LIETUVOS RESPUBLIKOS

POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO BEI FINANSAVIMO KONTROLĖS ĮSTATYMO 5 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. spalio 26 d. Nr. XI-1071

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 135-4894; 2010, Nr. 63-3091)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies, 3 dalies 3 punkto, 4 dalies pakeitimas ir 5 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vyriausioji rinkimų komisija šio įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų fizinių asmenų ir politinių partijų prašymus registruoti savarankiškais politinės kampanijos dalyviais priimti pradeda prasidėjus politinės kampanijos laikotarpiui ir priimti baigia tą dieną (įskaitytinai), kurią pagal atitinkamus įstatymus pradedamas pareiškinių dokumentų įteikimas. Bet kuriuo atveju terminas, per kurį šie asmenys turi teisę kreiptis į Vyriausiąją rinkimų komisiją registruoti juos savarankiškais politinės kampanijos dalyviais, negali būti trumpesnis negu 10 darbo dienų.“

2. 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte po žodžio „ir“ įrašyti žodžius „ne anksčiau negu prieš 3 darbo dienas išduotą“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad politinė partija turi banko sąskaitą, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau negu prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra;“.

3. 5 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „apygardos rinkimų komisijai kartu su pareiškiniais dokumentais arba“ ir žodžius „ne vėliau kaip iki pareiškinių dokumentų pateikimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Fizinis asmuo, norintis registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu, Vyriausiajai rinkimų komisijai privalo pateikti:

1) prašymą registruotis savarankišku politinės kampanijos dalyviu;

2) savo (referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriaus) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3) šio įstatymo nustatyta tvarka pasirašytą turto patikėjimo sutarties su politinės kampanijos iždininku nuorašą ir gali pateikti sutarties su politinės kampanijos audito įmone nuorašą;

4) iždininko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

5) dokumentą, patvirtinantį, kad jo vardu yra atidaryta banko sąskaita, kuri bus naudojama kaip politinės kampanijos sąskaita, ir ne anksčiau negu prieš 3 darbo dienas išduotą pažymą, kad lėšų šioje sąskaitoje nėra.“

4. 5 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.

 

2 straipsnis. 17 straipsnio 4 dalies 5 punkto pakeitimas

17 straipsnio 4 dalies 5 punkte išbraukti žodį „įsigyti“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) politinei kampanijai naudojamoms transporto priemonėms nuomoti, eksploatuoti;“.

 

3 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

Šis įstatymas netaikomas politinėms kampanijoms, prasidėjusioms iki šio įstatymo įsigaliojimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ