LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMO Nr. 1K-372

„DĖL PELNO NESIEKIANČIŲ RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 10 d. Nr. 1K-372

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 171-6342; 2008, Nr. 120-4566; 2010, Nr. 2-94):

1.1. Įrašau antraštėje po žodžio „pateikimo“ žodžius „ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo“.

1.2. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 348 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 28-992; 2007, Nr. 97-3922) 1.1 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimo Nr. 1711 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. 1463 ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2010, Nr. 142-7295) 1 punktu,“.

1.3. Išdėstau antrąją pastraipą taip:

„t v i r t i n u Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles (pridedama).“

1.4. Nurodytu įsakymu patvirtintoje Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklėse:

1.4.1. Įrašau pavadinime po žodžio „pateikimo“ žodžius „ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo“.

1.4.2. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Šias Taisykles taiko viešosios įstaigos, asociacijos, rūmai, labdaros ir paramos fondai, daugiabučių namų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos, politinės partijos ir kiti pelno nesiekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys (toliau vadinama – ūkio subjektai), išskyrus biudžetines įstaigas, viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas ir valstybės, savivaldybių ir biudžetinių įstaigų kontroliuojamas aukštąsias mokyklas ir mokslinių tyrimų institutus, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga ir kurios taiko viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Šių Taisyklių 141, 42, 821, 90 ir 144 punktai taikomi ir politinių kampanijų dalyviams, įvertinant neatlygintinai gautą turtą ir paslaugas. Šios Taisyklės privalomos tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams tuo atveju, kai jie vykdo ūkinę komercinę veiklą ir pajamos iš tokios veiklos per ataskaitinius finansinius metus viršija 25 tūkstančių litų, ir taikomos tik turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, susijusių su tokia veikla, buhalterinei apskaitai ir finansinių ataskaitų sudarymui. Šios Taisyklės rekomenduojamos profesinėms sąjungoms.“

1.4.3. Papildau šiuo 141 punktu:

141. Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame perdavimo dokumente nurodyta to turto vertė. Kai turto vertė nenurodyta, gauto nematerialiojo turto vertę, kuri ir bus laikoma įsigijimo savikaina, nustato ūkio subjektas, atsižvelgdamas į to turto tikrąją vertę jo gavimo metu, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto tikrąją vertę ūkio subjektas nustato atsižvelgdamas į rinkos kainą, kai rinkoje prekiaujama tokiu pačiu ar panašiu turtu, žiniasklaidoje ar kitose informavimo priemonėse skelbiamą tokio paties ar panašaus turto vertę ar kitą gaunamą tinkamą informaciją. Tuo atveju, kai tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina yra lygi vienam litui. Prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos priskiriamos tiesiogiai su šio turto įsigijimu ir paruošimu naudoti susijusios išlaidos.“

1.4.4. Išdėstau 42 punktą taip:

42. Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame perdavimo dokumente nurodyta to turto vertė. Kai turto vertė nenurodyta, gauto ilgalaikio materialiojo turto vertę, kuri ir bus laikoma įsigijimo savikaina, nustato ūkio subjektas, atsižvelgdamas į to turto tikrąją vertę jo gavimo metu, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto tikrąją vertę ūkio subjektas nustato atsižvelgdamas į rinkos kainą, kai rinkoje prekiaujama tokiu pačiu ar panašiu turtu, žiniasklaidoje ar kitose informavimo priemonėse skelbiamą tokio paties ar panašaus turto vertę ar kitą gaunamą tinkamą informaciją. Tuo atveju, kai tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina yra lygi vienam litui. Prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos priskiriamos tiesiogiai su šio turto įsigijimu ir paruošimu naudoti susijusios išlaidos.“

1.4.5. Papildau šiuo 821 punktu:

821. Neatlygintinai gauto finansinio turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame perdavimo dokumente nurodyta to turto vertė. Kai turto vertė nenurodyta, gauto finansinio turto vertę, kuri ir bus laikoma įsigijimo savikaina, nustato ūkio subjektas, atsižvelgdamas į to turto tikrąją vertę jo gavimo metu, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Neatlygintinai gauto finansinio turto tikrąją vertę ūkio subjektas nustato atsižvelgdamas į rinkos kainą, kai rinkoje prekiaujama tokiu pačiu ar panašiu turtu, žiniasklaidoje ar kitose informavimo priemonėse skelbiamą tokio paties ar panašaus turto vertę ar kitą gaunamą tinkamą informaciją. Tuo atveju, kai tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, neatlygintinai gauto finansinio turto įsigijimo savikaina yra lygi vienam litui. Į finansinio turto įsigijimo savikainą įtraukiamos ir tiesiogiai su šio turto įsigijimu susijusios išlaidos.“

1.4.6. Išdėstau 90 punktą taip:

90. Neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje arba kitame perdavimo dokumente nurodyta jų vertė. Jeigu atsargų vertė dokumente nenurodyta, gautų atsargų įsigijimo savikainą nustato ūkio subjektas, atsižvelgdamas į šių atsargų tikrąją vertę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Atsargų tikrąją vertę ūkio subjektas nustato atsižvelgdamas į rinkos kainą, kai rinkoje prekiaujama tokiu pačiu ar panašiu turtu, žiniasklaidoje ar kitose informavimo priemonėse skelbiamą tokio paties ar panašaus turto vertę ar kitą gaunamą tinkamą informaciją. Tuo atveju, kai tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, neatlygintinai gautų atsargų įsigijimo savikaina yra lygi vienam litui.“

1.4.7. Išdėstau 144 punktą taip:

144. Paslaugomis (tarp jų ir savanorių darbu) gautos paramos vertė įvertinama suma, kurią ūkio subjektas turėtų sumokėti, jei tas paslaugas pirktų, ir rodoma aiškinamajame rašte. Paslaugomis arba savanorių darbu gauta parama finansavimu nepripažįstama.“

2. Šio įsakymo nuostatos taikomos nuo 2011 m. sausio 1 d., išskyrus politinėms partijoms ir politinių kampanijų dalyviams taikomas nuostatas dėl neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ