LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO Nr. V-425 „DĖL VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 26 d. Nr. V-1022

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. 1V-15 „Dėl ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų nuostatų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 10-400; 2010, Nr. 100-5186):

1. P a k e i č i u Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-425 „Dėl Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.71-3252; 2005, Nr. 43-1384), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui atlikti veiksmus, susijusius su nuostatų pakeitimo teisine registracija Juridinių asmenų registre.

2.2. Įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d.

įsakymu Nr. V-425

(Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2010 m. lapkričio 26 d.

įsakymo Nr. V-1022 redakcija)

 

VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –VTPT) yra Lietuvos Respublikos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis yra teisės aktų nustatyta tvarka atlikti teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes, teikti specialisto išvadas pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis.

2. VTPT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-6999), Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995), Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 37-1341), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 36-1340), Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu (Žin., 1985, Nr. 1-1), Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566), Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu (Žin., 2002, Nr. 112-4969) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

3. VTPT vykdo teisės aktų nustatytas funkcijas ir yra išlaikoma iš valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų, gali būti finansuojama ir iš kitų įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių.

4. VTPT savininkė yra valstybė. VTPT savininko teises ir pareigas įgyvendina Sveikatos apsaugos ministerija.

5. VTPT yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotame banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir įstaigos pavadinimu.

6. VTPT vieši pranešimai ar kita informacija skelbiama tarnybos interneto tinklalapyje (www.vtpt.lt). Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. VTPT nuostatai keičiami ar papildomi teisės aktų nustatyta tvarka.

8. VTPT buveinės adresas: A. Kojelavičiaus g. 121, LT-11106, Vilnius, Lietuvos Respublika.

 

II. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KOMPETENCIJA ĮGYVENDINANT VTPT SAVININKO TEISES IR PAREIGAS

 

9. Sveikatos apsaugos ministerija:

9.1. tvirtina, keičia ir papildo VTPT nuostatus;

9.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia VTPT direktorių, nustato jo darbo užmokestį;

9.3. priima sprendimą dėl VTPT buveinės pakeitimo;

9.4. priima sprendimą dėl VTPT reorganizavimo ar likvidavimo;

9.5. priima sprendimą dėl VTPT filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

9.6 skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

9.7 nustato VTPT privalomas veiklos užduotis ir jų finansavimo bei įgyvendinimo tvarką;

9.8. tvirtina VTPT atliekamų teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių kainas;

9.9. tvirtina VTPT lėšų sąmatas;

9.10. skiria valstybės biudžeto lėšas VTPT išlaikyti, sąmatose, Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintuose strateginiuose veiklos planuose, programose numatytoms priemonėms finansuoti;

9.11. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 (Žin., 1998, Nr. 67-1961; 2010, Nr. 123-6280), ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

10. Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimai įforminami raštu.

 

III. VTPT VEIKLOS TIKSLAi IR FUNKCIJOS

 

11. VTPT veiklos tikslai:

11.1. atlikti teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes;

11.2. teikti specialisto išvadas pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis.

12. VTPT, įgyvendindama šiuos tikslus, atlieka šias funkcijas:

12.1. atlieka teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizes baudžiamajame, civiliniame ir administraciniame procese;

12.2. teikia specialisto išvadas pagal prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnų užduotis;

12.3. esant būtinosios psichiatrinės pagalbos indikacijų, ekspertizės atlikimo metu tiriamajam skiria gydymą, o esant kitų sveikatos būklės sutrikimų, siunčia juos į asmens sveikatos priežiūros įstaigas;

12.4. atlieka teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos srities mokslinius tyrimus, rengia ir aprobuoja ekspertinio tyrimo metodikas, dalyvauja rengiant mokslines programas;

12.5. rengia teismo psichiatrus ekspertus ir teismo psichologus ekspertus, suteikia jiems teismo psichiatrų ekspertų, teismo psichologų ekspertų kvalifikaciją;

12.6. pagal sutartis su mokymo įstaigomis dalyvauja rengiant studentus, rezidentus ir specialistus;

12.7. organizuoja teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos specialistų kvalifikacijos kėlimo seminarus, kursus, mokslines konferencijas;

12.8. koordinuoja teismo psichiatrijos ekspertinių padalinių darbą, kontroliuoja, ar ekspertizės atliekamos laiku ir kokybiškai;

12.9. teikia metodinę pagalbą teismams, prokuratūrai ir ikiteisminio tyrimo įstaigoms;

12.10. esant galimybei, atlieka tyrimus kitų juridinių ir fizinių asmenų prašymu. Šiais atvejais juridiniai ir fiziniai asmenys už atliktus tyrimus apmoka VTPT sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

12.11. taiko naujus mokslo ir technikos laimėjimus ekspertinėje praktikoje;

12.12. rengia teisės aktų, susijusių su teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertize, techninių priemonių ir specialių žinių panaudojimu, projektus;

12.13. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių teismo ekspertizės įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, mokslo institucijomis;

12.14. kaupia ir tvarko ekspertizėms bei tyrimams, mokslo tiriamajai ir metodinei veiklai reikalingus informacinius duomenis;

12.15. pagal kompetenciją priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;

12.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas.

13. VTPT, teisės aktuose nustatyta tvarka licencijuojamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, privalo turėti licenciją.

 

IV. VTPT TEISĖS

 

14. VTPT, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama jai nustatytas funkcijas, turi teisę:

14.1. užsiimti nuostatų nustatyta veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

14.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka valdyti ir naudoti patikėjimo teisėmis perduotą turtą, disponuoti šiuo turtu;

14.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka valdyti ir naudoti panaudos teise perduotą turtą;

14.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka gauti paramą VTPT funkcijoms atlikti;

14.5. naudoti VTPT teisėtus finansinius išteklius nuostatuose numatytiems veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

14.6. sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis;

14.7. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją VTPT kompetencijai priskirtais klausimais;

14.8. teikti siūlymus dėl VTPT nuostatų keitimo ar papildymo;

14.9. suderinus su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija, steigti padalinius ir nutraukti jų veiklą;

14.10. nepažeisdama teisės aktų reikalavimų naudotis teismo ekspertų darbo rezultatais;

14.11. teisės aktų nustatyta tvarka gauti pajamų iš kitų šaltinių.

 

V. VTPT VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

15. VTPT veikia pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą metinį veiklos planą.

16. VTPT vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešojo konkurso būdu Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo nustatyta tvarka priima ir iš jų atleidžia sveikatos apsaugos ministras. Viešąjį konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

17. VTPT direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.

18. VTPT direktorius:

18.1. organizuoja VTPT darbą, kad būtų įgyvendinami VTPT tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

18.2. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir VTPT nuostatų;

18.3. nustatyta tvarka priima į darbą, skiria į pareigas ir atleidžia VTPT darbuotojus;

18.4. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato VTPT darbuotojų darbo užmokesčio dydį;

18.5. pagal kompetenciją skiria VTPT darbuotojams drausmines nuobaudas, skatina juos bei skiria pašalpas;

18.6. nustatyta tvarka užtikrina VTPT darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą;

18.7. rūpinasi VTPT darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu;

18.8. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kitus įsakymais patvirtintus vidaus dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

18.9. VTPT vardu pasirašo sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioja sudaryti sutartis kitą VTPT darbuotoją;

18.10. atstovauja VTPT teisme, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;

18.11. suderinęs su Sveikatos apsaugos ministerija, tvirtina VTPT struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;

18.12. tvirtina VTPT darbo tvarkos taisykles, darbuotojų (išskyrus savo) pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

18.13. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

18.14. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą VTPT vidaus kontrolę;

18.15. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro kvalifikacijos komisiją teismo eksperto kvalifikacijai suteikti, teismo eksperto kvalifikacijai patikrinti ir išduoto teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo terminui pratęsti, sustabdyti ar pažymėjimą pripažinti negaliojančiu;

18.16. atlieka kitas savo pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

VI. VTPT VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

19. VTPT buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. VTPT skirtos biudžeto ir kitos gaunamos lėšos naudojamos Vyriausybės nustatyta tvarka.

20. Už finansinę veiklą VTPT atsiskaito Sveikatos apsaugos ministerijai.

21. VTPT valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

22. VTPT vidaus kontrolė ir vidaus auditas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5540; 2010, Nr. 41-1932) ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. VTPT reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________