VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽ STUDIJAS SUMOKėTOS KAINOS KOMPENSAVIMO NUOSTATų, DOKUMENTų FORMų IR PRAšYMO IšMOKėTI Už STUDIJAS SUMOKėTOS KAINOS KOMPENSACIJą formos PATVIRTINIMO

 

2010 m. lapkričio 30 d. Nr. V1-84

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1504 „Dėl Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6426) 2 punktu:

1. Tvirtinu Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatus (pridedama).

2. Tvirtinu Informacijos apie valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų ir valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių formą (pridedama).

3. Tvirtinu Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašo formą (pridedama).

4. Tvirtinu Prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją formą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                           Sigitas Renčys


 

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2010 m. lapkričio 30 d.

įsakymu Nr. V1-84

 

UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja informacijos apie atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių bei valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašo pateikimą, informavimą apie sprendimą dėl už studijas sumokėtos kainos kompensacijos skyrimo, prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimą ir kompensacijų išmokėjimą.

2. Reikalavimus asmenims, pretenduojantiems gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, bei už studijas sumokėtos kainos kompensacijos dydį nustato Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 (Žin., 2010, Nr. 125-6426) (toliau – Aprašas).

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140) bei Aprašu.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Mokslo ir studijų įstatyme bei Apraše vartojamas sąvokas.

 

II. INFORMACIJOS APIE ATITINKAMĄ STUDIJŲ LAIKOTARPĮ BAIGUSIŲ ASMENŲ SKAIČIŲ BEI VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMOSE VIETOSE ATITINKAMĄ STUDIJŲ LAIKOTARPĮ BAIGUSIŲ ASMENŲ, KURIEMS SIŪLOMA KOMPENSUOTI UŽ STUDIJAS SUMOKĖTĄ KAINĄ, SĄRAŠO PATEIKIMAS

 

5. Aukštosios mokyklos informaciją apie valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų ir valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių pagal studijų kryptis ir programas atitinkamo studijų laikotarpio pradžioje Fondui pateikia Aprašo 14 punkte nustatyta tvarka ir terminais. Šiame punkte nurodyta informacija teikiama per Fondo informacinę sistemą, skirtą už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimui, bei išsiunčiant pranešimą paštu arba elektroniniu paštu. Paštu arba elektroniniu paštu teikiama informacija turi būti pasirašyta aukštosios mokyklos. Elektroniniu paštu teikiama informacija turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, suformuotu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

6. Didžiausias galimas valstybės nefinansuojamose vietose studijas baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendras skaičius, didžiausias galimas šių asmenų skaičius kiekvienoje aukštojoje mokykloje ir konkrečiose tos aukštosios mokyklos studijų kryptyse nustatomas vadovaujantis Aprašo 10–15 punktais.

7. Aukštoji mokykla apie nustatytą didžiausią galimą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendrą skaičių, didžiausią galimą šių asmenų skaičių, nustatytą tai aukštajai mokyklai ir konkrečiai tos aukštosios mokyklos studijų krypčiai, informuojama paskelbiant šiuos duomenis Fondo informacinėje sistemoje, skirtoje už studijas sumokėtos kainos administravimui, bei išsiunčiant pranešimą paštu arba elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu siunčiamas pranešimas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, suformuotu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Laikoma, kad aukštoji mokykla gavo šiame punkte nurodytą informaciją nuo duomenų paskelbimo Fondo informacinėje sistemoje dienos.

8. Konkrečios aukštosios mokyklos valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą sudaro aukštoji mokykla pagal Fondo direktoriaus patvirtintą formą, savo nustatyta tvarka ir vadovaudamasi Aprašo nuostatomis. Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąraše asmenys, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, išdėstomi pagal studijų kryptis, o kiekvienoje studijų kryptyje – pagal studijų rezultatus, pirmiausiai nurodant asmenis, kurių studijų rezultatai geriausi. Aprašo 16 punkte nustatytais terminais šis sąrašas pateikiamas Fondui paštu ir (arba) elektroniniu paštu. Tik elektroniniu paštu teikiamas sąrašas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, suformuotu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

9. Į aukštosios mokyklos pateiktą Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą įrašytų asmenų skaičius negali viršyti didžiausio galimo valstybės nefinansuojamose vietose studijas baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičiaus, nustatyto tai aukštajai mokyklai.

10. Į aukštosios mokyklos pateiktą Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą įrašytų asmenų skaičius kiekvienoje studijų kryptyje negali viršyti didžiausio galimo valstybės nefinansuojamose vietose studijas baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičiaus, nustatyto konkrečiai tos aukštosios mokyklos studijų krypčiai.

11. Tais atvejais, kai į aukštosios mokyklos pateiktą Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą įrašytų asmenų bendras skaičius ar asmenų skaičius tos aukštosios mokyklos studijų kryptyje viršija didžiausią galimą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičių, nustatytą tai aukštajai mokyklai ir (arba) konkrečiai tos aukštosios mokyklos studijų krypčiai, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas Fondas apie tai informuoja aukštąją mokyklą išsiųsdamas pranešimą paštu ir faksu. Laikoma, kad aukštoji mokykla gavo šiame punkte nurodytą pranešimą nuo pranešimo faksu gavimo dienos, o tais atvejais, kai paprastu paštu išsiųstas pranešimas aukštojoje mokykloje gaunamas anksčiau nei pranešimas faksu – nuo pranešimo paštu gavimo dienos.

12. Ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Nuostatų 11 punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos aukštoji mokykla pateikia Fondui patikslintą Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą. Patikslintas sąrašas teikiamas Nuostatų 8 punkte nustatyta tvarka.

 

III. INFORMAVIMAS APIE SPRENDIMĄ DĖL UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSACIJOS SKYRIMO

 

13. Sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją Fondo valdyba priima Aprašo 21–23 punktuose nustatyta tvarka ir terminais, patvirtindama Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą.

14. Asmuo apie tai, ar jam buvo skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, informuojamas Aprašo 24 punkte nurodytais terminais išsiunčiant pranešimą aukštosios mokyklos pateiktame Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąraše nurodytu asmens elektroninio pašto adresu.

15. Jeigu valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių neįrašytas į aukštosios mokyklos Fondui pateiktą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, toks asmuo, norintis gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, gali kreiptis į Fondą, pateikdamas prašymą, kuriame nurodo aplinkybes, dėl kurių jis nebuvo įtrauktas į šiame punkte nurodytą sąrašą, šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus bei tinkamai užpildytą prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

16. Jeigu aukštoji mokykla Fondui nurodo, kad asmuo dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių nebuvo įrašytas į aukštosios mokyklos Fondui pateiktą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, aukštoji mokykla pateikia Fondui Aprašo 17 punkte nurodytą informaciją. Gavęs šiame punkte nurodytą informaciją, Fondas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoja asmenį, išsiųsdamas pranešimą aukštosios mokyklos nurodytu asmens elektroninio pašto adresu. Pranešime nurodoma kreipimosi į Fondą dėl už studijas sumokėtos kainos kompensacijos skyrimo tvarka.

 

IV. PRAŠYMŲ IŠMOKĖTI UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSACIJĄ PATEIKIMAS IR KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMAS

 

17. Kompensacijos gavėjas privalo Fondo tinklalapyje užpildyti ir pateikti Fondui nustatytos formos prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, prašymo sudėtinė dalis yra už studijas sumokėtos kainos kompensacijos išmokėjimo sąlygos. Pildydamas šiame punkte nurodytą prašymą, asmuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Aprašo ir Nuostatų reikalavimais, ir patvirtina, jog visi prašyme jo pateikti duomenys yra teisingi.

18. Prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo terminą nustato Aprašo 25 punktas.

19. Asmuo, kuriam skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija (toliau – Kompensacijos gavėjas), apie prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo terminą informuojamas išsiunčiant pranešimą aukštosios mokyklos pateiktame Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąraše nurodytu asmens elektroninio pašto adresu. Šiame punkte nurodytas pranešimas nesiunčiamas asmenims, kuriems už studijas sumokėtos kainos kompensacija skirta vadovaujantis Aprašo 22 punktu.

20. Pildančio ir pateikiančio Fondui prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją jos gavėjo asmens tapatybė nustatoma naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos tapatybės nustatymo paslauga, išskyrus Aprašo 22 ir 26 punktuose numatytus atvejus.

21. Kai pildančio ir pateikiančio Fondui prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją jos gavėjo asmens tapatybės negalima patvirtinti šių nuostatų 20 punkte nustatyta tvarka, taip pat Aprašo 22 ir 26 punktuose numatytais atvejais, kompensacijos gavėjas, norintis, kad jam būtų išmokėta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, privalo atvykti į Fondą ir pateikti:

21.1. tinkamai užpildytą prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją;

21.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

22. Prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją Fondui pateikia kompensacijos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo. Kai prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją Fondui teikia įgaliotas asmuo, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

23. Jeigu kompensacijos gavėjas iki prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo termino pabaigos datos neužpildo prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją ar jį užpildo netinkamai, nepateikia Fondui tinkamai užpildyto prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją šių nuostatų 20 ar 21 punktuose nustatyta tvarka ar šių nuostatų 21 punkte nurodytu atveju nepateikia Fondui asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, už studijas sumokėtos kainos kompensacija jos gavėjui neišmokama, išskyrus Aprašo 26 punkte nurodytą atvejį. Visais atvejais, kai iš prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją duomenų negalima nustatyti studento asmens tapatybės ar neteisingai nurodytas sąskaitos, į kurią išmokama už studijas sumokėtos kainos kompensacija, numeris, yra laikoma, kad prašymas išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją užpildytas netinkamai.

24. Apie tai, kad asmuo nepateikė ar netinkamai pateikė prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, Fondas šį asmenį informuoja išsiunčiant pranešimą aukštosios mokyklos pateiktame Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąraše nurodytu asmens elektroninio pašto adresu.

25. Asmuo, pateikęs prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, gali bet kuriuo metu iki kompensacijos išmokėjimo šį prašymą atsiimti, apie tai raštu informuodamas Fondą.

26. Asmuo, pateikęs prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, iki prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo termino pabaigos gali tikslinti prašyme nurodytą informaciją, pakartotinai pateikdamas prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją Nuostatų 21 punkte nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai asmuo pateikia daugiau nei vieną prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, galioja vėliausiai pateiktas prašymas.

27. Už studijas sumokėtos kainos kompensacija išmokama Aprašo 28 punkte nustatytais terminais į kompensacijos gavėjo vardu atidarytą sąskaitą, nurodytą prašyme išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Tais atvejais, kai prašyme išmokėti už studijas sumokėtos kainą kompensaciją nurodyta ne kompensacijos gavėjo vardu atidaryta sąskaita, kompensacija į šią sąskaitą neišmokama.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Nuostatų 14, 16, 19, 24 punktuose nustatytais atvejais, nesant galimybės informuoti asmenį elektroniniu paštu, Fondas turi teisę informuoti asmenį ir kitais būdais.

_________________


 

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2010 m. lapkričio 30 d.

įsakymu Nr. V1-84

 

Informacijos apie valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų ir valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių forma

 

(Įstaigos pavadinimas)

 

(pildymo data)

 

Eil. Nr.

Studijų kryptis

Studijų programa

Valstybės finansuojamose vietose baigę asmenys

Valstybės nefinansuojamose vietose baigę asmenys

Pavadinimas

Kodas

Asmenų skaičius

Iš viso kryptyje

Asmenų skaičius

Iš viso kryptyje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Įstaigos įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)                                         (Parašas)               

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V1-84

 

Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašo forma

 

(Aukštosios mokyklos pavadinimas)

 

(pildymo data)

 

Eil. Nr.

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Studijų padalinys

Studijų kryptis

Studijų programos valstybinis kodas

Studijų programos pavadinimas

El. pašto adresas

Telefonas (su kodu +370)

Atitinkamo studijų laikotarpio pradžios data YYYY-MM-DD *

Atitinkamo studijų laikotarpio pabaigos data YYYY-MM-DD **

Per atitinkamą studijų laikotarpį už studijas sumokėta studijų kaina (už kiekvieną semestrą)

Kita informacija

Semestras ***

Kaina

Semestras ***

Kaina

Semestras ***

Kaina

Semestras ***

Kaina

Semestras ***

Kaina

Semestras ***

Kaina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtiname, kad šis sąrašas sudarytas laikantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 (toliau – Aprašas), nuostatų, taip pat kad šiame sąraše nurodyti asmenys atitinka Aprašo 4 punkte nustatytus kriterijus.

 

Aukštosios mokyklos įgaliotas asmuo

 

(Pareigos)              A. V.                   (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

 

*Nuolatinių studijų atveju asmenims, baigusiems pirmus dvejus studijų metus, nurodoma pirmųjų studijų metų pradžios data, o baigusiems antrąją pusę studijų programos – trečiųjų studijų metų pradžios data. Ištęstinių studijų atveju asmenims, baigusiems pirmąją pusę studijų programos, nurodoma pirmųjų studijų metų pradžios data, o baigusiems antrąją pusę studijų programos – antrosios pusės studijų programos pradžios data.

** Nuolatinių studijų atveju asmenims, baigusiems pirmus dvejus studijų metus, nurodoma pirmųjų dvejų studijų metų pabaigos data, o baigusiems antrąją pusę studijų programos – pirmos pakopos ar vientisųjų studijų baigimo data. Ištęstinių studijų atveju asmenims, baigusiems pirmąją pusę studijų programos, nurodoma pirmosios pusės studijų programos baigimo data, o baigusiems antrąją pusę studijų programos – pirmos pakopos ar vientisųjų studijų baigimo data.

*** Nurodomas atitinkamo studijų laikotarpio semestras, pvz., 2009 metų rudens semestras.

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2010 m. lapkričio 30 d.

įsakymu Nr. V1-84

 

VALSTYBINIS STUDIJŲ FONDAS

 

PRAŠYMAS IŠMOKĖTI UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSACIJĄ

201_ m. ______________ mėn. ___ d.

 

1. Asmens, kuris kreipiasi dėl už studijas sumokėtos kainos kompensacijos išmokėjimo, duomenys:

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei asmens kodo nėra: gimimo metai, mėnuo, diena

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytis

V

 

M

 

 

 

2. Kontaktiniai duomenys:

Gyvenamoji vieta:

Miestas (rajonas)

 

Adresas (gatvė, namo ir buto Nr. )

 

Pašto indeksas

 

 

Telefonai (su kodu)

Fiksuotas

Mobilus

 

 

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

3. Banko duomenys:

Sąskaitos numeris

L

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banko pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Duomenys apie studijas:

Mokslo ir studijų institucija

 

Studijų kryptis

 

Studijų programa

 

Studijų pakopa

 

 

Prašau išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją į aukščiau nurodytą mano vardu atidarytą sąskaitą banke.

Su Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504, Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatais, patvirtintais Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V1-84, Už studijas sumokėtos kainos kompensacijos išmokėjimo sąlygomis susipažinau ir patvirtinu, kad nėra aplinkybių, dėl kurių neturiu teisės į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją. Patvirtinu, kad visi prašyme pateikti duomenys yra teisingi.

 

Vardas, pavardė

 

parašas

 

data

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

Aš, .................................................................., gimimo data .................., sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi Valstybiniame studijų fonde (kodas 191722967, buveinės adresas – A. Goštauto g. 12-407, Vilnius) už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tikslu.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų perduodami tretiesiems asmenims už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimo tikslu. Valstybinis studijų fondas turi teisę tikrinti/rinkti/gauti mano asmens duomenis iš mokslo ir studijų institucijos, kurioje aš studijuoju, Švietimo informacinių technologijų centro, kitų valstybės institucijų ir įstaigų ir kitų duomenų šaltinių (fizinių ir juridinių asmenų, viešų informacijos šaltinių) už studijas sumokėtos kainos kompensavimo administravimo tikslu.

Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę susipažinti su savo duomenimis, kurie tvarkomi Valstybiniame studijų fonde, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus mano asmens duomenis bei nesutikti (teisiškai pagrįstai), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

 

Vardas, pavardė

 

parašas

 

data

 

 

UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSACIJOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS

 

1. Už studijas sumokėtos kainos kompensacija (toliau – kompensacija) yra skiriama ir išmokama vadovaujantis Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 (toliau – Aprašas), bei Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatais, patvirtintais Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V1-84 (toliau – Nuostatai).

2. Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą turi valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo, kuris, aukštajai mokyklai sudarant valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą, neturi akademinių skolų, jeigu jo studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis už atitinkamos aukštosios mokyklos, atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį, išskyrus šių už studijas sumokėtos kainos kompensacijos išmokėjimo sąlygų (toliau – šios sąlygos) 3 punkte nurodytus asmenis.

3. Teisės į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją neturi:

3.1. asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus;

3.2. asmenys, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau tos pačios pakopos laipsnį suteikiančias studijų programas arba pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);

3.3. užsieniečiai, išskyrus išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikus, vaikaičius, provaikaičius, taip pat Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar kiti teisės aktai nenustato kitaip;

3.4. kiti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys.

4. Jeigu už studijas sumokėta metinė studijų kaina didesnė už norminę studijų kainą, valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusiam asmeniui kompensuojama metinės studijų kainos dalis, lygi norminei studijų kainai. Jeigu už studijas sumokėta metinė studijų kaina ne didesnė už norminę studijų kainą, valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusiam asmeniui kompensuojama už studijas sumokėta studijų kaina.

5. Einamaisiais kalendoriniais metais už studijas sumokėta kaina kompensuojama valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusiems asmenims:

5.1. kurie atitinkamą studijų laikotarpį baigė nuo praėjusių metų spalio 16 d. iki einamųjų metų spalio 15 dienos;

5.2. kuriems Aprašo 22 punkte nurodytais atvejais einamaisiais kalendoriniais metais skiriama už studijas sumokėtos kainos kompensacija.

6. Valstybės nefinansuojamose studijų vietose geriausiai pirmuosius dvejus (ištęstinių studijų atveju – pusę studijų programos) ir likusius studijų metus baigusių asmenų eilės pagal studijų kryptis sudaromos aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

7. Sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją priima Fondo valdyba patvirtindama Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą.

8. Į Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems kompensuojama už studijas sumokėta kaina, sąrašą įrašytas asmuo (toliau – Kompensacijos gavėjas), norintis, kad jam būtų išmokėta kompensacija, per 15 darbo dienų nuo šių sąlygų 7 punkte nurodyto sprendimo priėmimo Valstybiniam studijų fondui (toliau – Fondas) privalo pateikti Fondo tinklalapyje užpildytą nustatytos formos prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją (toliau – Prašymas) pagal Fondo direktoriaus patvirtintą formą, kurios sudedamoji dalis yra šios sąlygos.

9. Pildančio ir pateikiančio Fondui prašymą kompensacijos gavėjo asmens tapatybė nustatoma naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos tapatybės nustatymo paslauga, išskyrus Aprašo 22* ir 26** punktuose numatytus atvejus.

10. Kai pildančio ir pateikiančio Fondui prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją kompensacijos gavėjo asmens tapatybės negalima patvirtinti šių sąlygų 9 punkte nustatyta tvarka, taip pat Aprašo 22 ir 26 punktuose numatytais atvejais, kompensacijos gavėjas, norintis, kad jam būtų išmokėta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, privalo atvykti į Fondą ir pateikti tinkamai užpildytą prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

11. Prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją Fondui pateikia kompensacijos gavėjas ar jo įgaliotas asmuo. Kai prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją Fondui teikia įgaliotas asmuo, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

12. Jeigu kompensacijos gavėjas iki prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo termino pabaigos datos neužpildo prašymo ar jį užpildo netinkamai, nepateikia Fondui tinkamai užpildyto prašymo šių sąlygų 9 ar 10 punktuose nustatyta tvarka ar šių sąlygų 10 punkte nurodytu atveju nepateikia Fondui asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, laikoma, kad toks asmuo atsisakė už studijas sumokėtos kainos kompensacijos ir už studijas sumokėtos kainos kompensacija kompensacijos gavėjui neišmokama, išskyrus Aprašo 26 punkte nurodytą atvejį. Visais atvejais, kai iš prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją duomenų negalima nustatyti studento asmens tapatybės ar neteisingai nurodytas sąskaitos, į kurią išmokama už studijas sumokėtos kainos kompensacija, numeris, laikoma, kad prašymas išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją užpildytas netinkamai.

13. Apie tai, kad asmuo nepateikė ar netinkamai pateikė prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, Fondas šį asmenį informuoja išsiunčiant pranešimą aukštosios mokyklos pateiktame Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąraše nurodytu asmens elektroninio pašto adresu.

14. Asmuo, pateikęs prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, gali bet kuriuo metu iki kompensacijos išmokėjimo šį prašymą atsiimti, apie tai raštu informuodamas Fondą.

15. Asmuo, pateikęs prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, iki prašymų išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo terminio pabaigos gali tikslinti prašyme nurodytą informaciją, pakartotinai pateikdamas prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją Nuostatų 21 punkte nustatyta tvarka. Tais atvejais, kai asmuo pateikia daugiau nei vieną prašymą išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, galioja vėliausiai pateiktas prašymas.

16. Visa už studijas sumokėtos kainos kompensacija pervedama iš karto į kompensacijos gavėjo vardu atidarytą sąskaitą, nurodytą prašyme, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją pateikimo termino pabaigos, o Aprašo 22 ir 26 punktuose nurodytais atvejais – ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Aprašo 22 ir 26 punktuose nurodytų sprendimų priėmimo. Tais atvejais, kai prašyme išmokėti už studijas sumokėtos kainą kompensaciją nurodyta ne kompensacijos gavėjo vardu atidaryta sąskaita, kompensacija į šią sąskaitą neišmokama.

 

_________________