LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. SAUSIO 17 D. ĮSAKYMO Nr. V-50 „DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 8 d. Nr. V-1043

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ (Žin., 2008, Nr. 12-407, Nr. 37-1345; 2009, Nr. 146-6506; 2010, Nr. 58-2843):

1. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtinto Išlaidų medicininei reabilitacijai kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 5.1 punktą taip:

5.1. vaikams – specializuotuose 12-os profilių reabilitacijos ir sveikatos grąžinamojo gydymo skyriuose: turintiems judamojo-atramos aparato pažeidimų (po traumų, ligų, ortopedinių operacijų), sergantiems nervų, kraujotakos, kvėpavimo, virškinimo sistemų (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 10 vieno profilio lovų), psichikos ir elgesio sutrikimų, akių, ausų-nosies-gerklės, endokrininėmis, odos, inkstų, kraujo ligomis (skyriuose turi būti ne mažiau kaip 5 vieno profilio lovos). Daugiaprofilinių ligoninių ir mokslinio tyrimo institutų reabilitacijos skyriuose turi būti ne mažiau kaip 5 vieno profilio lovos;“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintų Medicininės reabilitacijos paslaugų etapų. Vaikų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos apraše. Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo bendrųjų reikalavimų apraše:

2.1. Išdėstau 1.2 punktą taip:

1.2. Vaikams, kuriems pirmuoju reabilitacijos etapu medicininės reabilitacijos priemonių kompleksas nebūtinas, pagal indikacijas skiriamos pavienės medicininės reabilitacijos paslaugos (kineziterapija, ergoterapija, psichologinė pagalba, logopedo užsiėmimai, ortopedinės priemonės, fizioterapija, masažas ir kt.).“

2.2. Išdėstau 1.3 punktą taip:

1.3. Pasibaigus ūmiam ligos periodui, tačiau po pirmojo reabilitacijos etapo biosocialinių funkcijų sutrikimams neišnykus, pacientui skiriamos antrojo reabilitacijos etapo paslaugos specializuotame stacionarinės reabilitacijos skyriuje, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.“

2.3. Papildau šiuo 1.5 punktu:

1.5. Vaikams, kuriems nėra galimybių suteikti pirmojo etapo paslaugas, antrojo ar trečiojo medicininės reabilitacijos etapų paslaugos skiriamos po fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos, kurios metu įvertinami vaiko biosocialinių funkcijų sutrikimai ir rekomenduojama atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslauga (antrasis ir (ar) trečiasis etapas).“

2.4. Išdėstau 2.1 punktą taip:

2.1. Specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos skiriamos po pirmojo reabilitacijos etapo, kai fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos metu pacientui nustatomi biosocialinių funkcijų sutrikimai ir reikia tęsti atitinkamo lygio medicininės reabilitacijos paslaugas (Reabilitaciją II, Reabilitaciją III, sveikatą grąžinamąjį gydymą).“

2.5. Išdėstau 3.1.2 punktą taip:

3.1.2. po pirmojo medicininės reabilitacijos etapo fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas konsultacijos metu nustato biosocialinių funkcijų sutrikimus, tačiau jie yra mažesnio laipsnio, nei biosocialinių funkcijų sutrikimai, kuriems esant pacientui skiriama stacionarinė reabilitacija.“

2.6. Išdėstau 4.1 punktą taip:

4.1. Pakartotinė reabilitacija skiriama asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas – pirmuosius 3 metus po neįgalumo nustatymo dėl pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija) nustatytų priežasčių: A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 41.2; C 70.0; C 70.1; C 71; C 72.0; C 72.2–8; C 81–C 83; C 91, C 92; D 16.6; D 32–33; D 55–D 59; D 60–D 64; D 76 (G 00; G 03; G 04; G 06 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); G 09; G 10–G 13; G 23; G 35; G 37; G 60–63; G 70–G 71; G 80–G 83; G 93.0; G 95.0–2; G 99.2 (I 60–I 64 – tik pirmus metus nuo susirgimo pradžios); I 69.0; M 08–09; M 20–22; M 23–25; M 43.1; M 48.0; M 91.0; M 91.8; M 92.5–M 92.8; M 93.0; M 93.2; Q 66; Q 68–72; Q 76; Q 78; (S 06 – tik pirmus metus po sužalojimo); S 32; S 72; T 02; T 90.5; T 91.3; Z 94.8.“

2.7. Išdėstau 7 punktą taip:

7. Ūmiu ligos periodu, nesant kontraindikacijų, nuo pirmų gydymo dienų pradedamos teikti pirmojo etapo paslaugos stacionarinėje arba ambulatorinėje (jei medicininės reabilitacijos paslaugos ar pavienės nemedikamentinio gydymo procedūros yra prieinamos pagal gyvenamąją vietą) asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Apie paslaugų reikalingumą, vadovaudamiesi pirmojo reabilitacijos etapo specialiaisiais reikalavimais, sprendžia fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Gydantis (šeimos) gydytojas privalo vienam iš vaiko atstovų pagal įstatymą ir (arba) vaikui nuo 16 metų suteikti informaciją apie galimybę gauti sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas medicininės reabilitacijos paslaugas ar pavienes nemedikamentinio gydymo procedūras. Apie suteiktą informaciją gydantis (šeimos) gydytojas pažymi medicinos dokumentuose. Vienas iš vaiko atstovų pagal įstatymą ir (arba) vaikas nuo 16 metų patvirtina parašu, kad gavo pirmiau minėtą informaciją.“

2.8. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Jei biosocialinių funkcijų sutrikimai po ūmaus susirgimo periodo neišnyksta, po pirmojo etapo paslaugų skiriamos antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo paslaugos. Apie medicininės reabilitacijos paslaugų tęstinumą vieną iš vaiko atstovų pagal įstatymą ir (arba) vaiką nuo 16 metų informuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Apie suteiktą informaciją fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas pažymi medicinos dokumentuose. Vienas iš vaiko atstovų pagal įstatymą ir (arba) vaikas nuo 16 metų patvirtina parašu, kad gavo pirmiau minėtą informaciją.

Į reabilitaciją ligoniai siunčiami iš stacionarinių ar ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais.“

2.9. Išdėstau 9 punktą taip:

9. Antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo paslaugas po pirmojo reabilitacijos etapo paslaugų skiria fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Skyrus antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo paslaugas ligos istorijos epikrizėje ir išraše iš medicininių dokumentų, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972) (toliau – forma Nr. 027/a), gydantis (šeimos) gydytojas pažymi diagnozę ir Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos (dešimtoji redakcija) (toliau – TLK–10) kodą, pirmuoju reabilitacijos etapu suteiktas paslaugas, jų skaičių, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo nurodytą funkcinės būklės įvertinimą, rekomendacijas ir antrojo arba trečiojo reabilitacijos etapo ir paslaugų skyrimo motyvus. Gydantis (šeimos) gydytojas taip pat nurodo nedarbingumo trukmę (vaiką lydinčiam asmeniui)“.

2.10. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Trečiojo reabilitacijos etapo paslaugas po antrojo reabilitacijos etapo paslaugų pagal ambulatorinės reabilitacijos specialiuosius reikalavimus skiria antrajame etape medicininės reabilitacijos paslaugas teikiantis gydytojas.“

2.11. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Skyrus stacionarines ar ambulatorines reabilitacijos paslaugas, pildomas išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) ir pažyma, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972, 1999, Nr. 105) (toliau – forma Nr. 070/a), bei suteikiama informacija apie atitinkamo profilio paslaugas teikiančias įstaigas (padalinius).

Stacionarinė reabilitacija (sveikatos grąžinamasis gydymas), atsižvelgiant į vaiko interesus, gali būti skiriama ir tada, kai dėl socialinių sąlygų nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją (socialiai remtina šeima, vaikas yra ikimokyklinio amžiaus ar gyvena vietovėje, kurioje nėra ASP įstaigos, teikiančios ambulatorinės reabilitacijos paslaugas).“

2.12. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Pakartotinę ir palaikomąją reabilitaciją kelis kartus (esant indikacijų) per tuos pačius kalendorinius metus skiria fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, vadovaudamasis medicininės reabilitacijos įstaigos, teikusios reabilitacijos paslaugas antruoju reabilitacijos etapu, rekomendacijomis.

Gydantis (šeimos) gydytojas medicinos dokumentuose turi pažymėti, kokios paslaugos buvo suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei nurodyti jų skyrimo motyvus. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).“

2.13. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Palaikomąją reabilitaciją namuose skiria fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Gydantis (šeimos) gydytojas medicinos dokumentuose turi pažymėti, kokios paslaugos buvo suteiktos ankstesniais medicininės reabilitacijos etapais, bei nurodyti jų skyrimo motyvus. Tai turi būti pažymėta ir išraše iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a).“

2.14. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Esant indikacijų skirti ir (ar) tęsti reabilitaciją ir vienam iš vaiko atstovų pagal įstatymą ir (arba) vaikui nuo 16 metų nesutikus, tai turi būti pažymėta medicininiuose dokumentuose ir patvirtinta vieno iš vaiko atstovų pagal įstatymą ir (arba) vaiko nuo 16 metų bei gydančio gydytojo parašu.“

2.15. Išdėstau 19 punktą taip:

19. Jeigu pažeidžiama atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos sveikatos priežiūros įstaigas tvarka ar pacientui skiriama medicininė reabilitacija esant kontraindikacijų, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios medicininės reabilitacijos paslaugas, vadovas per 5 darbo dienas nuo paciento atvykimo dienos apie tai informuoja pacientą siuntusios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovą, TLK, vieną iš vaiko atstovų pagal įstatymą ir (arba) vaiką nuo 16 metų, ir pacientas grąžinamas jį atsiuntusiai asmens sveikatos priežiūros įstaigai.“

2.16. Išdėstau 22 punktą taip:

22. Vaikai iki 8 metų turi teisę vykti į medicininės reabilitacijos įstaigas lydimi slaugančio asmens. Vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai galėtų būti lydimi slaugančio asmens, jei vaikui yra nustatytas neįgalumas arba gydytojų konsultacinė komisija (toliau tekste – GKK) nustatė, kad reikalinga slauga dėl adaptacijos ar elgesio sutrikimų, dėl sunkių centrinės ar periferinės nervų sistemos, atramos-judamojo aparato pažeidimų, traumų, operacijų.“

2.17. Išdėstau 23 punktą taip:

23. Vaikai, kuriems diagnozuoti emocijų ir elgesio sutrikimai su agresija prieš save ir kitus, gydomi asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose vaikų ir paauglių psichiatrijos paslaugas ir turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas.“

2.18. Papildau šiuo 231 punktu:

231. Vegetacinės būklės vaikams medicininės reabilitacijos paslaugos neskiriamos. Jiems turėtų būti skiriamos paliatyviosios pagalbos paslaugos.“

2.19. Išdėstau 24 punkto pirmąją pastraipą taip:

24. Reabilitacijos II ir Pakartotinės reabilitacijos paslaugos teikiamos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, atitinkančiose šiuos reikalavimus:“.

2.20. Papildau šiuo 24.2.10 punktu:

24.2.10. logopedo terapijos.“

2.21. Išdėstau 24.4 punkto pirmąją pastraipą taip:

24.4. Stacionarinės reabilitacijos (Reabilitacijos II ir Pakartotinės reabilitacijos) paslaugas teikia specialistai:“.

2.22. Papildau šiuo 25.2.12 punktu:

25.2.12. logopedo terapijos.“

2.23. Papildau šiuo 26.2.9 punktu:

26.2.9. logopedo terapijos.“

2.24. Papildau šiuo 27.1.11 punktu:

27.1.11. logopedo terapijos.“

2.25. Papildau šiuo 28.2.10 punktu:

28.2.10. logopedo terapijos.“

3. Išdėstau nurodytuoju įsakymu patvirtintą Medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo specialiųjų reikalavimų aprašą nauja redakcija (pridedama).

4. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. sausio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 8 d.

įsakymu Nr. V-1043

 

medicininės reabilitacijos paslaugų vaikams teikimo SpecialiŲJŲ reikalavimŲ APRAŠAS

 

I. MEDICININĖS REABILITACIJOS BENDROSIOS KONTRAINDIKACIJOS

 

1. Įvairios kilmės dažnai besikartojantis arba gausus kraujavimas, didelė anemija, kai Hb yra mažiau nei 80g/l.

2. Ūmios infekcinės ligos.

3. Visų tuberkuliozės formų aktyvioji stadija A 15.0–1; A 15.5; A 15.7–9.

4. IV klinikinės grupės onkologinės ligos.

5. III laipsnio kvėpavimo funkcijos nepakankamumas.

6. Febrilus karščiavimas arba neaiškios kilmės subfebrilus karščiavimas.

7. Dekompensuotos būklės arba sunkūs gretutiniai susirgimai, trukdantys 2–3 val. per dieną aktyviai dalyvauti reabilitacijos programoje.

Pastabos: Esant trečio laipsnio inkstų funkcijos nepakankamumui, dėl gretutinių susirgimų gali būti skiriama medicininė reabilitacija įstaigose, kuriose atliekama hemodializė.

 

II. VAIKŲ NERVŲ SISTEMOS LIGOS

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Tarpslankstelinių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M 50–M 51; M 43.1; M 48.0; G 95.2.

2. Intrakranijiniai sužalojimai S 06.

3. Po nugaros smegenų pažeidimų, operacijų T 09.3; S 14.0; S 24.0; S 24.1; S 34.0; S 34.1; S 34.3; M 48.0.

4. Po nugaros smegenų kraujotakos sutrikimų ir kitų ligų G 95.0–2.

5. Po meningito, encefalito, mielito, cerebrinio ir spinalinio arachnoidito, epidurito G 02.0; G 03–G 04; A 84; A 85; A 87; A 89; B 02.1; B 02.2; G 80–G 83; G 95.2; G 00.

6. Cerebrovaskulinės ligos I 60–I 64.

7. Centrinės nervų sistemos (toliau – CNS) sužalojimų ir cerebrovaskulinių ligų padariniai T 90.5; I 69.0–8.

8. Demielinizuojančios nervų sistemos ligos G 35; G 37.

9. Polineuropatija G 60–G 63.

10. Degeneracinės nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 23; G 24; G 70–G 71.

11. Mielopatija G 99.2.

12. Smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių navikai C 70–C 72.

13. Po galvos ir nugaros smegenų ir jų dangalų auglių, abscesų bei cistų pašalinimo D 32; D 33; G 06; G 93.0; D 16.6; C 41.2.

14. Vaikų amžiaus paralyžiai G 80–G 83.

15. CNS uždegiminių ligų padariniai G 09.

16. Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q 02–Q 05.

17. Intrakranijinė hipertenzija G 93.2; encefalopatija G 93.4.

18. Veidinio nervo ligos G 51.0–9.

19. Nervų sužalojimas peties ir žasto srityje S 44.

20. Hidrocefalija G 91.

21. Nervų šaknelių ir rezginių ligos G 54.0; G 54.1; G 54.2.

22. Tuneliniai sindromai G 56; G 57.0; G 57.2.

23. Epilepsija G 40.0–8.

24. Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai G 45.

25. Kraujagyslinis galvos skausmas G 44.1

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: teikiant medicininės reabilitacijos paslaugas iš viso skiriama 10 procedūrų; teikiant nemedikamentinio gydymo paslaugas procedūrų skaičius priklauso nuo indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje arba asmens sveikatos istorijoje, kurių formos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972; 1999, Nr. 105) (toliau – forma Nr. 003/a ar forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos esant indikacijų, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: specialus pedagoginis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.

Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas, gydytojas dietologas ir kt. esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai* G 80–G 83

Bartelio indeksas 30 ir mažiau balų

30

Bartelio indeksas 35–60 balų

24

Bartelio indeksas 65–75 balai

22

Nugaros smegenų pažeidimai S 24.0–1, S 34–1, S 95.0–2

Barthelio indeksas 55–75 balai

40

Po galvos smegenų pažeidimų* A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1; B 02.2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G 00; G 02.0; G 03; G 04; G 06; G 09; G 93.0; I 60–I 64; I 69.0; S 06; T 90.5

Bartelio indeksas 35–45 balai

48

Bartelio indeksas 60 balų

40

Bartelio indeksas 65–75 balai

30

Tarpslankstelinių diskų ligos M 50–M 51, M43.1; M 48.0; G 95.2

Bartelio indeksas 75 ir mažiau balų

24

Kraujagyslinės mielopatijos, polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos* G 60–G 63; G 95.1; G 99.; G 10–G 13; G 23; G 24; G 70; G 71

Bartelio indeksas 75 ir mažiau balų

24

Demielizuojančiosios CNS ligos * G 35; G 37

Su motorikos ir psichinės veiklos sutrikimais

24

Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q 02–Q 05

Su motorikos ir psichinės veiklos sutrikimais

24

Nervų sužalojimas S 74.0–1; S 14.3; S 44.0–2; S 44.7; S 84.1; S 84.7

Po mikrochirurginių galūnių operacijų, kai bent vienos raumenų grupės jėga mažesnė nei 3 balai

24

Nervų sužalojimas peties ir žasto srityje S 44

Esant atskirų nervų parezei, sutrikus apsitarnavimo funkcijai

24

*– esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl galvos ir nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judamojo aparato susirgimų asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, ergoterapija – 9 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų. Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugas arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Reabilitacija III

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 15 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 8 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, 1,5 socialinio darbuotojo konsultacijos, logopedo terapija – 5 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: specialus pedagoginis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas, gydytojas neurochirurgas, vaikų intensyviosios terapijos gydytojas, gydytojas urologas, gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas kraujagyslių chirurgas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas vaikų pulmonologas, gydytojas vaikų gastroenterologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po galvos smegenų pažeidimų* A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1; B 02.2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G 00; G 02.0; G 03; G 04; G 06; G 09; G 93.0; I 60–I 64; I 69.0; S 06; T 90.5

Bartelio indeksas 30 balų ir mažiau, Mini Mental Test (MMT) 11–30 balų (jei MMT neįmanoma testuoti dėl sensomotorinės afazijos, ligonis turi vykdyti komandas).

54

Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai* G 80–G 83 

Po korekcinių ortopedinių klubų, stuburo, galūnių operacijų kai Bartelio indeksas 40 balų ir mažiau

45

Nugaros smegenų pažeidimai*:

 

 

Kaklinės dalies nugaros smegenų sužalojimas G 95.0–2; S l4.0–1;

Tetraplegija esant ASIA – A, B, C tipo pažeidimui

70

Tetraplegija esant ASIA D tipo pažeidimui

60

Krūtininės ir juosmeninės dalies nugaros smegenų sužalojimas G 95.0–2; S 24.0–1; S 34.0–1;

Paraplegija esant ASIA – A, B, C tipo pažeidimui

70

Krūtininės ir juosmeninės dalies nugaros smegenų sužalojimas G 95.0–2; S 24.0–1; S 34.0–1; Arklio uodegos sužalojimas S 34.3

Paraplegija esant ASIA D tipo pažeidimui, kai Bartelio indeksas ne daugiau kaip 50 balų

45

Polineuropatijos, degenaricinės nervų ir raumenų ligos* G 12; G 61; G 70–G 71

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 50 balų

54

*- esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judamojo aparato susirgimų asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, 1 socialinio darbuotojo konsultacija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

3. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 1 psichologo konsultacija ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1 (esant indikacijų), funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Po galvos smegenų pažeidimų A 84–A 88; A 87; A 89; B 02.1; B 02.2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G 06; G 93.0; G 03; G 04; G O9; G 00; I 60–I 64; I 69.0; S 06; T 90.5

Bartelio indeksas 80 balų ir daugiau

22

Cerebrinis paralyžius ir kt. paralyžiaus sindromai G 80–G 83

Bartelio indeksas 80 balų ir daugiau

22

Nugaros smegenų pažeidimai

Bartelio indeksas 80 balų ir daugiau

22

Tarpslankstelinių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M 50–M 51; M 43.1; M 48.0; G 95.2

Bartelio indeksas 80 ir daugiau balų; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Kraujagyslinės mielopatijos, polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos G 95.1; G 61–G 63; G 99.2; G 10–G 13; G 23; G 70–G 71; G 24

Bartelio indeksas 80 ir daugiau balų

22

Hidrocefalija G 91

Bartelio indeksas 80 ir daugiau balų

22

Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q 02–Q 05

Bartelio indeksas 80 ir daugiau balų

22

Intrakranijinė hipertenzija G 93.2

Bartelio indeksas 80 ir daugiau balų

20

Encefalopatija G 93.4

Bartelio indeksas 80 ir daugiau balų; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Nervų šaknelių ir rezginių ligos G 54.0; G 54.1; G 54.2

Esant pakenktų nervų tempimo simptomų, kai bent dviejų raumenų grupės jėga 4 balai ir mažiau

22

Veidinio nervo ligos G 51.0–9

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

20

Tuneliniai sindromai G 56; G 57.0; G 57.2

Esant judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimams; kai Bartelio indeksas mažiau nei 80 balų, modifikuotas Keitelio indeksas iki 36 balų; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

20

Epilepsija G 40.0–8

Esant kompensuotai traukulių eigai; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

20

Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai G 45

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

20

Kraujagyslinis galvos skausmas G 44.1

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

20

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, logopedo terapija – 4 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: socialinis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.

Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas ir kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas ir kt., esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po galvos smegenų pažeidimų C 70.0; C 71; C 72.2–8; C 72.8; D 32–D 33; G 09; I 60–I 64; I 69.0–4; S 06.2–8; T 90.5

 

16

Paveldimos nervų ligos, polineuropatija, mielopatijos, paveldimos nervų ir raumenų ligos G 10–G 13; G 23; G 60–G 63; G 24; G 70–G 71; G 95.1; G 99.2

 

16

Cerebrinis paralyžius ir kiti paralyžiniai sindromai G 80–G 83

Po botulino injekcijų skiriama 2 kartus per savaitę

16 apsilankymų

Veidinio nervo ligos G 51

 

16

Nervų šaknelių ir rezginių ligos G 54.0; G 54.1; G 54.2

 

16

Nervų sužalojimas peties ir žasto srityje S 44

 

16

Neuropatija, tarpslankstelinių diskų spondilolistezės, stuburo stenozės M 50–M 51; M 43.1; M 48.0; G 95.2

 

16

Tuneliniai sindromai G 56; G 57.0; G 57.2

 

16

Praeinantys smegenų išemijos priepuoliai ir su jais susiję sindromai G 45

 

16

Kraujagyslinis galvos skausmas G 44.1

 

16

Epilepsija G 40.0–G 40.8

 

16

Hidrocefalija G 91

 

16

Įgimtos nervų sistemos formavimosi ydos Q 02–Q 05

 

16

Intrakranijinė hipertenzija G 93.2

 

16

Encefalopatija G 93.4

 

16

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Po galvos smegenų pažeidimų A 84–85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; G O9; G 93.0; I 69.0; T 90.5

 

Cerebrinis paralyžius, kiti paralyžiaus sindromai* G 80–G 83

Po nugaros smegenų pažeidimų C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 33.4; G 95.0-2; M 43.1; M 48.0; T 91.3

Polineuropatija, mielopatija, paveldimos nervų ir raumenų ligos G 60–G 63; G 95.1; G 99.2; G 10–G 13; G 23; G 70; G 71

 

Demielizuojančiosios CNS ligos G 35; G 37

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę pakartotinę reabilitaciją, kai Bartelio indeksas 90 balų ir daugiau

20

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA NAMUOSE

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

Encefalitas, mielitas, encefalomielitas G 04

Kitos nugaros smegenų ligos G 95

Mielopatija G 99.2 sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (stuburo piktybiniai navikai C 41.2; nugaros smegenų dangalų piktybiniai navikai C 70.1; nugaros smegenų piktybiniai navikai C 72.0; stuburo gerybiniai navikai D 16.6; nugaros smegenų dangalų gerybiniai navikai D 32.1; nugaros smegenų gerybiniai navikai D 33.4; spondilolistezė M 43.1; stuburo stenozė M 48.0)

Kaklinės dalies nugaros smegenų sutrenkimas ir pabrinkimas S 14.0

Kiti ir nepatikslinti nugaros smegenų kaklinės dalies sužalojimai S 14.1

Nugaros smegenų sužalojimas, lygis nepatikslintas T 09.3

Nugaros smegenų sužalojimo padariniai T 91.3

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę antrąjį medicininės reabilitacijos etapą, kai yra tetraplegija, esant ASIA–A, B, C tipo stuburo smegenų pažeidimui C2–C5 lygyje, ir tracheostoma ir (ar) pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija

Trijų valandų trukmės paslauga, susidedanti iš trijų procedūrų, teikiama tris kartus per savaitę. Kiekviena procedūra turi trukti ne trumpiau kaip 60 minučių. Procedūras atlieka skirtingų profesinių kvalifikacijų specialistai. Paslauga teikiama nepertraukiamai visą paciento gyvenimą.

 

III. VAIKŲ ATRAMOS-JUDAMOJO APARATO PAŽEIDIMAI

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1.Įgimtos kaulų ir raumenų sistemos formavimosi ydos ir įgimtos bei įgytos deformacijos (po operacinio gydymo) Q 65; Q 66; Q 67.5; Q 68–Q 70; Q 72; Q 76; Q 78; M 20; M 21.0; M 21.1; M 21.7; M 22; M 23–M 25; M 41; M 42; M 43; M 45–M 48.

2. Kaulo vientisumo pažeidimas M 84; M 85.

3. Cerebrinis paralyžius G 80–G 83. 

4. Osteomielitas M 86; M 87.

5. Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai S 12; S 13.3; S 22; S 32; S 42.2–7; S 49.7; S 52.0–7; S 72; S 82; S 83.7; S 86.0; T 02.

6. Nudegimai T 20–T 25; T 27; T 29; T 34–T 35; T 95.0; T 95.1–4; T 95.8; T 95.9.

7. Po sąnarių operacijų (artroplastikos, osteotomijos, artrodezės ir kt.) M 15–M 17; M 19; M 05; M 75; S 72.

8. Po mikrochirurginių operacijų S 74.0–1; S 14.3; S 44.0–2; S 44.7; S 84.1; S 84.7; S 68; S 78; S 88; S 58; S 48; S 98.

9. Po galūnių amputacijos T 11.6; T 13.6; T 05.0–6; Y 83.5; Z 89.1–9; Q 71; Q 72.

10. Kaulų ir sąnarių kremzlių augliai C 40–C 41; D 16.

11. Infekcinės artropatijos M 00–M 03.

12. Jaunatvinis artritas M 08–M 09.

13. Trauminė artropatija M 12.5.

14. Kitas artritas M 13; M 06.

15. Sisteminės jungiamojo audinio ligos (su atramos-judėjimo aparato pažeidimu) M 30–M 35.

16. Hemofilinė artropatija M36.2, D66–D 68.

17. Peties pažeidimai, entezopatijos, minkštųjų audinių ligos M 75–M 77; M 79. Krūvių sukeltos minkštųjų audinių ligos M 70.

18. Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai C 45–C 49; D 21.

19. Stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M 42.0; M 91.1.

20. Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2.

21. Funkciniai implantai Z 47.0; Z 47.8; Z 96.9; Z 96.8.

22. Lokali skleroderma L 94.0.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija, arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1 (esant indikacijų), funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas reumatologas, gydytojas dietologas (esant indikacijų) ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Keleto kūno sričių lūžimai* T 02

Keitelio indeksas mažiau kaip 70 balų (Modifikuotas Keitelio indeksas mažiau kaip 30 balų)

Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)

24

Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai, dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulninės (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai kaklo išnirimai S 12; S 13.3; S 22; S 32*; S 42.2– 7; S 49.7; S 52.0–7; S 72*; S 82; S 83.7; S 86.0

22

Funkciniai implantai Z 47.0; Z 47.8; Z 96.9; Z 96.8

Keleto kūno sričių lūžimai* T 02

Keitelio indeksas 70 ir daugiau balų (Modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 30 balų)

Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)

20

Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulninės (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai kaklo išnirimai S 12; S 13.3; S 22; S 32*; S 42.2– 7; S 49.7; S 52.0–7; S 72*; S 82; S 83.7; S 86.0

Funkciniai implantai Z 47.0; Z 47.8; Z 96.9; Z 96.8

Keleto kūno sričių trauminės amputacijos T 05.0–6

Galūnių amputacija T 11.6; Y 83.5

Galūnių netektis Z 89.1– 8

Ligonių paruošimas pirminiam gydomajam protezavimui (bigių formavimas), mokymas naudotis protezu

30

Osteomielitas M 86; M 87

Po stacionarinio gydymo

30

Įgimtos kaulų ir raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos* Q 65; Q 66; Q 67.5–8; Q 68; Q 69; Q 70;

Redukcinės anomalijos* Q 71; Q 72; Q 76; Q 77; Q 78; Q 79;

Galūnių įgytos deformacijos* M 20–M 22; M 23–M 25

Įgimta dauginė artrogripozė* Q 74.3

Po operacinio gydymo: Keitelio indeksas 75 ir mažiau balų

(Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai)

30

Nudegimai T 20–T25; T 29

2B–3 laipsnio nudegimas (po stacionarinio gydymo)

24

Kaulų ir sąnarių kremzlių augliai C 40–C 41; D 16

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

24

Progresuojanti skoliozė (vaikų idiopatinė) M 41

Kai yra patvirtinta rentgenologiškai, COBB kampas 30 laipsnių ir daugiau arba po operacinio gydymo

24

Juvenilinė stuburo osteochondrozė M 42.0

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai; kai yra patvirtinta radiolginiais tyrimais; esant kifozei

30

Šlaunikaulio galvutės jaunatvinė osteochondropatija M 91.1

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai arba po operacinio gydymo

60

Spondiliolistezė M 43.1

Po operacinio gydymo

24

Jaunatvinis artritas* M 08–M 09

Hemofilinė artropatija (D 66–D 68) M 36.2

Infekcinės artropatijos M 00–M 03

Trauminė artropatija M 12.5

Kitas artritas M 13; M 06

Sisteminės jungiamojo audinio ligos (su atramos-judamojo aparato pažeidimu) M 30–M 35

Keitelio indeksas ne daugiau kaip 75 balai (arba modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai)

24

Mezotelinių ir minkštųjų audinių navikai C 40-C 41; C 45–C 49; D16; D 21

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

24

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos* M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2; M93.8

Keitelio indeksas ne daugiau kaip 75 balai (arba modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai) arba po operacinio gydymo

24

Trauminė amputacija S 48; S 58; S 68; S 78; S 88; S 98

 

22

Galūnių amputacijos Q 71; Q 72; T 11.6; T 05.0–6; Y 83.5; Z 89.1–8

Ilgalaikis protezavimas, pirmą kartą po gydomojo protezavimo

22

Keičiant protezą

16

*- esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judėjimo aparato susirgimų asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.

Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1 (esant indikacijų), funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Reabilitacija III

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 15 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, 1 socialinio darbuotojo konsultacija (esant indikacijų), logopedo terapija – 4,3 procedūros (esant kalbos sutrikimų). Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: specialus pedagoginis ugdymas, medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos.

Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų neurologas, gydytojas neurochirurgas, vaikų intensyvios terapijos gydytojas, gydytojas urologas, gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas kraujagyslių chirurgas, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas vaikų pulmonologas, gydytojas vaikų gastroenterologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Keleto kūno sričių lūžimai * T 02

Šlaunikaulio lūžis* S 72

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 50 balų

Modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 20 balų

35

Osteochondrodisplazijos* Q 77; Q 78

Įgimtos kaulų bei raumenų formavimosi ydos* Q 79

Po sudėtingų ortopedinių operacijų, kai Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 16 balų

35

Įgimta klubo sąnario deformacija* Q 65

Po sudėtingų ortopedinių operacijų, kai Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 16 balų

35

Kaulų ir sąnarių kremzlių piktybiniai navikai C 40; C 41; D 16.2–3; D 16.6; D16.8

Metastaziniai kaulų ir kaulų čiulpų piktybiniai navikai C 79.5

Po chirurginio ir (ar) spindulinio ar chemoterapinio gydymo, kai Bartelio indeksas ne daugiau kaip 40 balų, modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 20 balų

35

*- esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo dėl nugaros smegenų pažeidimų bei jų padarinių, daugybinių kaulų lūžimų ir judėjimo aparato susirgimų, asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

3. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 6 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 1 psichologo konsultacija ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, bendrasis tyrimas ir kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas reumatologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Įgimtos kaulų – raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q 65; Q 66; Q 67.5–8; Q 68

Galūnių įgytos deformacijos M 20; M 21.0–1; M 21.7; M 22–M 24

Redukcinės anomalijos Q 76; Q 78;

Įgimta dauginė artrogripozė Q 74.3

Keitelio indeksas daugiau kaip 75 balai (Modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 36 balai)

22

Progresuojanti skoliozė (vaikų idiopatinė) M 41

Kai yra patvirtinta radiologinias tyrimais, Cobb kampas 15–29 laipsniai; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Jaunatvinė (juvenilinė) osteochondrozė M 42.0

Kai yra patvirtinta radiologiniais tyrimais

22

Nudegimai T 22.3; T 22.7; T 24.3; T 24.7; T 25.3; T 25.7; T 29.3; T 29.7; T 95.0–4; T 95.8–9

2A laipsnio nudegimas (po stacionarinio gydymo)

22

Infekcinės artropatijos M 00–M 03

Jaunatvinis artritas M 08–M 09

Trauminė artropatija M 12.5

Kitas artritas M 13; M 06

Stuburo ir šlaunikaulio galvutės jaunatvinės osteochondropatijos M 42.0; M 91.1.

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2; M93.8

Keitelio indeksas daugiau kaip 75 balai (arba modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 36 balai); kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Hemofilinė artropatija D 66–D 68; M 36.2

Keitelio indeksas 80 ir daugiau balų (arba modifikuotas Keitelio indeksas daugiau kaip 36 balai);

ir kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvio M 70

Peties pažeidimai, entezopatijos, minkštųjų audinių ligos M 75–M 77; M 79

Bartelio indeksas ne daugiau kaip 85 balai arba modifikuotas Keitelio indeksas ne daugiau kaip 36 balai; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Sąnarinės kontraktūros (po traumų, operacijų) M 24.5; M 25.8

 

22

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 9 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas ortopedas traumatologas, gydytojas reumatologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Kifozė M 40

Skoliozė M 41

Dorsalgija M 54

Girnelės išnirimas M 22

 

16

Įgimtos kaulų – raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q 65; Q 66; Q 67.5–8; Q 68; Q 69; Q 70

Galūnių įgytos deformacijos M 21.0–1; M 21.7

Redukcinės anomalijos Q 71; Q 72; Q 76; Q 78;

Galūnių įgytos deformacijos M 20–M 22; M 23–M 25

Įgimta dauginė artrogripozė Q 74.3

Kai nustatyta raumenų hipotrofija, susilpnėjusi raumenų jėga, yra sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)

16

Hemofilinė artropatija M36.2; D 66; D 67; D 68

 

16

Jaunatvinis artritas M 08–M 09

Sąnarių kontraktūros M 24.5; M 25.8

Infekcinė artropatija M 00–M 03

Trauminė artropatija M 12.5

Kitas artritas M 13; M 06

Kai nustatyta raumenų hipotrofija, susilpnėjusi raumenų jėga, yra sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)

16

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M 42.0; M 91.0–1; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2

 

16

Ilgųjų kaulų, stuburo slankstelių, dauginiai peties, mentės, kelio sąnario struktūrų, kulninės (Achilo) sausgyslės traumos ir lūžimai, dauginiai kaklo išnirimai S 12; S 13.3; S 22; S 32; S 42.2–7; S 49.7; S 52.0–7; S 72; S 82; S 83.7; S 86.0

Kai yra sulėtėjusi konsolidacija, nustatyta raumenų hipotrofija, yra gretimų sąnarių kontraktūrų (esant nors vienai iš nurodytų komplikacijų)

16

Lokali skleroderma L 94.0

 

16

Nudegimai T 20–T25; T 29; T 95

 

16

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Keleto kūno sričių lūžimai T 02

Ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo slankstelių lūžimai S 32; S 72

Įgimtos kaulų ir raumenų sistemos formavimosi ydos ir deformacijos Q 66; Q 68; Q 69; Q 70

Redukcinės anomalijos Q 71; Q 72; Q 76; Q 78

Galūnių įgytos deformacijos M 20–M 22; M 23–M 25

Jaunatvinis artritas M 08–M 09

Įvairios lokalizacijos osteochondropatijos M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; M 93.0; M 93.2

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

IV. VAIKŲ KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Kardiomiopatijos I 42–I 43.

2. Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q 20–Q 28; I 05–I 08.5.

3. Ūmus reumatas I 00, I 02.

4. Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10.

5. Nereumatinės etiologijos endokarditai, perikarditai, miokarditai I 30; I 31; I 33; I 40; I 41.

6. Širdies ritmo sutrikimai po chirurginio ir stacionarinio gydymo (paroksizminė tachikardija, AV pilnutinė blokada) I 47; I 44.2; I 45.6.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,7, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas reumatologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Kardiomiopatijos I 42; I 43

Esant II klasės kraujotakos nepakankamumui

22

Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q 20–Q 28; I 05–I 08.5

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio iki 6 mėn.

Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.). Po širdies persodinimo operacijų C 38.0; C 45.2; D 15.1; S 26; Z 95; Z 94.1

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterpija – 2 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 1 psichologo konsultacija ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,7, EKG – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas reumatologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Kardiomiopatijos I 42; I 43

Esant I klasės kraujotakos nepakankamumui; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q 20 –Q 28; I 05–I 08.5

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas ne didesnis kaip I laipsnio, iki 6 mėn.

18

Širdies ritmo sutrikimai (paroksizminė tachikardija, priešlaikinio sujaudinimo sindromas) po chirurginio ir stacionarinio gydymo I 47; I 45.6

Visiška AV blokada I 44.2

Po chirurginio arba medikamentinio gydymo

Po stimuliatoriaus implantavimo

18

Nereumatinės etiologijos ūmus perikarditas I 30; I 31

Ūmus ir poūmis endokarditas I 33

Ūmus miokarditas I 40

Miokarditas, sergant kt. ligomis I 41

 

18

Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10

Ir kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Ūmus reumatas (be širdies pažeidimo ir su širdies pažeidimu, reumatinė chorėja) I 00–I 02

 

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 1 psichologo konsultacija ir (arba) užsiėmimas, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: EKG – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų kardiologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10

 

16

Kardiomiopatijos I 42–I 43

 

16

 

V. VAIKŲ KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

 

1. Pneumonijos J 12–J 18.

2. Bronchų astma J 45.

3. Brochektazinė liga J 47.

4. Po plaučių operacijų J 85–J 86.

5. Užsitęsęs obstrukcinis bronchitas J 20.

6. Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E 84.0.

7. Intersticinės plaučių ligos J 84.

8. Kvėpavimo organų navikai C 30–C 39; D 02.1–D 02.4; D 14.2; D 15.

9. Lėtinė respiracinė liga, pasireiškusi perinataliniu periodu P 27.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 16 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų pulmonologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Kvėpavimo organų navikai C 30–C 39; D 02.1–4; D 14.2; D 15

Po operacinio, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

22

Pneumonija J10.0; J 12–J 18

Sunkios arba vidutinio sunkumo eigos pneumonija su buvusiu ūminio kvėpavimo nepakankamumu arba sergant pneumonija 2 ir daugiau kartų per metus

22

Bronchinė astma J 45

Sunki arba vidutinio sunkumo eiga po paūmėjimo

22

Bronchektazės J 47

Sunki arba vidutinio sunkumo eiga po paūmėjimo

22

Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E84.0

Sunki arba vidutinio sunkumo eiga po paūmėjimo

22

Apatinių kvėpavimo takų pūlingi ir nekroziniai pakitimai J 85–J 86

Po operacinio gydymo

22

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų pulmonologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Pneumonija J 12–J 18

Lengvos eigos segmentinė arba bronchopneumonija

18

Bronchinė astma J 45

Lengva persistuojanti eiga po paūmėjimo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Obstrukcinės plaučių ligos J 20

Užsitęsus kosuliui ilgiau kaip 6 savaites; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Bronchektazės J 47

Lengva eiga po paūmėjimo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E 84.0

Lengva eiga po paūmėjimo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Lėtinė respiracinė liga, pasireiškusi perinataliniu periodu P 27

Sumažėjus proceso aktyvumo rodikliams po paūmėjimo; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS etapas

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 1 psichologo konsultacija ir (arba) užsiėmimas, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų pulmonologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius, išliekant objektyviems klinikiniams požymiams, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Obstrukcinės plaučių ligos J 20

Išliekant objektyviems klinikiniams požymiams

16

Bronchų astma J 45

Išliekant objektyviems klinikiniams požymiams

16

Bronchektazės J 47

Išliekant objektyviems klinikiniams požymiams

16

Apatinių kvėpavimo takų pūlingi ir nekroziniai pakitimai J 85–J 86

Išliekant objektyviems klinikiniams požymiams

16

Pneumonijos J 12–J 18

Išliekant objektyviems klinikiniams požymiams

16

Cistinė fibrozė su plaučių simptomais E 84

Išliekant objektyviems klinikiniams požymiams

16

 

VI. Vaikų endokrininės ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas E 10.

2. Vidutinio sunkumo tirotoksikozė arba po radikalaus gydymo E 05.

3. Tiroiditai, pasižymintys vidutinio sunkumo skydliaukės funkcijos sutrikimais E 06.

4. Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E 20.

5. Subkompensacijos fazės hiperparatirozė E 21.

6. Kitos hipotirozės (subkompensacijos fazės) E 03.

7. Pooperacinė hipotirozė (subkompensacijos fazės) E 89.0.

8. Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas E 27.1.

9. Pooperacinis antinksčių žievės nepakankamumas E 89.6.

10. Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E 25.

11. Kušingo sindromas E 24.

12. Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai E 23.

13. Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų navikai C 73–C 76; D 35.

14. Nutukimas E 66.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Antrasis MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 15 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 7 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminiai kraujo tyrimai – 2, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų endokrinologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Nuo insulino priklausomas cukrinis diabetas E 10

Ilgiau nei 2 savaites užsitęsęs glikemijos nestabilumas arba svyruojantis insulino poreikis arba glikolizuotas HbA1C daugiau nei 6,5 procento

18

Skydliaukės ir kitų vidinės sekrecijos liaukų navikai C 73–C 76; D 35

Po operacinio, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

18

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų endokrinologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Sunki ir vidutinio sunkumo tirotoksikozė E 05

Tiroiditai, pasižymintys vidutinio sunkumo skydliaukės funkcijos sutrikimais E 06

Kita hipotirozė E 03

Pooperacinė hipotirozė E 89.0

Nėra skydliaukės ir tropinių hormonų pusiausvyros

 

Subkompensuota

18

Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E 20

Hiperparatirozė (subkompensuota) E 21

Subkompensuota

18

Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E 25

Pooperacinis antinksčių žievės nepakankamumas E 89.6

Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas E 27.1

Hipofizės hipofunkcija ir kiti sutrikimai E 23

Kušingo sindromas E 24

Subkompensuota

18

Nutukimas E 66

Kai kūno masės indeksas yra 85 procentilės ir daugiau

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS reabilitacijos etapas

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,6, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų endokrinologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Subkompensuotas cukrinis diabetas E 10

Glikolizuotas HbAc1 mažiau kaip 6 proc. 

16

Kita hipotirozė E 03

Nestabili hormonų pusiausvyra

16

Lengva tirotoksikozė E 05

 

16

Tiroiditas E 06

 

16

Pirminis antinksčių žievės nepakankamumas E 27.1

 

16

Vidutinio sunkumo hipoparatirozė E 20

Ca++, P pusiausvyros nestabilumas

16

Hiperparatirozė (subkompensuota) E 21

 

16

Adrenogenitalinės funkcijos sutrikimas E 25

Nestabili hormonų pusiausvyra

16

Kušingo sindromas E 24

 

16

Hipofizės hipofunkcija ir kiti funkcijos sutrikimai E 23

 

16

Nutukimas E 66

Kai kūno masės indeksas yra mažesnis nei 85 procentilės

16

 

VII. Vaikų virškinimo sistemos ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Po skrandžio rezekcijos, po tulžies pūslės pašalinimo, kepenų, kasos, žarnyno ligų operacinio gydymo K 25–K 28; K 40–K 46; K 55; K 56.1–5; K 80–K 85; K 91.2.

2. Kepenų transplantacija Z 94.4.

3. Virškinimo organų navikai C 15–C 26; C 45; C 48; D 10–D 13; D 19; D 20.

4. Virusiniai hepatitai B 15–B 17.

5. Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa K 22.1; K 25–K 28.

6. Erozinis gastritas K 29.0.

7. Nepatikslintas ryškus baltymų ir energinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas – daugiau kaip 20 proc.) E 43.

8. Opinis kolitas, Krono liga K 50–K 51.

9. Ūmus pankreatitas K 85.

10. Erozinis ezofagitas, gastritas, duodenitas K 20; K 29.0; K 29.8.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, ergoterapija – 5 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Virškinimo organų navikai C 15–C 26; C 45; C 48; D 10–D 13; D 19; D 20

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

22

Persodintos kepenys Z 94.4

 

22

Žarnų kraujagyslių ligos K 25–K 28; K 55

Paralyžinis žarnų nepraeinamumas K 56.1–5

Tulžies akmenligė, cholecistitas K 80-85; K 91.2

Po operacinio gydymo

22

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa K 22.1; K 25–K 28

Endoskopiškai patvirtinus opos lokalizaciją

18

Išvaržos K 40–K 46

Po operacinio gydymo laparotominiu būdu arba po laparoskopijos metu atliktų operacijų su komplikacijomis

18

Virusiniai hepatitai B 15–B 17

Vidutinė ar sunki eigos forma su astenijos požymiais

18Erozinis ezofagitas, gastritas, duodenitas K 20; K 29.0; K 29.8

Endoskopiškai patvirtinus diagnozę

18

Ūmus pankreatitas K 85

Užsitęsusi vidutinio sunkumo ligos eiga

18

Opinis kolitas, Krono liga K 50–K 51

 

18

Nepatikslintas ryškus baltymų ir energetinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas) E 43

Daugiau kaip 20 proc.

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų gastroenterologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Stemplės, skrandžio, dvylikapirštės žarnos opa K 22.1; K 25–K 28

Endoskopiškai patvirtinus diagnozę

16

Nepatikslintas ryškus baltymų ir energetinių medžiagų trūkumas (ryškus vaikų kūno masės netekimas ar nepakankamas didėjimas) E 43

 

16

Opinis kolitas, Krono liga K 50–K 51

 

16

Virškinimo organų navikai C 15–C 26; C 45; C 48; D 10–D 13; D 19–D 20

 

16

 

VIII. Vaikų inkstų ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Persodintas inkstas Z 94.0.

2. Inkstų nepakankamumas N 17; N 18.

3. Tubulointersticinis nefritas N 10–N 12.

4. Inkstų ir šlapimo takų akmenys, obstrukcinė ir refliuksinė uropatija (po operacinio gydymo) N 13; N 20–N 21.

5. Glomerulų ligos N 00; N 03–N 05.

6. Hipertenzinė inkstų liga, antrinė hipertenzija I 12; I 15.

7. Šlapimą išskiriančių organų navikai (po operacijos, spindulinio ir chemoterapinio gydymo) C 60–C 68; D 09.0–D 09.1; D 29–D 30.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija taikomos arba pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, masažas – 10 procedūrų, fizioterapija – 8 procedūros, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1,5, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų nefrologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Šlapimą išskiriančių organų navikai C 60–C 68; D 09.0–D 09.1; D 29–D 30

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

24

Inkstų nepakankamumas N 17

II–III laipsnio funkcijos nepakankamumo

24

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų, dietoterapija. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: biocheminis kraujo tyrimas – 0,3, bendrasis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų nefrologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Hipertenzinė inkstų liga I 12

Antrinė hipertenzija I 15

1. Hipertenzija, kuriai esant reikia dažnos kontrolės ir kompleksinio gydymo

2. Pradiniai laikini inkstų funkcijos sutrikimo požymiai

18

Inkstų nepakankamumas N 17–N 18

Vidutinio laipsnio sutrikimai: hipertenzija, šarmų ir rūgščių balanso sutrikimas, elektrolitų balanso sutrikimas, nestabili diurezė, plazmos kreatininas daugiau kaip 110 µmol/l

18

Persodintas inkstas Z 94.0

 

18

Obstrukcinė ir refliuksinė uropatija N 13

Po operacinio gydymo

18

Šlapimo organų akmenligė N 20–N 21

Po operacinio gydymo

18

Glomerulų ligos N 00; N 03–N 05

Pirmą kartą nustačius diagnozę ir po paūmėjimo

18

Inkstų kanalėlių intersticinės ligos N 10–N 12

Pirmą kartą nustačius diagnozę ir po paūmėjimo

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų nefrologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Lėtinis inkstų nepakankamumas N 18

Fizinio vystymosi atsilikimas

16

Šlapimą išskiriančių organų navikai C 60–C 68; D 09.0–D 09.1; D 29–D 30

 

16

Glomerulų ligos N 00; N 03–N 05

 

16

Hipertenzinė inkstų liga I12

Antrinė hipertenzija I 15

 

16

Inkstų kanalėlių intersticinės ligos N 10–N 12

 

16

 

IX. VAIKŲ PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

 

1. Bipolinis afektinis sutrikimas F 31.3–7.

2. Depresinis epizodas F 32–F 34.

3. Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F 40–F 48; F 50; F 51; F 53.

4. Potrauminis sindromas F 07.2.

5. Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F 82–F 83.

6. Hiperkineziniai sutrikimai F 90.

7.Psichologinės raidos, elgesio ir emocijų sutrikimai F 80.0–9; F 81.0–9; F 83; F 94.0; F 98.5; F 98.6.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 5 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 5 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų ir paauglių psichiatras arba vaikų neurologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F 82–F 83

Esant motorikos kalbos ir psichinės veiklos sutrikimams (vaikams iki 3 m. amžiaus)

24

Depresinis epizodas F 32.0–F 34

Po stacionarinio gydymo

22

Potrauminis sindromas F 07.2

Po vaikų ir paauglių psichiatro arba neurologo konsultacijos

22

Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų ir paauglių psichiatras, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Neorganiniai miego sutrikimai F 51

Bipolinis afektinis sutrikimas F 31.3–7

Depresinis epizodas F 32.0–F 34

Užsitęsusi eiga,

dalinės remisijos stadija, nėra psichozės simptomų

22

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F 40–F 48

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

Nervinė anoreksija F 50.0

Po vaikų ir paauglių psichiatro arba neurologo konsultacijos

22

Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F 82–F 83

Esant motorikos, kalbos ir psichinės veiklos sutrikimams (vaikams nuo 3 m. amžiaus)

22

Hiperkineziniai sutrikimai F 90

Su kalbos, psichikos ir motorikos sutrikimais (Bartelio indeksas daugiau kaip 80 balų)

22

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 4 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 5 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: vaikų ir paauglių psichiatras, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Nervinė anoreksija F 50.0

 

16

Specifinis motorinės funkcijos ir mišrūs raidos sutrikimai F 82–F 83

 

16

Potrauminis sindromas F 07.2

Po vaikų ir paauglių psichiatro arba neurologo konsultacijos

16

Hiperkineziniai sutrikimai F 90

Su kalbos, psichikos ir motorikos sutrikimais (Bartelio indeksas daugiau 80 balų)

16

Neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai F 40–F 48

 

16

 

X. VAIKŲ AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS LIGOS

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

 

1. Po nosies, ausų, gerklų operacijų J 38.1; J 34.2; J 38.0; J 39; H 80; H 74.4.

2. Ūmus kochlearinis neuritas H 93.3.

3. Klausos funkcijos sutrikimas (ūmus kurtumas, prikurtimas) H 90; H 91.

4. Navikai C 00–C 14; D 02.0; D 14.

5. Nosies sinusų cista ir mukocelė J 34.1. Nosies pertvaros iškrypimas J 34.2. Kiti nosies sinusų ir nosies pažeidimai J 34.8.

6. Ūmus sinusitas J 01.

7. Ūmus serozinis vidurinis otitas H 65.0.

8. Rijimo, kalbos ir balso sutrikimai R 13; R 47.0–1; R 47.8; R 48.0; R 49.0–2; R 49.8.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 9 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, surdotechnikos pritaikymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,5, biocheminis kraujo tyrimas – 0,4, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas otorinolaringologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Klausos nervo pažeidimai H 93.3

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40–54 decibelai

22

Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas* H 90

Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.)* H 91

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40–54 decibelai

22

Lūpos, burnos ertmės ir ryklės navikai C 00–C 14

Gerklų navikai D 02.0

Vidurinės ausies, nosies ertmės, pridėtinių ančių ir gerklų (gerybiniai) navikai D 14

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

22

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 2 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių susirgimų, asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 9 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, surdotechnikos pritaikymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų. Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 5 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 4 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,3, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas otorinolaringologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Nosies sinusų cista ir mukocelė J 34.1

Nosies pertvaros iškrypimas J 34.2

Kiti nosies sinusų ir nosies pažeidimai J 34.8

Užsitęsęs gydymas dėl komplikacijų ar po operacijų

18

Ūmus sinusitas J 01

Užsitęsusi eiga, kai klinikiniai reiškiniai išlieka daugiau kaip 2 savaitės; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Ūmus serozinis vidurinis otitas H 65.0

Užsitęsus eigai, kai po 2 savaičių gydymo kondicinis klausos pakenkimas ne mažiau kaip 15 decibelų oro kaulo tarpui; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

Klausos nervo pažeidimai H 93.3

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 16–39 decibelų; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 10 procedūrų, 2 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, surdotechnikos pritaikymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas otorinolaringologas ir kt.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas

Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.) H 90–H 91

 

16

Ūmus sinusitas J 01

Užsitęsusi eiga

16

Ūmus serozinis vidurinis otitas H 65.0

Užsitęsusi eiga

16

Klausos nervo pažeidimai H 93.3

Ūmus kurtumas arba prikurtimas, kai prikurtimas 40–54 decibelų

16

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros, 9 gestų kalbos specialisto konsultacijos, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas, surdotechnikos pritaikymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Papildoma sąlyga: užtikrinti informacijos perdavimo kompensacines priemones.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Konduktyvinis (kondukcinis) ir neurosensorinis prikurtimas H 90

Kitos kilmės prikurtimas (ototoksinis, staigus idiopatinis ir kt.) H 91

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

XI. Vaikų akių ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Po operacinio akių traumų gydymo S 05.

2. Po tinklainės atšokimo operacijų H 33.

3. Katarakta po operacinio gydymo H 26; Q 12.

4. Po stiklakūnio operacinio gydymo H 43.

5. Ūmus aklumas H 53; H 54.

6. Žvairumas (po operacinio gydymo) H 50.0.

7. Regos nervo neuritas H 46.

8. Akies nudegimai T 26.

9. Iridociklitas H 20.

10. Užpakalinis ciklitas H 30.2.

11. Keratitas H 16.

12. Akių navikai C 69; D 09.2; D 31.

13. Ragenos ligos H 18.

14. Glaukoma H 40.

15. Regos nervo atrofija H 47.2.

16. Degeneracinė trumparegystė H 44.2.

17. Akomodacijos sutrikimai H 52.5; progresuojanti trumparegystė H 52.1.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 18 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 8 procedūros, 4 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Aklumas ir silpnas regėjimas* H 53.0; H 54

Ūmus aklumas, silpnaregystė

22

Akių navikai C 69; D 31

Po chirurginio ir (ar) specifinio gydymo

22

Akies ir akiduobės sužalojimas S 05

1. Uždegiminės akies būklės

2. Kraujosruvos į vidines akies terpes

3. Padidėjęs akispūdis

22

Tinklainės atšokimai ir plyšiai H 33

Po operacinio gydymo

22

Ragenos ligos H 18

Po keratoplastikos

22

Glaukoma H 40

Po operacinio gydymo

22

Kataraktos H 26, Q 12

Po operacinio gydymo

22

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 2 m. po neįgalumo pripažinimo dėl šių susirgimų, asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 6 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 4 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų. Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,3, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas, dietologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Akiduobės uždegimai, celiulitai, H 05.0; H 05.1

Uždegiminės akies būklės

18

Ašarų liaukų uždegimai H 04.0

Uždegiminės akies būklės

18

Tinklainės atšokimai ir plyšiai H 33

Vieną kartą metuose

18

Iridociklitas H 20

Po stacionarinio gydymo

18

Užpakalinis ciklitas H 30.2

Po stacionarinio gydymo

18

Keratitas H 16

Po stacionarinio gydymo

18

Ragenos ligos H 18

Po stacionarinio gydymo

18

Regos nervo neuritas H 46

Po stacionarinio gydymo

18

Glaukoma H 40

Vieną kartą metuose

18

Regos nervo atrofija H 47.2

Akipločio pokyčiai; blogėjanti rega; vieną kartą metuose

18

Degeneracinė trumparegystė H 44.2

Blogėjanti rega; vieną kartą metuose

18

Kataraktos H 26, Q 12

Vieną kartą metuose

18

Stiklakūnio ligos H 43

1. Pakartotinis kraujavimas į stiklakūnį

2. Padidėjęs akispūdis

Vieną kartą metuose

18

Žvairumas H 49; H 50

Vieną kartą metuose

18

Akomodacijos sutrikimai H 52.5

Vieną kartą metuose

18

 

TREČIASIS MEDICININĖS Reabilitacijos etapas

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 4 procedūros, masažas – 3 procedūros, fizioterapija – 8 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų. Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: oftalmologas ir kt.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Aklumas ir silpnas regėjimas H 53.0; H 54

 

16

Akies ir akiduobės sužalojimas S 05

1. Uždegiminės akies būklės

2. Kraujosruvos į vidines akies terpes

3. Padidėjęs akispūdis

16

Tinklainės atšokimai ir plyšiai H 33

1. Priekinio segmento išemija

2. Implanto atmetimas

3. Numatoma pakartotinė operacija

4. Vidinių akies dangalų aseptinis uždegimas

16

Glaukoma H 40

1. Nedidelė kraujosruva priekinėje akies kameroje

2. Uždegiminės reakcijos pooperaciniame periode

16

Kataraktos H 26; Q 12

1. Dalinės kraujosruvos į vidines akies terpes

2. Lęšių masių liekanos

16

Stiklakūnio ligos H 43

1. Pakartotinis kraujavimas į stiklakūnį

2. Padidėjęs akispūdis

16

Akių augliai D 09.2; D 31; C 69

Po operacijos, spindulinio ar chemoterapinio gydymo

16

Keratitas H 16

 

16

Ragenos ligos H 18

 

16

Regos nervo neuritas H 46

 

16

Regos nervo atrofija H 47.2

Akipločio pokyčiai; blogėjanti rega

16

Degeneracinė trumparegystė H 44.2

Blogėjanti rega

16

Žvairumas H 50

 

16

Akomodacijos sutrikimai (pirmą kartą nustačius akomodacijos nepakankamumą) H 52.5

 

16

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterapija (buitinė reabilitacija) – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 3 procedūros, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, optinė korekcija, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Papildoma sąlyga: aplinka, pritaikyta regėjimo negalią turintiems asmenims.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Aklumas ir silpnas regėjimas H 53.0; H 54

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

XII. VAIKŲ ODOS LIGOS

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Atopinis dermatitas L 20.

2. Žvynelinė liga L 40.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedamos taikyti pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 20 procedūrų, 3 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas dermatovenerologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Atopinis dermatitas L 20

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

Žvynelinė liga L 40

Kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

22

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 12 procedūrų, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas dermatovenerologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Atopinis dermatitas L 20

 

16

Žvynelinė liga L 40

 

16

 

XIII. Vaikų kraujo ir limfos ligos

 

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (nemedikamentinio gydymo) ETAPAS

 

1. Limfoleukozė C 91; mieloleukozė C 92.

2. Ne Hodžkino limfoma ir Hodžkino liga C 81–C 83.

3. Po kaulų čiulpų transplantacijos Z 94.8.

4. Histocitozės ir histocitoziniai sindromai* D 76.

5. Aplazinė ir kitos anemijos* D 60–D 64.

6. Hemolizinė anemija* D 55–D 59.

7. Krešėjimo defektai ir kitos hemoraginės būklės D 65–D 69.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, 6 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų hematologas, dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Limfoleukozė* , mieloleukozė* C 91; C 92

Po operacinio bei intensyvaus spindulinio, chemoterapinio ar hormoninio gydymo su fizinių ir psichinių funkcijų sutrikimu

24

Ne Hodžkino limfoma ir Hodžkino liga* C 81–C 83

 

24

Histocitozės ir histocitoziniai sindromai* D 76

 

24

Aplazinė ir kitos anemijos* D 60–D 64

 

24

Hemolizinė anemija* D 55–D 59

Po splenektomijos ir imunosupresinio gydymo

24

Persodinti kaulų čiulpai* Z 94.8

6 mėn. laikotarpiu po transplantacijos

24

Krešėjimo defektai ir kitos hemoraginės būklės D 65–D 69

 

24

* – esant šioms diagnozėms vėlesniu ligos periodu, pirmuosius 3 m. po neįgalumo pripažinimo asmenims iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas, indikuotina pakartotinė reabilitacija. Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 16 procedūrų, ergoterapija – 10 procedūrų, masažas – 7 procedūros, 7 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: : bendrasis tyrimas – 1, biocheminis kraujo tyrimas – 0,5, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

 

PALAIKOMOJI REABILITACIJA

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Palaikomoji reabilitacija

Šios reabilitacijos kurso metu vienam ligoniui per 10 darbo dienų teikiamos paslaugos: kineziterapija – 15 procedūrų, ergoterapija – 12 procedūrų, masažas – 4 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Limfoleukozė, mieloleukozė, poūmė limfoleukozė C 91; C 92

Ne Hodžkino limfoma ir Hodžkino liga C 81–C 83

Histocitozės ir histocitoziniai sindromai D 76

Aplazinė ir kitos anemijos D 60–D 64

Hemolizinė anemija D 55–D 59

Persodinti kaulų čiulpai Z 94.8

Asmenys iki 18 metų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas neįgalumas arba invalidumas, nustatytas iki 2005 m. liepos 1 d., baigę pakartotinę reabilitaciją

20

 

_________________