LIETUVOS RESPUBLIKOS DRAUDIMO ĮSTATYMO 231 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. lapkričio 4 d. Nr. XI-1092

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 94-4246; 2006, Nr. 87-3409)

 

1 straipsnis. 231 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 231 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos statistikos departamentas ir kitos valstybės institucijos bei įstaigos privalo Priežiūros komisijai teikti informaciją, reikalingą įgyvendinant šio Įstatymo 100 straipsnio 2 dalyje nurodytas funkcijas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________