LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL MĖGĖJŲ MENO PLĖTROS KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. lapkričio 22 d. Nr. ĮV-602

Vilnius

 

Vykdydamas Mėgėjų meno plėtros 2010–2016 metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-360 (Žin., 2010, Nr. 79-4084), įgyvendinimo priemonių plano 2.1.1 punktą:

1. Tvirtinu Mėgėjų meno plėtros koordinavimo tarybos nuostatus (pridedama).

2. Pavedu Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriui per mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo patvirtinti tarybos personalinę sudėtį.

 

 

Kultūros ministras                                                                     Arūnas Gelūnas

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2010 m. lapkričio 22 d.

įsakymu Nr. ĮV-602

 

MĖGĖJŲ MENO PLĖTROS KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mėgėjų meno plėtros koordinavimo tarybos nuostatai reglamentuoja šios tarybos uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, sudėtį ir darbo organizavimą.

2. Mėgėjų meno plėtros koordinavimo taryba (toliau vadinama – Taryba) yra kolegiali patariamojo balso teisę turinti institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, sprendžiant mėgėjų meno plėtros strategijos įgyvendinimo klausimus.

3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymu (Žin., 2007, Nr. 128-5212), Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 120-4435), Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 82-2414), Nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 85 (Žin., 2010, Nr. 12-566), kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Tarybos sprendimai yra rekomenduojamojo pobūdžio. Tarybos nariams už darbą taryboje nemokama.

 

II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Tarybos uždaviniai:

5.1. analizuoti mėgėjų meno plėtros problemas;

5.2. teikti pasiūlymus kultūros ministrui, savivaldybėms, nevyriausybinėms organizacijoms dėl mėgėjų meno plėtros strategijos įgyvendinimo.

6. Vykdydama savo uždavinius, Taryba atlieka šias funkcijas:

6.1. analizuoja mėgėjų meninę veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

6.2. stebi mėgėjų meno plėtros procesus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

6.3. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjų meninę veiklą, projektus;

6.4. svarsto kitus klausimus, dėl kurių į Tarybą kreipiasi kultūros ministras.

 

III. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

7. Taryba turi teisę:

7.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Kultūros ministerijos bei kultūros ir meno institucijų bei įstaigų, kurių savininko ar atitinkamai dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Kultūros ministerija, informaciją ir dokumentus, kurių reikia Tarybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti ar kvalifikuotoms išvadoms parengti;

7.2. kviesti į posėdžius Kultūros ministerijos ir kitus specialistus, galinčius pateikti išvadas bei pasiūlymus dėl svarstomų klausimų;

7.3. palaikyti ir plėtoti ryšius su Lietuvos ir užsienio nevyriausybinėmis organizacijomis.

8. Taryba kasmet teikia kultūros ministrui veiklos ataskaitą.

 

IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Tarybą sudaro 15 narių, iš kurių 4 narius deleguoja kultūros ministras, 3 – Lietuvos liaudies kultūros centras, po vieną – asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, Lietuvos kultūros centrų asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Lietuvos chorų sąjunga, Lietuvos mėgėjų teatrų sąjunga, Lietuvos varinių pučiamųjų instrumentų asociacija, Kultūros centrų taryba.

10. Tarybos personalinę sudėtį ketverių metų laikotarpiui tvirtina Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius.

11. Tarybos sudėtis po kiekvienos kadencijos atnaujinama ne mažiau kaip trečdaliu. Tas pats asmuo Tarybos nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės. Tarybos narys nepasibaigus kadencijai turi teisę atsistatydinti arba jį gali atšaukti paskyrusi institucija. Tokiu atveju skiriamas naujas Tarybos narys.

12. Taryba iš savo narių paprastąja balsų dauguma kadencijos laikotarpiui renka Tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

13. Tarybos pirmininkas:

13.1. planuoja ir organizuoja Tarybos veiklą, atsako už veiklos rezultatus;

13.2. šaukia Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, sudaro Tarybos posėdžių darbotvarkę;

13.3. pasirašo Tarybos posėdžių protokolus ir kitus su Tarybos veikla susijusius dokumentus;

13.4. atstovauja Tarybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose ar įgalioja jai atstovauti kitus Tarybos narius.

14. Tarybos pirmininko nesant, jo funkcijas atlieka Tarybos pirmininko pavaduotojas.

15. Tarybos darbą techniškai aptarnauja Lietuvos liaudies kultūros centras. Tarybos posėdžiams rengti, dokumentacijai tvarkyti ir posėdžiams protokoluoti skiriamas sekretorius, kuris nėra Tarybos narys.

16. Tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Posėdžio darbotvarkėje numatytų klausimų medžiaga Tarybos nariams pateikiama prieš 3 darbo dienas iki posėdžio.

17. Tarybos posėdžiai teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių. Negalintis dalyvauti posėdyje Tarybos narys iki posėdžio pradžios gali pateikti nuomonę raštu posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais.

18. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Neeiliniai posėdžiai šaukiami Tarybos pirmininko, kultūros ministro iniciatyva arba pusės Tarybos narių iniciatyva.

19. Tarybos posėdžiai atviri. Posėdyje savo nuomonę turi teisę pareikšti visi posėdžio dalyviai. Reikalui esant, Taryba gali rengti išvažiuojamuosius posėdžius.

20. Taryba priima sprendimus atviru balsavimu. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma, įskaitant balsą Tarybos nario, kurio nuomonė pareikšta raštu. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. Jeigu komisijos narys nesutinka su sprendimu ir balsuoja prieš, jo atskira nuomonė jo prašymu įrašoma protokole.

21. Tarybos sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Prie protokolo pridedama Tarybos nario, negalėjusio dalyvauti posėdyje, raštu pareikšta nuomonė.

 

_________________