Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. BIRŽELIO 3 D. NUTARIMO NR. 719 „DĖL INVENTORIZACIJOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 3 d. Nr. 1549

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 50-1622; 2008, Nr. 49-1822):

1.1. Įrašyti preambulėje po oficialaus paskelbimo šaltinio „Žin., 2001, Nr. 99-3516“ oficialaus paskelbimo šaltinį „2008, Nr. 79-3098“.

1.2. Nurodytu nutarimu patvirtintose Inventorizacijos taisyklėse:

1.2.1. Įrašyti 2 punkto aštuntojoje pastraipoje po oficialaus paskelbimo šaltinio „Žin., 2001, Nr. 99-3516“ oficialaus paskelbimo šaltinį „2008, Nr. 79-3098“.

1.2.2. Įrašyti 23 punkte vietoj žodžių „nulinės klasės“ žodį „nebalansinėse“.

1.2.3. Įrašyti 25 punkte vietoj žodžių „išperkamosios nuomos“ žodžius „finansinės nuomos (lizingo)“.

1.2.4. Įrašyti 70 punkte vietoj žodžių „Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ žodžius „Lietuvos vyriausiojo archyvaro“.

2. Šio nutarimo 1.2.4 punktas įsigalioja 2011 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                           INGRIDA ŠIMONYTĖ