Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos VyriausybėS 2009 m. GEGUŽĖS 20 D. NUTARIMO nR. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 10 d. Nr. 1586

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 66-2624), ir išdėstyti 7 punktą taip:

7. Lietuvoje kultūros paveldo skaitmeninimo politika įgyvendinama remiantis Koncepcija, kurioje apibrėžtas kultūros paveldo skaitmeninimo tikslas, taip pat uždaviniai ir principai, bendrieji objektų atrankos kriterijai ir sudaromos sąlygos atminties institucijų nuosekliai ir kryptingai veiklai, siekiant išsaugoti šalies kultūros paveldą, gerinti prieigą prie jo ir jį aktualinti. Koncepcijos pagrindu kultūros paveldo skaitmeninimo politikos įgyvendinimą Lietuvos mastu koordinuoja ir stebėseną vykdo Kultūros ministerija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, Susisiekimo ministerija ir Lietuvos archyvų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau vadinama – Lietuvos archyvų departamentas), o išvadas ir pasiūlymus, kaip efektyviai įgyvendinti šią politiką, nustatytąja tvarka teikia Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo taryba, sudaryta kultūros ministro 2005 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-432 (2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. ĮV-295 redakcija; Žin., 2007, Nr. 57-2214) (toliau vadinama – Skaitmeninimo taryba). Įgyvendinant Koncepcijos nuostatas, ir parengta ši strategija.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                                     ARŪNAS GELŪNAS

 

_________________