LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. gruodžio 9 d. Nr. XI-1209

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2007, Nr. 77-3050, Nr. 120-4882, Nr. 132-5357; 2008, Nr. 15-511, Nr. 81-3191, Nr. 137-5375, Nr. 149-6038; 2009, Nr. 134-5831)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asignavimai – biudžete patvirtinta išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei strateginėms atsargoms (toliau – turtas) įsigyti lėšų suma, kurią asignavimų valdytojas turi teisę biudžetiniais metais gauti iš biudžete sukauptų lėšų, pateikęs paraišką Valstybės iždą valdančiai institucijai arba savivaldybės administracijai, patvirtintoms programoms finansuoti.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Biudžetinių įstaigų pajamos – biudžetinių įstaigų, atliekančių funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, gaunamos lėšos (išskyrus valstybės rinkliavą ir žyminį mokestį) ir pajamos už trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą, kurios įmokamos į valstybės biudžetą ar savivaldybių biudžetus ir naudojamos vadovaujantis įstatymais arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais šių įstaigų vykdomoms programoms finansuoti.“

3. Papildyti 2 straipsnį nauja 11 dalimi:

11. Programa – strateginio ir (arba) metinio veiklos plano, parengto pagal Vyriausybės patvirtintą Strateginio planavimo metodiką, dalis, skirta asignavimų valdytojo strateginiam tikslui įgyvendinti, kuri gali būti finansuojama iš:

1) konkrečios valstybės biudžeto arba savivaldybių biudžetų pajamų dalies, kurios panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme, Vyriausybės nutarime ar savivaldybės tarybos sprendime;

2) biudžetinių įstaigų pajamų;

3) kitų valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos lėšas, ir (arba) savivaldybių biudžetų lėšų;

4) kitų teisėtai gautų lėšų.“

4. Buvusias 2 straipsnio 11 ir 12 dalis laikyti atitinkamai 12 ir 13 dalimis.

5. Buvusią 2 straipsnio 13 dalį pripažinti netekusia galios.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio 3 dalies pripažinimas netekusia galios ir 4 dalies pakeitimas

1. 3 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

2. Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas) tvirtina trejų metų nacionalinio biudžeto planuojamus rodiklius.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai yra įstaigų, nurodytų Seimo patvirtintame valstybės biudžete, vadovai (ministerijose – ministrai ar jų įgalioti asmenys, teismuose – teismų pirmininkai ar jų įgalioti teismų kancleriai), jeigu jų vadovaujamos įstaigos atitinka nors vieną šio straipsnio 3 dalyje nurodytą sąlygą.“

2. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojai yra savivaldybių biudžetinių įstaigų ar savivaldybės administracijos ir (ar) jos padalinių, nurodytų savivaldybės tarybos patvirtintame savivaldybės biudžete, vadovai (savivaldybės administracijoje – administracijos direktorius ar jo įgalioti asmenys, savivaldybės administracijos padaliniuose – padalinių vadovai ar jų įgalioti asmenys).“

3. Papildyti 4 straipsnį 3 dalimi:

3. Įstaiga, kurios vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, yra:

1) Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba, ministerija, Vyriausybės įstaiga;

2) įstaiga, kuri yra atskaitinga Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei arba kurios vadovą (arba kolegialų valdymo organą) skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimas, Vyriausybė;

3) Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, teismai, Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra;

4) valstybinis universitetas, valstybinis mokslinių tyrimų institutas arba kunigų seminarija.“

4. Papildyti 4 straipsnį 4 dalimi:

4. Biudžetinės įstaigos, kurios neatitinka šio straipsnio 3 dalyje nustatytų sąlygų, biudžeto lėšas gali gauti iš asignavimų valdytojui, kuris įgyvendina tos įstaigos savininko teises ir pareigas, patvirtintų asignavimų. Šioms įstaigoms taikomos tokios pat nuostatos, kokios šiame Įstatyme yra nustatytos asignavimų valdytojui pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms.“

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 5 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

5 straipsnis. Asignavimų valdytojų ir ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir turinčių pavaldžių biudžetinių įstaigų, vadovų pareigos“.

2. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) naudoti skirtus asignavimus savo vadovaujamos įstaigos programoms vykdyti, paskirstyti juos pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams, kuriems galimybė biudžeto lėšas gauti numatyta jų veiklos sritį reglamentuojančiuose įstatymuose arba Vyriausybės nutarimuose, priimtuose vadovaujantis tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis, nustatančiais Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinės paramos, teikiamos Lietuvai, administravimo tvarką, programoms vykdyti;“.

3. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) nustatyti ir tvirtinti vadovaujamos biudžetinės įstaigos ir (ar) pavaldžių biudžetinių įstaigų bei kitų subjektų programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršydami šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti, sumų;“.

4. Papildyti 5 straipsnį 2 dalimi:

2. Ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir turinčių pavaldžių biudžetinių įstaigų, vadovai privalo:

1) naudoti atitinkamo asignavimų valdytojo (ministro ar jo įgalioto asmens) jiems skirtas biudžeto lėšas pagal nustatytą paskirtį, paskirstyti jas pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms programoms vykdyti;

2) organizuoti iš biudžeto finansuojamų programų rengimą ir vykdymą;

3) nustatyti ir tvirtinti pavaldžių biudžetinių įstaigų programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršydami šioms programoms asignavimų valdytojo skirtų bendrųjų asignavimų, tarp jų – išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti, sumų;

4) Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka ir terminais teikti ataskaitų rinkinius asignavimų valdytojui;

5) kontroliuoti ir vykdyti savo vadovaujamos įstaigos įsipareigojimus, atlikti pavaldžių biudžetinių įstaigų pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių analizę;

6) užtikrinti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku asignavimų valdytojui;

7) užtikrinti programų vykdymo ir programoms vykdyti skirtų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.“

 

5 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 6 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) biudžetiniais metais, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki atitinkamo ketvirčio pabaigos, keisti patvirtintų jo vadovaujamos įstaigos, jam pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų vykdomoms programoms patvirtintų biudžetų lėšų pagal ekonominę klasifikaciją paskirtį (valstybės biudžeto asignavimų valdytojas Vyriausybės nustatyta tvarka praneša apie tai Finansų ministerijai, o savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojas – savivaldybės administracijai jos nustatyta tvarka), neviršydamas patvirtintų tam tikrai programai bendrųjų asignavimų išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, sumų. Asignavimų sumos išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, yra maksimalios ir jų ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama turtui įsigyti ir investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų programoje arba savivaldybių biudžetuose, papildomai finansuoti;“.

2. Pakeisti 6 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) įsiskolinimams padengti skirti lėšas iš bendros patvirtintų asignavimų išlaidoms ekonomijos (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšas), nekeisdamas patvirtintų sąmatų nepriklausomai nuo asignavimų paskirstymo pagal funkcijas ir programas;“.

3. Papildyti 6 straipsnį 5 punktu:

5) nustatyti ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas ir turinčių pavaldžių biudžetinių įstaigų, vadovams šio straipsnio 1–4 punktuose nustatytas teises ir apie tai pranešti Finansų ministerijai.“

 

6 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

7 straipsnis. Asignavimų valdytojų atsakomybė

Biudžeto asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų, ministrų valdymo sričių įstaigoms, vykdančioms atitinkamo asignavimų valdytojo programas, pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų vadovai įstatymų nustatyta tvarka atsako už:

1) programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų (atsižvelgiant į šio Įstatymo 6 straipsnio 5 punktą), už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus ir rezultatyvų naudojimą;

2) atsiskaitymus su darbuotojais, mokesčių administravimo įstaigomis, visų rūšių energijos ir kitų darbų, paslaugų bei prekių tiekėjais, išskyrus atvejus, kai laiku neapmokamos mokėjimo paraiškos, pateiktos Valstybės iždui ir savivaldybių administracijoms asignavimams gauti;

3) buhalterinės apskaitos organizavimą, ataskaitų rinkinių pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir kitų teisės aktų reikalavimus rengimą ir pateikimą.“

 

7 straipsnis. 8 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 8 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Ministrų valdymo sričių įstaigų, vykdančių atitinkamo asignavimų valdytojo programas, vadovų patvirtintos jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų programų sąmatos yra šioms įstaigoms skirtų lėšų panaudojimo teisinis pagrindas.“

2. Buvusią 8 straipsnio 4 dalį laikyti 5 dalimi.

 

8 straipsnis. 10 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų.“

 

9 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 14 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nepanaudotos šio įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 1 punkte nurodytos įmokos į atitinkamą biudžetą, skirtos programoms finansuoti, perkeliamos į kitus biudžetinius metus ir paliekamos asignavimų valdytojams bei gali būti naudojamos viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.“

2. Papildyti 14 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Į kitus biudžetinius metus gali būti perkeliama ir naudojama programoms finansuoti viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas nepanaudota įmokėtų šio Įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 2 punkte nurodytų valstybės biudžeto lėšų dalis:

1) kuri yra ne didesnė negu 1/4 įmokėtos metinės sumos;

2) visa ši suma, jeigu visos asignavimų valdytojo programos yra finansuojamos tik iš šio Įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 2 punkte nurodytų valstybės biudžeto lėšų.“

3. Buvusią 14 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

4. Šio Įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų pajamų viršplaninės įmokos į biudžetą einamaisiais biudžetiniais metais paliekamos asignavimų valdytojams ir gali būti naudojamos programoms finansuoti viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.“

4. Buvusią 14 straipsnio 4 dalį pripažinti netekusia galios.

 

10 straipsnis. 15 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 3 dalimi

1. Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vyriausybės rezervo lėšos naudojamos:

1) ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies padengti;

2) įsipareigojimams, susijusiems su dalyvavimu tarptautinėse operacijose, vykdyti;

3) vykdant arbitražų ar teismų sprendimus, kuriais iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, taip pat kitoms išlaidoms ginant valstybės interesus padengti;

4) žymių Lietuvos visuomenės veikėjų laidotuvių išlaidoms padengti;

5) humanitarinei pagalbai teikti.“

2. Papildyti 15 straipsnį 3 dalimi:

3. Vyriausybės rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarką nustato Vyriausybė.“

 

11 straipsnis. 16 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Apyvartos lėšos naudojamos įmokėtų į valstybės biudžetą ir nepanaudotų programų lėšų, nurodytų šio Įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 1 ir 2 punktuose, likučiams grąžinti ir biudžeto lėšų stygiui dengti.“

 

12 straipsnis. 17 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir 3 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybės biudžeto projektas rengiamas trejiems biudžetiniams metams remiantis Vyriausybės programa, Valstybės pažangos strategija (iki šios strategijos įsigaliojimo dienos – Seimo patvirtinta Valstybės ilgalaikės raidos strategija), Nacionalinės pažangos programa, kitais Seimo ir Vyriausybės patvirtintais planavimo dokumentais, šiuo Įstatymu, Fiskalinės drausmės įstatymu, kitais įstatymais ir kitais teisės aktais, šalies ūkio plėtros makroekonominėmis prognozėmis, Europos Sąjungos finansinės paramos strateginiais dokumentais, asignavimų valdytojų strateginiais veiklos planais ir Vyriausybės patvirtintais nacionalinio biudžeto preliminariais pagrindiniais rodikliais, taip pat valstybės biudžeto asignavimų valdytojų pateiktomis programomis ir programų sąmatų projektais.“

2. 17 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

13 straipsnis. 18 straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 4 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) valstybės biudžeto pajamų, nurodytų šio Įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 1 ir 2 punktuose (išskyrus Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos lėšas), skiriamų programoms finansuoti, paskirstymas pagal asignavimų valdytojus;“.

2. Pakeisti 18 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) bendra valstybės biudžeto asignavimų suma, jų paskirstymas pagal asignavimų valdytojus programoms įgyvendinti. Asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti, išskyrus valstybines aukštąsias mokyklas, kurioms asignavimai išlaidoms skiriami neišskiriant iš jų darbo užmokesčio;“.

3. Pakeisti 18 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) grynasis skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas;“.

 

14 straipsnis. 21 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Atitinkamais metais tvirtinamas savivaldybės biudžeto deficitas negali viršyti tais metais planuojamų išlaidų iš skolintų (neviršijant atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų savivaldybių skolinimosi limitų) lėšų investicijų projektams finansuoti dydžio.“

 

15 straipsnis. 24 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Apyvartos lėšos naudojamos savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.“

 

16 straipsnis. 28 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 28 straipsnį 3 dalimi:

3. Baudos už administracinius teisės pažeidimus įskaitomos į tą biudžetą, iš kurio išlaikoma institucija ar įstaiga, kurios įgaliotas pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą arba skyrė ir (arba) paėmė baudą, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 262 straipsnio nustatytais atvejais nesurašydamas administracinio teisės pažeidimo protokolo.“

 

17 straipsnis. 30 straipsnio 1 dalies pakeitimas

30 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičių ir žodžių „2 ir 3 dalių nuostatas“ įrašyti skaičių ir žodį „4 dalį“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Vykdant valstybės biudžetą gautos viršplaninės pajamos (atsižvelgiant į šio Įstatymo 14 straipsnio 4 dalį) naudojamos valstybės biudžeto apyvartos lėšoms papildyti ir savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms padengti.“

 

18 straipsnis. 31 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 31 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu nevykdomas valstybės biudžetas, t. y. gaunama mažiau pajamų, negu buvo numatyta, ir nepakanka valstybės biudžeto apyvartos lėšų laikinam pajamų trūkumui padengti, kol bus nustatyta tvarka priimtas atitinkamas biudžeto įstatymo patikslinimas, programos finansuojamos Finansų ministerijos siūlymu Valstybės iždo įstatymo nustatyta tvarka (išskyrus programų asignavimų dalį, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos). Ši nuostata netaikoma programų lėšoms, nurodytoms šio Įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 1 ir 2 punktuose, jeigu jos yra įmokėtos.“

2. Pakeisti 31 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Asignavimų valdytojams pervedamos biudžeto asignavimų sumos programoms finansuoti mažinamos faktiškai negautomis (palyginti su planu) pajamomis į biudžetą, kurios nurodytos šio Įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 1 ir 2 punktuose.“

 

19 straipsnis. 32 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 dalimi

1. Pakeisti 32 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Metams pasibaigus, asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos, ministrų valdymo sričių įstaigoms, vykdančioms atitinkamo asignavimų valdytojo programas, pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai disponuojamose sąskaitose esančias biudžeto lėšas, skirtas programoms finansuoti, išskyrus nepanaudotas įmokėtas šio Įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 1 punkte nurodytas lėšas, ne didesnę negu 1/4 įmokėtų šio Įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 2 punkte nurodytų lėšų metinės sumos dalį (visą sumą, jeigu visos asignavimų valdytojo programos yra finansuojamos tik iš šio Įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 2 punkte nurodytų lėšų), grąžina ne vėliau kaip iki sausio 10 dienos:

1) valstybės biudžeto lėšas pervesdami iš valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų bei kitų subjektų disponuojamų sąskaitų į Valstybės iždo sąskaitą;

2) savivaldybių biudžetų lėšas pervesdami iš savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų ir jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų bei kitų subjektų disponuojamų sąskaitų į savivaldybių biudžetų sąskaitas.“

2. Papildyti 32 straipsnį 5 dalimi:

5. Einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausia turi būti naudojamos įmokėtos į valstybės biudžetą šio Įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 2 punkte nurodytos lėšos.“

 

20 straipsnis. 33 straipsnio 1 dalies 4 punkto pripažinimas netekusiu galios

33 straipsnio 1 dalies 4 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

21 straipsnis. 35 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkiniai, kuriems reikalavimus nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, sudaromi atsižvelgiant į atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintus rodiklius, panaudotas Vyriausybės rezervo lėšas ir savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas bei perkeltas viršplanines ir nepanaudotas įmokų į biudžetą, nurodytų šio Įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 1 ir 2 punktuose, skirtų programoms finansuoti, sumas.“

 

22 straipsnis. 36 straipsnio 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 36 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys tvirtinamas pagal šio Įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose nurodytus rodiklius atsižvelgiant į valstybinių aukštųjų mokyklų ataskaitas, sudaromas pagal visus ekonominės klasifikacijos straipsnius.“

2. Pakeisti 36 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Suvestinį visų savivaldybių biudžetų vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro Finansų ministerija ir pateikia Vyriausybei remdamasi Vyriausybės patvirtintomis biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis.“

 

23 straipsnis. 37 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 37 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės biudžeto vykdymo auditą atlieka Valstybės kontrolė, savivaldybių biudžetų vykdymo auditą atlieka Valstybės kontrolė pagal valstybinio audito mastą ir savivaldybių kontrolieriai (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos).“

2. Pakeisti 37 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Savivaldybių biudžetų vykdymo, savivaldybių biudžetų asignavimų valdytojų programų sąmatų, savivaldybių biudžetų lėšų apskaitos ir savivaldybių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą atlieka savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos.“

 

24 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 3 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis ir 16 straipsnį, įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 3 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys ir 16 straipsnis įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

3. Rengiant 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, atsižvelgiama į šio įstatymo 3 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių nuostatas.

4. Ministerijos iki 2011 m. liepos 1 d. parengia ir pateikia Vyriausybei 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytų asignavimų valdytojų, kurių vadovaujamos įstaigos neatitinka šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimo projektus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________