LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. lapkričio 4 d. Nr. XI-1093

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818; 2002, Nr. 2-50, Nr. 45-1707; 2006, Nr. 4-96)

 

1 straipsnis. 12 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybinė mokesčių inspekcija šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytose ataskaitose pateiktą informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais pateikia Lietuvos statistikos departamentui.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ