagos ir preparatai, kurie be pašalinės energijos gali įkaisti ir pagaliau užsidegti ore esant aplinkos temperatūrai;

b) kietosios medžiagos ir preparatai, kurie gali lengvai užsidegti vos susilietę su uždegimo šaltiniu ir kurie toliau dega arba sudega, pašalinus uždegimo šaltinį;

c) skystosios medžiagos ar preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra labai žema;

d) medžiagos ir preparatai, kurie susilietę su vandeniu arba drėgnu oru išskiria ypač degias dujas pavojingais kiekiais;

5) degiosios medžiagos ir preparatai – skystos medžiagos ir preparatai, kurių pliūpsnio temperatūra yra žema;

6) labai toksiškos medžiagos ir preparatai – medžiagos ir preparatai, kurie labai mažu kiekiu įkvėpti, praryti arba patekę per odą sukelia mirtį arba ūmų ar lėtinį sveikatos sutrikimą;

7) toksiškos medžiagos ir preparatai – medžiagos ir preparatai, kurie mažu kiekiu įkvėpti, praryti arba patekę per odą sukelia mirtį arba ūmų ar lėtinį sveikatos sutrikimą;

8) kenksmingosios medžiagos ir preparatai – medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti arba patekę per odą gali sukelti mirtį arba ūmų ar lėtinį sveikatos sutrikimą;

9) ėsdinančiosios medžiagos ir preparatai – medžiagos ir preparatai, kurie susilietę su gyvais audiniais gali juos suardyti;

10) dirginančiosios medžiagos ir preparatai – neėsdinančiosios medžiagos ir preparatai, kurie trumpai, ilgai ar pakartotinai liesdamiesi su oda arba gleivine gali sukelti uždegimą;

11) jautrinančiosios medžiagos ir preparatai – medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti arba patekę per odą gali sukelti tokią padidėjusio jautrumo reakciją, kad toliau veikiant medžiagai ar preparatui pasireiškia būdingas neigiamas poveikis;

12) kancerogeninės medžiagos ir preparatai – medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti arba patekę per odą gali sukelti vėžį arba padidinti sergamumą vėžiu;

13) mutageninės medžiagos ir preparatai – medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti arba patekę per odą gali sukelti paveldimus neigiamus genetinius pokyčius arba padidinti jų dažnumą;

14) toksiškos reprodukcijai medžiagos ir preparatai – medžiagos ir preparatai, kurie įkvėpti, praryti arba patekę per odą gali sukelti nepaveldimą neigiamą poveikį palikuonims arba padidinti jo dažnumą ir (arba) susilpninti vyrų arba moterų reprodukcines funkcijas arba pajėgumą;

15) aplinkai pavojingos medžiagos ir preparatai – medžiagos ir preparatai, kurie patekę į aplinką sukelia ar gali sukelti tiesioginį ar uždelstą pavojų vienam ar keliems aplinkos elementams.“

6. Pakeisti 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai – nuo 2015 m. birželio 1 d. pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir mišiniais (preparatais) laikomos medžiagos ir mišiniai (preparatai), kurie atitinka klasifikavimo kaip pavojingi kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.“

7. 2 straipsnio 11 dalyje po skaičių „1907/2006“ įrašyti žodžius ir skaičius „ir Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008“ ir šią dalį išdėstyti taip:

11. Saugos duomenų lapas – Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 nustatyto turinio apie cheminę medžiagą ar preparatą informacija, kuria remiantis galima imtis reikalingų priemonių, susijusių su žmonių sveikatos apsauga, sauga darbo vietoje ir aplinkos apsauga.“

8. 2 straipsnio 12 dalį pripažinti netekusia galios.

9. Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Šiame įstatyme sąvoka „cheminis preparatas“ atitinka sąvoką „mišinys“ ir vartojama ta pačia reikšme, kaip ši apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme, Reglamente (EB) Nr. 1907/2006, Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 ir 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL 2008 L 204, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 689/2008).“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies pakeitimas

4 straipsnio 1 dalyje po žodžio „įstatyme“ įrašyti žodžius ir skaičius „Reglamente (EB) Nr. 1272/2008“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Už šiame įstatyme, Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 ir Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytų cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą yra atsakingi asmenys, tiekiantys rinkai ir naudojantys chemines medžiagas ir preparatus.“

 

4 straipsnis. 5 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžių „naudojant alternatyvius metodus“ įrašyti žodžius ir skaičius „kitais būdais, taikant alternatyvius metodus, apibūdintus Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, arba naudojant kitų šaltinių duomenis (pavyzdžiui, klinikinių tyrimų duomenis, duomenis apie poveikį darbo aplinkoje, duomenis iš nelaimingų atsitikimų duomenų bazių, epidemiologinius duomenis, mokslinę ar techninę informaciją)“, 2 punkte po žodžio „atliekami“ įrašyti žodį „nauji“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Cheminių medžiagų ir preparatų savybės nustatomos šiais būdais:

1) surenkama ir įvertinama visa esama bandymais gauta informacija apie cheminę medžiagą ir preparatą, taip pat visa kita esama ir svarbi informacija, gauta kitais būdais, taikant alternatyvius metodus, apibūdintus Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, arba naudojant kitų šaltinių duomenis (pavyzdžiui, klinikinių tyrimų duomenis, duomenis apie poveikį darbo aplinkoje, duomenis iš nelaimingų atsitikimų duomenų bazių, epidemiologinius duomenis, mokslinę ar techninę informaciją);

2) jeigu informacijos, nurodytos šio straipsnio 1 dalies 1 punkte, nepakanka cheminės medžiagos ar preparato savybėms nustatyti, atliekami nauji bandymai.“

2. 5 straipsnio 2 dalyje po žodžių ir skaičių „Reglamento (EB) Nr. 1907/2006“ įrašyti žodžius ir skaičius „Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 ir Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 440/2008, nustatančio bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 142, p. 1), (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 440/2008)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Cheminių medžiagų ir preparatų bandymai atliekami laikantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 ir Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 440/2008, nustatančio bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 142, p. 1), (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 440/2008) nustatytų reikalavimų.“

 

5 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

6 straipsnis. Cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimas

1. Gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai, prieš tiekdami rinkai chemines medžiagas ir preparatus, privalo juos suklasifikuoti pagal savybes, keliančias fizinį pavojų, pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai, nustatytas pagal šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimus, vadovaudamiesi Aplinkos ministerijos kartu su Sveikatos apsaugos ministerija nustatytais cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo reikalavimais ir (ar) Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais reikalavimais.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimui gali būti taikomi iki 2015 m. gegužės 31 d., nuo 2015 m. birželio 1 d. taikomi tik Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatyti reikalavimai.“

 

6 straipsnis. 7 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 7 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „ar kiti asmenys, tiekiantys“ įrašyti žodžius „tolesni naudotojai arba platintojai, prieš tiekdami“, po žodžio „preparatus“ įrašyti žodžius „atsižvelgdami į nustatytą klasifikaciją“, vietoj žodžių „pakuoti, naudodami pakuotę, atitinkančią nustatytus reikalavimus“ įrašyti žodžius ir skaičius „supakuoti pagal Aplinkos ministerijos nustatytus ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderintus pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakavimo reikalavimus ir (ar) Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus pakavimo reikalavimus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai arba platintojai, prieš tiekdami rinkai pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, atsižvelgdami į nustatytą klasifikaciją, privalo juos supakuoti pagal Aplinkos ministerijos nustatytus ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderintus pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakavimo reikalavimus ir (ar) Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus pakavimo reikalavimus.“

2. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai pavojingų cheminių medžiagų pakavimui gali būti taikomi iki 2010 m. lapkričio 30 d., preparatų – iki 2015 m. gegužės 31 d. Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. pavojingų cheminių medžiagų, o nuo 2015 m. birželio
1 d. preparatų pakavimui taikomi tik Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatyti reikalavimai.“

 

7 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

8 straipsnis. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų ženklinimas

1. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai arba platintojai, prieš tiekdami rinkai pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, atsižvelgdami į nustatytą klasifikaciją, privalo jų pakuotes paženklinti vadovaudamiesi Aplinkos ministerijos kartu su Sveikatos apsaugos ministerija nustatytais cheminių medžiagų ir preparatų ženklinimo reikalavimais ir (ar) Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais reikalavimais.

2. Tiekiant rinkai pavojingas chemines medžiagas, įrašytas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje, taip pat jų turinčius preparatus, pavojingų cheminių medžiagų pakuotės turi būti ženklinamos pagal šiame priede nurodytą cheminių medžiagų klasifikaciją.

3. Tiekiamų Lietuvos rinkai pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų ženklinimo užrašai turi būti lietuvių kalba, išskyrus atvejus, numatytus šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose reikalavimuose. Šalia užrašo lietuvių kalba gali būti papildomai pateikiami užrašai kitomis kalbomis. Papildomo užrašo tekstas savo prasme turi atitikti užrašą lietuvių kalba.

4. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai arba platintojai, prieš tiekdami rinkai cheminius preparatus, turinčius bent vieną žmonių sveikatai ar aplinkai pavojingą cheminę medžiagą, ir cheminius preparatus, kurie pagal šio įstatymo 6 straipsnyje nurodytus reikalavimus nepriskiriami pavojingiems, tačiau gali kelti pavojų, privalo juos ženklinti pagal pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų ženklinimui taikomus reikalavimus, taip pat taikyti šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus reikalavimus.

5. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai pavojingų cheminių medžiagų ženklinimui gali būti taikomi iki 2010 lapkričio 30 d., preparatų – iki 2015 m. gegužės 31 d. Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. pavojingų cheminių medžiagų, o nuo 2015 m. birželio 1 d. preparatų ženklinimui taikomi tik Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatyti reikalavimai.“

 

8 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

9 straipsnyje po žodžių ir skaičių „Reglamento (EB) Nr. 1907/2006“ įrašyti žodžius ir skaičius „ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008“, vietoj žodžio „šio“ įrašyti žodį „šių“, po žodžio „dalyviams“ įrašyti žodžius „arba vartotojams“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

9 straipsnis. Saugos duomenų lapas ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus perdavimas

Asmenys, tiekiantys rinkai chemines medžiagas ir preparatus, Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais atvejais ir pagal šių reglamentų reikalavimus privalo pateikti kitiems tiekimo grandinės dalyviams arba vartotojams saugos duomenų lapą ar kitą turimą ir svarbią informaciją apie cheminę medžiagą ir preparatą, siekiant užtikrinti jų saugų naudojimą.“

 

9 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

11 straipsnyje išbraukti žodį „eksportuotojai“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

11 straipsnis. Cheminių medžiagų ir preparatų apskaita

Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai ir platintojai, tiekiantys rinkai ir naudojantys chemines medžiagas ir preparatus, privalo tvarkyti jų apskaitą pagal Aplinkos ministerijos nustatytus ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderintus cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos reikalavimus.“

 

10 straipsnis. 13 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

13 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

11 straipsnis. 14 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. 14 straipsnio 1 dalyje po žodžio „importuotojai“ įrašyti žodį „tolesni“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai ir platintojai, tiekiantys rinkai ir naudojantys chemines medžiagas ir preparatus, privalo Aplinkos ministerijos nustatyta ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderinta tvarka teikti Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus, jų kiekį ir savybes ir galimą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, išskyrus duomenis apie chemines medžiagas ir preparatus, nurodytus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse.“

2. Pakeisti 14 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Duomenys ir informacija apie tiekiamus rinkai cheminius augalų apsaugos produktus turi būti teikiami Žemės ūkio ministerijai ar jos įgaliotai institucijai Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka, apie tiekiamus rinkai ir naudojamus biocidinius produktus – Sveikatos apsaugos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, apie tiekiamus ir naudojamus cheminius preparatus, kurie laikomi pavojingais dėl jų poveikio žmonių sveikatai ar dėl jų fizinio poveikio apsinuodijimų prevencijai ir gydymui užtikrinti, – Sveikatos apsaugos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta ir su Aplinkos ministerija suderinta tvarka.“

 

12 straipsnis. 15 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

15 straipsnio 1 dalyje po žodžių ir skaičių „Reglamento (EB) Nr. 1907/2006“ įrašyti žodžius ir skaičius „ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Asmenys, teikdami duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus šio įstatymo 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išvardytoms valstybės institucijoms, nepažeisdami Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 atitinkamų nuostatų, gali nurodyti, kokius duomenis ir informaciją jie laiko komercine ir pramonine paslaptimi, pateikdami kartu atitinkamą pagrindimą. Tokie duomenys ir informacija gali būti teikiami kitiems asmenims tik pagal šiuos duomenis ir informaciją pateikusio asmens rašytinį sutikimą.“

2. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Asmenys, teikdami duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus šio įstatymo 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse išvardytoms valstybės institucijoms, turi teisę pasinaudoti cheminės medžiagos, esančios preparato sudėtyje, cheminio pavadinimo slaptumo (konfidencialumo) išsaugojimu vadovaudamiesi Aplinkos ministerijos nustatytais ir su Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijomis suderintais duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir preparatus teikimo reikalavimais iki 2015 m. gegužės 31 d., nuo 2015 m. birželio 1 d. – Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytais reikalavimais.“

 

13 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

16 straipsnis. Cheminių medžiagų ir preparatų importas ir eksportas

1. Cheminės medžiagos ir preparatai, neįrašyti į Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimų sąrašą, importuojami laikantis šio įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų.

2. Pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai, kurių tiekimas rinkai ir naudojimas draudžiamas arba ribojamas, importuojami pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatytas tiekimo rinkai ir naudojimo apribojimo sąlygas. Šios cheminės medžiagos ir preparatai importuojami ir eksportuojami taip pat pagal kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių nustatytas procedūras.

3. Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija pagal kompetenciją atlieka su pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų bei jų turinčių gaminių importu ir eksportu susijusias administravimo funkcijas, nustatytas Reglamente (EB) Nr. 689/2008.“

 

14 straipsnis. 17 straipsnio 8 dalies pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Gavusi Europos Komisijos išvadas dėl laikinųjų priemonių taikymo, patvirtinančias arba įpareigojančias atšaukti Lietuvos Respublikos teritorijoje laikinųjų priemonių taikymą, kompetentinga institucija Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatyta tvarka pateikia arba pasiūlymą dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo Europos cheminių medžiagų agentūrai, arba inicijuoja apribojimo procedūrą Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 nustatyta tvarka, arba prireikus pakeičia ar panaikina šio straipsnio 4 dalyje nurodytą sprendimą.“

 

15 straipsnis. Įstatymo priedo 2 punkto pripažinimas netekusiu galios

Įstatymo priedo 2 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

16 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 2 straipsnio 6 dalis įsigalioja 2015 m. birželio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ