LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS METEOROLOGINIŲ PALYDOVŲ EKSPLOATACIJOS ORGANIZACIJOS (EUMETSAT) SUSITARIMO DĖL VALSTYBĖS BENDRADARBIAVIMO PAKEITIMAS

 

Lietuvos Respublika, atstovaujama aplinkos ministro,

ir

Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacija, įkurta pagal 1983 m. gegužės 24 d. pateiktą pasirašyti ir 1986 m. birželio 19 d. įsigaliojusią Konvenciją su pakeitimais, padarytais Pakeitimų protokolu, pridedamu prie Tarybos rezoliucijos EUM/C/Res. XXXVI, kuris įsigaliojo 2000 m. lapkričio 19 d. (toliau – EUMETSAT), atstovaujama generalinio direktoriaus,

PRISIMINDAMOS Lietuvos Respublikos ir EUMETSAT susitarimą dėl bendradarbiavimo, pasirašytą 2004 m. gruodžio 17 d. ir įsigaliojusį pasibaigus jo nacionalinio ratifikavimo procesui 2005 m. lapkričio 7 d. (toliau – Susitarimas);

PRISIMINDAMOS, kad minėto Susitarimo 7 straipsnyje nustatyta, jog Susitarimas galioja iki 2009 m. gruodžio 31 d. ir kad per trečiuosius metus nuo šio Susitarimo įsigaliojimo Šalių bendradarbiavimas turi būti oficialiai apsvarstytas, numatant Lietuvos Respublikos stojimą į EUMETSAT visateise valstybe nare;

ATSIŽVELGDAMOS į labai našų Lietuvos Respublikos ir EUMETSAT bendradarbiavimą Susitarimo galiojimo laikotarpiu;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad yra imtasi priemonių, būtinų Lietuvos Respublikos stojimui į EUMETSAT visateise valstybe nare, ir kad šį procesą tikimasi užbaigti iki 2012 m. sausio 1 d.;

PRISIMINDAMOS, kad Susitarimo galiojimas baigiasi 2009 m. gruodžio 31 d.;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad minėto Susitarimo 8 straipsnyje nustatyta, jog Šalių rašytiniu susitarimu šis Susitarimas gali būti iš dalies keičiamas;

NORĖDAMOS pasirengti laikotarpiui nuo Susitarimo galiojimo pabaigos iki Lietuvos Respublikos įstojimo į EUMETSAT visateise valstybe nare,

 

susitarė  pakeisti  Susitarimą:

 

1 straipsnis

 

Susitarimo 7 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip:

1. Šį Susitarimą Lietuvos Respublika ratifikuoja pagal savo nacionalinės teisės aktus ir jis įsigalioja tą dieną, kai EUMETSAT gauna oficialų ratifikavimo pranešimą. Šis Susitarimas galioja iki 2011 m. gruodžio 31 d., jei Lietuvos Respublika netaps visateise EUMETSAT nare anksčiau.“

 

2 straipsnis

 

Visos kitos Susitarimo nuostatos lieka veiksmingos ir galiojančios.

 

3 straipsnis

 

Šį Susitarimo pakeitimą (toliau – Pakeitimas) Lietuvos Respublika ratifikuoja pagal savo nacionalinės teisės aktus ir jis įsigalioja tą dieną, kai EUMETSAT gauna oficialų ratifikavimo pranešimą.

 

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Pakeitimą.

 

Sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis, po vieną kiekvienai šio Pakeitimo Šaliai. Visi tekstai yra autentiški.

 

 

Lietuvos Respublikos vardu

EUMETSAT vardu

Aplinkos ministras

Gediminas Kazlauskas

 

2009 m. gruodžio 29 d.

Generalinis direktorius

dr. Lars Prahm

 

2009 m. gruodžio 17 d.

 

_________________