PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APSKRIČIŲ PRIEŠGAISRINIŲ GELBĖJIMO VALDYBŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. lapkričio 18 d. Nr. 1-323

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 (Žin., 2010, Nr. 69-3443), 8 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų civilinės saugos mokymo programas:

1.1.1. Savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų narių įvadinio civilinės saugos mokymo programą;

1.1.2. Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių ir kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programą;

1.1.3. Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programą;

1.1.4. Gamybinės paskirties ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programą;

1.1.5. Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą, įvadinio civilinės saugos mokymo programą;

1.1.6. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programą;

1.1.7. Civilinės saugos pratybų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programą;

1.1.8. Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programą;

1.1.9. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklos organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programą;

1.2. Civilinės saugos mokymo kurso baigimo pažymėjimo formą.

2. Nustatau, kad:

2.1. kiekvienam civilinės saugos mokymo (toliau – mokymas) kursui turi būti parengtas atskiras tvarkaraštis;

2.2. mokymo kursų klausytojams, išklausiusiems ne mažiau kaip 80 procentų mokymo programos kurso, išduodami mokymo kursų baigimo pažymėjimai, kuriuos pasirašo apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas arba jo įgaliotas asmuo. Išduoti pažymėjimai registruojami pažymėjimų apskaitos žurnale.

3. Pripažįstu netekusiais galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2007 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1-294 „Dėl Civilinės saugos mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo ir civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 107-4394) 1.1, 1.3, 2 ir 4 punktus.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                Remigijus Baniulis


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. 1-323

 

Savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų narių ĮVADINIO civilinės saugos mokymo programa

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Programos tikslas – mokyti savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų narius civilinės saugos sistemos organizavimo pagrindų, supažindinti su regionui būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis, mokyti organizuoti ir koordinuoti ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbus.

Programa skirta savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariams, pirmą kartą dalyvaujantiems civilinės saugos mokymo kursuose.

Mokymo kurso trukmė – 8 valandos.

 

II. MOKYMO TURINYS

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Valandų skaičius

iš viso

teoriniam mokymui

praktiniam darbui

1.

Civilinės saugos sistema, jos valdymo ir veikimo principai, teisiniai ir organizaciniai pagrindai. Gyventojų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje. Savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų funkcijos įgyvendinant civilinės saugos sistemos uždavinius ir šių uždavinių įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai.

1

1

 

2.

Ekstremaliojo įvykio, ekstremaliosios situacijos sąvokos. Gamtinio, ekologinio, techninio, socialinio pobūdžio ekstremaliosios situacijos. Veiksmai gresiant ekstremaliosioms situacijoms ir joms susidarius.

2

2

 

3.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo principai. Civilinės saugos sistemos pajėgos, jų veiklos sritys. Civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo tvarka. Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarka.

1

1

 

4.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro veiklos organizavimas. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro funkcijos. Informacijos ir išteklių valdymas.

2

1

1

5.

Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai.

1

1

 

6.

Gyventojų apsaugos organizavimas: evakavimas(is), gyventojų evakavimas, kolektyvinės apsaugos statiniai, slėptuvės.

1

1

 

Bendra suma:

8

7

1

_________________


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. 1-323

 

Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių IR KURIŲ VADOVAI TURI ORGANIZUOTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANŲ RENGIMĄ, vadovų arba jų įgaliotų asmenų ĮVADINIO civilinės saugos mokymo programa

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Programos tikslas – mokyti ūkio subjektų ir kitų įstaigų, atitinkančių kriterijus ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-134 (Žin., 2010, Nr. 46-2236), vadovus arba jų įgaliotus asmenis civilinės saugos organizavimo įstaigose pagrindų, supažindinti su civilinės saugos organizavimo Lietuvoje principais, regionui būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis, mokyti organizuoti darbuotojų ir besimokančiųjų apsaugą ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Programa skirta:

ūkio subjektų ir įstaigų, teikiančių formaliojo mokymo paslaugas, vadovams arba jų įgaliotiems asmenims, pirmą kartą dalyvaujantiems civilinės saugos mokymo kursuose;

ūkio subjektų ir įstaigų, kurie pagal vykdomos veiklos pobūdį yra skirti visuomenės poreikiams ir kuriuose vienu metu būna daugiau nei 200 žmonių (įskaitant aptarnaujantį personalą ir lankytojus), bet nepaminėtų Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 (Žin., 2010, Nr. 69-3443), 1 priede, vadovams arba jų įgaliotiems asmenims, pirmą kartą dalyvaujantiems civilinės saugos mokymo kursuose.

Mokymo kurso trukmė – 8 valandos.

 

II. MOKYMO TURINYS

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Valandų skaičius

iš viso

teoriniam mokymui

praktiniam darbui

1.

Civilinės saugos sistemos valdymo ir veikimo organizavimo Lietuvoje principai. Gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų funkcijos įgyvendinant civilinės saugos sistemos uždavinius ir šių uždavinių įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai.

2

2

 

2.

Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai.

1

1

 

3.

Galimos ekstremaliosios situacijos Lietuvoje ir konkrečioje savivaldybėje, jų priežastys, padariniai. Veiksmai gresiant ekstremaliosioms situacijoms ir joms susidarius.

1,5

1,5

 

4.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimas.

1

0,5

0,5

5.

Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymas.

0,5

0,5

 

6.

Civilinės saugos pratybų organizavimas.

1

1

 

7.

Gyventojų apsaugos organizavimas: evakavimas(is), gyventojų evakavimas, kolektyvinės apsaugos statiniai, asmeninė gyventojų apsauga, slėptuvės.

1

1

 

Bendra suma:

8

7,5

0,5

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus 2010 m.

lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 1-323

 

Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovų arba jų įgaliotų asmenų ĮVADINIO civilinės saugos mokymo programa

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Programos tikslas – mokyti ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių, vadovus arba jų įgaliotus asmenis civilinės saugos organizavimo ūkio subjektuose ir įstaigose pagrindų, supažindinti su civilinės saugos sistemos organizavimo Lietuvoje principais, regionui būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis, taip pat mokyti organizuoti darbuotojų apsaugą ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Programa skirta:

ūkio subjektų ir įstaigų, teikiančių neformaliojo mokymo paslaugas, vadovams arba jų įgaliotiems asmenims, pirmą kartą dalyvaujantiems civilinės saugos mokymo kursuose;

ūkio subjektų ir įstaigų, kurie pagal vykdomos veiklos pobūdį yra skirti visuomenės poreikiams ir kuriuose vienu metu būna daugiau nei 100 žmonių, įskaitant aptarnaujantį personalą bei lankytojus, vadovams arba jų įgaliotiems asmenims, pirmą kartą dalyvaujantiems civilinės saugos mokymo kursuose;

ūkio subjektų ir įstaigų, teikiančių apgyvendinimo paslaugas (viešbučiai, moteliai, svečių namai), kuriuose vienu metu gali gyventi 20–100 žmonių, vadovams arba jų įgaliotiems asmenims, pirmą kartą dalyvaujantiems civilinės saugos mokymo kursuose.

Mokymo kurso trukmė – 8 valandos.

 

II. MOKYMO TURINYS

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Valandų skaičius

iš viso

teoriniam mokymui

praktiniam darbui

1.

Civilinės saugos sistemos organizavimo Lietuvoje principai. Gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų funkcijos įgyvendinant civilinės saugos sistemos uždavinius ir šių uždavinių įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai.

2

2

 

2.

Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai.

2

1,5

0,5

3.

Galimos ekstremaliosios situacijos Lietuvoje ir konkrečioje savivaldybėje, jų priežastys, padariniai. Veiksmai gresiant ekstremaliosioms situacijoms ir joms susidarius.

1,5

1,5

 

4.

Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymas.

0,5

0,5

 

5.

Gyventojų apsaugos organizavimas: evakavimas(is), gyventojų evakavimas, kolektyvinės apsaugos statiniai, asmeninė gyventojų apsauga, slėptuvės.

2

1,5

0,5

Bendra suma:

8

7

1

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. 1-323

 

Gamybinės paskirties ūkio subjektų vadovų arba jų įgaliotų asmenų ĮVADINIO civilinės saugos mokymo programa

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Programos tikslas – mokyti gamybinės paskirties ūkio subjektų vadovus arba jų įgaliotus asmenis civilinės saugos organizavimo ūkio subjektuose pagrindų, supažindinti su regionui būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis, mokyti organizuoti darbuotojų apsaugą ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Programa skirta apdirbamosios gamybos (pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) (Žin., 2007, Nr. 119-4877) ūkio subjektų, kai juose dirba 50–100 žmonių, vadovams arba jų įgaliotiems asmenims, pirmą kartą dalyvaujantiems civilinės saugos mokymo kursuose.

Mokymo kurso trukmė – 8 valandos.

 

II. MOKYMO TURINYS

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Valandų skaičius

iš viso

teoriniam mokymui

praktiniam darbui

1.

Civilinės saugos sistemos organizavimo Lietuvoje principai. Gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų funkcijos įgyvendinant civilinės saugos sistemos uždavinius ir šių uždavinių įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai.

2

2

 

2.

Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai.

1

0,5

0,5

3.

Galimos ekstremaliosios situacijos Lietuvoje ir konkrečioje savivaldybėje, jų priežastys, padariniai. Veiksmai gresiant ekstremaliosioms situacijoms ir joms susidarius.

2,5

2,5

 

4.

Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymas.

0,5

0,5

 

5.

Gyventojų apsaugos organizavimas: evakavimas(is), gyventojų evakavimas, kolektyvinės apsaugos statiniai, slėptuvės, asmeninės apsaugos priemonės.

2

1,5

0,5

Bendra suma:

8

7

1

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. 1-323

 

ŪKIO SUBJEKTŲ, KITŲ ĮSTAIGŲ Darbuotojų, atsakingų už civilinę saugą, ĮVADINIO civilinės saugos mokymo programa

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Programos tikslas – supažindinti ūkio subjektų ir kitų įstaigų darbuotojus, atsakingus už civilinę saugą, su Lietuvai būdingomis ekstremaliosiomis situacijomis, civilinės saugos sistemos organizavimo principais, mokyti parengties ekstremaliosioms situacijoms ir darbuotojų apsaugos organizavimo ekstremaliųjų situacijų atvejais pagrindų.

Programa skirta ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojams, atsakingiems už civilinę saugą, pirmą kartą dalyvaujantiems civilinės saugos mokymo kursuose arba siekiantiems įgyti papildomų žinių civilinės saugos srityje.

Mokymo kurso trukmė – 8 valandos.

 

II. MOKYMO TURINYS

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Valandų skaičius

iš viso

teoriniam mokymui

praktiniam darbui

1.

Civilinės saugos sistemos organizavimo Lietuvoje principai. Gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų teisės ir pareigos civilinės saugos srityje. Ūkio subjektų ir kitų įstaigų funkcijos įgyvendinant civilinės saugos sistemos uždavinius.

1

1

 

2.

Teisių, pareigų ir funkcijų civilinės saugos srityje įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai. Civilinės saugos būklės ūkio subjektuose ir kitose įstaigose patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarka.

1

1

 

3.

Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas. Civilinės saugos signalai.

1

0,5

0,5

4.

Galimos ekstremaliosios situacijos Lietuvoje ir konkrečioje savivaldybėje, jų priežastys, padariniai. Veiksmai gresiant ekstremaliosioms situacijoms ir joms susidarius.

1,5

1,5

 

5.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimas.

1

1

 

6.

Civilinės saugos pratybų organizavimas.

1

1

 

7.

Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų civilinės saugos mokymas.

0,5

0,5

 

8.

Gyventojų apsaugos organizavimas: evakavimas(is), gyventojų evakavimas, kolektyvinės apsaugos statiniai, slėptuvės, sanitarinis švarinimas.

1

1

 

Bendra suma:

8

7,5

0,5

_________________


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. 1-323

 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo TĘSTINIO civilinės saugos mokymo programa

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Programos tikslas – mokyti ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovus, jų įgaliotus asmenis, darbuotojus, atsakingus už civilinę saugą, ekstremaliųjų situacijų valdymo planavimo ir rengimo metodų ir būdų.

Programa skirta kvalifikaciją civilinės saugos srityje tobulinantiems asmenims, kurie, vadovaudamiesi Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 (Žin., 2010, Nr. 69-3443), 2 priedu, privalo išklausyti civilinės saugos mokymo programos kursą apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose ir yra išklausę savo kategorijos įvadinio mokymo programą.

Mokymo kurso trukmė – 8 valandos.

 

II. MOKYMO TURINYS

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Valandų skaičius

iš viso

teoriniam mokymui

praktiniam darbui

1.

Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė. Rizikos valdymo priemonės.

3

1

2

2.

Ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo veiksmų planavimas. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planai.

3

1

2

3.

Materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimo ir valdymo planavimas.

2

1

1

Bendra suma:

8

3

5

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. 1-323

 

Civilinės saugos pratybų rengimo TĘSTINIO civilinės saugos mokymo programa

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Programos tikslas – mokyti ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovus, jų įgaliotus asmenis, darbuotojus, atsakingus už civilinę saugą, planuoti, organizuoti ir rengti civilinės saugos pratybas (toliau – pratybos).

Programa skirta kvalifikaciją civilinės saugos srityje tobulinantiems asmenims, kurie, vadovaudamiesi Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 (Žin., 2010, Nr. 69-3443), 2 priedu, privalo išklausyti civilinės saugos mokymo programos kursą apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose ir yra išklausę savo kategorijos įvadinio mokymo programą.

Mokymo kurso trukmė – 8 valandos.

 

II. MOKYMO TURINYS

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Valandų skaičius

iš viso

teoriniam mokymui

praktiniam darbui

1.

Pratybų organizavimo tvarka. Pratybų organizatorių funkcijos. Pratybų dalyvių vaidmuo.

1

1

 

2.

Pratybų tipo, temos, tikslo pasirinkimas, uždavinių nustatymas.

1

0,5

0,5

3.

Pratybų organizavimo dokumentų rengimas: pratybų situacija (scenarijus), sąlygos, organizaciniai nurodymai, planas.

3

0,5

2,5

4.

Pratybų eiga: vadovo, rengimo grupės, dalyvių veikla pratybų metu.

1

0,5

0,5

5.

Pratybų vertinimas, ataskaitos rengimas.

2

0,5

1,5

Bendra suma:

8

3

5

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. 1-323

 

Gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo TĘSTINIO civilinės saugos mokymo programa

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Programos tikslas – mokyti ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovus, jų įgaliotus asmenis, darbuotojus, atsakingus už civilinę saugą, organizuoti gyventojų apsaugą galimų ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Programa skirta kvalifikaciją civilinės saugos srityje tobulinantiems asmenims, kurie, vadovaudamiesi Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 (Žin., 2010, Nr. 69-3443), 2 priedu, privalo išklausyti civilinės saugos mokymo programos kursą apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose ir yra išklausę savo kategorijos įvadinio mokymo programą.

Mokymo kurso trukmė – 8 valandos.

 

II. MOKYMO TURINYS

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Valandų skaičius

iš viso

teoriniam mokymui

praktiniam darbui

1.

Gyventojų evakavimo organizavimas. Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijų veiklos organizavimas.

2

1

1

2.

Kolektyvinės apsaugos statiniai, jų pritaikymas gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Slėptuvės, jų įrengimas.

2

2

 

3.

Perspėjimas ir informavimas apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus ekstremaliosios situacijos padarinius savivaldybėje.

1

0,5

0,5

4.

Gyventojų apsaugos kolektyvinės apsaugos statiniuose organizavimas. Gyventojų apsaugos ir paramos organizavimas laikinojo apgyvendinimo vietose.

1

1

 

5.

Nukentėjusių žmonių sanitarinis švarinimas.

1

1

 

6.

Gyventojų apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos ir atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių būdai ir priemonės.

1

1

 

Bendra suma:

8

6,5

1,5

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. 1-323

 

ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų VEIKLOS ORGANIZAVIMO tęstinio civilinės saugos mokymo programa

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Programos tikslas – mokyti savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų narius organizuoti ir koordinuoti įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos likvidavimą, padarinių šalinimą, gyventojų ir turto gelbėjimą.

Programa skirta savivaldybių, ūkio subjektų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų nariams, kurie privalo išklausyti civilinės saugos mokymo programos kursą apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose ir yra išklausę savo kategorijos įvadinio mokymo programą.

Mokymo kurso trukmė – 8 valandos.

 

II. MOKYMO TURINYS

 

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Valandų skaičius

iš viso

teoriniam mokymui

praktiniam darbui

1.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro grupių veiklos organizavimas.

2

1

1

2.

Žmogiškųjų ir materialinių išteklių pasitelkimas ir valdymas. Panaudotų materialinių išteklių apskaita. Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimas.

2

1

1

3.

Informacijos valdymas ekstremaliųjų situacijų atvejais. Gyventojų perspėjimo ir informavimo organizavimas.

2

1

1

4.

Pajėgų veiksmų organizavimas ir koordinavimas.

2

1

1

Bendra suma:

8

8

 

 

_________________


 

Forma patvirtinta

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. lapkričio 18 d.

įsakymu Nr. 1-323

 

logo(ženklas)

 

500px-civildefencesvg(ženklas)

..................... apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybA

 

 

 

Pažymėjimas

 

20... m. ................. ..... d. Nr. ....

 

 

......................................................

(vardas ir pavardė)

sėkmingai baigė 8 valandų trukmės civilinės saugos mokymo kursus

pagal .........................................................................................................................

........................................................................ civilinės saugos mokymo programą.

 

 

Viršininkas                                                                                  (vardas ir pavardė)

(arba jo įgaliotas asmuo)

 

Galioja iki 20....-....-....

 

 

 

 

_________________