LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 1 PRIEDĖLIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. lapkričio 12 d. Nr. XI-1125

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179)

 

1 straipsnis. Įstatymo 1 priedėlio 1 išnašos pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedėlio 1 išnašą ir ją išdėstyti taip:

1Lietuvos statistikos departamento Europos ekonominės bendrijos ekonominės veiklos klasifikavimo sistemos (NACE) pagrindu parengtas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, kuriam Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė 1995 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 696 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus“ (Žin., 1995, Nr. 43-1054).“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________