LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. 400 „DĖL ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS NUOSTATŲ, ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO TVARKOS APRAŠO, ANTSTOLIŲ VEIKLOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO, ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ, ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ IR ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 15 d. Nr. 1R-275

Vilnius

 

P a k e i č i u Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 2-57; 2009, Nr. 47-1885):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Asmenys, pretenduojantys būti paskirti antstolio atstovais (toliau vadinama – pretendentai), antstolio kvalifikacinį egzaminą gali laikyti konkurso metu kartu su asmenimis, dalyvaujančiais konkurse (toliau vadinama – konkurso dalyviai). Neskelbiant konkurso, antstolio kvalifikacinis egzaminas paprastai organizuojamas gavus ne mažiau kaip 10 pretendentų prašymus leisti laikyti antstolio kvalifikacinį egzaminą.“

2. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Kai pretendentas yra laikęs antstolio kvalifikacinį egzaminą ir jo laikyto, galiojančio antstolio kvalifikacinio egzamino rezultatas yra ne mažesnis kaip 7 balai, jis gali būti skiriamas antstolio atstovu be pakartotinio antstolio kvalifikacinio egzamino.

Konkurso dalyviui, kuris pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (Žin., 2002, Nr. 53-2042) 4 straipsnio 1 dalį gali būti skiriamas antstoliu be egzaminų, už antstolio kvalifikacinį egzaminą skiriami 7 balai. Ši nuostata neatima iš jo teisės laikyti antstolio kvalifikacinį egzaminą kartu su kitais konkurso dalyviais.“

3. Išdėstau 7 punktą taip:

7. Konkurso dalyviai ir pretendentai, pageidaujantys laikyti antstolio kvalifikacinį egzaminą, Teisingumo ministerijai privalo pateikti:

7.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse ar prašymą leisti laikyti antstolio kvalifikacinį egzaminą. Prašyme leisti dalyvauti konkurse gali būti nurodytos kelios veiklos teritorijos, kuriose pageidaujama eiti antstolio pareigas prioritetine eilės tvarka, kuri nebegali būti keičiama;

7.2. asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus bei šių dokumentų kopijas;

7.3. aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą (vienpakopį ar bakalauro) patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;

7.4. teisinio darbo stažą patvirtinančius dokumentus, jų kopijas ir pareigybių aprašymus, jei konkurso dalyvis (pretendentas) ėjo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 841 (Žin., 1998, Nr. 62-1791; 2002, Nr. 82-3524) 16 ir 17 punktuose. Konkurso dalyvis (pretendentas) Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinio darbo stažą privalo turėti dokumentų pateikimo dieną;

7.5. nustatyta tvarka išduotą pažymą apie teistumą;

7.6. išsamų gyvenimo aprašymą;

7.7. pažymą apie atleidimo iš darbo priežastis, jeigu asmuo ėjo pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 5 straipsnio 5 punkte, ir nuo atleidimo iš pareigų nepraėjo penkeri metai;

7.8. dokumentą, patvirtinantį suteiktą mokslo laipsnį, jei konkurso dalyvis yra socialinių mokslų teisės krypties daktaras, habilituotas daktaras;

7.9. užpildytą konkurso dalyvio ar pretendento anketą (šio Aprašo 1 priedas).“

4. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Konkurso dalyviai šio Aprašo 7 punkte nurodytus dokumentus Teisingumo ministerijai privalo pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.“

5. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Antstolio kvalifikacinis egzaminas prasideda ir baigiasi tą pačią dieną. Paprastai konkursas prasideda ir baigiasi tą pačią dieną, išskyrus atvejus, kai vertinant privalumus dalyvauja daugiau nei 10 konkurso dalyvių, komisijos sprendimu gali būti sudarytos 2 arba daugiau konkurso dalyvių grupės. Tokiu atveju tarp pirmos ir paskutinės konkurso dalyvių grupės privalumų vertinimo datų turi būti ne ilgesnis kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpis. Konkurso rezultatai paskelbiami paskutinę vykdymo dieną.“

6. Išdėstau 20 punktą taip:

20. Konkursas (antstolio kvalifikacinis egzaminas) pradedamas komisijos pirmininkui informuojant dalyvaujančius posėdyje asmenis apie komisijos sudėtį, konkurso (antstolio kvalifikacinio egzamino) vykdymo ir vertinimo tvarką.“

7. Išdėstau 24.1 punktą taip:

24.1. Antstolio kvalifikacinio egzamino testą sudaro 100 klausimų ir trys atsakymų į kiekvieną klausimą variantai. Iš parengtų atsakymų į klausimus vienas atsakymas yra teisingas. Atsakydamas į klausimą konkurso dalyvis (pretendentas) atsakymų lape turi nurodyti atsakymą, kuris, jo nuomone, yra teisingas. Testui atlikti skiriama 1 valanda 30 minučių. Testo atlikimo metu naudotis teisine literatūra, užrašais ar kitomis pagalbinėmis informacinėmis ar ryšio priemonėmis draudžiama. Asmuo, nesilaikantis testo atlikimo tvarkos reikalavimų, pašalinamas iš konkurso (antstolio kvalifikacinio egzamino) ir apie tai nurodoma komisijos posėdžio protokole.“

8. Išdėstau 24.3 punktą taip:

24.3. Konkurso dalyviams (pretendentams), prieš išdalijant vokus su testo ir atsakymų lapais, suteikiamas šifras, kurį sudaro 6 ženklai – unikalus 3 raidžių ir 3 skaičių derinys (konkurso dalyviams) ir unikalus 3 skaičių ir 3 raidžių derinys (pretendentams). Šifro kortelių, teikiamų konkurso dalyviams (pretendentams) traukti burtų keliu, skaičius turi būti didesnis negu konkurso dalyvių (pretendentų) skaičius. Konkurso dalyviai (pretendentai) šifrą užrašo viršutiniame dešiniame kiekvieno atsakymų lapo kampe. Šifro kortelę konkurso dalyviai (pretendentai) turi saugoti per visą testo atlikimo laiką ir grąžinti komisijos sekretoriui šio Aprašo 24.6 ir 28 punktuose nustatyta tvarka. Atsakomybė už šifro konfidencialumo išsaugojimą tenka konkurso dalyviui (pretendentui).“

9. Išdėstau 24.5 punktą taip:

24.5. Testo balas apskaičiuojamas teisingų atsakymų skaičių padalijus iš 10.“

10. Išdėstau 24.6 punktą taip:

24.6. Komisijos sekretorius Antstolių viešo konkurso komisijos posėdžio protokolo (šio Aprašo 3 priedas) Antstolio kvalifikacinio egzamino vertinimo lentelėje įrašo konkurso dalyvio (pretendento) šifrą, įvertinimą ir pasirašo. Komisijos sekretoriui perskaičius neišlaikiusio kvalifikacinio egzamino konkurso dalyvio (pretendento) ir išlaikiusio kvalifikacinį egzaminą pretendento šifrą, konkurso dalyvis (pretendentas) prisistato pasakydamas vardą, pavardę ir grąžina šifro kortelę. Komisijos sekretorius asmens duomenis įrašo Antstolių viešo konkurso komisijos posėdžio protokolo Antstolio kvalifikacinio egzamino vertinimo lentelėje ir paskelbia konkurso dalyvio (pretendento) įvertinimą.“

11. Išdėstau 25 punktą taip:

25. Antstolio kvalifikacinio egzamino rezultatai tvirtinami surašant Nutarimą dėl antstolio kvalifikacinio egzamino rezultatų (šio Aprašo 4 priedas), kurio vienas egzempliorius įteikiamas antstolio kvalifikacinio egzamino neišlaikiusiam konkurso dalyviui (pretendentui) ir antstolio kvalifikacinį egzaminą išlaikiusiam pretendentui. Kitiems konkurso dalyviams Nutarimas dėl antstolio kvalifikacinio egzamino rezultatų įteikiamas pasibaigus privalumų vertinimui. Nesant galimybės Nutarimo dėl antstolio kvalifikacinio egzamino rezultatų įteikti, komisijos sekretorius nutarimą konkurso dalyviui (pretendentui) išsiunčia registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną po antstolio kvalifikacinio egzamino arba Antstolių viešo konkurso rezultatų paskelbimo.“

12. Išdėstau 28 punktą taip:

28. Komisijos nariai užpildytas ir pasirašytas Konkurso dalyvių privalumų individualaus vertinimo lenteles įteikia komisijos sekretoriui. Šis visų komisijos narių skirtus konkurso dalyviams balus įrašo į Antstolių viešo konkurso komisijos posėdžio protokolo Konkurso dalyvių privalumų įvertinimo suvestinę lentelę, kuri yra sudedamoji šio protokolo dalis, o komisijos narių užpildytos Konkurso dalyvių privalumų individualaus vertinimo lentelės kaip priedai pridedamos prie Antstolių viešo konkurso komisijos posėdžio protokolo. Konkurso dalyvio privalumų įvertinimo balai gaunami susumavus visų komisijos narių paskirtus balus, išvedus jų vidurkį ir suapvalinus jį dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Gautus balus komisijos sekretorius įrašo į Antstolių viešo konkurso komisijos posėdžio protokolo Konkurso dalyvių privalumų įvertinimo suvestinę lentelę ir ją pasirašo.

Pasibaigus privalumų vertinimui ir komisijos sekretoriui perskaičius konkurso dalyvio šifrą, konkurso dalyvis prisistato, pasakydamas vardą, pavardę ir grąžina šifro kortelę. Komisijos sekretorius asmens duomenis įrašo Antstolių viešo konkurso komisijos posėdžio protokolo Antstolio kvalifikacinio egzamino vertinimo lentelėje, paskelbia konkurso dalyvio įvertinimą ir įteikia Nutarimą dėl antstolio kvalifikacinio egzamino rezultatų.“

13. Išdėstau 35 punktą taip:

35. Konkurso dalyviai (pretendentai) po konkurso (antstolio kvalifikacinio egzamino) rezultatų paskelbimo turi teisę susipažinti su konkurso organizavimo dokumentais, išskyrus privačią informaciją apie kitus konkurso dalyvius (pretendentus).“

14. Išdėstau 41 punktą taip:

41. Pretendentams antstolio kvalifikacinio egzamino rezultatai netenka galios po penkerių metų. Jei asmuo po antstolio kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos buvo paskirtas antstolio atstovu, antstolio kvalifikacinio egzamino rezultatai netenka galios pasibaigus antstolio atstovavimo terminui, bet ne anksčiau, kaip po penkerių metų nuo antstolio kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos.“

15. Išdėstau 4 ir 6 priedus nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius


Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

4 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2010 m. gruodžio 15 d.

įsakymo Nr. 1R-275 redakcija)

 

ANTSTOLIŲ viešo konkurso komisijA

 

Nutarimas

DĖL aNTSTOLIO kValifikacinio EGZAMINO REZULTATŲ

 

20 m. ............................. ......... d.

 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 20..... m. .......................... d. įsakymu Nr. ..... sudaryta Antstolių viešo konkurso komisija 20..... m. ........................... d. posėdyje  nutarė

įvertinti .........................................................................................................................................

(antstolio kvalifikacinį egzaminą laikiusio asmens vardas ir pavardė)

žinias ................... balais ir pripažinti išlaikiusiu/neišlaikiusiu Antstolio kvalifikacinį egzaminą.

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                        _____________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

Antstolių viešo konkurso komisijos nutarimas dėl antstolio kvalifikacinio egzamino rezultatų gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________


Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

6 priedas

(Lietuvos Respublikos teisingumo

ministro 2010 m. gruodžio 15 d.

įsakymo Nr. 1R-275 redakcija)

 

ANTSTOLIŲ viešo konkurso komisijos posėdžio protokolo išrašas

 

20... m. ............................. ......... d.

 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 20..... m. .......................... d. įsakymu Nr. ..... sudaryta Antstolių viešo konkurso komisija 20..... m. ........................... d. posėdyje paskelbė konkurso į laisvą antstolio vietą ..................................... teismo veiklos teritorijoje rezultatus:

 

Konkurso dalyvio užimta vieta

Konkurso dalyvio vardas, pavardė

Antstolio kvalifikacinio egzamino įvertinimo balai

Privalumų įvertinimo balai

Bendras įvertinimas balais

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Komisijos sekretorius                                                                         _____________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

_________________