LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

N U T A R I M A S

 

DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO STATUTO PATVIRTINIMO

 

2010 m. lapkričio 30 d. Nr. XI-1194

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Kauno technologijos universiteto senato 2010 m. gegužės 12 d. sprendimą, n u t a r i a :

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Kauno technologijos universiteto statutą (1 priedėlis) ir Kauno technologijos universiteto valdomų pastatų ir statinių sąrašą (2 priedėlis).

 

2 straipsnis.

Pertvarkyti Kauno technologijos universitetą iš valstybės biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą.

 

3 straipsnis.

Įpareigoti Kauno technologijos universitetą Juridinių asmenų registre įregistruoti Kauno technologijos universiteto Juridinių asmenų registro ir steigimo dokumentų duomenų pakeitimus.

 

4 straipsnis.

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. rugsėjo 18 d. nutarimą Nr. IX-511 „Dėl Kauno technologijos universiteto statuto patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 84-2921).

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                            Irena Degutienė

 

_________________


Lietuvos Respublikos Seimo

2010 m. lapkričio 30 d.

nutarimo Nr. XI-1194

1 priedėlis

 

Kauno technologijos universiteto

S T A T U T A S

 

Kauno technologijos universitetas yra kilęs iš Lietuvos universiteto, įkurto 1922 m. vasario 16 d. Kaune, pertvarkius 1920 m. sausio 27 d. įsteigtus Aukštuosius kursus. Lietuvos universitetas 1930 m. pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu, 1940 m. – Kauno universitetu, 1941 m. vasarą jam grąžintas Vytauto Didžiojo universiteto vardas, 1944 m. pavadintas Kauno valstybiniu Vytauto Didžiojo universitetu, 1946 m. – Kauno valstybiniu universitetu. 1950 m. Kauno valstybinis universitetas, atskyrus Medicinos fakultetą, reorganizuotas į Kauno politechnikos institutą, kuris Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Prezidiumo 1990 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. I-736 tapo Kauno technologijos universitetu (Žin., 1990, Nr. 32-781).

Universiteto misija – kokybiškos studijos ir moksliniai tyrimai, jaunosios kartos ugdymas, taikomoji, inovacinė, kultūrinė ir šviečiamoji veikla, nacionalinės kultūros ir demokratijos puoselėjimas, žinių visuomenės kūrimas ir žmonių gerovės kėlimas Lietuvos labui ir palankiai pasaulio kultūros ir mokslo raidai.

 

I SKYRIUS

bendrosios nuostatos

 

Pirmasis SKIRSNIS

UNIVERSITETO statusas

 

1. Kauno technologijos universitetas (toliau – Universitetas) yra valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos universitetinės studijos, atliekami moksliniai tyrimai ir plėtojama taikomoji mokslo ir meno veikla.

2. Universiteto steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas).

3. Universitetas yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, turi antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitų Lietuvos Respublikos ir užsienio bankuose.

4. Universiteto buveinės adresas: K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas. Universiteto pavadinimas lietuvių kalba – Kauno technologijos universitetas (trumpinys – KTU). Universiteto pavadinimas anglų kalba – Kaunas University of Technology.

5. Universitetas turi savo vėliavą, emblemą ir kitą atributiką, kurių sukūrimo ir naudojimo tvarką nustato Universiteto senatas.

6. Universiteto statutą tvirtina Seimas.

7. Universitetas yra Lietuvos mokslo, technologijų ir inovacijų ugdymo centras, neatskiriama Europos ir pasaulio akademinės bendruomenės dalis.

8. Universitetas vykdo visų studijų pakopų programas, atsižvelgdamas į mokslo ir kultūros vidaus raidą, į asmens ir bendruomenių nuolatinio tobulėjimo poreikius ir siekius įgyti reikiamą kvalifikaciją pagal visuotinai pripažintus standartus.

9. Universitete pripažįstamos Didžiosios Europos universitetų ir Europos tyrėjų chartijos, Europos Sąjungos bendros studijų ir mokslinių tyrimų erdvės deklaracijos ir nuostatos, ugdoma ir gerbiama kompetencija, profesionalumas, iniciatyvumas, pareigingumas ir atsakomybė.

10. Pagrindinės Universiteto veiklos sritys – studijos, moksliniai tyrimai, technologinės paslaugos. Universitetas organizuoja ir vykdo studijas, teikia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas) nustatytas aukštojo mokslo kvalifikacijas, vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, taiko mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros rezultatus, kaupia mokslo žinias, plėtoja kūrybinę veiklą ir kultūrą, puoselėja akademinės bendruomenės vertybes ir tradicijas.

11. Pagrindinės Universiteto veiklos rūšys – aukštasis universitetinis mokslas, mokslinių tyrimų ir taikomoji veikla, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, inovacijų diegimas ir technologinių paslaugų teikimas. Universitetas įstatymų nustatyta tvarka gali vykdyti ir kitas veiklas, reikalingas Universiteto misijai, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

12. Universitetas, įgyvendindamas savo veiklos tikslus, vadovaujasi šiais principais:

1) demokratinės savivaldos;

2) akademinės studijų ir mokslinių tyrimų laisvės;

3) akademinės etikos ir moralės;

4) sąžiningos konkurencijos;

5) mokslo žiniomis, tyrimais ir praktika pagrįstų studijų;

6) studentų pilietiškumo, tautiškumo ir patriotizmo, savarankiškumo ir aktyvaus dalyvavimo studentų savivaldoje skatinimo vykdant mokslinę, visuomeninę ir meninę veiklą, taip pat sporte;

7) kompetencijos, profesionalumo ir atsakomybės jausmo ugdymo ir branginimo;

8) iniciatyvos, inovacijų ir naujausių darbo metodų rėmimo;

9) nuolatinio mokymosi siekio;

10) integravimosi į Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimą;

11) orientavimosi į tarptautinius kokybės standartus;

12) tarptautinio lygio bendradarbiavimo siekio;

13) tradicijų gerbimo ir puoselėjimo;

14) atvirumo ir atskaitingumo visuomenei.

 

Antrasis SKIRSNIS

universiteto TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

13. Vykdyti studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą, šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą:

1) siūlyti platų visų pakopų studijų programų pasirinkimą, atsižvelgiant į visuomenės, mokslo, technologijų ir darbo rinkos raidos tendencijas;

2) ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę;

3) sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą, kelti įgytą kvalifikaciją ir persikvalifikuoti;

4) šviesti visuomenę, ugdyti jos humanitarinę, technologinę ir inžinerinę kultūrą, moralines vertybes, pilietiškumą ir pilietinę savimonę;

5) užtikrinti lygias galimybes, sukuriant įvairiapusę mokymosi aplinką, kurioje individualios savybės – lytis, amžius, tautybė, socialinė padėtis, negalia ar etninė kilmė, religiniai įsitikinimai, politinės pažiūros – pripažįstamos ir vertinamos;

6) skatinti studentų kūrybingumą ir iniciatyvą, kad jie ugdytų savo asmenybę ir intelektą, gebėtų nustatyti, apibrėžti ir spręsti problemas, suvoktų profesinę ir etinę atsakomybę, gerai pasirengtų nuolat tobulėti ir priimti visuotinius iššūkius;

7) skatinti studentų dalyvavimą Universiteto savivaldoje, mokslinėje, meno ir visuomeninėje veikloje, sporte;

8) sukurti efektyvią vidinę studijų ir mokslinių bei technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistemą, įtraukti studentus į visų lygių veiklą ir sprendimų priėmimo procesą;

9) užtikrinti sveiką ir saugią darbo aplinką, padėti personalui tobulėti ir siekti aukščiausių profesinių standartų;

10) plėtoti bendradarbiavimo ryšius su šalies ir užsienio partneriais;

11) puoselėti tautos ir valstybės tapatumą, lietuvių mokslinę ir techninę terminiją, Europos humanistines tradicijas.

14. Darniai plėtoti įvairių sričių mokslinį pažinimą ir kurti naujas mokslo žinias, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, rengti mokslininkus:

1) Universitete atliekamus fundamentinius ir taikomuosius tyrimus sieti su šalies ūkio poreikiais;

2) jungtis į bendrąją Europos mokslinių tyrimų erdvę, skatinti tarptautinę mokslo integraciją, plėtoti ryšius su pasaulio akademine bendruomene, skleisti Lietuvos kultūros savitumą;

3) užtikrinti mokslo ir studijų vienovę;

4) publikuoti mokslinių tyrimų rezultatus, rengti ir leisti monografijas, vadovėlius, kitus mokslo ir studijų leidinius;

5) rengti kūrybingus ir naujausius tyrimų metodus išmanančius mokslininkus;

6) kurti žinių visuomenę;

7) saugoti ir puoselėti gamtos, mokslo, kultūros paveldą ir supažindinti su juo visuomenę.

15. Skatinti pažangią šalies raidą bendradarbiaujant su visuomenės ir ūkio partneriais, plėtoti inovacijų diegimą, technologijų kūrimą ir perdavimą:

1) skleisti mokslo, inžinerijos, technologijų ir inovacijų plėtros idėjas, populiarinti pažangiąsias technologijas;

2) plėtoti patentinę ir licencinę veiklą;

3) ugdyti mokslui ir žinioms imlią visuomenę, gebančią konkuruoti aukšto lygio technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje;

4) savo kūrybiniu ir intelektiniu indėliu prisidėti prie palankios šalies ūkio, socialinės ir ekonominės raidos, palaikyti glaudžius ryšius su pramonės, verslo atstovais, valstybės valdymo ir savivaldos institucijomis, vykdyti bendrus projektus ir teikti paslaugas;

5) kaupti lėšas Universiteto veiklai vykdyti ir strateginiams tikslams įgyvendinti, socialinėms reikmėms užtikrinti.

 

trečiasis SKIRSNIS

UNIVERSITETO AUTONOMIJA ir atskaitomybė

 

16. Universitetas turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu, akademine laisve, pagarba žmogaus teisėms ir apibrėžtą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir konstitucinėje doktrinoje, Didžiojoje Europos universitetų chartijoje ir šiame statute. Universiteto autonomija įgyvendinama šio statuto ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatyta tvarka Universiteto autonomija derinama su atskaitomybe visuomenei ir steigėjui.

17. Universitetas turi teisę:

1) pasirinkti studijų ir asmenybės ugdymo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, profesionaliosios meno veiklos, kultūros ir mokslo žinių sklaidos kryptis ir formas;

2) šio statuto nustatyta tvarka sudaryti savivaldos institucijas;

3) nustatyti studijų tvarką ir formas;

4) Mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka nustatyti studijų kainą;

5) rengti ir tvirtinti teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančias studijų programas;

6) teikti kvalifikacinius laipsnius ir profesines kvalifikacijas, mokslo laipsnius, pedagoginius ir garbės vardus;

7) teikti kitas švietimo, kvalifikacijos kėlimo, ekspertines paslaugas;

8) leisti studijų, mokslo ir kitą literatūrą;

9) priimti ir šalinti studentus ir klausytojus;

10) skirti stipendijas studentams iš savo ar rėmėjų lėšų;

11) laikydamasis įstatymų ir kitų teisės aktų, nustatyti savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises, pareigas ir darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką;

12) nustatyti valstybės biudžeto asignavimų ir kitų lėšų naudojimo tvarką ir atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kainas;

13) sudaryti ir įgyvendinti Universiteto plėtros planus;

14) organizuoti mokslo ir kitus renginius;

15) nustatyti bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis formas;

16) teisės aktų nustatyta tvarka valdyti ir naudoti turtą, juo disponuoti;

17) teisės aktų nustatyta tvarka steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis ir į juos investuoti;

18) verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Universiteto veiklos tikslais;

19) teisės aktų nustatyta tvarka steigti mokslo ir studijų institucijų ar kitas asociacijas;

20) saugoti savo archyvuose mokslininkų, literatūros, kultūros ir meno veikėjų rankraščius, teisėtai paveldėtą Kauno valstybinio universiteto turtą, taip pat saugoti Universiteto archyvinius dokumentus ir kitą mokslo ir kultūros istorijai vertingą medžiagą;

21) naudotis savo teritorijos ir pastatų neliečiamumo teise; keisti Universitetui valstybės perduotų teritorijų ribas ar pastatų priklausomybę gali Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) Universiteto tarybos (toliau – Taryba) sutikimu. Jeigu Taryba nesutinka, teritorijos ribas ar pastatų priklausomybę gali keisti tik Seimas;

22) naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

18. Universitetas privalo:

1) užtikrinti akademinės bendruomenės narių akademinę laisvę;

2) informuoti steigėją ir visuomenę apie studijų ir mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo priemones, savo finansinę, ūkinę ir mokslinę veiklą ir lėšų naudojimą, savo studijų programų išorinio kokybės vertinimo ir akreditavimo rezultatus iki kitų metų kovo 31 dienos;

3) laiku teikti Vyriausybės įgaliotoms institucijoms oficialią informaciją (statistinius duomenis ir dalykinę informaciją), reikalingą mokslo ir studijų sistemos valdymui ir stebėsenai;

4) teikti studijuojantiems asmenims karjeros konsultacijas;

5) vykdyti kitas teisės aktų nustatytas prievoles.

 

ketvirtasis SKIRSNIS

akademinė laisvė ir akademinės bendruomenės teisės

 

19. Universiteto akademinė bendruomenė, kurią sudaro studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai ir profesoriai emeritai, naudojasi akademine laisve ir vadovaujasi Universiteto senato (toliau – Senatas) patvirtintu Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etikos kodeksu.

20. Universiteto akademinės bendruomenės nariams laiduojama akademinė laisvė, apimanti:

1) minties, žodžio, pasaulėžiūros ir tikėjimo laisvę;

2) mokslo (meno) ir pedagoginės veiklos metodų ir prieigos pasirinkimo laisvę, atitinkančią pripažįstamus etikos principus;

3) lygią teisę dalyvauti konkursuose dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti, taip pat priėmimo į studijas konkursuose, neatsižvelgiant į lytį, rasę, politinius ir religinius įsitikinimus, tautybę ir pilietybę;

4) apsaugą nuo varžymų ir sankcijų už savo tyrimų rezultatų ir įsitikinimų skelbimą, išskyrus atvejus, kai skelbiama informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis ir (arba) Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimas arba gali daryti žalą visuomenei.

21. Akademinei bendruomenei taip pat laiduojama:

1) kūrybos ir intelektinio darbo autorių teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse;

2) lygios teisės dalyvauti Universiteto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose mokslo programoms vykdyti ir mokslo ir studijų fondų paramai gauti;

3) nešališkas ir viešas mokslo darbų recenzavimas;

4) teisė dėstytojams, mokslo darbuotojams ir studentams dalyvauti Universiteto savivaldoje šio statuto nustatyta tvarka;

5) teisė dalyvauti rengiant ir priimant Universiteto ir jo padalinių veiklą reglamentuojančius dokumentus ir jo plėtros planus, svarstant Universiteto ir jo padalinių veiklą;

6) teisė dalyvauti teisėtai veikiančių šalies ir tarptautinių profesinių, visuomeninių ir politinių organizacijų ir asociacijų veikloje;

7) teisė dirbti savarankiškai arba jungtis į kūrybines grupes, draugijas, būrelius ir klubus, kurti universitetines nepolitines visuomenines organizacijas;

8) teisė savarankiškai skelbti savo intelektinės (mokslinės) veiklos rezultatus įstatymų ar sutarčių nustatyta tvarka;

9) teisė tobulėti ir kelti profesinę kvalifikaciją.

 

penktasis SKIRSNIS

Dėstomoji kalba

 

22. Universitete dėstomoji kalba yra lietuvių kalba. Kitomis kalbomis galima dėstyti, kai:

1) studijų programos turinys siejamas su kita kalba;

2) paskaitas skaito ar kitiems akademiniams užsiėmimams vadovauja užsienio dėstytojai;

3) studijos vyksta pagal jungtinių studijų programas arba studijų programas, kurias baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis, ir šių programų dalis vykdoma kitose šalyse, nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, kuriose dėstoma ne lietuvių kalba, arba atitinka šio punkto 1 ar 2 papunktyje nustatytus atvejus;

4) studijos vyksta pagal užsieniečių studijoms skirtas studijų programas arba studijų mainų atveju.

 

II SKYRIUS

UNIVERSITETO VALDYMAS

 

23. Universitetas turi kolegialius valdymo organus – Tarybą ir Senatą ir vienasmenį valdymo organą – rektorių.

24. Universitetas turi ir savivaldos organus – fakultetų tarybas ir studentų atstovybę.

25. Universitetas turi patariamuosius organus: rektoriaus – rektoratą, dekanų – dekanatus, mokslo institutų ir centrų direktorių – patariamąsias tarybas.

 

pirmasis SKIRSNIS

Universiteto taryba

 

26. Taryba atlieka šias funkcijas:

1) tvirtina Universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą;

2) išklausiusi Senato nuomonę, teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus;

3) svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus;

4) nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarsto ir tvirtina svarbiausius su tuo susijusius sprendimus;

5) nustato rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką; renka, skiria rektorių į pareigas ir atleidžia iš jų;

6) nustato aukštosios mokyklos darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;

7) rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;

8) nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslinės veiklos kokybę;

9) per vieną mėnesį patvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą;

10) per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, vertina veiklos atitiktį Universiteto strateginiam veiklos planui, pasiektus rezultatus ir jų poveikį;

11) užtikrina Universiteto atskaitingumą ir ryšį su visuomene ir steigėju, kiekvienais metais Universiteto leidiniuose ir tinklalapyje informuoja visuomenę apie Universiteto strateginio veiklos plano vykdymo rezultatus iki kitų metų kovo 31 dienos;

12) kartu su Senatu ir administracija rūpinasi parama Universitetui ir užtikrina jo veiklos finansavimą;

13) išklausiusi Senato nuomonę, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;

14) rengia savo veiklos metinę ataskaitą ir kiekvienais metais per 3 mėnesius nuo Universiteto finansinių metų pabaigos pateikia ją Seimui;

15) atlieka Statute ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

27. Taryba sudaroma iš 11 narių tokia tvarka:

1) vieną Tarybos narį skiria studentų atstovybė jos įstatų nustatyta tvarka;

2) tris – dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė yra Universitetas ir kurie užima pareigas konkurso būdu. Jie renkami dėstytojų ir mokslo darbuotojų, kurių pagrindinė darbovietė yra Universitetas ir kurie užima pareigas konkurso būdu, atstovų susirinkime daugiau kaip pusės jame dalyvaujančių atstovų balsų dauguma. Atstovai renkami Universiteto padaliniuose, laikantis proporcingo atstovavimo principo, kai vienas atstovas renkamas nuo dešimties pagrindines pareigas Universitete einančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų;

3) vieną – administracija ir kiti darbuotojai jų atstovų susirinkime daugiau kaip pusės jame dalyvaujančių atstovų balsų dauguma. Atstovai renkami laikantis proporcingo atstovavimo principo, kai vienas atstovas renkamas nuo penkiolikos administracijos ir kitų darbuotojų;

4) rektoriaus įsakymu sudaryta rinkimų komisija apie susirinkimus (konferencijas) (laiką, vietą, darbotvarkę, kandidatų iškėlimo tvarką) Universiteto bendruomenę informuoja internetu ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų;

5) į Tarybą išrinktais laikomi kandidatai, kurie surenka daugiausia balsų. Jeigu iš daugiausia balsų surinkusių kandidatų keli kandidatai gauna vienodą balsų skaičių, o išrinktų narių turi būti mažiau, rengiamas pakartotinis balsavimas ir į biuletenius įrašomi tiktai vienodą balsų skaičių gavę kandidatai. Per pakartotinį balsavimą išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiausia balsų;

6) vieną narį skiria švietimo ir mokslo ministras kartu su Senatu;

7) kitus penkis narius siūlo fiziniai ir juridiniai asmenys iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams. Šiuos Tarybos narius skiria ir atšaukia švietimo ir mokslo ministras Aukštojo mokslo tarybos teikimu, išklausęs Universiteto tarybos nuomonę;

8) Tarybos nariu gali būti asmuo, atitinkantis Mokslo ir studijų įstatymo nustatytus reikalavimus.

28. Tarybos sudėtį viešai skelbia švietimo ir mokslo ministras. Taryba visų narių balsų dauguma iš savo narių renka ir atšaukia Tarybos pirmininką. Jeigu du kandidatai surenka po lygiai balsų arba keli kandidatai nesurenka balsų daugumos, rengiamas pakartotinis balsavimas ir į biuletenius įrašomi tiktai du daugiausia balsų gavę kandidatai. Tarybos pirmininku negali būti Universiteto personalui priklausantis asmuo ar studentas.

29. Tarybos nario kadencija – 5 metai. Ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki Tarybos nario kadencijos pabaigos švietimo ir mokslo ministras paskelbia naujai sudaromos Tarybos sudėtį.

30. Pradėdamas eiti pareigas Tarybos narys pirmajame Tarybos posėdyje, į kurį kviečiami Senato nariai ir kiti Universiteto akademinės bendruomenės atstovai, pasirašo įsipareigojimą vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas.

31. Taryba tvirtina savo darbo reglamentą. Taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių.

32. Jeigu Tarybos narys netinkamai vykdo Statuto, Tarybos darbo reglamento ar Mokslo ir studijų įstatymo nustatytas funkcijas, nepasirašo arba nesilaiko įsipareigojimo vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais, Tarybos pirmininkas turi teisę, gavęs Tarybos pritarimą, kreiptis į tą narį paskyrusį asmenį ir prašyti atšaukti paskirtą Tarybos narį.

33. Jeigu Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują Tarybos narį likusiam kadencijos laikui šio statuto 27 punkte nustatyta tvarka skiria subjektas, skyręs Tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujas Tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai apie jo paskyrimą paskelbia švietimo ir mokslo ministras ir Tarybos narys pasirašo Statute nurodytą įsipareigojimą.

34. Rektorius gali dalyvauti Tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise.

35. Tarybos nariams už veiklą einant Tarybos nario pareigas iš Universiteto lėšų mokama išmoka. Išmokos dydį kiekvienais metais nustato Senatas, atsižvelgdamas į Universiteto pasiektus rezultatus.

36. Tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas užtikrina rektorius.

 

antrasis SKIRSNIS

Senatas

 

37. Senatas yra kolegialus Universiteto akademinių reikalų valdymo organas.

38. Senatas atlieka šias funkcijas:

1) suderina su švietimo ir mokslo ministru vieno Tarybos nario kandidatūrą;

2) tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, meno programas ir teikia rektoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Universiteto struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir visos Universiteto mokslo ir meno veiklos kokybę ir lygį;

3) nustato studijų tvarką, tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles;

4) tvirtina Akademinį reguliaminą, Finansų reguliaminą ir pirmojo lygmens akademinių padalinių nuostatus;

5) sudaro nuolatines ir laikinąsias Senato komisijas ir komitetus;

6) tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;

7) vertina ir teikia išvadas Tarybai apie kandidatų į rektoriaus pareigas pedagoginės ir mokslinės veiklos atitiktį Universiteto keliamiems reikalavimams;

8) rektoriaus teikimu slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma tvirtina ir atšaukia prorektorius, fakultetų dekanus, kitų pirmojo lygmens akademinių padalinių vadovus ir katedrų vedėjus. Jeigu Senatas teikiamos kandidatūros nepatvirtina, rektorius teikia kitą kandidatūrą;

9) nustato rektoriaus, prorektorių, fakulteto dekanų, kitų pirmojo lygmens akademinių padalinių vadovų atlyginimų dydžius ir atlygio Senato pirmininkui, jo pavaduotojui, Senato komisijų nariams dydžius;

10) vadovaudamasis Tarybos nustatytais Universiteto darbuotojų parinkimo ir vertinimo principais, tvirtina dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką;

11) suteikia asocijuotojo mokslininko statusą Universitete dirbusiam mokslininkui, palaikančiam su Universitetu mokslinius ryšius, bet laikinai (ne ilgiau kaip iki kadencijos pabaigos) dirbančiam kitur;

12) šaukia Universiteto akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Universiteto veiklos klausimams aptarti. Apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą (konferenciją) ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Universiteto tinklalapyje informuoja akademinę bendruomenę;

13) akademinio padalinio tarybos siūlymu, atsižvelgdamas į asmens mokslo ar pedagoginės ir (ar) kitos visuomenei ir Universitetui reikšmingos veiklos rezultatus, teikia Universiteto garbės, profesoriaus emerito, pedagoginius profesoriaus ir docento ir kitus vardus;

14) teikia nuomonę Tarybai apie rektoriaus Tarybai teikiamą Universiteto strateginį veiklos planą ir parengtus Universiteto struktūros pertvarkos planus bei Universiteto veiklos ataskaitas;

15) siūlo Tarybai Statuto pakeitimus ir teikia nuomonę apie Tarybos Seimui teikiamus Statuto pakeitimus, Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus;

16) svarsto ir priima nutarimus kitais studijų, mokslo, socialiniais ir kitais klausimais;

17) atlieka kitas teisės aktuose ir Statute nustatytas funkcijas.

39. Senatas sudaromas 5 metams iš 49 narių.

40. Senato nariais gali būti Universiteto akademinės bendruomenės nariai, administracijos nariai, patenkantys į Senatą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų iškilūs mokslininkai, dėstytojai, pripažinti menininkai ir studentai. Į Senato sudėtį turi įeiti 10 studentų skiriamų atstovų, 24 nariai, einantys profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, 14 narių, einančių docento arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas. Rektorius yra Senato narys pagal pareigas.

41. Studentų atstovus, atstovaujančius visoms studijų pakopoms, į Senatą skiria studentų atstovybė, o jeigu jos nėra – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija) daugiau kaip pusės visų jo narių balsų dauguma.

42. Senato nariai, išskyrus studentų atstovus, renkami tokia tvarka:

1) Senato rinkimų komisiją ir jos pirmininką Senato pirmininko teikimu tvirtina Senatas ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki Senato kadencijos pabaigos. Senato rinkimų komisija paskiria Senato rinkimų datą, vietą ir laiką, tvirtina rinkėjų sąrašus ir skelbia Senato sudėtį. Senato rinkimai turi įvykti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki Senato kadencijos pabaigos;

2) Senato rinkimų teisę ir teisę būti renkamas Senato nariu turi kiekvienas mokslininkas ir pripažintas menininkas, Universitete einantis pagrindines pareigas ir dirbantis ne mažiau kaip 0,5 etato;

3) kandidatus į Senato narius turi teisę kelti fakultetų ir kitų akademinių padalinių tarybos ar darbuotojų susirinkimo dalyviai. Save iškėlusį asmenį Senato rinkimų komisija į kandidatų sąrašą įtraukia tik tuomet, jeigu asmuo pateikia ne mažiau kaip 10 jį remiančių Senato rinkimų teisę turinčių Universiteto mokslininkų ar pripažintų menininkų parašų;

4) pirmojo lygmens akademiniams padaliniams paritetiniais pagrindais Senate atstovaujančius mokslininkus ir pripažintus menininkus renka šių padalinių mokslininkų susirinkimai. Susirinkimus šaukia rektorius;

5) Senato nariai renkami slaptu balsavimu. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė rinkėjų. Išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiausia, bet ne mažiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Jeigu iš daugiausia balsų surinkusių kandidatų keli kandidatai gauna vienodą balsų skaičių, rengiamas pakartotinis balsavimas ir į biuletenius įrašomi tiktai vienodą balsų skaičių gavę kandidatai. Per pakartotinį balsavimą išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiausia balsų;

6) jeigu atitinkamų padalinių atstovų išrenkama mažiau, negu nurodyta šio statuto 39 punkte, rengiami papildomi rinkimai. Per papildomus rinkimus išrinktu laikomas kandidatas (kandidatai), surinkęs (surinkę) daugiausia balsų;

7) kai išrinktas Senato narys nebegali būti Senato nariu arba jis tampa nariu pagal pareigas, rengiami naujo Senato nario rinkimai, jeigu iki Senato kadencijos pabaigos lieka ne mažiau kaip vieni metai;

8) Senato nario įgaliojimai baigiasi pasibaigus jo kadencijai, jam atsistatydinus iš Senato narių, kitais įstatymų nustatytais atvejais.

43. Senato narių kadencija – 5 metai.

44. Pirmąjį naujai išrinkto Senato posėdį ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Senato narių išrinkimo šaukia ir jam iki Senato pirmininko išrinkimo pirmininkauja rektorius.

45. Pirmajame naujai išrinkto Senato posėdyje Senatas paprasta balsų dauguma iš savo narių slaptu balsavimu renka Senato pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. Kandidatus į Senato pirmininko pareigas siūlo Senato nariai. Pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai rengiami po Senato pirmininko rinkimų. Senato pirmininko pavaduotojo ir Senato sekretoriaus kandidatūras siūlo naujai išrinktas Senato pirmininkas. Išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiausia balsų. Jeigu iš daugiausia balsų surinkusių kandidatų keli kandidatai gauna vienodą balsų skaičių, tame pačiame posėdyje rengiamas pakartotinis balsavimas ir į biuletenį įrašomi tiktai vienodą balsų skaičių gavę kandidatai. Jeigu ir po pakartotinio balsavimo neišrenkamas daugiausia balsų gavęs kandidatas, Senato pirmininku ar jo pavaduotoju, ar sekretoriumi siūlomi kiti kandidatai. Jie gali būti atšaukti 2/3 visų Senato narių balsų dauguma. Senato pirmininku negali būti rektorius.

46. Senato veiklai organizuoti sudaroma Senato valdyba, susidedanti iš pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus ir nuolatinių komitetų pirmininkų. Nario teisėmis į Senato valdybą taip pat įeina rektorius ir Akademinės etikos kolegijos pirmininkas.

47. Nuolatinių komitetų pirmininkus renka komitetai, laikinųjų komisijų pirmininkus skiria Senato pirmininkas.

48. Senato veiklą reglamentuoja Senato patvirtintas darbo reglamentas.

49. Senato posėdžius šaukia Senato pirmininkas ne rečiau kaip 2 kartus per semestrą. Neeilinis Senato posėdis turi būti šaukiamas, kai to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Senato narių arba rektorius. Neeilinis Senato posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo siūlymo įteikimo Senato pirmininkui. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja posėdžio pirmininku išrinktas Senato narys. Senato posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Senato narių.

50. Senato nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Senato narių balsų dauguma. Nutarimai priimami visų Senato narių balsų dauguma, kai:

1) sprendžiama, ar Senato išrinktas arba patvirtintas asmuo gali toliau eiti pareigas;

2) teikiami profesoriaus ar docento pedagoginiai vardai, taip pat Universiteto garbės vardai ir profesoriaus emerito vardai.

51. Senato priimti nutarimai skelbiami viešai. Senato nutarimai įsigalioja kitą dieną po paskelbimo, jeigu Senatas nenustato vėlesnės jų įsigaliojimo datos. Senato nutarimai yra privalomi visiems Universiteto darbuotojams, studentams ir klausytojams. Senato nutarimus įsakymu skelbia rektorius.

52. Jeigu rektorius Senato nutarimo nepaskelbia įsakymu ir grąžina jį pakartotinai svarstyti, Senatas šį nutarimą svarsto pakartotinai. Jeigu tas pats nutarimas priimamas viso Senato narių balsų dauguma, jis tampa privalomas.

53. Senatas apie savo sprendimus reguliariai informuoja Universiteto bendruomenę Universiteto tinklalapyje ir kartą per metus atsiskaito jai už savo veiklą.

 

trečiasis SKIRSNIS

Rektorius

 

54. Rektorius yra vienasmenis Universiteto valdymo organas, veikia jo vardu ir jam atstovauja.

55. Rektorius atlieka šias funkcijas:

1) vadovauja Universitetui, organizuoja jo veiklą, užtikrindamas Universiteto strateginio veiklos plano įgyvendinimą;

2) leidžia įsakymus, privalomus darbuotojams, studentams ir klausytojams;

3) priima ir atleidžia darbuotojus;

4) Statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus ir klausytojus;

5) skatina darbuotojus ir studentus, skiria jiems drausmines nuobaudas;

6) įvertinęs studentų atstovybės siūlymus, teikia Tarybai tvirtinti studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;

7) nustato studijų metų, semestrų pradžią ir pabaigą ir atostogų laikotarpius;

8) atsako už Universiteto finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais;

9) nustato Universiteto ūkio, finansų ir kitų administracinių ir aptarnaujančių tarnybų struktūrą ir funkcijas;

10) tvirtina pareigybių aprašymus, Universiteto neakademinių padalinių ir organizacijų įstatus ar nuostatus;

11) teikia Senatui svarstyti ir Tarybai tvirtinti ir viešai skelbia Universiteto metinę veiklos ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą. Universiteto metinę veiklos ataskaitą per 3 mėnesius nuo Universiteto finansinių metų pabaigos teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija);

12) teikia Tarybai tvirtinti Universiteto strateginį veiklos planą ir struktūros pertvarkos planą;

13) teikia Senatui tvirtinti prorektorių, fakultetų dekanų, katedrų vedėjų, taip pat kitų pirmojo lygmens akademinių padalinių vadovų kandidatūras ir jas atšaukti. Mokslo ir studijų veiklos organizavimo funkcijas atliekantys prorektoriai, fakultetų dekanai ir kitų akademinių padalinių vadovai parenkami iš mokslininkų. Prorektorių kadenciją riboja rektoriaus įgaliojimai;

14) dekanų teikimu skiria fakultetų prodekanus;

15) Senatui pritarus, skiria ir atleidžia akademinių padalinių vadovus;

16) skiria ir atleidžia neakademinių padalinių vadovus;

17) sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis ir kitomis organizacijomis ir įmonėmis;

18) įsakymais skelbia Senato nutarimus arba grąžina juos pakartotinai svarstyti, pateikdamas raštišką paaiškinimą. Jeigu Senatas tą patį nutarimą priima pakartotinai visų Senato narių balsų dauguma, jis yra rektoriui privalomas;

19) turi teisę laikinai sustabdyti fakultetų ir kitų pirmojo lygmens akademinių padalinių tarybų nutarimus ir teikti šiuos klausimus svarstyti Senatui;

20) turi teisę atšaukti fakultetų ir kitų pirmojo lygmens akademinių padalinių vadovų potvarkius;

21) turi teisę dalį savo funkcijų pavesti vykdyti prorektoriams;

22) šaukia rektorato posėdžius;

23) gavęs studentų rašytinius prašymus, skundus ar pranešimus dėl teisės aktuose nustatytų jų teisių arba teisėtų interesų pažeidimų, privalo per 20 darbo dienų juos išnagrinėti ir atsakyti raštu arba įgalioti tai atlikti kitą asmenį;

24) atlieka kitas teisės aktuose ir šiame statute jam nustatytas funkcijas.

56. Rektorių viešo konkurso būdu renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Taryba.

57. Viešą konkursą rektoriaus pareigoms eiti skelbia Taryba. Rektorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 3/5 visų Tarybos narių. Jeigu per pirmąjį balsavimą nė vienas iš kandidatų į rektoriaus pareigas neišrenkamas, rengiamas pakartotinis balsavimas ir konkurse dalyvauja ne daugiau kaip du kandidatai, per pirmąjį balsavimą surinkę daugiausia balsų.

58. Rektoriumi gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį, pedagoginės ir vadybinės patirties.

59. Kandidatų į rektoriaus pareigas pedagoginės ir mokslinės veiklos atitiktį Universiteto keliamiems reikalavimams vertina ir savo išvadą Tarybai teikia Senatas.

60. Su išrinktu rektoriumi jo kadencijos laikotarpiui darbo sutartį Universiteto vardu pasirašo Tarybos pirmininkas arba kitas Tarybos įgaliotas asmuo.

61. Rektoriaus kadencija – 5 metai. Tas pats asmuo rektoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.

62. Jeigu Tarybos posėdyje jos narių balsų dauguma rektoriaus pateikta Universiteto metinė veiklos ataskaita arba metinė pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita nepatvirtinama, rektorius teisės aktų nustatyta tvarka gali būti atleistas iš pareigų.

63. Dalį rektoriaus funkcijų jo pavedimu vykdo prorektoriai. Rektoriaus komandiruotės, atostogų ar kitais atvejais rektorius savo įsakymu turi teisę pavesti jį pavaduoti vienam iš prorektorių. Kai rektorius negali eiti pareigų, Tarybos sprendimu vienam iš prorektorių pavedama laikinai eiti rektoriaus pareigas.

64. Kadenciją baigusiam rektoriui ir prorektoriams Universitetas be konkurso suteikia iki kadencijos ar per kadenciją eitas dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas 5 metams.

65. Rektoriaus patariamoji institucija yra rektoratas.

66. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai, fakultetų dekanai, studentų atstovybės prezidentas, taip pat rektoriaus įsakymu paskirti kitų padalinių vadovai. Rektorato posėdžiams pirmininkauja rektorius.

67. Rektoratas atlieka šias funkcijas:

1) rengia Universiteto strateginio veiklos plano ir struktūros pertvarkos projektus;

2) svarsto studijų, mokslo, ūkio organizavimo klausimus;

3) rengia Universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą;

4) rengia Universiteto veiklos metinę ataskaitą;

5) rengia pedagoginio, mokslinio darbo krūvio normas ir kitų darbų normatyvus;

6) rengia studijų kainos ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių projektus;

7) rengia priėmimo į Universitetą taisyklių projektą;

8) koordinuoja Universiteto padalinių darbą;

9) svarsto Universiteto padalinių ir organizacijų įstatus ar nuostatus;

10) svarsto ir rengia vidaus dokumentų projektus;

11) svarsto fakultetų ir kitų padalinių pajamų ir išlaidų sąmatų projektus;

12) svarsto Universiteto patalpų ir teritorijų paskirstymą padaliniams;

13) svarsto Universiteto padalinių steigimo ir panaikinimo klausimus;

14) pataria rektoriui aktualiais klausimais.

 

ketvirtasis SKIRSNIS

STUDENTŲ ATSTOVYBĖ

 

68. Universiteto studentų interesams atstovauja studentų atstovybė ir kiekviename fakultete veikiantys jos padaliniai. Studentų atstovybę ir jos padalinius sudaro visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) išrinkti studentai. Studentų atstovybė, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, šiuo statutu, visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) patvirtintais studentų atstovybės įstatais ir kitais teisės aktais.

69. Visuotinis studentų susirinkimas (konferencija) yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų studentų (delegatų). Visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) sprendimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė susirinkime (konferencijoje) dalyvavusių studentų.

70. Studentų atstovybės įstatuose turi būti nustatyta visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) organizavimo ir studentų delegavimo į Universiteto ir jo padalinių savivaldos institucijas tvarka, laikantis Senato nustatytų kiekvienos studijų pakopos studentų atstovavimo savivaldos institucijose proporcijų. Deleguoti studentai dalyvauja savivaldos institucijų veikloje sprendžiamojo balso teise.

71. Universitetas Tarybos nustatyta tvarka remia studentų atstovybę, skiria patalpas ir lėšų studentų atstovybės veiklai finansuoti. Už Universiteto lėšų panaudojimą studentų atstovybė per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos atsiskaito rektoriui.

72. Studentų atstovybė turi teisę gauti informaciją ir paaiškinimus iš Universiteto ir jo padalinių savivaldos institucijų visais studijų ir studijuojančių asmenų socialiniais klausimais.

73. Studentų atstovybė turi teisę reikšti savo nuomonę visais studentams rūpimais klausimais ir reikalauti dar kartą svarstyti Universiteto savivaldos institucijų priimtus sprendimus dėl studijų ir studijuojančių asmenų socialinių klausimų.

74. Studentų atstovybė jos įstatų nustatyta tvarka deleguoja savo atstovus į Tarybą, Senatą, rektoratą, fakultetų tarybas, Akademinės etikos kolegiją ir kitus Universiteto valdymo ir savivaldos organus.

 

penktasis SKIRSNIS

Procedūros

 

75. Taryba, Senatas, akademinių padalinių tarybos gali veikti, kai nustatyta tvarka išrenkama ne mažiau kaip 3/4 jų narių; kvorumą sudaro 2/3 išrinktų narių.

76. Nauji Senato arba akademinių padalinių tarybų nariai į laisvas vietas skiriami arba renkami iki Senato (akademinių padalinių tarybų) kadencijos pabaigos.

77. Senato ir akademinių padalinių tarybų posėdžiai yra atviri; apie jų datą, vietą ir darbotvarkę viešai skelbiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Gali būti organizuojami elektroniniai posėdžiai ir balsavimai.

78. Tarybos, Senato ir akademinių padalinių tarybų nutarimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė posėdžio dalyvių, jei Statute arba kituose Senato patvirtintuose dokumentuose nėra nustatyta kitaip.

79. Dėl kandidatų eiti pareigas, Universiteto garbės ir kitų vardų teikimo balsuojama slaptai.

80. Rektoriaus, fakultetų dekanų, mokslo institutų ir centrų direktorių, katedrų vedėjų, kolegialių valdymo ir savivaldos institucijų (išskyrus studentų atstovybes) vadovų ir narių (išskyrus studentų atstovus), viešo konkurso būdu renkamų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų kadencijos trukmė – 5 metai.

81. Rektoriaus, fakulteto dekano ir katedros vedėjo pareigas galima eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

82. Konkursas dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigoms eiti skelbiamas ne vėliau kaip prieš 3, o konkurso būdu renkamų vadovų pareigoms – prieš vieną mėnesį iki jų kadencijos pabaigos.

 

III SKYRIUS

UNIVERSITETO struktūra

 

pirmasis SKIRSNIS

Padaliniai

 

83. Universitetą sudaro akademiniai ir neakademiniai padaliniai. Prie akademinių padalinių priskiriami padaliniai, kurių pagrindinė veikla yra studijų vykdymas ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra.

84. Universiteto akademiniai padaliniai yra fakultetai ir jų katedros, mokslo institutai, mokslo centrai, menų centrai ir kiti jiems prilyginami padaliniai. Pirmojo lygmens akademiniai padaliniai yra fakultetai, mokslo institutai ir centrai, neįeinantys į kitų padalinių sudėtį.

85. Universiteto neakademiniai padaliniai yra biblioteka, leidykla, atstovybės, konsultavimo centrai, administracijos, paslaugų, ūkio ir kiti studijoms, mokslui ir studentų veiklai reikalingi padaliniai.

86. Fakultetų ir kitų pirmojo lygmens akademinių padalinių veiklos tikslai, uždaviniai, teisės, valdymas, turtas ir atsakomybė nustatomi Senato tvirtinamuose jų nuostatuose.

87. Neakademinių padalinių veiklos nuostatus tvirtina rektorius.

88. Universitetas, vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais, gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Sprendimą dėl Universiteto filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Taryba.

 

antrasis SKIRSNIS

FAKULTETAS

 

89. Fakultetas yra pagrindinis Universiteto akademinis padalinys, vykdantis vienos studijų ar mokslo srities arba artimų sričių studijas ir mokslinius tyrimus. Fakultetas organizuoja studijas ir nuolat gerina jų kokybę, inicijuoja ir vykdo mokslinių tyrimų ir kitus projektus, skelbia tyrimų rezultatus, palaiko ryšius su pramonės, verslo atstovais ir kitais socialiniais partneriais, populiarina visuomenėje savo studijų programas, rūpinasi studijuojančių asmenų asmenybės ugdymu, plėtoja tęstinį mokymąsi, kaupia ir palaiko mokslo ir studijų įrangą, rengia ir teikia tvirtinti Senatui studijų programas.

90. Fakultetą sudaro katedros, mokslo, meno, neformaliojo švietimo ir konsultavimo centrai, mokymo ir mokslo laboratorijos.

91. Fakulteto veiklai vadovauja akademinės savivaldos institucija – fakulteto taryba ir dekanas.

92. Fakulteto taryba atlieka šias funkcijas:

1) priima nutarimus svarbiausiais fakulteto studijų organizavimo, mokslo ir kitais klausimais;

2) svarsto fakulteto veiklos plano projektą ir teikia jį rektoriui;

3) svarsto fakulteto padalinių įkūrimo, reorganizavimo ir panaikinimo klausimus pagal Senato patvirtintus akademinių padalinių nuostatus;

4) svarsto ir teikia Senatui tvirtinti fakulteto studijų programas;

5) svarsto kandidatus profesoriaus emerito, garbės daktaro, garbės profesoriaus vardams, docento ir profesoriaus pedagoginiams vardams gauti ir savo nuomonę teikia Senatui;

6) teikia rektoriui nuomonę apie jo pasiūlytą (pasiūlytus) kandidatą (kandidatus) į dekano pareigas;

7) iš mokslininkų arba pripažintų menininkų, derindama su fakulteto dekanu, siūlo rektoriui kandidatus į katedrų vedėjų pareigas;

8) išklauso ir tvirtina dekano kiekvienais metais per 2 mėnesius nuo Universiteto finansinių metų pabaigos pateikiamą fakulteto metinės veiklos ataskaitą. Jeigu ji nepatvirtinama, fakulteto taryba teikia rektoriui siūlymą dėl dekano atstatydinimo.

93. Fakulteto taryba sudaroma iš 15–17 narių. Ją sudaro pariteto principu fakulteto padalinių mokslininkų, kurių Universitetas yra pagrindinė darbovietė, susirinkimuose deleguoti dėstytojai ir mokslo darbuotojai, dekanas ir studentai. Ne mažiau kaip 2/3 fakulteto tarybos sudaro mokslininkai. Ne mažiau kaip 20 proc. fakulteto tarybos narių sudaro studentų atstovybės deleguoti fakulteto studentai. 2–3 tarybos nariai gali būti kitų organizacijų atstovai. Fakulteto tarybos sudarymo tvarka nustatoma Senato tvirtinamuose fakultetų tarybų sudarymo nuostatuose. Fakulteto taryba pirmajame posėdyje išrenka pirmininką ir sekretorių. Fakulteto tarybos pirmininku negali būti dekanas.

94. Fakulteto taryba renkama 5 metams.

95. Fakulteto tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Ne mažiau kaip 1/3 fakulteto tarybos narių rašytiniu siūlymu neeilinis fakulteto tarybos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo siūlymo įteikimo dekanui. Siūlyme nurodoma, kokiu klausimu posėdis šauktinas. Fakulteto tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 fakulteto tarybos narių. Fakulteto tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

96. Fakulteto dekanas, vykdydamas šio statuto reikalavimus, rektoriaus įsakymus ir fakulteto tarybos sprendimus, vadovauja fakultetui, veikia jo vardu, jam atstovauja ir tvarko fakulteto turtą. Dekano kandidatūrą iš mokslininkų ar pripažintų menininkų rektoriaus teikimu tvirtina Senatas.

97. Dekano kadencija – 5 metai. Tas pats asmuo dekanu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra. Kadenciją baigusiam dekanui Universitetas be konkurso suteikia iki kadencijos ar per kadenciją eitas dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas 5 metams.

98. Dekanas atlieka šias funkcijas:

1) koordinuoja fakulteto padalinių veiklą, organizuoja studijų procesą ir mokslinę veiklą fakultete, įgyvendina Senato ir fakulteto tarybos priimtus nutarimus, rektoriaus įsakymus;

2) leidžia fakulteto darbuotojams, studentams ir klausytojams privalomus potvarkius ir duoda jiems nurodymus;

3) atstovauja fakultetui;

4) atsako už tvarką fakultete;

5) teikia rektoriui siūlymus dėl studentų ir klausytojų priėmimo ir šalinimo Akademinio reguliamino nustatyta tvarka;

6) skatina studentus ir skiria jiems drausmines nuobaudas Akademinio reguliamino nustatyta tvarka;

7) teikia rektoriui siūlymus dėl kandidatų į fakulteto prodekanų pareigas. Pasibaigus dekano įgaliojimams, kartu pasibaigia prodekanų įgaliojimai;

8) teikia fakulteto tarybai ir rektoriui siūlymus ir nuomonę apie kandidatus į katedrų vedėjų pareigas;

9) kiekvienais metais per 2 mėnesius nuo Universiteto finansinių metų pabaigos už fakulteto veiklą atsiskaito fakulteto tarybai.

99. Dekano patariamoji institucija yra dekanatas. Dekanatą sudaro dekanas, prodekanai, katedrų vedėjai ir kitų akademinių padalinių, įeinančių į fakulteto sudėtį, vadovai. Dekanato posėdžiams pirmininkauja dekanas. Dekanatas svarsto fakulteto organizacinius, studijų, ūkio ir kitus klausimus, rengia dokumentų projektus ir ataskaitas, padeda dekanui įgyvendinti Tarybos, Senato ir fakulteto tarybos priimtus nutarimus, rektoriaus įsakymus. Studentų klausimus dekanatas nagrinėja dalyvaujant studentų atstovybės deleguotam atstovui.

100. Katedra – pagrindinis fakulteto mokslo ir studijų padalinys, vykdantis studijų programas ar jų dalis, taip pat atliekantis mokslinius tyrimus.

101. Katedra:

1) organizuoja studijas, užsiėmimus studentams, vadovauja jų darbams, dirba metodinį darbą ir atlieka mokslinius tyrimus;

2) rengia ir tobulina studijų programas, dėstomų dalykų aprašus, rengia vadovėlius, mokymo priemones, konspektus, kitą studijoms būtiną metodinę medžiagą;

3) diegia į studijų procesą pažangias mokymo formas ir metodus;

4) svarsto daktaro disertacijų rankraščius, monografijas, straipsnius, vadovėlius, mokymo priemones ir kitus leidinius;

5) nagrinėja ir vertina studijų kokybę ir absolventų parengimą praktiniam darbui, atsižvelgdama į pastabas, gautas iš absolventų įdarbinimo įstaigų, rengia siūlymus dėl specialistų rengimo tobulinimo;

6) svarsto kandidatus docento ir profesoriaus pedagoginiams vardams gauti, taip pat kandidatus į konkursines vietas ir savo nuomonę teikia fakulteto tarybai ar atestacijos ir konkursų komisijai;

7) siūlo kandidatus į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas, užimamas ne viešo konkurso būdu;

8) gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis (išskyrus tas, kurias gali sudaryti tik juridinis asmuo) su mokslo ir studijų bei kitomis įstaigomis.

102. Katedrai vadovauja vedėjas. Katedros vedėju gali būti mokslininkas ar pripažintas menininkas. Katedros vedėją iš fakulteto tarybos ir dekano teikiamų kandidatų ar kitų asmenų, pritarus Senatui, skiria rektorius. Jeigu Senatas nepritaria arba jeigu šioms pareigoms eiti nesurandamas tinkamas kandidatas, rektorius ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui gali skirti laikinąjį vedėją.

103. Katedros vedėjo kadencija – 5 metai. Tas pats asmuo katedros vedėju negali būti daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

104. Katedros vedėjas atlieka šias funkcijas:

1) vadovauja katedrai, veikia jos vardu ir jai atstovauja;

2) organizuoja katedros darbuotojų ir doktorantų mokslinę ir pedagoginę veiklą;

3) koordinuoja mokslinius tyrimus, laboratorijų ir kitų padalinių veiklą;

4) atsako už katedros turto valdymą ir naudojimą;

5) atsako už rektoriaus, dekano įsakymų ir nurodymų vykdymą, taip pat už kitų Universiteto teisės aktų vykdymą;

6) fakulteto tarybai ir dekanui kasmet per 2 mėnesius nuo Universiteto finansinių metų pabaigos atsiskaito už metinę katedros veiklą.

 

trečiasis SKIRSNIS

universitetO mokslo institutAI ir centrAI

 

105. Universiteto mokslo institutas (toliau – institutas) arba pirmojo lygmens mokslo centras (toliau – centras) yra akademinis padalinys.

106. Institutas (centras):

1) vykdo tam tikros krypties ilgalaikius aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakomuosius darbus, rengia mokslininkus, inicijuoja ir įgyvendina projektus, mokslo srityje bendradarbiauja su šalies ir užsienio partneriais, palaiko ryšius su pramonės, verslo atstovais ir kitais socialiniais partneriais, teikia metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą;

2) skleidžia visuomenei mokslo žinias, prisideda prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;

3) rūpinasi studijuojančių asmenų ir tyrėjų asmenybės ugdymu;

4) kaupia ir palaiko mokslo įrangą.

107. Institutą (centrą) sudaro centrai, laboratorijos ir kiti padaliniai.

108. Instituto (centro) veiklai vadovauja, veikia jo vardu ir jam atstovauja direktorius. Direktorius yra pavaldus rektoriui.

109. Direktorius:

1) atsako už instituto (centro) veiklą, jo finansų ir turto valdymą ir naudojimą;

2) teikia instituto (centro) tarybai svarstyti ir rektoriui tvirtinti pagrindines instituto (centro) mokslinės veiklos kryptis, veiklos 5 metų perspektyvinį planą, detalųjį metinį planą, metines veiklos ataskaitas, metines pajamų ir išlaidų sąmatas, jų įvykdymo ataskaitas.

110. Instituto (centro) direktoriaus kadencija – 5 metai. Instituto (centro) direktorius turi būti mokslininkas.

111. Institutas (centras) turi rektoriaus įsakymu patvirtintą tarybą, kuri yra instituto (centro) direktoriaus patariamasis organas. Ją sudaro 5–7 nariai, iš kurių 2 (3) renka instituto (centro) mokslininkai, kuriems institutas yra pagrindinė darbovietė, ir 2 (3) skiria rektorius. Penktas (septintas) tarybos narys pagal pareigas yra direktorius. Instituto (centro) tarybos kadencija – 5 metai. Tikslų instituto (centro) tarybos narių skaičių, renkamų ir skiriamų narių kvotas nustato rektorius įsakymu, atsižvelgdamas į instituto (centro) dydį ir veiklos pobūdį.

112. Taryba atlieka šia funkcijas:

1) siūlo pagrindines instituto (centro) mokslinės veiklos kryptis, vertina įgyvendinamų mokslo programų ir projektų eigą bei rezultatus;

2) svarsto ir aprobuoja instituto (centro) direktoriaus pateiktą instituto (centro) veiklos 5 metų perspektyvinį planą, detalųjį metinį planą, pajamų ir išlaidų sąmatas ir jų įvykdymo ataskaitas, metinę veiklos ataskaitą;

3) teikia Senatui siūlymus dėl instituto (centro) įstatų keitimo.

113. Instituto (centro) taryba sprendimus priima posėdžiuose, kurie šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Instituto (centro) tarybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi direktorius, tarybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių.

114. Instituto (centro) tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 tarybos narių. Instituto (centro) tarybos sprendimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė visų tarybos narių.

 

IV SKYRIUS

universiteto bendruomenė

 

115. Universiteto bendruomenę (personalą) sudaro akademinė bendruomenė, administracijos ir kitų neakademinių padalinių darbuotojai. Akademinę bendruomenę sudaro studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai ir profesoriai emeritai.

116. Universiteto darbo santykius, darbuotojų socialines garantijas, teises, pareigas ir atsakomybę Universitete nustato įstatymai, šis statutas ir kiti teisės aktai, taip pat Universiteto valdymo organų priimti aktai.

117. Universiteto personalas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:

1) pagal kompetenciją dalyvauti konkursuose mokslo programoms vykdyti ir mokslo ir studijų fondų paramai gauti;

2) dalyvauti konkursuose stažuotėms Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

3) gauti iš valstybės institucijų moksliniam darbui reikalingą informaciją (jeigu tokia informacija sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, ji teikiama ir naudojama teisės aktų nustatyta tvarka);

4) dalyvauti svarstant savo institucijos statutą (įstatus, nuostatus) ir veiklos kryptis;

5) dalyvauti įvairiose profesinėse sąjungose ir asociacijose, tarp jų ir veikiančiose užsienyje;

6) dirbti savarankiškai arba jungtis į kūrybines grupes;

7) savarankiškai skelbti savo mokslo darbus.

118. Universiteto personalas, susijęs su mokslo ir studijų veikla, privalo laikytis akademinės etikos, atlikti kitas savo institucijos statute (įstatuose, nuostatuose) ir darbo sutartyse nustatytas pareigas.

119. Asmuo, norintis dirbti Universitete kaip nepagrindinėje darbovietėje, prašyme priimti dirbti dėstytoju ar mokslo darbuotoju nurodo savo pareigas (dirbamą darbą) pagrindinėje ir visose nepagrindinėse darbovietėse.

 

pirmasis SKIRSNIS

StudENTAI IR KLAUSYTOJAI

 

120. Universiteto studentai yra asmenys, studijuojantys pagal studijų programas arba doktorantūroje.

121. Į Universiteto pirmosios pakopos studijų programas konkurso būdu priimami ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą turintys asmenys, atsižvelgiant į jų mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus Universiteto nustatytus kriterijus.

122. Į antrosios pakopos studijų programas konkurso būdu priimami asmenys, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją ir atitinkantys Senato nustatytus reikalavimus.

123. Į trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir atitinkantys Senato nustatytus reikalavimus.

124. Su visais Universiteto studentais sudaromos studijų sutartys.

125. Studentams išduodamas nustatytos formos studento pažymėjimas.

126. Universitete gali studijuoti klausytojai pagal neformaliojo švietimo programas arba atskirus studijų dalykus (jų grupes) ar studijų programų dalis Universiteto nustatyta tvarka.

127. Klausytojų studijų sąlygos, teisės ir pareigos nustatomos jų sutartyse su Universitetu.

128. Studentai turi teisę:

1) studijuoti pagal pasirinktą studijų programą;

2) studijuoti pagal individualų studijų planą Universiteto nustatyta tvarka;

3) studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų dalykus Universitete arba kitoje aukštojoje mokykloje;

4) vertinti studijuojamų dalykų dėstymo, studijų aprūpinimo ir studijų programų įgyvendinimo kokybę;

5) rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;

6) siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba pasirinkti iš pasiūlytų temų;

7) atsiskaityti už dalykus ir atskiras užduotis taikydami alternatyvius būdus, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti nustatyti studijų tikslai;

8) kreiptis į Universiteto administraciją, kad būtų įskaityti studijų Universitete arba kitoje Lietuvos Respublikos ar užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai;

9) kreiptis į Universiteto administraciją, ginčų tarp studentų ir administracijos ir kitų darbuotojų nagrinėjimo komisiją (toliau – ginčų nagrinėjimo komisija) dėl jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo;

10) savo rašytiniu prašymu ir rektoriaus įsakymu sustabdyti studijas vaikui prižiūrėti ar dėl kitų svarbių asmeninių priežasčių, bet ne ilgiau kaip vieniems kalendoriniams metams;

11) išeiti akademinių atostogų dėl pablogėjusios sveikatos – pagal gydytojų komisijos rekomendacijas;

12) savo rašytiniu prašymu nutraukti studijas;

13) laisvai reikšti mintis ir pažiūras;

14) gauti visą su studijomis susijusią informaciją;

15) dalyvauti Universiteto valdymo organuose;

16) rinkti studentų atstovybę ir būti išrinkti į ją, laisvai jungtis į kitas asociacijas, burtis į klubus, draugijas, visuomenines studentų organizacijas;

17) naudotis kitomis įstatymų, šio statuto ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

129. Mokslo ir studijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka studentai turi teisę gauti skatinamąsias ir socialines stipendijas, taip pat paskolas studijoms apmokėti ir gyvenimo išlaidoms padengti.

130. Studentai privalo:

1) uoliai studijuoti, laikytis studijų programų reikalavimų ir vykdyti studijų programoje nustatytas užduotis;

2) laikytis moralės ir etikos normų;

3) laikytis šio statuto, reguliaminų ir vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, vykdyti rektoriaus įsakymus, dekanų potvarkius ir nurodymus;

4) tausoti Universiteto turtą;

5) teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka grąžinti suteiktas paskolas.

131. Studentas, manantis, kad jo teisės ar teisėti interesai yra pažeisti, gali kreiptis į rektorių arba jo įgaliotus asmenis. Rektorius arba jo įgalioti asmenys, gavę studentų rašytinius prašymus, skundus ar pranešimus, privalo per 15 kalendorinių dienų juos išnagrinėti ir atsakyti raštu. Nepatenkintas rektoriaus arba jo įgalioto asmens atsakymu į prašymą, skundą ar pranešimą arba atsakymo per 15 kalendorinių dienų negavęs studentas turi teisę kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisiją.

132. Ginčų nagrinėjimo komisija sudaroma rektoriaus įsakymu. Ši komisija yra nuolatinė institucija, sudaryta iš 6 įgaliotų asmenų. Į komisiją skiriama po lygiai Universiteto administracijos ir studentų atstovybės įgaliotų asmenų. Komisija, gavusi studento skundą, turi jį išnagrinėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių, o sprendimai priimami daugiau kaip pusės visų narių balsų dauguma. Ginčų nagrinėjimo komisija apie savo sprendimą raštu informuoja studentą, taip pat studentų atstovybę ir rektorių. Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas Universitete yra galutinis.

133. Už netinkamą studento ar klausytojo pareigų atlikimą Akademiniame reguliamine nustatyta tvarka gali būti skiriamos šios nuobaudos: pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, pašalinimas iš Universiteto.

134. Studentas gali būti pašalintas iš Universiteto, jeigu:

1) pažeidė Universiteto vidaus arba viešąją tvarką ir pažeidimo faktas patvirtintas dekano arba rektoriaus sprendimu;

2) nevykdo studijų programoje nustatytų reikalavimų.

135. Drausminės nuobaudos skiriamos rektoriaus įsakymu. Skirti nuobaudas (išskyrus pašalinimą iš Universiteto) ir paskatinimus rektorius gali įgalioti prorektorius ir fakultetų dekanus.

136. Jeigu drausminė nuobauda skiriama studentų atstovybės nariui, turi būti gautas šios atstovybės sutikimas, išskyrus atvejus, kai drausminė nuobauda skiriama už studijų programos reikalavimų nevykdymą. Jeigu nėra studentų atstovybės sutikimo, drausminė nuobauda atstovybės nariui gali būti skiriama Senato sutikimu.

 

Antrasis SKIRSNIS

DĖSTYTOJAI

 

137. Universitete dėstytojų pareigybės yra šios: profesorius, docentas, lektorius ir asistentas.

138. Profesoriaus pareigas gali eiti mokslininkas arba pripažintas menininkas. Profesoriaus pareigas einantis mokslininkas turi rengti mokslininkus, dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus. Profesoriaus pareigas einantis pripažintas menininkas turi rengti profesionalius menininkus, dėstyti studentams, dalyvauti meno veikloje ir (arba) formuoti meno mokslinių tyrimų kryptis ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus.

139. Docento pareigas gali eiti mokslininkas arba pripažintas menininkas. Docento pareigas einantis mokslininkas turi dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus. Docento pareigas einantis pripažintas menininkas turi rengti profesionalius menininkus, dėstyti studentams, dalyvauti meno veikloje.

140. Į lektoriaus pareigas gali pretenduoti mokslininkas arba asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Lektorius turi dėstyti studentams, dirbti metodinį darbą.

141. Į asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Asistentas turi vadovauti studentų praktiniams užsiėmimams (praktiniams darbams, pratyboms, studentų praktikai ir kita), padėti atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Pastarasis reikalavimas gali būti netaikomas Universiteto meno studijų asistentams.

142. Kvalifikacinius dėstytojų pareigybių reikalavimus, konkursų šioms pareigoms eiti organizavimo ir dėstytojų atestavimo tvarką nustato Senatas.

143. Dėstytojai kas 5 metai Senato nustatyta tvarka gali būti ne ilgiau kaip vieniems metams atleidžiami nuo pedagoginio darbo moksliniams tyrimams atlikti ir mokslinei, meno ir pedagoginei kvalifikacijai kelti. Už to laikotarpio mokslinę (meninę) ar pedagoginę veiklą atsiskaitoma padalinio tarybai. Per šį laikotarpį dėstytojui mokamas vidutinis jo darbo užmokestis.

 

trečiasis SKIRSNIS

MOKSLO DARBUOTOJAI

 

144. Universiteto mokslo darbuotojai yra tyrėjai, einantys vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, mokslininkai stažuotojai ir kiti tyrėjai.

145. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Vyriausiasis mokslo darbuotojas turi rengti mokslininkus, vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai, skelbti tyrimų rezultatus.

146. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Vyresnysis mokslo darbuotojas turi vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai, skelbti tyrimų rezultatus.

147. Mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Mokslo darbuotojas turi atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus.

148. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jaunesnysis mokslo darbuotojas turi atlikti arba padėti atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, rengtis stoti į doktorantūrą.

149. Mokslo darbuotojų, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, minimalius kvalifikacinius pareigybių reikalavimus nustato Lietuvos mokslo taryba, o kitų tyrėjų – Senatas.

150. Kvalifikacinius tyrėjų pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms eiti, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato Senatas.

151. Kvalifikacinius mokslininkų stažuotojų pareigybių reikalavimus, skyrimo į šias pareigas tvarką ir jų stažuočių finansavimo tvarką nustato Vyriausybė.

 

ketvirtasis SKIRSNIS

Kviestiniai dėstytojai ir mokslo darbuotojai

 

152. Universitetas gali ne ilgiau kaip 2 metams kviesti dėstytojus ir mokslo darbuotojus dirbti pagal terminuotą darbo sutartį. Kviestiniams dėstytojams ir mokslo darbuotojams Senato nustatyta skyrimo į pareigas tvarka netaikoma.

 

penktasis SKIRSNIS

ASOCIJUOTIEJI MOKSLININKAI

 

153. Asocijuotojo mokslininko statusas pirmojo lygmens akademinio padalinio vadovo teikimu Senato sprendimu gali būti suteikiamas Universitete dirbusiam mokslininkui, palaikančiam su Universitetu mokslinius ryšius, bet laikinai (ne ilgiau kaip iki kadencijos pabaigos) dirbančiam kitur.

154. Asocijuotasis mokslininkas, jeigu tam pritaria akademinis padalinys ir Senatas, gali be konkurso grįžti į ankstesnes pareigas ir jas eiti iki nebaigtos kadencijos pabaigos. Į kadencijos laikotarpį įskaitomi ir laikotarpiai, kai buvo dirbta kitur.

 

šeštasis SKIRSNIS

PROFESORIAI EMERITAI

 

155. Profesoriams, aktyviai dirbusiems mokslinį ir pedagoginį darbą Universitete, už ypatingus nuopelnus mokslui ar menui Senatas gali suteikti profesoriaus emerito vardą.

156. Profesoriams emeritams, kaip ir kitiems Universiteto mokslininkams, sudaromos sąlygos dalyvauti Universiteto mokslinėje ir kitoje veikloje.

157. Profesoriui emeritui Senato nustatyta tvarka iš Universiteto lėšų mokama Tarybos nustatyto dydžio profesoriaus emerito mėnesinė išmoka.

 

septintasis SKIRSNIS

PRIĖMIMAS Į DĖSTYTOJŲ IR MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

 

158. Į Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas asmenys priimami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką nustato Senatas.

159. Į mokslininkų stažuotojų pareigas asmenys skiriami Vyriausybės nustatyta tvarka ne ilgiau kaip 2 metams. Šis laikotarpis Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti pratęsiamas dar vieniems metams.

160. Likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki dėstytojo ir mokslo darbuotojo kadencijos pabaigos, skelbiamas viešas konkursas šioms pareigoms eiti. Konkurse gali dalyvauti ir šias pareigas einantis asmuo. Pranešimas apie konkursą pareigoms eiti skelbiamas Lietuvos mokslo tarybos ir Universiteto tinklalapiuose ir visuomenės informavimo priemonėse.

161. Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms eiti, Mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Šis asmuo atestuojamas kas 5 metai Senato nustatyta tvarka. Neatestuotas dėstytojas ar mokslo darbuotojas atleidžiamas iš pareigų įstatymų nustatyta tvarka. Į aukštesnes dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas priimama viešo konkurso būdu.

162. Kandidatus dėstytojų ir mokslo darbuotojų, išskyrus mokslininkus stažuotojus, pareigoms eiti vertina atestacijos ir konkursų komisija, sudaroma Senato nustatyta tvarka. Ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių sudaro Universitete nedirbantys asmenys. Rengiant konkursą vyriausiojo mokslo darbuotojo ar profesoriaus pareigoms eiti, į komisiją turi įeiti bent vienas tarptautinis ekspertas.

163. Tarybos nustatyta tvarka gali būti rengiamos neeilinės Universiteto dėstytojų ar mokslo darbuotojų atestacijos.

164. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo teisės aktų nustatyta tvarka rektoriaus įsakymu.

165. Darbo ginčus nagrinėja darbo ginčų komisija Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) nustatyta tvarka.

 

aštuntasis SKIRSNIS

UNIVERSITETO ADMINISTRACIJA

 

166. Universitetas turi administraciją, būtiną Universiteto ir jo padalinių administracinėms funkcijoms atlikti, taip pat administracijos ir kitų darbuotojų, reikalingų Universiteto studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams, ūkinės veiklos uždaviniams įgyvendinti.

167. Administraciją sudaro Universiteto darbuotojai, išskyrus Universiteto akademinių padalinių, kurie įeina į kitų akademinių padalinių sudėtį, darbuotojus, kurie turi teisę pagal savo kompetenciją duoti privalomus nurodymus pavaldiems darbuotojams. Akademinių padalinių vadovai, be administracinių pareigų, gali dirbti pedagoginį ir (arba) mokslinį darbą ir vykdyti projektinę veiklą.

168. Rektoriui, prorektoriams, dekanams ir kitiems pirmojo lygmens akademinių padalinių vadovams Universitetas be konkurso suteikia iki kadencijos ar per kadenciją eitas dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas 5 metams. Kiti akademinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, baigę nustatytos trukmės kadenciją, turi teisę grįžti į ankstesnes dėstytojo, mokslo darbuotojo ar kito tyrėjo pareigas nebaigtos kadencijos laikotarpiui, o jeigu ji trumpesnė kaip vieni metai, – vieniems metams.

 

devintasis SKIRSNIS

KITI DARBUOTOJAI

 

169. Kitų Universiteto darbuotojų skaičių, jų teises, funkcijas ir skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarką nustato rektorius.

 

dešimtasis SKIRSNIS

AKADEMINĖ ETIKA

 

170. Universitetas veikia pagal pripažintus etikos principus ir praktiką, naudodamasis minties ir žodžio laisve.

171. Universitete netoleruojama diskriminacija dėl lyties, amžiaus, etninės, tautinės ar socialinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos, kalbos, negalios, politinių pažiūrų, socialinės ar ekonominės padėties.

172. Universitete puoselėjama ir saugoma institucijos ir autorių intelektinė nuosavybė, netoleruojamas plagijavimas ir kiti autorių turtinių ir neturtinių teisių pažeidimai.

173. Akademinės etikos principus nustato Senato patvirtinti Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etikos kodeksas ir Studentų etikos kodeksas, parengti pagal akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus rekomendacijas.

174. Akademinės etikos klausimus svarsto ir sprendimus priima Akademinės etikos kolegija (toliau – Kolegija), veikianti pagal Senato patvirtintus veiklos nuostatus.

175. Kolegiją sudaro 7 nariai. Kolegiją renka Senatas iš fakultetų tarybų ir rektoriaus pasiūlytų kandidatų. Vieną narį deleguoja studentų atstovybė. Kolegijos darbui vadovauja Kolegijos narių išrinktas pirmininkas. Kolegijos nariais negali būti administracijos darbuotojai.

176. Kolegija reaguoja į akademinės etikos pažeidimus, nagrinėja Universiteto darbuotojų ir studentų pareiškimus dėl mokslinės, profesinės, bendravimo ir elgesio etikos pažeidimų.

177. Kolegija apie priimtus sprendimus svarstomu klausimu raštu informuoja rektorių.

178. Kilus ginčui dėl Kolegijos priimtų sprendimų, Kolegija gali kreiptis rekomendacijų į akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių.

179. Studentų pareiškimus Kolegija nagrinėja dalyvaujant studentų atstovybės deleguotam atstovui.

180. Darbuotojų darbo drausmės pažeidimai nagrinėjami Darbo kodekso nustatyta tvarka, o studentų ir klausytojų akademinės drausmės pažeidimai – Akademinio reguliamino nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

Studijos ir moksliniai tyrimai

 

pirmasis SKIRSNIS

Studijų sistema

 

181. Universiteto mokslo (meno) veiklos ir studijų vienovę Universitete užtikrina dėstytojų ir studentų dalyvavimas moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje (socialinėje, kultūrinėje) plėtroje (meno veikloje), mokslo (meno) darbuotojų dalyvavimas studijų procese, mokslo žinių ir mokslinio (meninio) darbo įgūdžių perteikimas antrosios pakopos studijų programose ir doktorantūroje. Antrosios pakopos studijos siejamos su Universitete vykdomos mokslo (meno) veiklos rezultatais. Trečiosios pakopos studentams mokslinė tiriamoji veikla yra privaloma.

182. Studijos vyksta pagal laipsnį suteikiančias ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas, įtrauktas į Studijų ir mokymo programų registrą. Senato nustatyta tvarka studijos gali būti vykdomos su kitomis Lietuvos Respublikos ar užsienio šalių institucijomis. Kvalifikacija, suteikiama baigus atitinkamas Universiteto studijas, nurodoma studijų programoje.

183. Universitete studijos yra trijų pakopų:

1) pirmoji – bakalauro;

2) antroji – magistrantūros;

3) trečioji – doktorantūros.

184. Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos orientuotos į universalųjį bendrąjį išsilavinimą, teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Asmenims, baigusiems pirmosios pakopos universitetinių studijų programas, suteikiamas atitinkamos (atitinkamų) studijų krypties (krypčių) bakalauro laipsnis ir (ar) profesinė kvalifikacija.

185. Magistrantūros studijų programos skirtos pasirengti savarankiškam moksliniam darbui arba kitam darbui, kuriam atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Asmenims, baigusiems magistrantūros studijų programas, suteikiamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis.

186. Mokslo doktorantūros programos skirtos rengti mokslininkams, kurie gebėtų savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus ir spręsti mokslo problemas. Doktorantūros studijos vykdomos pagal Vyriausybės patvirtintus Universiteto doktorantūros nuostatus. Disertaciją apgynusiems asmenims suteikiamas mokslo daktaro laipsnis.

187. Studijos yra nuolatinės ir ištęstinės formų. Nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Studijos gali būti skirtingo intensyvumo, joms taikomi įvairūs studijų metodai ir technologijos. Studijų formos nustatomos tvirtinant studijų programą.

188. Studijų apimtį ir trukmę nustato Mokslo ir studijų įstatymas ir Senato teisės aktai.

189. Asmenims, kurių įgytas aukštasis išsilavinimas ir pasirengimas nėra pakankami studijuoti aukštesnės studijų pakopos programas, fakultetuose organizuojamos papildomosios studijos, kurių apimtį ir sandarą nustato Senato tvirtinamas Akademinis reguliaminas.

190. Specialistams perkvalifikuoti, jų kvalifikacijai palaikyti ir tobulinti organizuojamas tęstinis mokymasis.

191. Asmenų priėmimo į studijų programas tvarką nustato Senatas.

192. Priėmimą į studijas, konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą, konkursinio balo sudarymo principus, mažiausią stojamąjį balą ir kitus kriterijus Universitetas skelbia ne vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios.

193. Asmeniui, baigusiam bet kurios pakopos studijų programą, Universitetas išduoda tai patvirtinantį nustatytos formos diplomą.

194. Asmeniui, studijavusiam Universitete pagal studijų programos dalį, suteikiančią žinių ir gebėjimų, kurie įvertinami Universiteto nustatyta tvarka, išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas.

195. Universitete nustatyta tvarka pripažįstamas kitose aukštosiose mokyklose įgytas išsilavinimas, skatinami studentų ir dėstytojų mainai.

196. Universitetas atsako už studijų kokybę ir kultūrą. Senato nustatyta tvarka veiklos rodikliai skelbiami viešai. Studijų veiklai vertinti ir gerinti sudaroma vidinė kokybės užtikrinimo sistema.

197. Universiteto studijų sistemą ir jų organizavimą Universitete nustato Akademinis reguliaminas.

 

antrasis SKIRSNIS

MOKSLINĖ VEIKLA

 

198. Mokslinė veikla apima mokslinių žinių kūrimą, kaupimą ir sklaidą, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, taip pat inovacinę veiklą. Ši veikla turi suteikti studentams mokslinių tyrimų metodologijos įgūdžių, kelti Universiteto darbuotojų profesinę kvalifikaciją, sudaryti sąlygas dėstomus dalykus nuolat papildyti naujausiomis mokslo ir praktinėmis žiniomis.

199. Universiteto mokslinė veikla organizuojama taip, kad būtų užtikrinta mokslo, studijų ir inovacijų vienovė.

200. Universitetas yra jame sukurto intelektinio produkto savininkas, jeigu kitaip nenustatyta Universiteto, darbuotojų, studentų ir (ar) užsakovų sutartimis.

201. Mokslinių tyrimų kryptys, mastas ir tematika nustatomi atsižvelgiant į visuomenės reikmes, švietimo, kultūros ir ūkio prioritetus, Universiteto poreikius, turimus materialinius išteklius ir mokslinį potencialą.

202. Universitete vertinamas ir skatinamas dalyvavimas įgyvendinant šalies ir tarptautines programas ir projektus, rūpinamasi mokslo rezultatų diegimu, mokslo laboratorijų, centrų ir institutų kompetencijos bei techninės bazės plėtra ir integravimu į tarptautinę mokslo erdvę.

203. Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti Universiteto mokslinėje veikloje. Universitete veikia studentų mokslo draugija.

204. Universitete organizuojami moksliniai seminarai, konferencijos ir kiti renginiai.

205. Universitete skatinama profesionali darbuotojų ir studentų mokslinė ir meninė veikla, susijusi su technologijų, praktikos ir studijų vienove.

206. Mokslinių tyrimų sistemą ir mokslinės veiklos organizavimą Universitete nustato Akademinis reguliaminas.

207. Universitetas teisės aktų nustatyta tvarka teikia mokslo laipsnius.

208. Siekdamas prisidėti prie žinių visuomenės ir ekonomikos kūrimo ir Lietuvos konkurencingumo didinimo, Universitetas gali kurti ir (ar) dalyvauti integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir mokslo ir technologijų parkų veikloje.

 

VI SKYRIUS

universiteto FINANSAVIMAS ir Turtas

 

pirmasis SKIRSNIS

lėšos

 

209. Universiteto lėšas sudaro:

1) valstybės biudžeto lėšos studijoms;

2) valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos;

3) pajamos, gautos kaip mokestis už studijas;

4) pajamos iš mokslinės ir ūkinės veiklos ir teikiamų paslaugų;

5) rėmėjų lėšos;

6) lėšos, priimtos kaip palikimas ar dovanotos;

7) valstybės investicijų programų ir valstybės investicijų projektų lėšos;

8) lėšos, gautos kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų finansavimas;

9) valstybės fondų lėšos;

10) tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamos lėšos;

11) pajamos, gautos valdant ir naudojant Universiteto turtą ir juo disponuojant;

12) pajamos, gautos iš intelektinės veiklos rezultatų;

13) kitos teisėtai gautos lėšos.

 

antrasis SKIRSNIS

turtas

 

210. Universitetas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, atskaitingumo visuomenei ir ūkinės veiklos autonomijos principais.

211. Universiteto turtą sudaro:

1) valstybei nuosavybės teise priklausantis ir pagal turto patikėjimo sutartį Universitetui perduotas ilgalaikis materialusis turtas;

2) Universitetui nuosavybės teise priklausantis turtas.

212. Turtas, kurį Universitetas valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja nuosavybės teise, yra:

1) valstybės investuotas turtas;

2) pajamos, gautos kaip mokestis už studijas, taip pat pajamos iš ūkinės, mokslinės veiklos ir teikiamų paslaugų;

3) lėšos ir kitas turtas, gauti kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;

4) kitos piniginės lėšos, išskyrus valstybės biudžeto lėšas;

5) iš valstybės biudžeto lėšų ir iš šios dalies 2, 3, 4 papunkčiuose nurodytų lėšų įgytas turtas, išskyrus nekilnojamąjį turtą, įgytą už Europos Sąjungos paramą, valstybės biudžeto ir valstybės fondų lėšas;

6) dovanotas turtas;

7) paveldėtas turtas;

8) turtinės teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų;

9) pajamos, turtas ar kita nauda, gauti valdant, naudojant šio punkto 1–8 papunkčiuose nurodytas lėšas ar kitą turtą ir jais disponuojant.

213. Nuosavybės teise priklausantį turtą Universitetas valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasis teisės aktais.

214. Valstybei nuosavybės teise priklausantį, turto patikėjimo teise ir valstybės turto patikėjimo sutartimis perduotą ilgalaikį materialųjį turtą Universitetas valdo, neatlygintinai naudoja ir juo disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

215. Universitetas valdo, naudoja savo lėšas ir turtą ir jais disponuoja savarankiškai Tarybos patvirtinta tvarka.

216. Universitetas naudojasi savo teritorijos ir pastatų neliečiamumo teise. Valstybinė žemė Universitetui suteikiama naudoti neterminuotai. Keisti Universiteto teritorijos ribas ar valstybės pastatų valdytojus gali tik Vyriausybė, gavusi ne mažiau kaip 3/5 Tarybos narių pritarimą. Jeigu Taryba nepritaria, teritorijos ribas ar valstybės pastatų valdytojus gali keisti Seimas.

217. Universiteto teritorijoje valstybės, savivaldybių ir kitos institucijos bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys negali atlikti darbų (išskyrus neatidėliotinus avarinius darbus) be rektoriaus arba jo įgalioto asmens leidimo.

218. Universitetas turi teisę skolintis, pasirašyti paskolų, finansinės nuomos sutartis ir kitus skolos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.

219. Universitetas, remiamas valstybės, saugo ir gausina savo turtą.

220. Už Universiteto lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais atsako rektorius.

221. Pagal patikėjimo sutartį perduotas valstybės turtas turi būti traukiamas į apskaitą atskirai nuo kito Universiteto turto.

222. Universitetas kiekvienais metais (ne vėliau kaip kovo mėnesį) viešai skelbia ir teikia Švietimo ir mokslo ministerijai ir Seimui metines veiklos ataskaitas, taip pat viešai skelbia metines pajamų ir išlaidų sąmatas ir jų įvykdymo ataskaitas.

223. Universiteto veiklos finansavimo, turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo, apskaitos, mokesčių, turto įsigijimo ir pardavimo, nurašymo, audito ir kitos finansinės veiklos tvarką nustato Finansų reguliaminas.

 

VII SKYRIUS

universiteto organizacijos ir Atributai

 

pirmasis SKIRSNIS

universiteto organizacijos

 

224. Universitete sudaromos sąlygos veikti Lietuvos Respublikoje įteisintų profesinių organizacijų ar asociacijų Universiteto skyriams, sekcijoms ar padaliniams.

225. Darbuotojų ir studentų profesiniams, kūrybiniams, kultūros, sporto ir socialiniams poreikiams tenkinti gali būti įkurtos universitetinės nepolitinės organizacijos, draugijos, būreliai ir klubai, kurių nuostatai neprieštarauja šiam statutui ir kitiems teisės aktams.

226. Universiteto organizacijos, draugijos, būreliai ir klubai veikia pagal nuostatus ar įstatus, priimtus narių susirinkime ir patvirtintus arba įregistruotus rektoriaus įsakymu.

 

antrasis SKIRSNIS

universiteto Atributai

 

227. Universitetas, jo fakultetai ir kiti pirmojo lygmens padaliniai turi Senato patvirtintas autentiškas vėliavas ir ženklus, o Senato nariai, rektorius, prorektoriai, Akademinės etikos kolegijos pirmininkas ir pirmojo lygmens akademinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai – mantijas. Savo atributus gali turėti ir kiti Universiteto padaliniai ir organizacijos.

228. Universiteto, jo padalinių ir organizacijų atributai įregistruojami ir naudojami įstatymų ir Senato nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

Statuto priėmimas IR keitimas

 

229. Statutą priima Senatas ne mažesne kaip 2/3 Senato narių balsų dauguma. Taryba, išklausiusi Senato nuomonę ir pritarusi Statuto pakeitimams ne mažesne kaip 2/3 Tarybos narių balsų dauguma, teikia jį tvirtinti Seimui.

230. Statutas ir jo pakeitimai įsigalioja, kai Seimas juos patvirtina ir paskelbia.

231. Statuto nuostatos negali būti aiškinamos taip, kad būtų susiaurinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuota aukštosios mokyklos autonomija.

 

IX SKYRIUS

Universiteto reorganizavimas ir likvidavimas

 

232. Universiteto reorganizavimo ir likvidavimo projektus Taryba, gavusi Senato pritarimą, teikia Seimui ne mažesne kaip 2/3 Tarybos narių balsų dauguma.

 

_________________

 


Lietuvos Respublikos Seimo

2010 m. lapkričio 30 d.

nutarimo Nr. XI-1194

2 priedėlis

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO VALDOMų PASTATŲ ir statinių sąrašas

 

Eil. Nr.

Pastato pavadinimas

Adresas

Pažymėjimas plane

Bendras pastato plotas, m2

Unikalus Nr.

1.

Pastatas – Universitetas

K. Donelaičio g. 73, Kaunas

1C4p

5 753,17

1993-5006-0010

2.

Pastatas –Administracinis pastatas

K. Donelaičio g. 73, Kaunas

2C2p

218,18

1993-5006-0021

3.

Pastatas – Hidrotechnikos laboratorija

K. Donelaičio g. 73, Kaunas

3C2p

458,88

1993-5006-0032

4.

Pastatas – Garažas

K. Donelaičio g. 73, Kaunas

4G1p

297,27

1993-5006-0043

5.

Pastatas – Garažas

K. Donelaičio g. 73, Kaunas

6G1p

264,47

1993-5006-0065

6.

Pastatas – Sandėlis

K. Donelaičio g. 73, Kaunas

9F1p

20,32

1993-5006-0108

7.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

K. Donelaičio g. 73, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1993-5006-0098

8.

Pastatas –Technologijos universitetas

A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas

1C2p

3 055,87

1993-5026-6018

9.

Pastatas – Technologijos universitetas

A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas

3C3p

846,97

1993-5026-6029

10.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1993-5026-6046

11.

Pastatas – Universitetas

Gedimino g. 50 / K. Donelaičio g. 20, Kaunas

1C3p

7 222,81

1992-6003-5012

12.

Pastatas – Gyvenamasis namas

Žemaičių g. 1, Kaunas

2A2p

392,51

1992-9023-8016

13.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Gedimino g. 50 / K. Donelaičio g. 20, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1992-6003-5074

14.

Pastatas – Aukštojo mokslo įstaiga

Laisvės al. 13, Kaunas

1C5p

2 243,67

1993-0031-0014

15.

Pastatas – Gyvenamasis namas, įskaitant:

Laisvės al. 13A, Kaunas

2A1p

193,38

1992-8015-2014

Butas / patalpa – Butas

 

butas Nr. 1

 

1992-8015-2014:0006

Butas / patalpa – Butas

 

butas Nr. 4

 

1992-8015-2014:0004

Butas / patalpa – Butas

 

butas Nr. 5

 

1992-8015-2014:0005

16.

Pastatas – Kontora

Laisvės al. 13, Kaunas

4H1p

11,46

1993-0031-0025

17.

Pastatas – Ūkinis pastatas

Laisvės al. 13, Kaunas

3I1p

8,00

1993-0031-0058

18.

Pastatas – Ūkinis pastatas

Laisvės al. 13, Kaunas

5I1m

111,00

1993-0031-0069

19.

Pastatas – Garažas

Laisvės al. 13, Kaunas

6G1p

362,02

1993-0031-0047

20.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Laisvės al. 13, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1993-0031-0076

21.

Pastatas – Mokomasis korpusas

Radvilėnų pl. 19, Kaunas

1C3p

3 699,25

1993-0052-7015

22.

Pastatas – Gamybinės dirbtuvės

Radvilėnų pl. 19, Kaunas

2P2p

301,83

1993-0052-7026

23.

Pastatas – Mokomasis korpusas

Radvilėnų pl. 19, Kaunas

3C5b

9 842,96

1993-0052-7037

24.

Pastatas – Mokomasis korpusas

Radvilėnų pl. 19, Kaunas

4C2p

639,41

1993-0052-7048

25.

Pastatas – Sporto salė

Radvilėnų pl. 19, Kaunas

6U1g

1 087,28

1993-0052-7059

26.

Pastatas – Sporto salė

Radvilėnų pl. 19, Kaunas

7U1p

235,14

1993-0052-7064

27.

Pastatas – Sandėlis

Radvilėnų pl. 19, Kaunas

8F1p

10,58

4400-0316-1386

28.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Radvilėnų pl. 19, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1993-0052-7080

29.

Pastatas – Universitetas

Gedimino g. 43, Kaunas

1B3p

1 477,32

1988-8000-5015

30.

Negyvenamoji patalpa – Įstaigos patalpos

Laisvės al. 55, Kaunas

1C5p

2 689,28

1993-0031-3017:0005

31.

Pastatas – Mokslo įstaiga

Kęstučio g. 27, Kaunas

1C4p

5 861,59

1993-4011-2014

32.

Pastatas – Sandėlis

Kęstučio g. 27, Kaunas

3F1p

57,27

1993-4011-2069

33.

Pastatas – Laboratorija

Kęstučio g. 27, Kaunas

4C1p

166,18

1993-4011-2025

34.

Pastatas – Mokslo įstaiga

Kęstučio g. 27, Kaunas

6C3p

478,11

1993-4011-2080

35.

Pastatas – Garažas

Kęstučio g. 27, Kaunas

8G1p

147,29

1993-4011-2103

36.

Pastatas – Dirbtuvės

Kęstučio g. 27, Kaunas

9G1p

288,54

1993-4011-2076

37.

Pastatas – Garažas

Kęstučio g. 27, Kaunas

10G1p

20,03

1993-4011-2058

38.

Pastatas – Sandėlis

Kęstučio g. 27, Kaunas

18F1p

14,17

1993-4011-2180

39.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Kęstučio g. 27, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1993-4011-2190

40.

Pastatas – Mokslo įstaiga

Studentų g. 48, Kaunas

1C4p

8 970,24

1996-5006-9019

41.

Pastatas – Mokslo įstaiga

Studentų g. 48, Kaunas

2C4p

3 080,33

1996-5006-9022

42.

Pastatas – Sporto salė

Studentų g. 48, Kaunas

3C2p

664,12

1996-5006-9036

43.

Pastatas – Mokslo įstaiga

Studentų g. 48, Kaunas

4C2p

1 999,53

1996-5006-9040

44.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Studentų g. 48, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1996-5006-9051

45.

Pastatas – Dirbtuvės

Studentų g. 54, Kaunas

1G2b

3 664,80

1997-5006-8014

46.

Pastatas – Transformatorinė

Studentų g. 54, Kaunas

2H1p

65,00

1997-5006-8025

47.

Pastatas – Generatorinė

Studentų g. 54, Kaunas

3H1p

48,00

1997-5006-8036

48.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Studentų g. 54, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1997-5006-8047

49.

Pastatas – Mokomasis laboratorinis korpusas

Studentų g. 56, Kaunas

1C5b

10 089,15

1998-3003-9017

50.

Pastatas – Srovinių auditorijų blokas

Studentų g. 56, Kaunas

2C1p

5 248,79

1998-3003-9028

51.

Nuotekų linija – Lietaus nuotekų šalinimo tinklai

Studentų g. 56, Kaunas

Nuotekų tinklai

199,01 m

4400-1806-7451

52.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Studentų g. 56. Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1998-3003-9039

53.

Pastatas – Valgykla

Studentų g. 63A, Kaunas

1E2p

3 778,95

1997-3005-2014

54.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Studentų g. 63A, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1997-3005-2025

55.

Pastatas – Sandėlis

Prancūzų g. 145, Kaunas

2F1p

1 825,59

1997-0051-3011

56.

Pastatas – Sandėlis

Prancūzų g. 145, Kaunas

3F1g

462,96

1997-0051-3022

57.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Prancūzų g. 145, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

4400-0242-6179

58.

Pastatas – Universitetas

Studentų g. 50, Kaunas

1C5b

11 540,54

1996-9008-0010

59.

Pastatas – Universitetas

Studentų g. 50, Kaunas

2C4b

5 062,45

1996-9008-0021

60.

Pastatas – Universitetas

Studentų g. 50, Kaunas

3C2b

1 804,02

1996-9008-0032

61.

Pastatas – Universitetas

Studentų g. 50, Kaunas

4C3b

1 900,34

1996-9008-0043

62.

Pastatas – Mokomasis korpusas, skaičiavimo centras

Studentų g. 48A, Kaunas

1C3p

6 471,60

1999-0008-4013

63.

Pastatas – Aušintuvas

Studentų g. 48A, Kaunas

2H1b

122,00

1999-0008-4024

64.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Studentų g. 48A, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1999-0008-4035

65.

Negyvenamoji patalpa – Patalpos

Pašilės g. 37A, Kaunas

1H1p

92,37

1998-0007-8013:0001

66.

Pastatas – Dirbtuvės

Smalininkų g. 2 / Karaliaus Mindaugo pr. 20, Kaunas

1G2p

264,54

1988-0008-6012

67.

Pastatas – Dirbtuvės

Smalininkų g. 4, Kaunas

2G1p

94,93

1988-0008-6023

68.

Pastatas – Dirbtuvės

Smalininkų g. 4, Kaunas

3P1p

42,99

1988-0008-6034

69.

Pastatas – Sandėlis

Smalininkų g. 4, Kaunas

4F2p

64,40

1988-0008-6045

70.

Pastatas – Administracinis pastatas

Smalininkų g. 4, Kaunas

5B3p

243,24

1988-0008-6056

71.

Pastatas – Administracinis pastatas

Puodžių g. 20, Kaunas

6B2p

281,86

1988-0008-6067

72.

Pastatas – Dirbtuvės

Smalininkų g. 4, Kaunas

7P1p

94,29

1988-0008-6078

73.

Pastatas – Sandėlis

Smalininkų g. 4, Kaunas

9I1m

48,26

1988-0008-6094

74.

Pastatas – Dirbtuvės

Smalininkų g. 4, Kaunas

10P1p

81,05

1988-0008-6101

75.

Pastatas – Kontrolinė

Smalininkų g. 4, Kaunas

13H1p

49,42

1988-0008-6123

76.

Pastatas – Laboratorija

Karaliaus Mindaugo pr. 21, Kaunas

18C3p

575,05

1988-0008-6134

77.

Pastatas – Laboratorija

Karaliaus Mindaugo pr. 22, Kaunas

19C3p

862,12

1988-0008-6145

78.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Smalininkų g. 2 / Karaliaus Mindaugo pr. 21, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1988-0008-6156

79.

Pastatas – Medžio apdirbimo mokomoji laboratorija

Raktažolių g. 21, Kaunas

1P2b

1 309,30

1996-9006-4018

80.

Pastatas – Sandėlis

Raktažolių g. 21, Kaunas

2F1g

432,16

1996-9006-4029

81.

Pastatas – Garažas

Raktažolių g. 21, Kaunas

4G1p

904,64

1996-9006-4034

82.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Raktažolių g. 21, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1996-9006-4048

83.

Inžineriniai tinklai – Ryšio antena

Raktažolių g. 21, Kaunas

Formuojama

H30,00 m

4400-1116-7109

84.

Inžineriniai tinklai – Ryšio antena

Raktažolių g. 21, Kaunas

Formuojama

H30,00 m

4400-1116-7114

85.

Inžineriniai tinklai – Ryšio antena

Raktažolių g. 21, Kaunas

Formuojama

H30,00 m

4400-1116-7130

86.

Šilumos tiekimo linija – Šilumos tinklai

Raktažolių g. 21, Kaunas

 

25,11 m

4400-1944-5319

87.

Nuotekų linija – Nuotekų šalinimo tinklai

Raktažolių g. 21, Kaunas

 

24,93 m

4400-1944-5324

88.

Pastatas – Sporto salė

Pašilės g. 39A, Kaunas

2U1g

1 898,37

1998-9012-2028

89.

Pastatas – Sporto salė

Pašilės g. 39A, Kaunas

6U1g

21/1000 pastato dalis

1998-9012-2030

90.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Pašilės g. 39A, Kaunas

Kiemo aikštelė

21/1000 dalis

1998-9012-2040

91.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Pašilės g. 39A, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

4400-1229-8418

92.

Pastatas – Universitetas

Kęstučio g. 8, Kaunas

1C4p

1 764,12

1993-6014-7018

93.

Pastatas – Ūkinis pastatas

Kęstučio g. 8, Kaunas

3I1p

34,00

1993-6014-7020

94.

Pastatas – Ūkinis pastatas

Kęstučio g. 8, Kaunas

4I1p

5,00

1993-6014-7031

95.

Pastatas – Ūkinis pastatas

Kęstučio g. 8, Kaunas

5I1p

9,00

1993-6014-7042

96.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Kęstučio g. 8, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1993-6014-7053

97.

Pastatas – Mokykla

Studentų g. 65, Kaunas

1C5p

3 913,82

1996-4008-9018

98.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Studentų g. 65, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1996-4008-9029

99.

Pastatas – Poilsio pastatas

S. Dariaus ir S. Girėno g. 41 / Plytų g. 42, Palangos m. sav., Palangos m.

1K2p

1 042,26

2597-6000-3015

100.

Pastatas – Poilsio pastatas

S. Dariaus ir S. Girėno g. 39, Palangos m. sav., Palangos m.

2K2m

544,14

2593-8000-7018

101.

Pastatas – Poilsio pastatas

Plytų g. 40, Palangos m. sav., Palangos m.

3K1ž

374,46

2596-2000-9014

102.

Pastatas – Poilsio pastatas

S. Dariaus ir S. Girėno g. 37, Palangos m. sav., Palangos m.

4K3p

3 563,56

2590-9000-3014

103.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

S. Dariaus ir S. Girėno g. 41/ Plytų g. 42, Palangos m. sav., Palangos m.

Kiemo aikštelė

 

2590-9000-3069

104.

Pastatas – Poilsio namelis

Kalvelių k., Lazdijų r. sav.

1K1ž

183,88

5998-1006-2010

105.

Pastatas – Poilsio namelis

Kalvelių k., Lazdijų r. sav.

2K1ž

192,35

5998-1006-2024

106.

Pastatas – Pirtis, gelbėtojų postas

Kalvelių k., Lazdijų r. sav.

3H1ž

10,29

5998-1006-2030

107.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Kalvelių k., Lazdijų r. sav.

Kiemo statiniai

 

5998-1006-2041

108.

Pastatas – Gyvenamasis namas

Salučių k., Lazdijų r. sav.

1A1m

84,87

5992-8001-1018

109.

Pastatas – Poilsinė

Salučių k., Lazdijų r. sav.

3K1ž

33,84

5992-8001-1029

110.

Pastatas – Viralinė

Salučių k., Lazdijų r. sav.

4I1ž

19,00

4400-0440-3440

111.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Salučių k., Lazdijų r. sav.

Šulinys

 

5992-8001-1040

112.

Pastatas – Bendrabutis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

1A1ž

60,92

4991-8001-6010

113.

Pastatas – Bendrabutis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

2A1ž

60,31

4991-8001-6021

114.

Pastatas – Bendrabutis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

3A1ž

61,66

4991-8001-6032

115.

Pastatas – Bendrabutis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

4A1ž

60,63

4991-8001-6043

116.

Pastatas – Bendrabutis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

5A1ž

60,63

4991-8001-6054

117.

Pastatas – Valgykla

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

6E1p

650,32

4991-8001-6065

118.

Pastatas – Gyvenamasis namas

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

9A1ž

181,74

4991-8001-6087

119.

Pastatas – Ūkio pastatas

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

8I1m

174,00

4991-8001-6098

120.

Pastatas – Vasarnamis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

11K1ž

42,93

4400-0332-5578

121.

Pastatas – Vasarnamis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

12K1ž

43,00

4400-0332-5580

122.

Pastatas- Vasarnamis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

13K1ž

42,77

4400-0332-5591

123.

Pastatas – Vasarnamis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

14K1ž

42,29

4400-0332-5615

124.

Pastatas – Vasarnamis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

15K1ž

42,20

4400-0332-5626

125.

Pastatas – Vasarnamis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

16K1ž

42,47

4400-0332-5637

126.

Pastatas – Vasarnamis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

17K1ž

42,42

4400-0332-5648

127.

Pastatas – Vasarnamis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

18K1ž

42,84

4400-0332-5659

128.

Pastatas – Vasarnamis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

19K1ž

42,59

4400-0332-5680

129.

Pastatas – Siurblinė

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

20H1p

18,11

4400-0332-5691

130.

Pastatas – Viešieji tualetai

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

21I1ž

99,00

4400-0332-5715

131.

Pastatas – Pirtis

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

22L1m

42,00

4400-0332-5704

132.

Pastatas – Ūkio pastatas

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

23I1ž

14,00

4400-0332-5726

133.

Pastatas – Ūkio pastatas

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

24I1ž

126,00

4400-0332-5737

134.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

Kiemo aikštelė

 

4400-0081-3794

135.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav.

Kiemo statiniai

 

4400-1027-8890

136.

Pastatas – Mokykla

S. Daukanto g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

1C3p

3 887,78

2796-8001-5015

137.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

S. Daukanto g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

Kiemo aikštelė

 

2796-8001-5026

138.

Pastatas – Mokykla

Nemuno g. 33, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

1C3b

7 594,04

2798-5001-5012

139.

Pastatas – Ūkio pastatas

Nemuno g. 33, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2I1p

48

2798-5001-5030

140.

Pastatas – Ūkio pastatas

Nemuno g. 33, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

3I1p

19

2798-5001-5026

141.

Pastatas – Ūkio pastatas

Nemuno g. 33, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

6I1p

50

2798-5001-5083

142.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Nemuno g. 33, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

Kiemo aikštelė

 

2798-5001-5074

143.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Nemuno g. 33, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

Kiemo aikštelė

 

4400-1661-4507

144.

Pastatas – Dujų reguliavimo punktas

Studentų g. 71A, Kaunas

1H1p

8,76

1996-2057-0014

145.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Studentų g. 71A, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1996-2057-0025

146.

Pastatas – Dujų reguliavimo punktas

Vydūno al. 25C, Kaunas

1H1p

10,60

1996-4030-8014

147.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Vydūno al. 25C, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1996-4030-8025

148.

Negyvenamoji patalpa – Viešbutis

A. Mickevičiaus g. 39, Kaunas

2A4p

703,92

1995-6026-0013:0061

149.

Negyvenamoji patalpa – Mokslo įstaigos patalpos su gyvenamaisiais kambariais

Studentų g. 67, Kaunas

1A5p

4 255,99

1996-3009-0012:0002

150.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Studentų g. 67, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1996-3009-0023

151.

Pastatas – Bendrabutis

Studentų g. 69, Kaunas

1A5p

4 295,72

1996-6010-4010

152.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Studentų g. 69, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

4400-2031-3860

153.

Pastatas – Bendrabutis

Studentų g. 71, Kaunas

1A5p

4 286,76

1996-8008-4017

154.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Studentų g. 71, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1996-8008-4028

155.

Pastatas – Bendrabutis

Gričiupio g. 9, Kaunas

1A5p

5 511,33

1997-0010-8012

156.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Gričiupio g. 9, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

4400-0849-0591

157.

Pastatas – Bendrabutis

Gričiupio g. 13, Kaunas

1N12p

4 609,29

1998-0002-9018

158.

Pastatas – Bendrabutis

A. Purėno g. 18, Kaunas

1A5p

2 634,87

1997-6013-3017

159.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

A. Purėno g. 18, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1997-6013-3028

160.

Pastatas – Bendrabutis

A. Purėno g. 20, Kaunas

1A5p

2 630,38

1997-6013-4014

161.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

A. Purėno g. 20, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1997-6013-4025

162.

Butas / patalpa – Gyvenamosios patalpos

Pašilės g. 37, Kaunas

2N12p

4 563,77

1998-7005-4020:0002

163.

Butas / patalpa – Gyvenamosios patalpos

Pašilės g. 39 / A. Purėno g. 25, Kaunas

1N12p

4 556,51

1998-9012-2019:0002

164.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Pašilės g. 39 / A. Purėno g. 25, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

4400-1169-8805

165.

Butas / patalpa – Gyvenamosios patalpos

Vydūno al. 25, Kaunas

1A4p

4 579,57

1996-0050-5017:0002

166.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Vydūno al. 25, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1996-0050-5042

167.

Butas / patalpa – Gyvenamosios patalpos

Vydūno al. 25A, Kaunas

2A4p

4 015,92

1996-0050-6014:0002

168.

Pastatas – Bendrabutis

Vydūno al. 25B, Kaunas

3A5p

3 649,22

1996-2049-5010

169.

Pastatas – Bendrabutis

Klaipėdos g. 27, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2A4p

2 471,46

2796-2011-7010

170.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Klaipėdos g. 27, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

Kiemo aikštelė

 

2796-2011-7032

171.

Pastatas – Mokslinių tyrimų įstaiga

Tunelio g. 60, Kaunas

1B2p

2 211,14

1996-0005-7016

172.

Pastatas – Mokslinių tyrimų įstaiga

Tunelio g. 60, Kaunas

2B3p

2 068,61

1996-0005-7027

173.

Pastatas – Mokslinių tyrimų įstaiga

Tunelio g. 60, Kaunas

4B5b

2 299,85

1996-0005-7049

174.

Pastatas – Sandėlis

Tunelio g. 60, Kaunas

5F1p

151,20

1996-0005-7050

175.

Pastatas – Garso izoliacijos matavimų laboratorija

Tunelio g. 60, Kaunas

6C1p

49,87

1996-0005-7062

176.

Negyvenamoji patalpa – Laboratorijos patalpos nuo 1–1 iki 1–31, nuo 1–45 iki 1–56

Tunelio g. 60, Kaunas

3G1p

1 532,69

1996-0005-7038:0002

177.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Tunelio g. 60, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1996-0005-7070

178.

Pastatas – Įstaiga

Verkių g. 29, Kaunas

1B1mp

163,94

1997-3022-5019

179.

Pastatas – Įstaiga

Verkių g. 31, Kaunas

2B1mp

140,41

1997-3022-6016

180.

Pastatas – Ūkinis pastatas

Verkių g. 29, Kaunas

3I1p

42,00

1997-3022-5030

181.

Pastatas – Ūkinis pastatas

Verkių g. 29, Kaunas

4I1m

24,0

1997-3022-5040

182.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Verkių g. 29, Kaunas

Kiemo aikštelė

 

1997-3022-5051

183.

Pastatas – Poilsio pastatas

Preilos g. 5, Neringos m., Neringos m. sav.

1K1m

173,28

2393-0002-6018

184.

Pastatas – Ūkinis pastatas

Preilos g. 5, Neringos m. Neringos m. sav.

2H1ž

72,67

2393-0002-6020

185.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Preilos g. 5, Neringos m., Neringos m. sav.

Kiemo aikštelė

 

2393-0002-6030

186.

Negyvenamoji patalpa – Poilsio patalpos

Mėguvos g. 12A, Palangos m., Palangos m. sav.

1K3p

17,50

2598-7002-9010:0105

187.

Negyvenamoji patalpa – Pagalbinės patalpos

Mėguvos g. 12A, Palangos m., Palangos m. sav.

1K3p

878/ 128604 dalis

2598-7002-9010:0103

188.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Mokyklos g. 28, Palangos m., Palangos m. sav.

Asfalto aikštelė k1, betono plytelės k

1 750/ 352 300 dalis

2598-7002-9021

189.

Negyvenamoji patalpa – Poilsio patalpos

Mėguvos g. 12A, Palangos m., Palangos m. sav.

1K3p

18,20

2598-7002-9010:0058

190.

Negyvenamoji patalpa – Pagalbinės patalpos

Mėguvos g. 12A, Palangos m., Palangos m. sav.

1K3p

914/128 604 dalis

2598-7002-9010:0103

191.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Mokyklos g. 28, Palangos m., Palangos m. sav.

Kiemo aikštelė

1 820/ 352 300 dalis

2598-7002-9021

192.

Negyvenamoji patalpa – Poilsio patalpos

Mėguvos g. 12A, Palangos m., Palangos m. sav.

1K3p

24,15

2598-7002-9010:0059

193.

Negyvenamoji patalpa – Pagalbinės patalpos

Mėguvos g. 12A, Palangos m., Palangos m. sav.

1K3p

1 212/ 128 604 dalis

2598-7002-9010:0103

194.

Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai

Mokyklos g. 28, Palangos m., Palangos m. sav.

Kiemo aikštelė

2 415/ 352 300 dalis

2598-7002-9021

195.

Negyvenamosios patalpos – Gamybinės patalpos

Savanorių pr. 271, Kaunas

2P4b

983,07

4400-0633-4396:3452

196.

Negyvenamoji patalpa – Patalpos

Savanorių pr. 271, Kaunas

3P3b

109,24

4400-0712-6321:1422

197.

Negyvenamoji patalpa – Gamybinės patalpos

Savanorių pr. 271, Kaunas

3P3b

65,92

4400-0633-4330:3450

198.

Negyvenamoji patalpa – Administracinės patalpos

Taikos pr. 92, Kaunas

2B4b

1 180,23

1996-9024-7020:0002

199.

Negyvenamoji patalpa – Laboratorija

Taikos pr. 92, Kaunas

1B7b

5 102,80

1996-9024-7019:0002

200.

Negyvenamoji patalpa – Gamybinės patalpos

Taikos pr. 92, Kaunas

4G3b

1 067,19

1996-9024-7040:0002

201.

Negyvenamoji patalpa – Gamybinės patalpos

Taikos pr. 92, Kaunas

3G2b

701,78

1996-9024-7032:0002

202.

Pastatas – Sargo postas

Taikos pr. 92, Kaunas

6B1p

6,97

1996-9024-7073

203.

Pastatas – Transformatorinė

Taikos pr. 92, Kaunas

8H1p

74,96

1996-9024-7062

204.

Šilumos tiekimo linija – Šilumos tinklai

Taikos pr. 92, Kaunas

 

61,00 m

4400-1862-5288

205.

Vandentiekio linija – Vandentiekio tinklai

Taikos pr. 92, Kaunas

 

134,50 m

4400-1862-5300

206.

Nuotekų linija – Nuotekų šalinimo tinklai

Taikos pr. 92, Kaunas

 

574,00 m

4400-1862-5311

207.

Nuotekų linija – Lietaus nuotekų tinklai

Taikos pr. 92, Kaunas

 

435,00 m

4400-1862-5333

208.

Pastatas – Poilsio namelis

Budriškių k., Molėtų r. sav.

1K1ž

39,69

6298-3006-9018

209.

Pastatas – Poilsio namelis

Budriškių k., Molėtų r. sav.

5K1ž

39,03

6298-3006-9052

210.

Pastatas – Poilsio namelis

Budriškių k., Molėtų r. sav.

6K1ž

38,26

6298-3006-9063

211.

Negyvenamoji patalpa – Poilsio patalpos

Budriškių k., Molėtų r. sav.

2K1ž

19,49

6298-3006-9020:0001

 

_________________