LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 25 d. Nr. 1-297

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 10-355) 13 straipsnio 2 dalimi, 15 straipsnio 4 dalimi, 26 straipsnio 2 dalimi, 29 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos

ministro 2010 m. spalio 25 d.

įsakymu Nr. 1-297

 

Šilumos TIEKimo IR VARTOJIMO taisyklės

 

PIRMA DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

I. ĮVADINĖS NUOSTATOS IR SĄLYGOS

 

1. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu.

2. Taisyklės privalomos šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos ir karšto vandens vartotojams bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems asmenims.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 3 punktas).

4. Vartotojų sprendimai dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo ar karšto vandens tiekėjo pasirinkimo priimami teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka.

5. Karšto vandens tiekimo veikla gali užsiimti asmenys (išskyrus tuos, kuriems tai daryti tiesiogiai neleista įstatymais), nuosavybės teise arba kitais teisėtais pagrindais valdantys pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginį. Pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio įsigijimą ir (ar) valdymą iki įsigijimo reglamentuoja teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai). Iki kol bus įgyta nuosavybės teisė ar įgyvendintas kitoks teisėtas šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio valdymo būdas, karšto vandens tiekimo veiklą vykdo tuo metu ja užsiimantis asmuo.

6. Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjų teikiamų papildomų paslaugų, susijusių su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimu, sąrašas ir jų įkainiai turi būti suderinti su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija).

 

II. PRIEDAI

 

7. Taisyklių priedai:

7.1. 1 priedas „Nuorodos“;

7.2. 2 priedas „Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas“;

7.3. 3 priedas Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas“;

7.4. 4 priedas „Paraiška gauti pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpų) šilumos (karšto vandens) įrenginių prisijungimo (atsijungimo) rekonstravimo, remonto sąlygas“;

7.5. 5 priedas „Pastato (sekcijos, bloko, buto, patalpų) šilumos (karšto vandens) įrenginių prisijungimo (atsijungimo) rekonstravimo, remonto sąlygos“;

7.6. 6 priedas „Mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimas“;

7.7. 7 priedas „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosios sąlygos“;

7.8. 8 priedas „Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos“;

7.9. 9 priedas „Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos“.

 

III. SĄVOKOS

 

8. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atsiskaitymo laikotarpis – ne ilgesnis negu vienas mėnuo laikotarpis, nurodytas šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse, už kurį šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo apskaičiuojamos šilumos vartotojo mokėtinos sumos už patiektą šilumą bei apskaičiuojamos karšto vandens vartotojo mokėtinos sumos už patiektą karštą vandenį, šilumą karšto vandens temperatūrai palaikyti, karšto vandens skaitiklio aptarnavimą bei kitas su karšto vandens tiekimu susijusias paslaugas.

Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį – pastato savininko arba valdytojo sprendimu ir sutartimi paskirtas asmuo, turintis techninį išsilavinimą ir turintis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) išduotą galiojantį kvalifikacijos atestatą, leidžiantį prižiūrėti įmonės ar pastato šilumos įrenginių techninę būklę bei užsiimti efektyviu, patikimu ir saugiu šių įrenginių eksploatavimu.

Atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – vartotojui patiektos šilumos kiekio matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su šilumos tiekėju už suvartotą šilumą.

Buitinis karšto vandens vartotojas – fizinis asmuo, kuris karštą vandenį perka savo buities reikmėms pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

Buitinis šilumos skaitiklis – neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas, įrengtas ties tiekimo–vartojimo riba butuose ir kitose patalpose ir matuojantis suvartotą šilumos kiekį. Šių apskaitos prietaisų rodmenys naudojami atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų nustatytam šilumos kiekiui paskirstyti buitiniams vartotojams.

Buto ar kitų patalpų naudingasis (šildomas) plotas – buto ar kitų patalpų visų kambarių, verslo patalpų ir šiltų pagalbinių patalpų (pagalbinio naudingojo ploto) plotų suma.

Buto ar kitų patalpų sąlyginis šildomas plotas – buto ar kitų patalpų naudingasis (šildomas) plotas, padidintas proporcingai statinio projekte (ar jo dalyje) numatytų šildymo prietaisų galiai. Kai šildymo prietaisų galia atitinka statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytąją galią, sąlyginis šildomas plotas ir naudingasis (šildomas) plotas sutampa.

Deklaruoti matavimo prietaisų rodmenys – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo ar jo pavedimu kito asmens Taisyklėse ir (ar) sutartyse nustatyta tvarka ir forma, vadovaujantis matavimo prietaisų rodmenimis, pateikiami duomenys apie atsiskaitymo laikotarpiu suvartotą šilumos, šilumnešio ir karšto vandens kiekį, pagal kuriuos šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjai apskaičiuoja mokėjimus už šį laikotarpį.

Įrengtoji šilumos galia – pastato projekte nurodytų ir sumontuotų įrenginių šilumos galia.

Įvadinis šilumos skaitiklis – pagal techninius reikalavimus įrengtas atsiskaitomasis šilumos kiekio, tiekiamo pastato šildymo ir karšto vandens sistemoms, matavimo prietaisas.

Karšto vandens tiekėjas – šilumos tiekėjas arba kitas teisėtai karšto vandens tiekimo veikla užsiimantis asmuo, tiekiantis karštą vandenį pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo arba pagal karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis.

Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo, vartojančio karštą vandenį.

Karšto vandens pirkimo–pardavimo vietavamzdynų vieta, kurioje vartotojo bute ar kitose patalpose įrengti karšto vandens skaitikliai ir kurioje karšto vandens tiekėjai parduoda karštą vandenį karšto vandens vartotojui.

Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis – pastate, projekte nurodytoje vietoje, prieš karšto vandens ruošimo įrenginį šilumos tiekėjo įrengtas šilumos kiekio, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, matavimo prietaisas.

Karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklis – pastato geriamojo vandens įvade prieš karšto vandens ruošimo įrenginį statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengtas atsiskaitomasis geriamojo vandens kiekio, tiekiamo karštam vandeniui ruošti, matavimo (apskaitos) prietaisas.

Karšto vandens skaitiklis – Vartotojo sunaudoto karšto vandens kiekio matavimo prietaisas, pagal kurio rodmenis atsiskaitoma su karšto vandens tiekėju už sunaudotą karštą vandenį.

Karšto vandens tiekimo–vartojimo riba – vartotojo bute ar kitoje patalpoje esanti pastato karšto vandens vamzdynų vieta, kurioje įrengiami atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai.

Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp karšto vandens tiekėjo ir buto ar kitų patalpų savininko – buitinio karšto vandens vartotojo, vartojančio karštą vandenį buities reikmėms.

Karšto vandens vartotojas – asmuo, kurio naudojami karšto vandens vartojimo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie karšto vandens perdavimo tinklų ar pastato vidaus karšto vandens sistemų ir kuris karštą vandenį perka pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.

Kita patalpa gyvenamojo pastato negyvenamoji patalpa – dviejų ir daugiau butų namuose kitai paskirčiai (prekybai, paslaugų teikimui ir pan.) naudojama patalpa, kuri nekilnojamojo turto registre registruojama atskiru turto vienetu.

Neteisėtas šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimas tai tokie atvejai, kada asmuo vartoja tiekiamą šilumą ir (ar) karštą vandenį savavališkai prijungęs šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginius prie šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ar pastato šilumos įrenginių ir (ar) pastato vidaus karšto vandens sistemų, arba savavališkai prijungęs juos prieš atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus ir (ar) atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, arba daro įtaką šiems apskaitos prietaisams ar jų rodmenims taip, kad negalima naudotis jų rodmenimis.

Pastato butų ir kitų patalpų šildymo prietaisas – pastato šildymo sistemos įrenginys, skirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti, vėdinti.

Pastato savininkas – juridinis arba fizinis asmuo (asmenys), kuriam pastatas priklauso nuosavybės (bendrosios dalinės nuosavybės) teise arba kuris pastatą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo, panaudos, nuomos teise ar kitais teisėtais pagrindais.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis – sutartis tarp pastato savininko arba valdytojo ir fizinio ar juridinio asmens, teikiančio pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros paslaugas ir atitinkančio nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 65 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas.

Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas – šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ir pastato savininko arba valdytojo, arba atsakingo už šilumos ūkį asmens bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo pasirašytas dokumentas, kuriame fiksuojamas privalomų darbų dėl šilumos ūkio parengties įvykdymas.

Pastato šilumos įrenginys – pastato šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens sistemų įrenginys, skirtas šilumai ir (ar) karštam vandeniui gaminti, kaupti, transformuoti ir (ar) transportuoti į butų ir kitų patalpų šildymo, vėdinimo, technologijos ir karšto vandens įrenginius.

Sublokuoto daugiabučio namo sekcija (blokas) – sublokuoto daugiabučio namo dalis, kuri turi atskirus nuo kitų to namo dalių energijos (šilumos, vandens, elektros, gamtinių dujų) įvadus ir kurią galima naudoti (eksploatuoti) atskirai nuo kitų to namo dalių.

Sutartinė šilumos galia – pastato projekte arba šilumos įrenginių inventorizavimo projekte nustatyta ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nurodyta sumontuotų ir veikiančių šilumos įrenginių galia.

Šilumos įrenginių modernizavimas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje, kuriuos atliekant keičiami visi ar atskiri seni jo mazgai šiuolaikiniais naujais.

Šilumos įrenginių rekonstravimas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje, tarp jų ir atskirų pastato šilumos įrenginio mazgų keitimas, kuriuos atlikus keičiamas jų tipas, sukuriama jų nauja kokybė ir pakinta pradinės, pastato šilumos įrenginio pase nurodytos, charakteristikos našumas, pralaidumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos, keičiama šilumos tiekimo schema ir kita.

Šilumos įrenginių remontas – visi darbai, atliekami pastato šilumos įrenginyje (tarp jų ir atskirų pastato šilumos įrenginio mazgų keitimas), kuriuos atlikus nepakinta pradinės, įrenginio pase nurodytos, charakteristikos, našumas, slėgio ar temperatūros parametrai, energijos ar žaliavos sąnaudos, pagerinama šilumos ir karšto vandens tiekimo schema, įrengiami papildomi (ekologiškai švarūs ir naudojantys atsinaujinančios energijos šaltinius) šilumos gamybos šaltiniai ir kita.

Šilumnešio kiekio apskaitos prietaisas – atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso sudėtinė dalis, skirta matuoti pratekančio šilumnešio kiekį.

Šilumnešio parametrų grafikas – šilumnešio temperatūros, srauto, slėgio skaičiuojamoji priklausomybė nuo šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo režimo ir patalpų bei aplinkos temperatūros.

Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis sutartis tarp šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo, vartojančio tiekiamą šilumą pastate, kuriame įrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis tarp šilumos tiekėjo ir buitinio šilumos vartotojo ar juridinio asmens, vartojančio šilumą patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai.

Valdytojas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba kitas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgaliotas asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas, arba pagal Civilinio kodekso 4.84 straipsnį paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Vidutinė šilumos galia – pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia.

9. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka įstatymuose apibrėžtas sąvokas.

 

ANTRA DALIS

ŠILUMOS TIEKIMAS IR VARTOJIMAS

 

I. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

 

10. Pastato savininkas – šilumos vartotojas arba daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos specialiuosius architektūros reikalavimus. Vartotojas, pageidaujantis prijungti pastato šilumos įrenginius prie kito pastato šilumos įrenginių, prašymą turi suderinti su to pastato savininku.

11. Savivaldybės institucija, gavusi vartotojo prašymą išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų juos pateikia vartotojui (Taisyklių 4 priedas).

12. Prisijungimo sąlygų išdavimo tvarką nustato teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 4, 31 punktai).

13. Jeigu pastato šildymo ar karšto vandens sistema įrengiama keliais etapais, vartotojas ar valdytojas prisijungimo sąlygas turi gauti kiekvienam statybos etapui atskirai.

14. Šilumos tiekėjas, gavęs iš vartotojo ar valdytojo paraišką išduoti prisijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jas išduoda arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą jas išduoti.

15. Vartotojų pastato šilumos įrenginių projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus pagal teisės aktų reikalavimus, ir jas atitinkantį projektą atlieka vartotojas savo lėšomis.

16. Vartotojas, baigęs pastato šilumos įrenginių montavimo ir jų prijungimo darbus, privalo gauti Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą ir jo kopiją pateikti šilumos tiekėjui.

17. Pastato šilumos įrenginiai pripažįstami prijungti prie šilumos perdavimo tinklų nuo Taisyklių 16 punkte paminėto akto-pažymos pasirašymo datos. Šilumos energiją jais tiekti galima nuo šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

 

II. SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

18. Šilumos tiekėjo, valdytojo, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (toliau – prižiūrėtojas) ir vartotojų tarpusavio teisės, pareigos, atsakomybė nustatomos:

18.1. šilumos pirkimo–pardavimo sutartimi;

18.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartimi;

18.3. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimi.

19. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo ir pastato savininko – šilumos vartotojo sudaroma taip:

19.1. šilumos tiekėjo su pastato savininku – šilumos vartotoju sudaroma neterminuota šilumos pirkimo–pardavimo sutartis;

19.2. šilumos pirkimo–pardavimo sutartis šilumos tiekėjas, esant pastato savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su pastato savininkais, bet ir su pastato nuomininkais. Prieš sudarant šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su pastato nuomininku, šilumos tiekėjui turi būti pateikti pastato savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis pastato savininko turtu patvirtinantys dokumentai. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartys su pastato nuomininkais sudaromos pastato savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai šilumos tiekėjas ir pastato nuomininkas susitaria, esant raštiškam pastato savininko sutikimui, pratęsti šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Pasibaigus šilumos pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminui ir nesudarius naujos šilumos pirkimo–pardavimo sutarties su pastato nuomininku, šilumos tiekėjo ir pastato savininko tarpusavio santykiai grindžiami teisės akte (Taisyklių 1 priedo 14 punktas) nustatyta tvarka;

19.3. šilumos tiekėjas turi teisę atsisakyti sudaryti šilumos pirkimo–pardavimo sutartį su šilumos vartotoju, jeigu šilumos vartotojas yra skolingas už suvartotą šilumą, šilumos vartotojui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros arba jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutarties negalima sudaryti dėl nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

20. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų pagal individualiai aptartas sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, ypatybės:

20.1. su pastato butų ir kitų patalpų savininku – buitiniu šilumos vartotoju sudaroma neterminuota šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis;

20.2. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis šilumos tiekėjai, esant buto ar kitų patalpų savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti ne tik su butų ir kitų patalpų savininkais, bet ir su butų ir kitų patalpų nuomininkais – buitiniais šilumos vartotojais. Prieš sudarant šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku, šilumos tiekėjui turi būti pateikti buto ar kitų patalpų savininko nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai ir teisėtą pagrindą naudotis savininko butu ar kitomis patalpomis patvirtinantys dokumentai. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su buto ar kitų patalpų nuomininku sudaroma buto ar kitų patalpų savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus, sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai šilumos tiekėjas ir buto ar kitų patalpų nuomininkas susitaria, esant raštiškam buto ar kitų patalpų savininko sutikimui, pratęsti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties galiojimo terminą ar sudaryti naują terminuotą šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

21. Vartotojams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka priėmus sprendimą ir įgaliojus valdytoją sudaryti jų vardu šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pagal šalių individualiai aptartas sąlygas tarp šilumos tiekėjo ir butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pasirašo valdytojo atstovas.

22. Jeigu prie pastato savininkui nuosavybės teise priklausančių šilumos įrenginių yra prijungti kito pastato (ar kitų pastatų) šilumos įrenginiai, Taisyklių 19 punkte nustatyta tvarka sudaroma daugiašalė šilumos pirkimo–pardavimo sutartis tarp šilumos tiekėjo bei šilumos įrenginių savininko ir visų kitų pastatų savininkų – šilumos vartotojų. Šiuo atveju, jeigu kitas pastatas (ar kiti pastatai) yra daugiabutis namas, su jo butų ir kitų patalpų savininkais – buitiniais šilumos vartotojais sudaromos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys Taisyklių 20–40 punktuose nustatyta tvarka.

23. Neatskiriama šilumos pirkimo–pardavimo ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių dalis yra šalių Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktas (Taisyklių 3 priedas).

24. Šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba nustatomos šilumnešio vamzdynų vietoje, kurioje šilumos tiekėjo įrenginiai sujungti su šilumos vartotojo nuosavybės arba buitinių šilumos vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais prieš šilumos punkto įrenginius arba už šilumos punkto įrenginių priklausomai nuo jų nuosavybės. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartimis tiekimo–vartojimo riba gali būti nustatyta kitoje vietoje negu šilumos pirkimo–pardavimo vieta arba bute ar kitose patalpose. Neatsižvelgiant į tai, kur nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba, atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje. Tokiu atveju šilumos vartotojo nuosavybės arba buitinių šilumos vartotojų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais įrenginiais šilumos pristatymo iki tiekimo–vartojimo ribos papildomas sąnaudas apmoka šie šilumos vartotojai. Pirmenybė pasirinkti tiekimo–vartojimo ribą suteikiama buitiniam šilumos vartotojui.

25. Jeigu pastato (daugiabučio namo) buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai turi šilumos įvadą, sujungtą su šilumos perdavimo tinklais, šilumos vartotojų prašymu tiekimo–vartojimo riba nustatoma šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose šilumos vartotojo buto ar kitos patalpos šilumos įvade įrengtas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas yra sujungtas su buto ar kitos patalpos šilumos įrenginiais. Šiuo atveju Taisyklių 24 punkte nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba taikoma pastato bendro naudojimo patalpoms.

26. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 15 punktas) nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

27. Standartinės sąlygos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims galioja iki šalys individualiai susitaria dėl šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų.

28. Standartinės sąlygos galioja šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

29. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

29.1. šalių suderintas šilumos ir šilumnešio tiekimo–vartojimo režimas;

29.2. šilumos tiekėjo parinktas ir su vartotoju suderintas iš Komisijos rekomenduojamų taikyti (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 punktai) arba kitas su Komisija suderintas šilumos kiekio, nustatyto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba, paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodas, atitinkantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus. Komisijos rekomenduojami ar su ja suderinti šilumos paskirstymo metodai gali būti taikomi taip:

29.2.1. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato įvade įrengti šilumos apskaitos prietaisai, matuojantys atskirai šildymui suvartotą šilumos kiekį ir geriamam vandeniui pašildyti iki teisės akte (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumos kiekį, taikomas balansinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 1 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas). Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), taikomas balansinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 1 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas) kartu su Šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas);

29.2.2. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengtas kompaktinis šilumos punktas, skirtas šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir kiekvieno buto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja visą buto suvartotą šilumos kiekį, o visų buitinių šilumos vartotojų suvartota šiluma pastato bendro naudojimo patalpoms šildyti nustatoma iš įvadinio šilumos apskaitos prietaiso išmatuoto šilumos kiekio atimant butuose suvartotų šilumos (visoms reikmėms) kiekių sumą, taikomas metrologinis šilumos paskirstymo metodas Nr. 2 (Taisyklių 1 priedo 59 punktas);

29.2.3. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, o kiekviename bute įrengta kolektorinė šildymo sistema su buto įvade įrengtais šilumos apskaitos prietaisais bei kiekvieno buto įvade įrengtais karšto vandens kiekio apskaitos prietaisais, taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 3 (Taisyklių 1 priedo 61 punktas);

29.2.4. šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) kai ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 10 (Taisyklių 1 priedo 67 punktas). Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), taikomas šilumos paskirstymo metodas Nr. 10 (Taisyklių 1 priedo 67 punktas) kartu su šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas);

29.2.5. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą tik šildymui viso pastato suvartotą šilumos kiekį arba šis kiekis nustatomas pagal Komisijos rekomenduotą arba buitinių šilumos vartotojų siūlomą ir su Komisija suderintą šilumos paskirstymo metodą, kai įvadinis šilumos apskaitos prietaisas matuoja šildymui, geriamam vandeniui pašildyti iki teisės akte (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros bei karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumą, o visuose butuose pagal projektą įrengti vieno tipo šilumos dalikliai, vadovaujantis Lietuvos standartu (Taisyklių 1 priedo 62 punktas), šilumos paskirstymui taikomas šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6 (Taisyklių 1 priedo 64 punktas);

29.2.6. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja pastato suvartotą šilumos kiekį, kai karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos punkte įrengtu šilumokaičiu ir per atsiskaitymo laikotarpį pastate suvartotas karšto vandens kiekis nustatomas šalto vandens skaitikliu, įrengtu karšto vandens sistemos papildymo linijoje, o gyventojai atsiskaito už suvartotą karštą vandenį pagal karšto vandens skaitiklių, neturinčių duomenų nuskaitymo, rodmenis, jiems neveikiant ar sugedus pagal karšto vandens suvartojimo normas ir visų pastato vartotojų butuose ar kitose patalpose nėra įrengti nei individualūs patalpų šildymui suvartotos šilumos kiekio apskaitos (matavimo) prietaisai, nei šilumos dalikliai, šilumai paskirstyti taikomas šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodas Nr.9 (Taisyklių 1 priedo 63 punktas).

29.2.7. kai šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pastato individualaus šilumos punkto įvade įrengtas šilumos apskaitos prietaisas matuoja bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį ir iki Taisyklių įsigaliojimo šilumos sąnaudos geriamojo vandens kubiniam metrui pašildyti buvo nustatomos iš šilumos punkto įvade šilumos apskaitos prietaisu išmatuoto šilumos kiekio atėmus šilumos kiekį cirkuliacijai, taikomas Komisijos rekomenduojamas Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ siūlytas šilumos paskirstymo metodas Nr. 7 (toliau – Šilumos paskirstymo metodas Nr. 7) (Taisyklių 1 priedo 65 punktas). Jeigu dalis patalpų atjungtos nuo centralizuoto šildymo sistemos ir šildomos kitokiu būdu (elektra, dujomis, kietuoju kuru ar kt.), taikomas Šilumos paskirstymo metodas Nr. 7 (Taisyklių 1 priedo 65 punktas) kartu su šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti kiekio nustatymo ir paskirstymo metodu Nr. 5 (Taisyklių 1 priedo 60 punktas);

29.2.8. kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipas bei šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengti šilumai paskirstyti naudojami apskaitos prietaisai neatitinka nė vieno Komisijos rekomenduojamo taikyti šilumos paskirstymo metodo reikalavimų, taikomas su Komisija suderintas šilumos paskirstymo metodas, atitinkantis pastato charakteristikas bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus;

29.3. mokėjimų už suvartotą šilumą buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiuose apskaičiavimo būdas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas, 6 priedas) nustatyta mokėjimo dokumento forma, jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai;

29.4. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros organizavimas;

29.5. šilumos ir šilumnešio kiekių, suvartotų pastato bendro naudojimo patalpose, nustatymo bei mokėjimų už juos butų ir kitų patalpų savininkams, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos, apskaičiavimo būdas (Taisyklių 1 priedo 67 punktas), mokėjimo dokumento forma, jo įteikimo būdas ir terminai, atsiskaitymo terminai;

29.6. šalių suderinti arba nurodyti pastato ar jo dalies projekte pastato ir buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių bei jų darbo režimų parametrai ir rodikliai;

29.7. mokėjimams apskaičiuoti naudojamos pastato, buto ar kitų patalpų ir (arba) prijungto kito pastato techninės charakteristikos;

29.8. šalių įsipareigojimai tinkamai prižiūrėti šilumos įrenginius, palaikyti Taisyklėmis nustatytus arba šalių suderintus jų darbo režimus;

29.9. suvartoto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba šilumos kiekio nustatymo būdas, kada negalima naudotis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus, atliekant patikrą arba jį sugadinus;

29.10. kitos šalių teisės ir pareigos bei atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą;

29.11. pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;

29.12. sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

30. Jeigu šilumos tiekėjas arba buitinis šilumos vartotojas Taisyklėmis apibrėžtas visas arba kai kurias teises, pareigas ir atsakomybę perduoda teisėtai įgaliotam juridiniam ar fiziniam asmeniui, šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nurodomos tokio perdavimo sąlygos.

31. Šilumos tiekėjas pagal šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato buto ar kitų patalpų savininkui – buitiniam šilumos vartotojui šilumą butams ar kitoms patalpoms, įskaitant bendro naudojimo patalpas, šildyti, vėdinti, geriamam vandeniui pašildyti iki teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytos karšto vandens temperatūros ir karšto vandens temperatūrai palaikyti. Kai šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas, tada su pastato savininku sudaroma atskira šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis pastatui šildyti ir Taisyklėse nustatyta tvarka karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis.

32. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis sudaroma tarp šių šalių:

32.1. daugiabučio namo valdytojo ir prižiūrėtojo (juridinio ar fizinio asmens, turinčio Inspekcijos leidimus (atestatus) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai). Šiuo atveju teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, prižiūrėtoją pasirenka daugiabučio namo valdytojas ir su juo sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį. Daugiabučio namo valdytojas gali būti prižiūrėtojas, jeigu jis atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas;

32.2. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų ir esamo prižiūrėtojo, jeigu Taisyklių 32.1 punkte nurodytos šalys nesudarė pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties arba jeigu daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai nepriėmė sprendimo sudaryti tokią sutartį.

33. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys Taisyklių 32.2 punkte nurodytu atveju sudaromos (keičiamos) pagal Taisyklių nuostatas ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrąsias sąlygas (Taisyklių 7 priedas), išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties šalims, iki daugiabučio namo valdytojas susitaria su prižiūrėtoju dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių šalių individualiai aptartų sąlygų. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos valdytojui, jeigu teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūrėtojas ir valdytojas yra tas pats juridinis asmuo. Šiuo atveju valdytojas turi atitikti nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 20, 66 punktai) eksploatuoti pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrųjų sąlygų (Taisyklių 7 priedas) nuostatos taikomos pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarties šalims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms, jeigu jos nepažeidžia buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų ir neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms.

34. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartys pagal šalių individualiai aptartas sąlygas sudaromos vadovaujantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 7 priedas).

35. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyse šalių individualiai aptartos sąlygos negali prieštarauti imperatyvioms įstatymų ir Taisyklių nuostatoms bei pažeisti buitinių šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

36. Šilumos pirkimo–pardavimo ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos sudarytomis ar pakeistomis pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 14 punktas) nurodytas standartines sąlygas, išskyrus šalių individualiai aptartas sąlygas.

37. Standartinės sąlygos sudarytoms šilumos pirkimo–pardavimo sutartims galioja tol, kol šalys individualiai susitaria dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų.

38. Standartinės sąlygos galioja šilumos pirkimo–pardavimo sutartims tiek, kiek jos neprieštarauja šalių individualiai aptartoms sąlygoms ir imperatyvioms įstatymų nuostatoms. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti šilumos vartotojų teisių ir teisėtų interesų.

39. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, privalo būti nurodyta:

39.1. šalių sutartas šilumos tiekimo ir vartojimo režimas;

39.2. šilumos perdavimo tinklų bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros organizavimas;

39.3. mokėjimų už suvartotą šilumą ir šilumnešį apskaičiavimo būdas, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas; 6 priedas) nustatyta mokėjimo dokumento forma, jo pristatymo būdas ir terminai, atsiskaitymo būdas ir terminai;

39.4. šalių suderinti arba nurodyti pastato (ar jo dalies) projekte pastato šilumos įrenginių bei jų darbo režimų parametrai ir rodikliai;

39.5. suvartoto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba šilumos kiekio nustatymo būdas, kada negalima naudotis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis jam sugedus, atliekant patikrą arba jį sugadinus;

39.6. kitos šalių teisės, pareigos ir atsakomybė;

39.7. pretenzijų pateikimo, nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarka;

39.8. sutarties keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka.

40. Šilumos tiekėjas pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį tiekia (pristato ir parduoda) pastato savininkui – šilumos vartotojui šilumą pastatui šildyti, vėdinti. Kai šilumos tiekėjas yra karšto vandens tiekėjas, tada su pastato savininku sudaroma atskira šilumos pirkimo–pardavimo sutartis pastatui šildyti ir Taisyklėse nustatyta tvarka karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis.

41. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis, vadovaujantis Taisyklių 7 priedo nuostatomis, sudaroma tarp šių šalių:

41.1. individualaus gyvenamojo namo savininko ir prižiūrėtojo;

41.2. negyvenamojo pastato savininko ir prižiūrėtojo.

42. Jeigu pastato savininkas nesudaro pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties su prižiūrėtoju, tai neatleidžia jo nuo prievolės vykdyti teisės aktuose nustatytas prižiūrėtojo funkcijas. Šiuo atveju pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra vykdoma taip:

42.1. negyvenamojo pastato savininkai, išskyrus nurodytus Taisyklių 42.2 punkte, turi teisę, vadovaudamiesi Taisyklėmis ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3, 21, 57 punktai) reikalavimais, patys prižiūrėti pastato šilumos įrenginius tik gavę Inspekcijos atestatą šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai;

42.2. individualių gyvenamųjų namų savininkai ir vieno juridinio ar fizinio asmens negyvenamųjų pastatų, kurių plotas neviršija 200 kvadratinių metrų, savininkai, pasirašę šilumos pirkimo–pardavimo sutartį ir išklausę šilumos tiekėjo instruktažą, turi teisę, vadovaudamiesi Taisyklėmis ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3, 21, 57 punktai) reikalavimais, patys prižiūrėti pastato šilumos įrenginius.

43. Jeigu Taisyklių 41 punkte nurodytais atvejais šilumos tiekėjas ir prižiūrėtojas yra tas pats juridinis asmuo, šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su pastato savininku – šilumos vartotoju ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartis sudaromos atskirai.

44. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartys sudaromos vadovaujantis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 7 priedas).

45. Jeigu šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui, tiekėjas pagal sudarytą sutartį su elektros tiekėju tiesiogiai atsiskaito už suvartotą elektros energiją cirkuliaciniams siurbliams pagal apskaitos prietaisą.

 

III. ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

46. Šilumos vartotojui patiektas šilumos kiekis per ataskaitinį laikotarpį šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba nustatomas pagal įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, įrengiamų vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 12 punktai), rodmenų ataskaitas ir (arba) skaičiavimo būdu, vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje bei šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartyse nurodytais būdais.

47. Šilumos vartotojams:

47.1. šilumos apskaitai naudojamos tokios matavimo priemonės arba matavimo priemonių komplektai:

47.1.1. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – įvadinis šilumos skaitiklis taikomas, kada šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo, vėdinimo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos kiekį;

47.1.2. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio ir taikomas kada šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui, vėdinimui ir karštam vandeniui ruošti ir tai yra nurodyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo, vėdinimo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą pastatui šildyti, vėdinti šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis naudojamas šilumos kiekiui, suvartotam pastato karšto vandens sistemoje, išmatuoti. Pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumos kiekį. Jeigu pastato savininkas – šilumos vartotojas, vadovaudamasis teisės aktuose ir Taisyklėmis nustatyta tvarka, yra sudaręs karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį su valdytoju ar kitu asmeniu, užsiimančiu karšto vandens tiekimo veikla, pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, jis atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai);

47.2. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–pardavimo vietoje. Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įrengti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje, šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir atsiskaitomojo šilumos kiekio apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas;

47.3. kai pastatas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso daugiau kaip vienam juridiniam asmeniui, patalpų savininkams – šilumos vartotojams ir kai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų šilumos įrenginiai nėra tiesiogiai sujungti su šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų įrenginiais ir jie yra patalpų savininkai – šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas įrengiamas pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių patalpų savininkų – šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais, prie kurių prijungti patalpų šilumos įrenginiai. Šioje vietoje nustatoma šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir tiekimo–vartojimo riba. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su visais pastato šilumos vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. Visas šilumos kiekis, nustatytas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir ties tiekimo–vartojimo riba, pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas šilumos tiekėjo yra paskirstomas (išdalijamas) vartotojams, o kiekvienas šilumos vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį, šilumos tiekėjui išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam šilumos vartotojui. Šilumai paskirstyti patalpų savininkams – šilumos vartotojams gali būti naudojami ir statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje įrengti šilumos, šilumnešio, vandens kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai, bet jų rodmenų ataskaitos naudojamos šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse nenurodyta kitaip. Šilumai paskirstyti gali būti naudojami tokie apskaitos prietaisai:

47.3.1. šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai;

47.3.2. buitiniai šilumos skaitikliai;

47.3.3. karšto vandens skaitikliai;

47.4. kai pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie turi įrengtus atskirus įvadus ir patalpų šilumos įrenginius, sujungtus su šilumos tiekėjo įrenginiais, savininkų pasirinkimu jie gali būti šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, tiekimo–vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami:

47.4.1. pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais;

47.4.2. pastato kitų patalpų įvadų šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su šių šilumos vartotojų autonominiais patalpų šilumos įrenginiais;

47.4.3. šiose vietose nustatomos tiekimo–vartojimo ribos, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su pastato visais šilumos vartotojais nenustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos;

47.4.4. visas šilumos kiekis, suvartotas pastato bendro naudojimo šilumos įrenginiuose, nustatytas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, įrengto pastato įvade, rodmenų ataskaitas, paskirstomas šilumos vartotojams pagal vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų, kurį parenka šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus;

47.4.5. šilumai paskirstyti gali būti naudojami ir kiti Taisyklių 47.3 punkte nurodyti prietaisai.

48. Buitiniams šilumos vartotojams:

48.1. šilumos apskaitai naudojamos tokios matavimo priemonės arba matavimo priemonių komplektai:

48.2. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – įvadinis šilumos skaitiklis taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo ir karšto vandens sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos kiekį. Jeigu pastato butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai pageidauja arba, vadovaujantis teisės aktuose ir Taisyklių nustatyta tvarka, yra sudarę karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su karšto vandens tiekėju, įvadinio šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, gali būti naudojami šilumos šildymui bei karštam vandeniui ruošti arba su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti patiektiems ir suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai). Su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti patiektiems ir suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais taip pat gali būti taikomas šilumos paskirstymo metodas, nustatantis, kaip įvadinio šilumos skaitiklio išmatuotas šilumos kiekis paskirstomas šildymui ir karštam vandeniui ruošti (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai). Šiuo atveju pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis karšto vandens tiekėjas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį, nustatytą skaičiavimais (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai), daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už šildymui suvartotą šilumos kiekį, nustatytą skaičiavimais (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai);

48.3. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą pastatui šildyti šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis naudojamas karštam vandeniui ruošti patiektam ir suvartotam pastato karšto vandens sistemoje šilumos kiekiui išmatuoti. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti skaičiavimais (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai). Pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis pastato butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį. Jeigu pastato butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai, vadovaudamiesi teisės aktuose ir Taisyklių nustatyta tvarka, yra sudarę karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su valdytoju ar kitu asmeniu, užsiimančiu karšto vandens tiekimo veikla, pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šis asmuo atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį. Jeigu įvadinis šilumos skaitiklis įrengtas taip, kad matuoja ir karštam vandeniui ruošti tiekiamą šilumos kiekį, patiektas šildymui šilumos kiekis nustatomas iš šio skaitiklių rodmenų atėmus karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis;

48.4. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir kai negalima įrengti karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio prieš pašildytuvą (dvilaipsniai karšto vandens ruošimo įrenginiai) ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą pastatui šildyti šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis naudojamas karštam vandeniui ruošti patiektam ir suvartotam pastato karšto vandens sistemoje šilumos kiekiui išmatuoti. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti matavimais arba skaičiavimais (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai). Pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis pastato butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį. Jeigu pastato butų ir kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai, vadovaudamiesi teisės aktuose ir Taisyklėse nustatyta tvarka, yra sudarę karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis su valdytoju ar kitu asmeniu, užsiimančiu karšto vandens tiekimo veikla, pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šis asmuo atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį. Jeigu įvadinis šilumos skaitiklis įrengtas taip, kad matuoja ir karštam vandeniui ruošti tiekiamą šilumos kiekį, patiektas šildymui šilumos kiekis nustatomas skaičiavimais (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) iš šio skaitiklių rodmenų atėmus karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis;

48.5. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba. Jeigu nėra techninės galimybės atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus įrengti šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba, šilumos nuostolius atkarpose tarp šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir apskaitos prietaiso apmoka vamzdynų savininkas, jeigu teisės aktuose ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenumatyta kitaip;

48.6. kai daugiabučiame name yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie neturi butų ar kitų patalpų šilumos įrenginių, tiesiogiai sujungtų su šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklų įrenginiais, ir jie yra buitiniai šilumos vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis, atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar jų komplektai įrengiami daugiabučio namo įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su buitinių šilumos vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais, prie kurių prijungti butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiai. Šioje vietoje nustatoma šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba. Šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su buitiniais šilumos vartotojais gali būti nustatytos kitos tiekimo–vartojimo ribos. Šilumos kiekis, nustatytas šilumos pirkimo–pardavimo vietoje, pagal atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitas paskirstomas buitiniams šilumos vartotojams, įvertinus ar kitaip pagal Komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų buitinių šilumos vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam buitiniam šilumos vartotojui. Šių dalių matavimo, nustatymo ar įvertinimo metodą buitiniai šilumos vartotojai pasirenka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Komisijos rekomenduotų taikyti metodų. Kiti metodai gali būti taikomi tik suderinti su Komisija. Kol buitiniai šilumos vartotojai pasirenka metodą, taikomas pastato šildymo ir karšto vandens sistemą bei įrengtus atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus atitinkantis metodas. Šilumai paskirstyti buitiniams šilumos vartotojams gali būti naudojami tokie butuose ir kitose patalpose įrengti šilumos, šilumnešio kiekio matavimo prietaisai, kurie nėra atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai ir jų rodmenų ataskaitos naudojamos tik šilumos išdalijimo proporcijoms nustatyti:

48.6.1. šildymo prietaisų dalikliai-indikatoriai;

48.6.2. buitiniai šilumos skaitikliai;

48.7. Taisyklių 48.6 punkte nurodytu atveju konkretaus daugiabučio gyvenamojo namo vartotojams pasirinkus šilumos išdalinimo metodą, kuris suderintas su Komisija, taikyti kitame name, konkretaus namo valdytojas kreipiasi į Komisiją su prašymu leisti taikyti šį metodą. Esant galimybei taikyti šį metodą be pakeitimų šiame konkrečiame name, Komisija raštu pateikia teigiamą išvadą.

49. Kai daugiabučiame name yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas ir kai jie turi įrengtus atskirus įvadus ir butų ar kitų patalpų šilumos įrenginius, sujungtus su šilumos tiekėjo įrenginiais, butų ar kitų patalpų savininkų pasirinkimu jie gali būti vartotojai, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis. Šiuo atveju šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba nustatoma ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai bei neatsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami Taisyklių 48.1, 48.5 ir 48.6 punktuose nurodyta tvarka.

50. Šilumos vartotojams, su kuriais šilumos tiekėjas sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, šilumos pirkimo–pardavimo vietos ir (ar) tiekimo–vartojimo ribos nustatomos ir atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai įrengiami:

50.1. pastato įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su vartotojų bendro naudojimo šilumos įrenginiais. Pagal šių prietaisų rodmenis šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už bendro naudojimo patalpose suvartotą šilumos kiekį;

50.2. namo, daugiabučio namo arba buto ar kitų patalpų įvado šilumnešio tiekimo ir grąžinimo vamzdynų vietose, kuriose jie yra sujungti su buitinių šilumos vartotojų autonominiais butų ir kitų patalpų šilumos įrenginiais. Pagal šių prietaisų rodmenis vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už pastate, bute ar kitose patalpose suvartotą šilumos kiekį;

50.3. Taisyklių 47, 47.2 ir 47.4 punktuose nurodytus atsiskaitomuosius šilumos ir (ar) šilumnešio kiekio apskaitos prietaisus šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri šilumos tiekėjas.

51. Taisyklių 47.3 punkte nurodytus neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus (išskyrus karšto vandens skaitiklius, kuriuos teisės aktuose nustatyta tvarka įrengia karšto vandens tiekėjas) savo lėšomis įsigyja, įrengia ir prižiūri šilumos vartotojas, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktais nenustatyta kitaip.

52. Vartotojų prašymu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse nurodyta tvarka neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus gali įsigyti, įrengti ir prižiūrėti šilumos tiekėjas, jeigu pagal šilumos vartotojų pasirinktą vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų metodų šiluma šilumos vartotojams paskirstoma pagal šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijas. Šiuo atveju neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir priežiūros sąnaudas apmoka šilumos vartotojas pagal atskirai pateikiamą sąskaitą.

53. Pastato savininkui, pastato buto (patalpos) savininkui priklausantys atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai teisės aktų nustatyta tvarka perduodami (parduodami) šilumos tiekėjo nuosavybei, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

54. Šilumos kiekiui matuoti, taip pat pristatomo į pastato šilumos punktą šilumnešio parametrams registruoti gali būti naudojami tik tokie prietaisai, kurie įrašyti (įtraukti) į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Jie turi būti patikrinti ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas, įspaudus arba plombas. Matavimo priemonės, naudojamos šilumos apskaitai vykdyti, turi atitikti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 55 punktas) reikalavimus.

55. Draudžiama naudotis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis, jeigu:

55.1. sugadintas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementas taip, kad sugadinimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas, korpusas, varžos termometrai, termoporų jungtys ir pan.; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo apskaitos prietaiso, apskaitos schemos elemento ar kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; siekiant sumažinti skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti; pakeista apskaitos prietaiso prijungimo schema ir kita);

55.2. siekiant sumažinti apskaitomos šilumos kiekį arba skaitiklio rodmenis, suklastotos atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elementų gamyklinės ir (arba) šilumos tiekėjo uždėtos plombos, kitaip paveikiamas atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar apskaitos schemos elementai ir to per patikrinimą negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis; specialiaisiais prietaisais apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi; apskaitos prietaisų imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos ir kita);

55.3. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą;

55.4. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas ar neatsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas dirba už gamintojo nustatytų minimalių ar maksimalių matavimo ribų arba pažeidžiamos gamintojo nustatytos jų eksploatavimo sąlygos.

56. Šilumos tiekėjui ar pastato savininkui, butų ir (ar) patalpų savininkams, eksploatuojant jų nuosavybėje esančius atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ar neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, nesilaikant Taisyklių 54 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 55.3 ir 55.4 punktuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 55.1 ir 55.2 punktuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, šilumos vartotojo suvartotos šilumos kiekiai nustatomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 13, 14, 15 punktai) nustatyta tvarka.

57. Šilumos tiekėjui ar pastato savininkui, butų ir (ar) patalpų savininkams, eksploatuojant jų nuosavybėje esančius neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, nesilaikant Taisyklių 54 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 55.3 ir 55.4 punktuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 55.1 ir 55.2 punktuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, pastate suvartotos šilumos kiekiai vartotojams paskirstomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) nustatyta tvarka, netaikant šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijoms nustatyti.

58. Už šilumos tiekėjui priklausančių, bet įrengtų pastato savininko, pastato butų arba patalpų savininko patalpose atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų saugumą atsako šių patalpų savininkas, o už įrengtų daugiabučio pastato bendro naudojimo patalpose saugumą atsako butų ir kitų patalpų savininkai bei bendro naudojimo objektus administruojantis valdytojas. Tyčinio sugadinimo, plombų pažeidimo, netinkamos priežiūros ir (ar) neteisėto šilumos vartojimo atveju atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso ar neatsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įsigijimo ar remonto ir įrengimo išlaidas pagal šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis įstatymų nustatyta tvarka.

59. Už karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklių ir apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei plombų apsaugą atsako patalpų, kuriuose jie įrengti, savininkai arba šias patalpas administruojantys asmenys, jeigu geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

60. Pastato, pastato butų ar kitų patalpų savininkų patirta žala, jeigu šilumos tiekėjas dėl sugadintų, išjungtų, neteisėtai pasisavintų atsiskaitomųjų šilumos ar karšto vandens kiekio apskaitos prietaisų apskaičiuoja jiems padidintas mokėtinas sumas už šilumą ar karštą vandenį, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. ŠILUMOS VARTOJIMAS

 

61. Šildymo sezono pradžią ir pabaigą, atsižvelgdama į faktines lauko oro temperatūras, nustato savivaldybės institucija.

62. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 oC, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 oC.

63. Savivaldybės institucijos patvirtintuose sąrašuose numatytų įstaigų pastatų šildymo sezono pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės institucijos sprendimu.

64. Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas iki daugiabučio namo įvado nepriklausomai nuo to ar šildomi ar nešildomi butai ir kitos patalpos. Šildymo sezono laikotarpiu butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, atsižvelgiant į teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytas higienos normas.

65. Vartotojai turi teisę teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5 punktai) nustatyta tvarka patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos, nepažeidžiant teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytų higienos normų.

66. Vartotojams, išskyrus nurodytus Taisyklių 63 punkte, nusprendus anksčiau pradėti arba vėliau baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie arba valdytojas apie savo sprendimą praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas duoda leidimą pastato savininkui, valdytojui arba prižiūrėtojui sprendimą įgyvendinti, arba jeigu dėl objektyvių priežasčių nėra techninių galimybių, pateikia motyvuotą atsisakymą leisti pradėti pastato šildymą. Valdytojas teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka organizuoja daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimų priėmimą dėl pastatų šildymo kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga.

67. Šilumos tiekėjas, įvertinęs teisės akto (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nuostatas ir suderinęs su savivaldybės institucija, nustato pastatams ar jų grupėms šildymo įjungimo – pradedant šildymo sezoną, ir išjungimo – baigiant šildymo sezoną, eiliškumą.

68. Pastatų, daugiabučių namų, kuriuose buvo atliekami Taisyklių 78–90 , 101–103, 105.1–121 punktuose nurodyti darbai, savininkai apie savo sprendimą pradėti vartoti šilumą praneša raštu šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki sprendimo įgyvendinimo. Šiuo atveju, jeigu iki šios datos Taisyklių 78–90, 101–103, 105.1–121 punktuose nurodytų darbų užbaigimas neįformintas juose nustatyta tvarka:

68.1. Inspekcija tikrina, ar pastato, buto ir kitų patalpų šilumos įrenginiai atitinka projektus ir teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimus ir išduoda šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą;

68.2. Inspekcijos akte-pažymoje įrašyti nurodymai pašalinti trūkumus pastato savininkui yra privalomi;

68.3. neatitinkantys projekto ar teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimų pastato šilumos įrenginiai prie šilumos perdavimo tinklų nejungiami tol, kol pastato savininkas, valdytojas ar patalpų savininkas nepašalina Inspekcijos akte-pažymoje nurodymų trūkumų.

69. Pastato nauji arba rekonstruoti šilumos įrenginiai prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų arba pastato šildymo ar karšto vandens sistemos, kai:

69.1. pastato savininkas, valdytojas arba buto šilumos įrenginių savininkas pateikia šilumos tiekėjui Inspekcijos išduotos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo akto-pažymos bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka įforminto naujai sumontuotų ar rekonstruotų šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti akto kopijas;

69.2. pasirašytas pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas (Taisyklių 2 priedas);

69.3. sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis.

70. Atsakingo už šilumos ūkį asmens paskyrimas yra privaloma sąlyga leisti pradėti pastatui tiekti šilumą, išskyrus Taisyklių 71 ir 72 punktuose nurodytus atvejus.

71. Jeigu pastato savininkas ar Valdytojas neturi atsakingo už šilumos ūkį asmens, leidžiama jo funkcijas perduoti atlikti prižiūrėtojui, turinčiam Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 20, 51, 57 punktai) nustatytą kvalifikaciją ir leidimus (atestatus) prižiūrėti šildymo ir karšto vandens sistemas.

72. Individualiems ir dviejų butų gyvenamiesiems namams bei vienam juridiniam ar fiziniam asmeniui priklausantiems pastatams (jų dalims, turinčioms atskirą šilumos įvadą), kurių šilumos įrenginių galia neviršija 50 kW, leidžiama pradėti tiekti šilumą, kai jų savininkai šilumos tiekėjui raštu įsipareigoja tinkamai prižiūrėti šildymo ar karšto vandens sistemą ir išklauso šilumos tiekėjo instruktažą.

73. Pastato šilumos įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti, derinimo bei statinių vidaus apdailos darbų atlikimo laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip vienam šildymo sezonui, šilumos tiekėjas turi prijungti pastato šilumos vartojimo įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų pagal pastato savininko, valdytojo arba pastato statybos rangovo prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikta Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma, kad sumontuoti, rekonstruoti šilumos įrenginiai atitinka projektą bei teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 13, 26, 37, 45, 57 punktai) reikalavimus. Šiluma gali būti pradėta tiekti tik įrengus atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir sudarius su šilumos tiekėju šilumos pirkimo–pardavimo sutartį. Suvartotas šilumos ir šilumnešio kiekis nustatomas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis.

74. Pastato savininkas, valdytojas arba, jeigu taip nustatyta pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje, prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią šilumos tiekėjui turi pateikti:

74.1. dokumentus apie atliktus darbus, kuriuos privalu atlikti pagal Taisykles ir teisės aktus (Taisyklių 1 priedo 3, 21 punktai);

74.2. dokumentus apie atliktus darbus pagal šilumos tiekėjo pagrįstus, vadovaujantis teisės aktuose jam nustatyta kompetencija, nurodymus;

74.3. dokumentus apie atliktus darbus pagal savivaldybės institucijos, vadovaujantis teisės aktuose jai nustatyta kompetencija, nurodymus.

75. Už Taisyklių 74 punkte nurodytuose dokumentuose teikiamos šilumos tiekėjui informacijos tikrumą atsako juos pateikęs asmuo.

76. Prieš šildymo sezono pradžią Taisyklių 74 punkte išvardytų dokumentų pagrindu turi būti pasirašomas Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas (Taisyklių 2 priedas).

77. Valdytojas pateikia šilumos tiekėjui trūkumų, dėl kurių nepasirašytas Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktas, pašalinimo bei šilumos įrenginių darbo saugumo užtikrinimo priemonių planą ir, jeigu yra techninės galimybės, šilumos tiekėjas šildymo sezono laikotarpiu leidžia vartoti šilumą ir (ar) karštą vandenį. Neturint pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, vartoti šilumą gali būti leista tik gavus raštišką Inspekcijos leidimą. Leidimas išduodamas ne ilgesniam kaip 1 šildymo sezono laikotarpiui ir ne daugiau kaip 2 šildymo sezonus paeiliui.

 

V. ŠILUMOS PUNKTŲ MODERNIZAVIMAS

 

78. Pastato savininkas, pageidaujantis modernizuoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos punktus, šilumos punkto modernizavimo darbus privalo atlikti Taisyklių 95–102 punktuose ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) nustatyta tvarka.

79. Pastato savininkas, pageidaujantis modernizuoti prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų pastato šilumos punktus, kai nekeičiama punkto šilumos galia bei prijungimo schema, šilumos punkto modernizavimo darbus privalo atlikti Taisyklių 87–90 punktuose ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) nustatyta tvarka.

80. Šilumos tiekėjas, atlikdamas šilumos tiekimo sistemos modernizavimo, grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir karšto vandens tiekimo tinklų likvidavimo darbus, turi įrengti ir pajungti prie pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų modernizuojamos šilumos tiekimo sistemos reikalavimus atitinkančius šilumos punktus arba šilumos gamybos ir (ar) perdavimo įrenginius šilumos vartotojų pastatuose (esamo šilumos punkto patalpose) ir darbus atlikti Taisyklių 87–90 punktuose ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) nustatyta tvarka, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

81. Šilumos tiekėjo įrengtas šilumos punktas turi būti skirtas tiekiamos šilumos ir šilumnešio pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba sutartiniams parametrams reguliuoti, iš likviduojamų grupinių karšto vandens ruošimo įrenginių ir tinklų tiektam karštam vandeniui ruošti jo įrengto šilumos punkto šilumos įrenginiuose ir jo parametrams pastato šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba reguliuoti. Įrengtas šilumos punktas gali būti jungiamas prie esamo pastato šilumos punkto ir karšto vandens įrenginių, nepažeidžiant pagal paskirtį jų veikimo savybių.

82. Pastato savininko prašymu ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka priimtu sprendimu Taisyklių 81 punkte nurodytu būdu tiekėjo įrengtas šilumos punktas turi būti jungiamas prie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų ir skirtas šilumai, šilumnešiui bei karštam vandeniui tiekti ir parametrams reguliuoti šiose sistemose. Tokiu atveju seno šilumos punkto likvidavimo klausimus sprendžia pastato savininkas, jeigu šalys nesusitaria kitaip.

83. Jeigu dėl darbų, modernizuojant pastato šilumos punktą, pažeidžiamos kito pastato, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemos, savininko teisės ar teisėti interesai, privaloma įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3 punktai) nurodytus reikalavimus.

84. Taisyklių 81 punkte nurodytu atveju įrengtą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri šilumos tiekėjas, o pastato esamą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri pastato savininkas vadovaudamasis Taisyklėmis ir teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 5, 16 punktai), jeigu šalys nesusitarė kitaip.

85. Taisyklių 78 ir 79 punktuose nurodytais atvejais įrengtą šilumos punktą savo lėšomis prižiūri pastato savininkas vadovaudamasis Taisyklėmis ir teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 16, 21 punktai) nustatyta tvarka, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

86. Taisyklių 81 ir 82 punktuose nurodytais atvejais šilumos tiekėjo ir šilumos vartotojo santykiai įrengiant, prižiūrint ir apsaugant šilumos punktą reglamentuojami Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 21, 57, 66 punktai) nustatyta tvarka, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

 

VI. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ REMONTAS

 

87. Pastato, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas, pageidaujantis atlikti prijungtų prie šilumos perdavimo tinklų ir pastato šildymo ar karšto vandens sistemos įrenginių buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių, kurie bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso daugiabučio namo gyventojams, nekeičiant remontuojamos sistemos šilumos galios arba jos prijungimo schemos, remontą, privalo informuoti šilumos tiekėją arba prižiūrėtoją apie darbų apimtis ir jiems atlikti numatytą laiką. Visi pastato šildymo ar karšto vandens sistemos įrenginių buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių remonto klausimai derinami su valdytoju.

88. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas atsako už keičiamų įrenginių kokybę ir jų atitiktį statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoms charakteristikoms.

89. Jeigu dėl daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių remonto gali būti pažeidžiami daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastato šildymo ir karšto vandens sistemos, teisės ar teisėti interesai, privaloma įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus ir gauti jų raštišką sutikimą atlikti daugiabučio namo buto ar kitų patalpų šilumos įrenginių remontą.

90. Pastato, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai šilumos įrenginius remontuoja ir visus kitus numatytus darbus atlieka savo lėšomis.

91. Baigę remonto darbus, butų ir kitų patalpų savininkai privalo gauti Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą, kad remonto darbai bei reikalingi bandymai atlikti ir suremontuoti šilumos įrenginiai atitinka projektą, ir jo kopiją pateikti pastato valdytojui.

92. Šilumos įrenginių remonto laikotarpiu pastato, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai išlieka šilumos vartotojais.

 

VII. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMAS

 

93. Atliekant daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimą, rekonstravimą, atjungimą ir (ar) prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų, nurodytas pastato savininko funkcijas vykdo ir darbus organizuoja valdytojas.

94. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų sprendimai dėl daugiabučio namo (viso pastato) šilumos įrenginių modernizavimo, remonto, rekonstravimo ir prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų priimami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka.

95. Pastato savininkas, pageidaujantis rekonstruoti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šilumos įrenginius, kai keičiama rekonstruojamų įrenginių šilumos galia, pralaidumas arba prijungimo schema, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti iš jos specialiuosius architektūros reikalavimus tiems darbams atlikti. Jeigu dėl rekonstravimo gali būti pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina prašymą suderinti su šiais savininkais ir įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.

96. Savivaldybės institucija, gavusi pastato savininko prašymą išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, juos pateikia vartotojui (Taisyklių 4 priedas).

97. Prisijungimo sąlygų rekonstravimo projektavimui išdavimo tvarką nustato teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 4, 31 punktai).

98. Jeigu pastato šilumos įrenginiai rekonstruojami keliais etapais, pastato ar kitų patalpų savininkas turi gauti prisijungimo sąlygas rekonstravimo projektavimui kiekvienam etapui atskirai.

99. Šilumos ar kitas šilumnešio ar energijos rūšies tiekėjas, gavęs iš pastato savininko paraiškas išduoti prisijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda sąlygas (Taisyklių 5 priedas), kuriose nurodo prijungimo vietą, šilumnešio parametrus bei techninius reikalavimus, arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą išduoti sąlygas.

100. Pastato ar jo dalies patalpų šilumos įrenginių rekonstravimo projekte privalo būti:

100.1. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų inventorizavimo brėžiniai;

100.2. pastato rekonstruotų šildymo ar karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai;

100.3. pastato rekonstruotos šildymo ir karšto vandens sistemos šilumos galia, reglamentuota teisės akte (Taisyklių 1 priedo 36 punktas);

100.4. pastato šilumos punkto įrenginių skaičiuotė ir rekonstravimo brėžiniai.

101. Pastato savininkas šilumos įrenginių rekonstravimo projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus ir projektą savo lėšomis.

102. Baigęs rekonstravimo darbus, pastato savininkas privalo gauti Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka gauti rekonstruotų pastato šilumos įrenginių ir statinio pripažinimo tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui.

103. Pastato ir kitų patalpų šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami rekonstruoti nuo Taisyklių 102 punkte nurodyto akto pasirašymo datos, jeigu šalių sutarimu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

 

VIII. ŠILUMOS ĮRENGINIŲ ATJUNGIMAS NUO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ VARTOTOJŲ INICIATYVA

 

104. Atjungiant negyvenamuosius pastatus:

104.1. Pastato savininkas, pageidaujantis atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šilumos įrenginius ar keisti pastato šildymo būdą, privalo pateikti informaciją savivaldybės institucijai apie numatomus atlikti darbus ir prašymą išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus. Pridedama kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą, kitą) tieksiančio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą ar kitą) atjungiamam objektui šildyti.

105. Atjungiant individualų arba dvibutį namą:

105.1. pastato savininkas (-ai), pageidaujantis (-ys) atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šilumos įrenginius ir keisti pastato šildymo būdą, privalo pateikti informaciją savivaldybės institucijai apie numatomus atlikti darbus ir prašymą išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus. Pridedama kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą, kitą) tieksiančio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą ar kitą) atjungiamam objektui šildyti;

105.2. jeigu dėl atjungimo gali būti pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos perdavimo tinklų ar šildymo ir karšto vandens įrenginių, savininkų teisės ar teisėti interesai, privaloma prašymą suderinti su jais.

106. Atjungiant daugiabutį namą:

106.1. daugiabučio namo valdytojas, jeigu butų bei kitų patalpų savininkai teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka priima sprendimą ir paveda valdytojui pakeisti pastato ar jo sekcijos (bloko) šildymo būdą, privalo pateikti informaciją savivaldybės institucijai. Pridedami šie dokumentai:

106.1.1. daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka priimtas sprendimas ir pavedimas valdytojui atjungti daugiabutį namą nuo centralizuoto šildymo sistemos;

106.1.2. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą, kitą) tieksiančio juridinio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) atjungiamam objektui šildyti.

107. Atjungiant daugiabučio namo sekciją (bloką) (toliau šiame skyriuje – pastatas ar jo sekcija (blokas):

107.1. daugiabučio namo valdytojas, jeigu butų bei kitų patalpų savininkai teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka priima sprendimą ir paveda valdytojui pakeisti pastato ar jo sekcijos (bloko) šildymo būdą, privalo pateikti informaciją savivaldybės institucijai ir prašymą išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus. Pridedami šie dokumentai:

107.1.1. daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka priimtas sprendimas ir pavedimas valdytojui keisti pastato ar jo sekcijos (bloko) šildymo būdą;

107.1.2. jeigu atsijungia dalis pastato, buto ar kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, pageidaujančių atjungti pastato sekcijos (bloko) šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos ir pakeisti sekcijos (bloko) šildymo būdą, įsipareigojimas vykdyti prievoles prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros;

107.1.3. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančio juridinio asmens išduotą pažymą apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) atjungiamam objektui šildyti;

107.1.4. buto ar kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų, pageidaujančių atjungti pastato, ar jo sekcijos (bloko) šildymo ar karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ar karšto vandens sistemos ir pakeisti pastato ar jo sekcijos (bloko) šildymo būdą, įsipareigojimas pakeisti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo bendrojo naudojimo patalpose ir įrenginiuose.

108. Atjungiant daugiabučio namo butą ar kitą patalpą:

108.1. daugiabučio namo valdytojas, jeigu butų bei kitų patalpų savininkai teisės akte (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka priima sprendimą ir paveda valdytojui pakeisti daugiabučio namo butų bei kitų patalpų šildymo būdą arba daugiabučio namo buto ar kitos patalpos savininkas, pageidaujantis pakeisti šildymo būdą, privalo pateikti savivaldybės institucijai prašymą išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus ir informaciją, prie kurios pridedami šie dokumentai:

108.1.1. daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka priimtas sprendimas ir pavedimas valdytojui keisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą bei valdytojo raštiškas sutikimas;

108.1.2. buto ar kitų patalpų savininko, pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą, įsipareigojimas vykdyti prievoles prižiūrėtojui pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartį jam tenkančia dalimi dėl pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų priežiūros;

108.1.3. kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančio asmens išduota pažyma apie technines galimybes tiekti kitą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) atjungiamam butui ar kitoms patalpoms šildyti;

108.1.4. savivaldybės ar jos įgaliotos institucijos ar teisės aktų nustatytos kitos institucijos išvada, kad dėl buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų atjungimo nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų ir kito jų šildymo būdo kiti to daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai nepatiria papildomų išlaidų, arba šių išlaidų išklotinė;

108.1.5. buto ar kitų patalpų savininko, pageidaujančio atjungti buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą, įsipareigojimas pakeisti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį dėl šilumos vartojimo bendro naudojimo patalpose ir įrenginiuose;

108.1.6. šilumos tiekėjo ar valdytojo pažyma, kad dėl pakeisto buto ar kitų patalpų šildymo būdo bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės ar teisėti interesai.

109. Savivaldybės arba jos įgaliota institucija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos įregistravimo savivaldybės institucijoje išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą ją išduoti.

110. Jeigu vartotojų pasirinkimas atitinka savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą ar dėl vartotojų daugiabučiame name prašymo atjungti pastato ar jo sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos šildymo sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo sistemų ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą įgyvendinimo kiti to namo butų ir kitų patalpų savininkai nepatiria papildomų išlaidų, pastato savininkas pateikia šilumos tiekėjui ir kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą ar kitą) tieksiančiam asmeniui paraišką gauti prisijungimo sąlygas. Šilumos tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos įregistravimo išduoda atsijungimo sąlygas arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą jas išduoti.

111. Jeigu vartotojų pasirinkimas neatitinka savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano arba jo prašymo įgyvendinimas padidintų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 17, 47 punktai) nustatytą žalą aplinkai, savivaldybės institucija gali teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4, 10 punktai) nustatyta tvarka atsisakyti pateikti šilumos tiekėjui ir kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą) tieksiančio asmens paraišką gauti prisijungimo sąlygas pateikdama valdytojui pagrįstai motyvuotą atsisakymo pagrindimą.

112. Šių Taisyklių 110, 111 punktų reikalavimai dėl atsisakymo išduoti atsijungimo sąlygas netaikomi, kai atsijungus nuo šilumos perdavimo tinklų, pastato šildymui bus naudojami ekologiškai švarūs, naudojantys atsinaujinančią energiją šilumos šaltiniai.

113. Jeigu dėl daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkų – buitinių šilumos vartotojų prašymo atjungti pastato sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų šildymo įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą įgyvendinimo kiti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai patiria papildomų išlaidų, savivaldybės institucija, gavusi informaciją, pateikia paraišką šilumos tiekėjui ir kitą pasirinktą šilumnešį ar energijos rūšį (pvz., dujas, elektrą ar kitą) tieksiančiam asmeniui paraišką gauti prisijungimo sąlygas. Šiuo atveju savivaldybė atsijungimo sąlygas išduoda tik tada, kai daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas pateikia jo pasirašytą sutartį su valdytoju dėl papildomų išlaidų kitiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams atlyginimo. Jeigu tokia sutartis nesudaroma ar nepateikiama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo atjungti buto ar kitų patalpų šildymo sistemų įrenginius nuo daugiabučio namo šildymo sistemų ir pakeisti buto ar kitos patalpos šildymo būdą prisijungimo sąlygos neišduodamos ir apie tai raštu informuojami daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkai – buitiniai šilumos vartotojai.

114. Individualaus ar dvibučio namo savininkai, pageidaujantys atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šildymo įrenginius ir keisti pastato šildymo būdą, turi teisę vienašališkai nutraukti šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, apie tai pranešę šilumos tiekėjui ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Jeigu dėl individualaus namo atjungimo pažeidžiamos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių, savininkų teisės ar teisėti interesai, privaloma atlikti darbus, užtikrinančius kitų savininkų interesus. Šilumos tiekėjas ir (ar) karšto vandens tiekėjas, gavęs individualaus gyvenamojo namo savininko – buitinio šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo informaciją apie numatomą atjungti prie šilumos ar karšto vandens perdavimo tinklų prijungtas pastato šildymo ar karšto vandens sistemas ir keisti pastato šildymo būdą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia namo savininkui atsijungimo sąlygas.

115. Pastato savininkas, pageidaujantis atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtus pastato šildymo ar karšto vandens įrenginius, kada keičiama pastato paskirtis ir pastatas nebus šildomas (taip pat ir dėl veiklos nutraukimo) arba kai numatoma pastatą nugriauti, privalo pateikti informaciją savivaldybės institucijai apie numatomą tų darbų atlikimą teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 4, 31 punktai) nustatyta tvarka ir prašymą išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus. Savivaldybės institucija, gavusi pastato savininko prašymą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus.

116. Šilumos tiekėjas, gavęs pastato savininko paraišką išduoti atsijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos įregistravimo priima sprendimą ir išduoda pastato šilumos įrenginių atjungimo projektavimo sąlygas (Taisyklių 4 priedas) arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą jas išduoti. Per Taisyklėse nustatytą terminą šilumos tiekėjui nepateikus atjungimo sąlygų ar pagrįstai motyvuoto atsisakymo jas pateikti, savivaldybės institucija gali išduoti atsijungimo sąlygas pati.

117. Vartotojai arba jų vardu teisėtai veikiantis asmuo šilumos vartojimo įrenginių atjungimo projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus ir projektą savo lėšomis.

118. Daugiabučio namo ar jo sekcijos (bloko) šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo ir susijusių su atjungimu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstravimo projekte privalo būti:

118.1. lyginamųjų šilumos nuostolių per išorines atitvaras ir vidines atitvaras, ribojančias gretimas patalpas, skaičiuotė;

118.2. jeigu lyginamieji šilumos nuostoliai per vidines atitvaras didesni už lyginamuosius šilumos nuostolius per išorines atitvaras, tuomet turi būti pateikiami jų rekonstravimo, sumažinančio lyginamuosius šilumos nuostolius, nustatytus teisės akte (Taisyklių 1 priedo 33 punktas) iki neviršijančių per išorines atitvaras, brėžiniai;

118.3. rekonstruotos šildymo ar karšto vandens sistemos hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai;

118.4. po rekonstravimo likusių šilumos ar karšto vandens įrenginių šilumos galia;

118.5. pastato bendrųjų šilumos nuostolių ir kitų šildymo ar karšto vandens sistemų charakteristikos, reikalingos buitinių šilumos vartotojų pasirinktam šilumos paskirstymo pagal Komisijos rekomenduotus ar suderintus metodus, būdui realizuoti ir atsijungusio buto ar kitų patalpų savininko – buitinio šilumos vartotojo mokėjimams už šilumą ar karštą vandenį, suvartotą pastato bendro naudojimo reikmėms, apskaičiuoti;

118.6. šilumos punkto įrenginių darbo režimo ir suderinimo po buto ar kitų patalpų atjungimo skaičiuotė ir prireikus jų rekonstravimo brėžiniai.

119. Vartotojai arba jų vardu teisėtai veikiantis asmuo, jeigu prie jų pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių yra prijungtos kitų namų, butų ar patalpų šildymo ir karšto vandens sistemos, gali atjungti savo šilumos įrenginius Taisyklių 120 punkte nurodyta tvarka, tik nepažeisdami kitų pastatų, butų ar patalpų savininkų teisių bei teisėtų interesų. Su daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkų šilumos vartojimo įrenginių atjungimo nuo daugiabučio namo šildymo sistemų ir pastato ar jo sekcijos (bloko) šildymo būdo pakeitimu susiję daugiabučio namo šildymo sistemos rekonstravimo darbai atliekami vadovaujantis Taisyklių 93–102 punktuose nustatyta tvarka, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkų, kurie savo šilumos vartojimo įrenginius atjungia nuo daugiabučio namo šildymo sistemų ir keičia buto ar kitos patalpos šildymo būdą, lėšomis.

120. Vartotojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį iki Taisyklių 117 punkte nurodytų darbų pabaigos ir faktinio atjungimo dienos privalo raštu pranešti šilumos tiekėjui apie numatomą atjungimą (šilumos pirkimo–pardavimo arba šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių nutraukimą).

121. Baigęs Taisyklių 117 punkte nurodytus darbus, vartotojas privalo gauti Inspekcijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka gauti pastato šilumos įrenginių jungčių su šilumos perdavimo tinklais išardymo, kito pasirinkto šilumnešio ar energijos rūšies tiekimo ir (ar) kitų įrenginių statybos užbaigimo aktą ir jų kopijas pateikti šilumos tiekėjui ir kito pasirinkto šilumnešio ar energijos rūšies tiekėjui.

122. Pastato ar jo sekcijos (bloko) šilumos įrenginiai atjungiami dalyvaujant valdytojo ir šilumos tiekėjo įgaliotiems atstovams. Baigus pastato ar jo sekcijos (bloko) šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo įrenginių atjungimo darbus, pastato, buto ar kitų patalpų savininkas (ar) valdytojas ir šilumos tiekėjas pasirašo jų atjungimo aktą.

123. Pastato ar jo sekcijos (bloko) šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti nuo Taisyklių 122 punkte nurodyto atjungimo akto ir susitarimo dėl šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo pasirašymo dienos, jeigu šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

124. Daugiabučio namo ar jo sekcijos (bloko), kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkų – buitinių šilumos vartotojų su šilumos tiekėjais sudarytos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys laikomos pakeistomis pagal Taisyklių 107.1.4 punkto nuostatas nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo momento. Šiuo atveju butų ir kitų patalpų savininkai su šilumos tiekėju sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti. Iki butų ir kitų patalpų savininkai, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkai – buitiniai šilumos vartotojai ir šilumos tiekėjai sudaro šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo momento taikomos šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos (Taisyklių 1 priedo 15 punktas). Butų ir kitų patalpų, kurių šilumos įrenginiai pripažįstami atjungti, savininkai – buitiniai šilumos vartotojai daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti šilumos tiekėjui kiekvieną mėnesį apmoka už jiems tenkančią sunaudotos pastato bendrosioms reikmėms šilumos dalį, ją nustačius vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) nustatyta tvarka.

 

IX. ŠILUMOS TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

125. Šilumos tiekėjas turi teisę:

125.1. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkams, vartotojams priklausančių šilumos įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką šilumos tiekimo įrenginių darbui bei šilumos tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę;

125.2. sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą tik Taisyklėse nurodyta tvarka.

126. Šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal ties šilumos pirkimo–pardavimo vieta ir (ar) tiekimo–vartojimo riba įrengtų registruojančių prietaisų rodmenų įrašus. Jeigu tokių prietaisų nėra – pagal šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio projektavimo operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

127. Dėl šilumos tiekėjo kaltės nepatiektos šilumos kiekis nustatomas pagal užregistruotą paskutiniu ataskaitiniu laikotarpiu tiektą šilumos kiekio paros vidurkį iki nutraukimo ar apribojimo, nustatomą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas. Nustatant nepatiektą šilumos kiekį šildymui ir vėdinimui reikia įvertinti tikrąsias lauko oro temperatūras atitinkamais laikotarpiais.

128. Jeigu nėra šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų, dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką, priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį gali nustatyti komisija, sudaryta iš valdytojo ar vartotojų ar kitų jų įgaliotų atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato dėl šilumos tiekėjo kaltės šilumos tiekimo nutraukimo ar apribojimo laiką, priežastis bei nepatiektos šilumos kiekį ir surašo aktą. Jeigu valdytojas ar vartotojai ar jų įgalioti atstovai, ar šilumos tiekėjas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai.

129. Šilumos tiekėjas privalo:

129.1. sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 16 punktai) nustatyta tvarka šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo arba šilumos pirkimo–pardavimo sutartis su kiekvienu vartotoju arba tiekti šilumą pagal sutarčių standartines sąlygas (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 14, 15 punktai), jeigu vartotojų šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų;

129.2. šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytomis sąlygomis nenutrūkstamai tiekti vartotojams šilumą;

129.3. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 8 punktai) nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) vartotojams mokėjimų už šilumą dokumentus;

129.4. prižiūrėti ir laiku remontuoti savo ir teisės aktuose nustatyta tvarka pripažintus bešeimininkiais, bet naudojamus šilumos aprūpinimo sistemoje, šilumos gamybos ir perdavimo įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus bei eksploatuoti bendrai naudojamus energetikos objektus, skirtus šilumai perduoti, sutinkamai su teisės akto (Taisyklių 1 priedo, 68 punktas) reikalavimais;

129.5. pateikti savivaldybės institucijai šilumos gamybos įrenginių, šilumos perdavimo tinklų remonto ir bandymų, kurių metu ribojamas ar nutraukiamas šilumos tiekimas šilumos vartotojams, grafikus;

129.6. informuoti vartotojus ir (arba) valdytoją apie šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo dėl įrenginių remonto ir bandymų laiką bei trukmę;

129.7. pagal pastato savininko ar valdytojo, buto ar kitų patalpų savininko paraišką leisti prijungti prie veikiančių šilumos tiekimo įrenginių Taisyklių 69 ar 73 punkte nustatyta tvarka sumontuotus naujų ar rekonstruotų pastatų arba butų ir kitų patalpų šilumos įrenginius ir pradėti tiekti šilumą, jeigu tuo nenutraukiamas šilumos tiekimas kitiems šilumos vartotojams;

129.8. sudaryti šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju, ją suderinti su savivaldybės institucija ir informuoti pastatų savininkus ir valdytojas, kuriems šiluma turi būti tiekiama nepertraukiamai;

129.9. užtikrinti šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių, kurie yra jo teritorijoje, tačiau priklauso kitiems savininkams, saugumą;

129.10. palaikyti šilumos parametrus ties pirkimo–pardavimo riba ir/ar ties tiekimo–vartojimo riba pagal pateiktą šilumos tiekėjo šilumnešio temperatūrų grafiką, sudarytą šilumos vartotojų teritorijoms iš vienodų charakteristikų ir leistinų parametrų nukrypimo riba, nurodyta Taisyklų 130.1 punkte;

129.11. palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 51, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) nustatytą skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus;

129.12. palaikyti pastatų šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba, vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 51, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) nurodytomis pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, apskaičiuotus tokius šilumnešio parametrus, kurie leistų pastato savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojui išlaikyti tiekimo–vartojimo riboje šilumos įrenginių projekte nurodytą ar šių teisės aktų nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią;

129.13. nustatyta tvarka pranešti pastato savininkui ar valdytojui ar Inspekcijai, arba prižiūrėtojui apie įvykusius sutrikimus, avarijas, susijusias su šilumos šaltinių, šilumos perdavimo tinklų įrenginiais, jeigu jos gali lemti sutrikimus, avarijas pastato šilumos įrenginiuose;

129.14. prieš šildymo sezono pradžią parengti ir, įvertinus teisės akto (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nuostatas, pateikti savivaldybių institucijoms tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio parametrų grafikus bei suderinti šildymo pradžios eilę pastatams. Šilumnešio parametrų grafikai turi būti suderinti su Inspekcija ir savivaldybe. Šilumnešio parametrų grafikai pateikiami pastato savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojui;

129.15. pastato savininko ar valdytojo arba prižiūrėtojo pretenziją dėl šilumos tiekimo apribojimo ar nutraukimo išnagrinėti ir apie priimtą sprendimą informuoti juos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos;

129.16. įrengti ir prižiūrėti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 26, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 45, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) nustatyta tvarka statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus;

129.17. šilumos punktui priklausant šilumos tiekėjui ir vartotojams ar valdytojui pageidaujant ne rečiau kaip kartą per savaitę pateikti valdytojui ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens sistemos prižiūrėtojui ar vartotojo teisėtam atstovui įvadinio šilumos apskaitos prietaiso ir (ar) kitais šilumnešio parametrų registracijos prietaisais fiksuotus techninius parametrus (pratekėjusio šilumnešio debitas, paduodamo ir grįžtamo vandens temperatūros, slėgiai), kurie tiesiogiai paveikia šilumos suvartojimą, už laikotarpį ne ilgesnį kaip 1 savaitė, pateikiant kiekvienos valandos duomenis;

129.18. turėti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 ir 19 punktai) nustatytas licencijas;

129.19. pastato savininko ar valdytojo arba prižiūrėtojo prašymu teikti kitas, Taisyklėmis nustatytas paslaugas.

130. Šilumos tiekėjas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už:

130.1. šilumnešio parametrų nukrypimus (leistini vidutiniai paros nukrypimai ne didesni kaip +/- 5 %), daugiau nei nustatyta šilumos pirkimo–pardavimo arba šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse, jeigu tai atsitiko dėl jo kaltės. Tokiu atveju už suvartotą šilumą vartotojas atlygina šilumos tiekėjui tik vertę to, ką be teisinio pagrindo sutaupė, jeigu šalys nesusitarė kitaip;

130.2. nepatiektą šilumą, išskyrus Taisyklių 131 punkte nurodytus atvejus. Tokiu atveju šilumos tiekėjas atlygina vartotojų patirtus tiesioginius nuostolius įstatymų nustatyta tvarka;

130.3. Vartotojo patirtą žalą dėl šilumos tiekėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

131. Šilumos tiekėjas neatsako už šilumos tiekimo nutraukimą, ribojimą, taip pat už šilumnešio parametrų neleistinus nukrypimus, įvykusius dėl:

131.1. stichinių nelaimių ar kitos nenugalimos jėgos aplinkybių ir ilgalaikio atšalimo, kurio metu lauko oro temperatūra ilgiau kaip 72 val. buvo 3 oC arba daugiau, laipsniais žemesnė už teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 30, 36 punktai) šildymo sistemų projektavimui nustatytą ir nurodytą statinio projekte (ar jo dalyje) išorės oro temperatūrą ir jeigu tuo metu buvo išlaikomi tiekiamo šilumnešio projektavimo parametrai pagal šilumnešio parametrų grafiką;

131.2. pastato savininko ar valdytojo arba vartotojų, prižiūrėtojo arba pašalinių asmenų klaidingų veiksmų;

131.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimto nutarimo sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą.

 

X. ŠILUMOS VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

132. Vartotojai turi teisę:

132.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo, prižiūrėtojo, valdytojo, kad jam priklausančiose patalpose arba bute būtų palaikoma teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 45, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) bei šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta patalpų temperatūra, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) reikalavimus;

132.2. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11, 14, 15, 16, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) gauti iš šilumos tiekėjo mokėjimų už šilumą ir (ar) karštą vandenį atsiskaitymo dokumentus: mokėjimo už šilumą pranešimą (Taisyklių 6 priedas), kuriame turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo buitinio šilumos vartotojo mokėtinos sumos dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai;

132.3. informavęs šilumos tiekėją, pratęsti apmokėjimo už šilumą laiką tiek dienų, kiek dienų vėliau, nei nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje, buvo įteiktas mokėjimo už šilumą pranešimas;

132.4. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11, 14, 15, 16, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) neatlygintinai gauti informaciją iš šilumos tiekėjo, prižiūrėtojo, valdytojo apie šilumos kainas, mokėjimų skaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką, mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis, šilumos išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodus, atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;

132.5. kartu su kitais pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkais pasirinkti vieną iš Komisijos rekomenduojamų taikyti ar su ja suderintų šilumos ir (ar) karšto vandens išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodų arba parengti ir, suderinus su Komisija, taikyti (nurodyti šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse, sudarytose pagal šalių individualiai aptartas sąlygas; naudoti apskaičiuojant butų ir kitų patalpų savininkų patirtą žalą, buto ar kitų patalpų savininkui savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais, negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeitus jų jungimo schemą ir panašiais atvejais) metodą, atitinkantį esamus pastato bei pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ypatumus;

132.6. reikalauti iš šilumos tiekėjo, prižiūrėtojo, valdytojo atlyginti dėl jų kaltės patirtą žalą vartojant šilumą;

132.7. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 37 punktai) nustatyta tvarka keisti, rekonstruoti arba atjungti šilumos įrenginius nepažeidžiant daugiabučio namo kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų;

132.8. reikalauti iš šilumos tiekėjo teisės akte (Taisyklių 1 priedo 12 punktas) nustatyta tvarka atlikti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų neeilinę patikrą;

132.9. kartu su kitais vartotojais įstatymų nustatyta tvarka įsteigti bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ar kitų bendro naudojimo objektų valdymo;

132.10. įstatymų nustatyta tvarka kartu su kitais pastato, pastato butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti pakeisti viso pastato, jo sekcijos ar bloko šildymo būdą;

132.11. reikalauti vartojant šilumą patirtos žalos atlyginimo iš kitų vartotojų dėl jų neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

133. Vartotojai privalo:

133.1. tinkamai prižiūrėti savo pastato ar buto ar kitų patalpų šilumos įrenginius bei išorės atitvarų (langų, durų, sienų, stogo ir pan.) būklę bei jų eksploatavimo saugumą, eksploatuoti savo šilumos įrenginius taip, kad jie neblogintų šilumnešio bei cirkuliacijos kokybės;

133.2. laiku atsiskaityti už šilumą bei jam tenkančia dalimi už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą;

133.3. informuoti apie pastebėtus buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiuose šilumnešio nuotėkius valdytoją ar prižiūrėtoją ar šilumos tiekėją ir imtis galimų veiksmų juos skubiai stabdyti;

133.4. pateikti šilumos tiekėjui šilumos pirkimo–pardavimo ar šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta forma ir terminais patalpos ar buto duomenis, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti;

133.5. užtikrinti, kad naujai sumontuoti ar rekonstruoti buto ar kitų patalpų šilumos įrenginiai prie pastato šilumos įrenginių būtų prijungiami tik Taisyklių 10–17, 107–121, 87–92 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu toks prijungimas atliekamas stabdant šilumos tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu, tuomet su šilumos tiekėju turi būti suderintos laikino šilumos tiekimo įrenginių atjungimo sąlygos;

133.6. užtikrinti sumontuotų atsiskaitomųjų šilumos kiekio apskaitos prietaisų ir kitų šilumos įrenginių apsaugą bei reikalaujamas jų darbo aplinkos sąlygas, pastebėjus per 24 valandas pranešti šilumos tiekėjui apie visus apskaitos prietaisų ar apskaitos schemose naudojamų elementų gedimus, apskaitos prietaisų, apskaitos schemose naudojamų elementų, kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, plombų pažeidimus arba jeigu nepagrįstai sumažėjo arba padidėjo šilumos sunaudojimas;

133.7. leisti šilumos tiekėjo, pastato valdytojo, prižiūrėtojo atstovams iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus apžiūrėti atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, šilumos įrenginių elementus, atlikti jų priežiūros, remonto darbus, o prireikus lokalizuoti avariją ar likviduoti jos pasekmes, leisti nedelsiant vykdyti avarijos lokalizavimo darbus;

133.8. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo pateiktų klaidingų duomenų suvartotos šilumos sąnaudoms apskaičiuoti, savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeitus jų jungimo schemą arba pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nustatytas jų priežiūros sąlygas;

133.9. imtis priemonių sumažinti žalą, daromą dėl šilumos, šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

133.10. Valdytojo arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo nurodytais terminais savo lėšomis atstatyti statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytą šildymo prietaisų galią bute ar kitose patalpose nepriklausomai nuo to, kada ir kaip padaryti nukrypimai.

134. Vartotojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi valdytojo, šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis, šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais, o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę vartotojo padarytą Taisyklių pažeidimą, valdytojo, šilumos tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Vartotojui nesutikus su valdytojo, šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta valdytojo ar jo įgalioto atstovo, prižiūrėtojo (jeigu toks yra) atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu vartotojas, valdytojas, šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai.

135. Nustatant vartotojo padaryto Taisyklių pažeidimo faktą, dalyvauja vartotojas arba jo įgaliotas atstovas. Vartotojo arba jo įgalioto atstovo atsisakymas pasirašyti Taisyklių pažeidimo faktą patvirtinančius dokumentus neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės.

 

XI. PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

136. Prižiūrėtojas turi teisę:

136.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo, kad būtų palaikomi šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse, pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) reglamentuoti šilumnešio parametrai pagal šilumnešio parametrų grafikus ties tiekimo–vartojimo riba arba kitoje šiose sutartyse nurodytoje vietoje;

136.2. gauti informaciją apie šilumos ir šilumnešio tiekimo laikinus ribojimus ir nutraukimus;

136.3. reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl valdytojo, šilumos tiekėjo ar buto ir kitų patalpų savininko kaltės bei kito pastato savininko – šilumos vartotojo, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie prižiūrimo pastato šilumos įrenginių, kaltės;

136.4. ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus apžiūrėti buto ir kitų patalpų savininkui priklausančių šilumos įrenginių, kurie turi tiesioginę įtaką pastato šildymo ir karšto vandens sistemos darbui, būklę;

136.5. patikrinti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, atsiskaitomųjų karšto vandens skaitiklių ir neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų būklę ir rodmenis.

137. Prižiūrėtojas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už:

137.1. Taisyklėse, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje bei šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartyje ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 16, 20, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka jam prižiūrėti pavestų šilumos įrenginių būklę ir priežiūrą;

137.2. Taisyklėse, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 51, 57 punktai), pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutartyje nustatytą butų ir kitų patalpų kokybišką šildymą, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) ir yra techninės galimybės tą reguliuoti;

137.3. Vartotojo patirtą žalą dėl prižiūrėtojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

138. Prižiūrėtojas privalo:

138.1. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 20, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) reglamentuotus darbus bei šilumos tiekėjo ir savivaldybės institucijos pagrįstus, vadovaujantis teisės aktuose jiems nustatyta kompetencija, nurodymus ir nustatyta tvarka gauti pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas);

138.2. vykdyti šilumos tiekėjo operatyvinius dispečerinius nurodymus dėl šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių darbo režimo;

138.3. laikytis vartotojų su šilumos tiekėjais sudarytose šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo bei šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytų šilumos įrenginių darbo režimų;

138.4. neleisti, kad būtų viršytas teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas) nustatytas leistinas šilumnešio nuotėkių dydis pastato šilumos įrenginiuose, o atsiradus tokiam nuotėkiui jį operatyviai stabdyti;

138.5. užtikrinti, kad šildymo ir karšto vandens sistemoje nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau, negu nustatyta teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas), imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;

138.6. šalims sutarus, pateikti šilumos tiekėjui su juo sutarta forma ir terminais atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitą, jeigu nėra rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos arba jeigu šalys nesusitarė kitaip;

138.7. užtikrinti, kad vartotojų naujai sumontuotus ar rekonstruotus šildymo sistemų įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik Taisyklių 10–17, 107–121, 87–92 punktuose nustatyta tvarka;

138.8. suderinti su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėju ir valdytoju ar vartotojais pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių laikino atjungimo sąlygas, jeigu toks atjungimas atliekamas stabdant šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginius neplaninio remonto metu;

138.9. užtikrinti vartotojams priklausančioje teritorijoje ir patalpose šilumos tiekėjui priklausančių šilumos įrenginių, statinių, komunikacijų ir atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti žalą, padarytą dėl tinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų neužtikrinimo, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nenustatyta kitaip;

138.10. vykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 22, 23 punktai) nustatytus šilumos tiekimo įrenginių apsaugos reikalavimus;

138.11. leisti vartotojams priklausančioje teritorijoje ar patalpose bet kuriuo paros metu (išskyrus, jeigu tai nesusiję su avarijų likvidavimo darbais, gyvenamąsias patalpas ir patalpas, į kurias įėjimo laikas nurodomas šilumos vartojimo pirkimo – pardavimo sutartyse) šilumos tiekėjo atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, apžiūrėti šilumos įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir atlikti priežiūros, remonto ar avarijų likvidavimo darbus, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nenustatyta kitaip;

138.12. informuoti šilumos tiekėją tarpusavyje nustatyta tvarka apie šilumos įrenginių stabdymus, paleidimus ir nukrypimus nuo teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 16, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytų šilumos įrenginių darbo režimų;

138.13. pranešti Inspekcijai apie įvykusias avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos tiekimo įrenginiais;

138.14. užtikrinti tolygų viso pastato, visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą palaikant juose teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytą temperatūrą, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) ir yra techninės galimybės tą reguliuoti;

138.15. siekti, kad išnaudojant visas turimas technines ir organizacines galimybes pastato šildymo ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus;

138.16. imtis priemonių sumažinti žalą, daromą dėl šilumos ir šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

138.17. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) vartotojams atsiskaitymo dokumentus už priežiūrą;

138.18. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą, dėl jo neteisėtų veiksmų ar neveikimo pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 12, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatytas šilumos įrenginių priežiūros sąlygas.

139. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi valdytojo ir (ar) šilumos tiekėjo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis, šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais, o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę prižiūrėtojo padarytą Taisyklių pažeidimą, valdytojo ir (ar) šilumos tiekėjo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Prižiūrėtojui nesutikus su valdytojo ir (ar) šilumos tiekėjo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta iš valdytojo ar jo įgalioto atstovo, prižiūrėtojo atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu valdytojas, šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas ar jų atstovai reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai.

140. Nustatant prižiūrėtojo padaryto pažeidimo faktą, pastato valdytojui gali atstovauti atsakingas už šilumos ūkį asmuo arba kitas įgaliotas asmuo, šilumos tiekėjui – jo įgaliotas asmuo, prižiūrėtojui – jo įgaliotas asmuo. Prižiūrėtojo atstovo, dalyvavusio nustatant Taisyklių pažeidimo faktą, atsisakymas pasirašyti pažeidimo faktą patvirtinantį aktą neatleidžia pastato prižiūrėtojo nuo atsakomybės.

 

XII. VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

141. Pastato valdytojas turi teisę:

141.1. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 16, 20, 21, 22, 23, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka pats prižiūrėti arba sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį su Asmeniu, turinčiu Inspekcijos leidimą (atestatą) šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai, arba kartu su šilumos tiekėju atlikti Taisyklėse ir teisės aktuose nurodytas prižiūrėtojo pareigas. Šiais atvejais pastato valdytojas neatsako už Taisyklėse nustatytų pareigų vykdymą, kurios pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį tenka prižiūrėtojui;

141.2. keisti, rekonstruoti arba atjungti pastato šilumos įrenginius teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 24, 25, 31, 32, 34, 35 punktai) ir Taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu tai nepažeidžia kitų namų savininkų bei pastato butų (patalpų) savininkų daugiabučiame name teisių ir teisėtų interesų;

141.3. reikalauti iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, kad būtų palaikomi šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nurodyti ar teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 59, 60, 61, 63, 64, 65 punktai) ir Taisyklėse reglamentuoti šilumnešio ir (ar) karšto vandens parametrai karšto vandens paėmimo (vartojimo) vietoje;

141.4. neatlygintinai gauti informaciją apie šilumos ir (ar) karšto vandens kainas, mokėjimų ir atsiskaitymo skaičiavimo tvarką, mokėjimams apskaičiuoti panaudotus duomenis ir atsiskaitomųjų šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;

141.5. gauti informaciją apie šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo apribojimus ir sustabdymus;

141.6. reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl:

141.6.1. šilumos tiekėjo kaltės;

141.6.2. kito pastato savininko – šilumos vartotojo, kurio šilumos įrenginiai prijungti prie jo pastato šilumos įrenginių, kaltės;

141.6.3. pastato buitinio šilumos vartotojo kaltės;

141.6.4. Prižiūrėtojo kaltės;

141.7. netrukdomai apžiūrėti pastato buitinių šilumos vartotojų šilumos įrenginių būklę, kuri turi tiesioginę įtaką pastato šilumos įrenginiams;

141.8. nutraukti ar riboti šilumos tiekimą kitiems šilumos vartotojams, kurių pastato šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos įrenginių tik Taisyklėse nustatyta tvarka;

141.9. reikalauti pastato šilumos įrenginių bei apskaitos prietaisų, esančių kitų juridinių ar fizinių asmenų teritorijoje ir patalpose, tinkamos apsaugos ir atlyginti dėl jų kaltės jam padarytą žalą;

141.10. šilumos punktui priklausant šilumos tiekėjui, iš jo, vartotojui ar valdytojui pageidaujant, ne rečiau kaip kartą per savaitę iš šilumos tiekėjo gauti įvadinio šilumos apskaitos prietaiso ir (ar) kitais šilumnešio parametrų registracijos prietaisais fiksuotus techninius parametrus (pratekėjusio šilumnešio debitas, paduodamo ir grįžtamo vandens temperatūros, slėgiai), kurie tiesiogiai paveikia šilumos suvartojimą, už laikotarpį ne ilgesnį kaip 1 savaitė, pateikiant kiekvienos valandos duomenis.

142. Patikrinti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, karšto vandens skaitiklių ir neatsiskaitomųjų šilumos prietaisų būklę ir rodmenis, jeigu jų rodmenys turi įtakos kitų butų savininkų mokėjimams, nepriklausomai nuo jų įrengimo vietos.

143. Pastato valdytojas teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 48 punktai) nustatyta tvarka atsako už:

143.1. pastato šilumos įrenginių bei išorės atitvarų (langų, durų, sienų, stogo ir pan.) būklę ir priežiūrą;

143.2. Vartotojo patirtą žalą dėl valdytojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

144. Pastato valdytojas privalo:

144.1. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 16, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) nustatyta tvarka prižiūrėti pastato išorės atitvaras (langų, durų, sienų, stogo ir pan.), šilumos įrenginius ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemas arba sudaryti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį su juridiniu ar fiziniu asmeniu, turinčiu Inspekcijos leidimą (atestatą) verstis šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veikla;

144.2. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti Taisyklėse bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 21, 22, 23 punktai) reglamentuotus darbus bei šilumos tiekėjo ir savivaldybės institucijos pagrįstus, vadovaujantis teisės aktuose jiems nustatyta kompetencija, nurodymus ir nustatyta tvarka gauti pastato šilumos ūkio parengties šildymo sezonui aktą;

144.3. vykdyti šilumos tiekėjo operatyvinius–dispečerinius nurodymus dėl šilumos vartojimo;

144.4. laikytis nustatytų šilumos vartojimo režimų;

144.5. neleisti viršnormių šilumnešio nuotėkių, o atsiradus juos operatyviai stabdyti;

144.6. užtikrinti, kad šilumos įrenginiuose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau, negu nustatyta teisės akte (Taisyklių 1 priedo 51 punktas), imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo;

144.7. užtikrinti, kad naujai sumontuotus ar rekonstruotus pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų būtų galima prijungti tik Taisyklių 10–17, 107–121, 87–92 punktuose nustatyta tvarka;

144.8. suderinti su šilumos tiekėju pastato šilumos įrenginių laikino atjungimo sąlygas;

144.9. užtikrinti pastato teritorijoje ir patalpose šilumos tiekėjui priklausančių šilumos įrenginių, statinių, komunikacijų bei atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų apsaugą bei tinkamas jų darbui aplinkos sąlygas, atlyginti žalą, padarytą dėl netinkamos apsaugos ar aplinkos sąlygų;

144.10. vykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 22, 23 punktai) nustatytus šilumos įrenginių apsaugos reikalavimus;

144.11. leisti pastato teritorijoje ar patalpose bet kuriuo paros metu (išskyrus gyvenamąsias patalpas ir patalpas, į kurias įėjimo laikas nurodomas šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse) šilumos tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovams, pateikusiems pažymėjimus, patvirtinančius jų pareigas, apžiūrėti šilumos įrenginius ir atlikti remonto ar avarijų likvidavimo darbus;

144.12. informuoti šilumos tiekėją apie šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių stabdymus, paleidimus ir nukrypimus nuo jose nurodyto darbo režimo;

144.13. pranešti Inspekcijai apie įvykusias avarijas ir sutrikimus ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su šilumos tiekimo įrenginiais;

144.14. valdytojui esant šildymo ir (ar) karšto vandens tiekimo sistemų prižiūrėtoju – užtikrinti tolygų visų pastato patalpų ir prijungtų kitų pastatų šildymą palaikant juose teisės akte (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekti į patalpas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 28, 45 punktai) nustatytos temperatūros karštą vandenį, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) reikalavimus, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus (Taisyklių 1 priedo 25 punktas) ir yra techninės galimybės tą reguliuoti;

144.15. siekti, kad išnaudojant visas turimas projektavimo ir organizacines galimybes pastato šilumos ir karšto vandens įrenginių darbo režimas atitiktų ekonomiško ir racionalaus šilumos ir karšto vandens vartojimo reikalavimus;

144.16. imtis priemonių sumažinti žalą, daromą dėl šilumos, šilumnešio tiekimo nutraukimo ar apribojimo;

144.17. įgyvendinant Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, ir 5 punktai) numatytas buitinių šilumos vartotojų teises bei pareigas dėl apsirūpinimo šiluma ir karštu vandeniu, pastato šildymo bei karšto vandens sistemos valdymo ir naudojimo savo iniciatyva arba butų ir kitų patalpų savininkų prašymu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5 ir 48 punktai) nustatyta tvarka ir laiku organizuoti sprendimų priėmimo procedūras.

145. Jei vartotojai pasirenka apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, kai geriamasis vanduo karštam vandeniu ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo, o šiluma – iš šilumos tiekėjo, tiekėjo ir vartotojo sutartiniai santykiai reguliuojami vartotojų sutartimis su atitinkamais tiekėjais arba sutartimi su subjektu, užsiimančiu karšto vandens tiekimo šio namo patalpų savininkams veikla.

146. Valdytojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovams atliekant šilumos įrenginių apžiūras arba vadovaujantis atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitomis, šilumnešio parametrus registruojančių prietaisų rodmenų įrašais, o jeigu tokių prietaisų nėra – šilumos tiekėjo arba šilumos šaltinio techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę valdytojo padarytą Taisyklių pažeidimą, šilumos tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovai nurodo valdytojui pašalinti nustatytus pažeidimus. Valdytojui nesutikus su šilumos tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovų nustatytais Taisyklių pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, Taisyklių pažeidimo faktą turi nustatyti komisija, sudaryta iš valdytojo ar jo įgalioto atstovo, prižiūrėtojo (jeigu toks yra) atstovų ir šilumos tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato Taisyklių pažeidimo faktą ir surašo aktą. Jeigu valdytojas, šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas ar jų atstovai reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai.

147. Valdytojo ir šilumos tiekėjo sutartimis gali būti nustatytos valdytojo teikiamos šilumos tiekėjui paslaugos (pvz., teikti pastato ar jo atskirų butų ir kitų patalpų duomenis ar jų pasikeitimus, reikalingus mokėjimams už šilumą apskaičiuoti, teikti atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas ir kt.) ir šių paslaugų apmokėjimo tvarka.

148. Nustatant padaryto Taisyklių pažeidimo faktą, pastato valdytojui gali atstovauti atsakingas už šilumos ūkį asmuo arba kitas įgaliotas asmuo, šilumos tiekėjui – jo įgaliotas asmuo, buitiniam šilumos vartotojui – jo įgaliotas asmuo. Valdytojo ar jo atstovo atsisakymas pasirašyti Taisyklių pažeidimo faktą patvirtinantį aktą neatleidžia valdytojo nuo atsakomybės.

 

TREČIA DALIS

KARŠTO VANDENS TIEKIMAS IR VARTOJIMAS

 

I. KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

 

149. Pastato savininkas ar savininkui atstovaujantis asmuo, pageidaujantis prijungti pastato karšto vandens įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų, pateikia prašymą šilumos tiekėjui arba kitam Asmeniui, teisėtai užsiimančiam šilumos tiekimo veikla dėl pastato karšto vandens įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų sąlygų išdavimo, o savivaldybės institucijai – prašymą išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus.

150. Savivaldybės institucija, gavusi pastato savininko ar savininkus atstovaujančio asmens prašymą išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus prijungti pastato karšto vandens įrenginius prie pastato šilumos įrenginio ar šilumos perdavimo tinklų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienas juos pateikia prašytojui arba pagrįstai motyvuotai atsisako juos išduoti.

151. Tiekėjai, gavę iš pastato savininko ar savininkui atstovaujančio asmens Taisyklių 150 punkte nurodytą paraišką, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda prisijungimo sąlygas (Taisyklių 4 priedas), kuriose nurodo prijungimo vietą, techninius reikalavimus arba pateikia motyvuotą atsisakymą jas išduoti.

152. Pastato savininkas ar savininkui atstovaujantis asmuo projektavimo, montavimo, prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus ir projektą savo lėšomis, jeigu su šilumos tiekėju nesusitaria kitaip.

153. Pastato savininkas ar savininkui atstovaujantis asmuo arba šilumos tiekėjas, baigęs montavimo ir prijungimo darbus, privalo gauti Inspekcijos karšto vandens tiekimo įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą–pažymą.

154. Pastato karšto vandens įrenginiai laikomi prijungtais prie pastato šilumos tiekimo įrenginio nuo karšto vandens tiekimo įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pripažinimo tinkamais naudoti akto–pažymos gavimo dienos.

 

II. SUTARČIŲ SUDARYMAS

 

155. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma tarp karšto vandens tiekėjo ir daugiabučio namo butų bei kitų patalpų savininkų – buitinių karšto vandens vartotojų taip:

155.1. su buitiniu karšto vandens vartotoju sudaroma neterminuota karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis;

155.2. karšto vandens tiekėjai, esant savininko raštiškam sutikimui, gali sudaryti karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis ne tik su butų ar kitų patalpų savininkais, bet ir su butų ar kitų patalpų nuomininkais. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys su butų ir kitų patalpų nuomininkais sudaromos buto ar kitų patalpų savininko nurodytam terminui, kuriam suėjus karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis pasibaigia, išskyrus atvejus, kai karšto vandens tiekėjas ir buto ar kitų patalpų nuomininkas susitaria, esant raštiškam buto ar kitų patalpų savininko sutikimui, kitaip;

155.3. jeigu su karšto vandens tiekėju vartotojai nesudarė karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, karšto vandens tiekėjo ir vartotojų santykiams taikomos Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos;

155.4. butų bei kitų patalpų savininkams teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka priėmus sprendimą ir įgaliojus valdytoją sudaryti jų vardu karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį tarp karšto vandens tiekėjo ir buitinių karšto vandens vartotojų, ją pasirašo valdytojo atstovas.

156. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo, kartu ir vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrųjų sąlygų nuostatos taikomos iki šalys susitaria dėl karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių pagal šalių individualiai aptartas sąlygas arba pasirenka kitą karšto vandens tiekėją ir su juo sudaro karšto vandens pirkimo–pardavimo ar karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį.

157. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartys pagal šalių individualiai aptartas sąlygas sudaromos vadovaujantis karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 8 priedas).

158. Šalių individualiai aptartos sąlygos negali pažeisti imperatyvių įstatymo nuostatų ir buitinių karšto vandens vartotojų teisių bei teisėtų interesų.

 

III. KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

 

159. Kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) pasirenka karšto vandens tiekimo būdą su karšto vandens tiekėju ir karšto vandens tiekimo–vartojimo ribą bute, jame įrengiami karšto vandens skaitikliai:

159.1. Karšto vandens skaitiklius, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai), įrengia karšto vandens tiekėjas;

159.2. Karšto vandens tiekėjas už geriamąjį vandenį ir šilumą karštam vandeniui ruošti ir temperatūrai palaikyti atsiskaito su geriamojo vandens ir šilumos tiekėjais pagal atitinkamų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, kuriuos jie įrengia prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.

160. Kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) pasirenka 2-ą karšto vandens tiekimo būdą, naudojami karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis ir karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklis:

160.1. karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3 punktas), įrengia ir eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas;

160.2. karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3 punktas), įrengia šilumos tiekėjas.

161. Karšto vandens skaitikliui prijungti apskaitos mazge gali būti naudojami pagalbiniai įrenginiai (filtrai, uždaromoji armatūra, antgaliai, fasoninės detalės ir pan.), kuriuos naudojant karšto vandens skaitiklis sumontuojamas projekte nurodytoje vietoje ir gamintojo instrukcijoje nurodyta tvarka.

162. Naujuose arba rekonstruojamuose daugiabučiuose namuose karšto vandens apskaitos mazgai turi būti įrengiami bendro naudojimo patalpose (laiptinėse, koridoriuose arba specialiai apskaitos prietaisams skirtose patalpose ir pan.) arba namo šilumos punkte.

163. Karšto vandens tiekėjas savo lėšomis įrengia, prižiūri karšto vandens skaitiklius ir atlieka jų metrologinę patikrą. Karšto vandens tiekėjas gali įrengti ir naudoti karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, jei tokių skaitiklių įrengimas yra ekonomiškai pagrįstas ir nedidina karšto vandens kainos vartotojams. Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis nustatomas teisės akto (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka.

164. Kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) pasirenka 2-ą karšto vandens tiekimo būdą, karšto vandens skaitiklių įrengimą, priežiūrą, metrologinę patikrą organizuoja subjektas, užsiimantis karšto vandens tiekimo šio namo patalpų savininkams veikla.

165. Karšto vandens skaitiklių prijungimo schema ir karšto vandens apskaitos mazgo schema bei jo įrengimo vieta turi būti numatyta pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus suderintame projekte. Projekto užsakovas – karšto vandens tiekėjas arba kitas Asmuo, teisėtai užsiimantis šia veikla. Esamuose daugiabučiuose namuose atsiskaitomieji buitiniai karšto vandens skaitikliai įrengiami pagal tipines schemas, kuriose turi būti numatyta skaitiklio įrengimo tipinė vieta. Tipines schemas kiekvienoje savivaldybėje parengia atitinkamas karšto vandens tiekėjas ir suderina su Inspekcija.

166. Bendrabučio tipo daugiabučiuose namuose karšto vandens skaitikliai, neatsižvelgiant į nustatytas nekilnojamojo turto nuosavybės ribas, turi būti įrengiami kiekvienam butui atskirai bendro naudojimo patalpose (laiptinėse, koridoriuose arba specialiai apskaitos prietaisams skirtose patalpose ir pan.). Kol karšto vandens skaitikliai neįrengti ar jų įrengti techniškai neįmanoma, suvartoto karšto vandens kiekis skaičiuojamas pagal teisės akte (Taisyklių 1 priedo 29 punktas) nustatytas normas. Šis kiekis skaičiuojamas nustatytam ir tinkamai užfiksuotam pastoviam faktiškai gyvenančių žmonių skaičiui. Jei bendrabučio tipo daugiabučiuose namuose karšto vandens skaitikliai įrengti butuose arba jų iš viso nėra, tai rekonstruojant namą šiuos apskaitos prietaisus reikia įrengti įvadinėse karšto vandens apskaitos spintose (skydeliuose) bendro naudojimo patalpose.

167. Priėjimai prie karšto vandens apskaitos prietaisų turi būti laisvi. Draudžiama dėti pašalinius daiktus ant karšto vandens apskaitos prietaisų, karšto vandens apskaitos spintų (skydelių) arba į jas.

168. Karšto vandens skaitiklių metrologinę patikrą atlikusios akredituotos laboratorijos uždeda plombas arba žymenis (lipdukus) ir (arba) patikros sertifikatus.

169. Karšto vandens skaitikliai ir karšto vandens apskaitos mazgo elementai turi būti užplombuoti tokia tvarka:

169.1. ant karšto vandens skaitiklio gaubto turi būti gamintojo ir metrologinę patikrą atlikusios akredituotos laboratorijos plombos, o ant karšto vandens apskaitos schemos elementų – karšto vandens tiekėjo plombos;

169.2. atsižvelgiant į karšto vandens apskaitos schemą gali būti plombuojamos ir kitos apskaitos prietaisų ir įrenginių dalys. Karšto vandens tiekėjas turi teisę nustatyti konkrečias plombuojamas vietas, su kuriomis turi būti supažindintas buitinis karšto vandens vartotojas. Visais atvejais nenuėmus plombų, vartotojui turi būti suteikta galimybė nuskaityti karšto vandens skaitiklio rodmenis;

169.3. už karšto vandens skaitiklių ir karšto vandens apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako patalpų, valdomos teritorijos ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai (nuomininkai, turintys pasirašytą sutartį su karšto vandens tiekėju) arba šias patalpas, valdomą teritoriją ir (ar) įrenginius eksploatuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, jeigu karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip.

170. Karšto vandens skaitiklių ir karšto vandens apskaitos schemos elementų gadinimas, falsifikavimas, plombų pažeidimas ar išardymas be karšto vandens tiekėjo sutikimo, savavališkas karšto vandens apskaitos schemos keitimas, siekiant sumažinti apskaitomo karšto vandens kiekį arba karšto vandens skaitiklio rodmenis, kitoks karšto vandens apskaitos prietaisų ar karšto vandens apskaitos schemos elementų paveikimas arba savavališkas karšto vandens ėmimo įrenginių prijungimas prie karšto vandens tiekėjo tinklo yra Taisyklių pažeidimas ir už juos atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.

171. Vartotojų atsiskaitymo pagal butuose įrengtus karšto vandens skaitiklius ypatumai:

171.1. Karšto vandens tiekimo pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba vartotojui patiektas karšto vandens kiekis per ataskaitinį laikotarpį nustatomas pagal karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis;

171.2. sugedus karšto vandens skaitikliui arba karšto vandens apskaitos mazgo schemos elementui ne dėl vartotojo kaltės (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar kita), apie kuriuos buitinis karšto vandens vartotojas pranešė karšto vandens tiekėjui iki jo atstovo atvykimo į vietą, už suvartotą karštą vandenį per tą laikotarpį, kai karšto vandens apskaita veikė netiksliai, atsiskaitoma pagal atitinkamo laikotarpio karšto vandens suvartojimo iki gedimo vidurkį buitiniam karšto vandens vartotojui nustatytu karšto vandens tarifu ir kainomis. Laikotarpis, per kurį karšto vandens apskaita veikė netiksliai, nustatomas pagal vartotojo pateiktus ir karšto vandens tiekėjo turimus duomenis apie vartotojo karšto vandens įrenginius bei iš atitinkamo karšto vandens suvartojimo (paros, savaitės, mėnesio ir t. t.) analizės. Analizes atlieka karšto vandens tiekėjas arba kitas Asmuo, teisėtai užsiimantis šia veikla. Nustatęs karšto vandens skaitiklio gedimus, karšto vandens tiekėjas juos turi pašalinti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Kiekvieną ne dėl vartotojo kaltės karšto vandens apskaitos prietaiso gedimo, pažeidimo ar dingimo atvejį karšto vandens tiekėjas ir vartotojas įformina dvišaliu aktu;

171.3. Vartotojui nepranešus apie karšto vandens skaitiklio gedimus iki karšto vandens tiekėjo atstovo atvykimo ar karšto vandens apskaitos schemos elementą sugadintą taip, kad karšto vandens skaitiklio ar karšto vandens apskaitos schemos elemento gedimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas arba korpusas; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; taip pat siekiant sumažinti buitinio karšto vandens skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės ir kitos stabdymo priemonės), arba pakeitus karšto vandens skaitiklio, arba vartotojui atsisakius įsileisti karšto vandens tiekėjo atstovą patikrinti karšto vandens skaitiklio būklę ir (ar) rodmenis, karšto vandens tiekėjas turi teisę perskaičiuoti laikotarpiu nuo karšto vandens tiekėjo paskutinės karšto vandens skaitiklio patikrinimo dienos, bet ne ilgesniu kaip teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyti senaties terminai vartotojo suvartoto karšto vandens kiekį. Galutinį perskaičiuojamo laikotarpio terminą nustato karšto vandens tiekėjo sudaryta komisija. Vartotojo suvartotas karšto vandens kiekis už perskaičiuojamą laikotarpį nustatomas taikant teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 29 punktas) nurodytas geriamojo vandens suvartojimo normas padauginant iš laikotarpio trukmės. Kai nustatoma, kad vartotojas, siekdamas sumažinti apskaitomo karšto vandens kiekį arba karšto vandens skaitiklio rodmenis, kitaip paveikia karšto vandens skaitiklį ar karšto vandens apskaitos schemos elementus, o karšto vandens tiekėjo atstovas per paskutinį atsiskaitomojo karšto vandens skaitiklio ar karšto vandens apskaitos schemos elementų patikrinimą šios vartotojo veikos negalėjo pastebėti (išorinio magnetinio lauko poveikis, su prietaisais atsukant apskaitos prietaisų rodmenis atgal ir kita) arba, įrengdamas paslėptą atvadą, prijungė karšto vandens imtuvus prieš karšto vandens apskaitą arba be jos, karšto vandens tiekėjas turi teisę perskaičiuoti tokio vartotojo suvartoto karšto vandens kiekį šio punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka, taikydamas perskaičiavimo laikotarpiu galiojusius karšto vandens tarifus ir kainas;

171.4. jeigu viename bute (kambaryje), kuriame yra įrengtas tik vienas karšto vandens skaitiklis ir jame gyvena kelios šeimos, jie už suvartotą karštą vandens kiekį atsiskaito pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis ir vieną mokėjimo dokumentą. Kuris asmuo įforminamas kaip vartotojas, sprendžia šeimos tarpusavio susitarimu. Nesusitarus dėl vieno mokėjimo dokumento apmokėjimo tvarkos, kiekvienai šeimai išrašomas atskiras mokėjimo dokumentas, karšto vandens skaitiklio rodmenis paskirstant pagal faktinį gyventojų – šeimos narių – karšto vandens vartotojų skaičių. Faktinius šeimų gyventojų skaičius aktu patvirtina valdytojas;

171.5. Vartotojui nepranešus karšto vandens tiekėjui butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenų iki sutartyje nurodyto termino, suvartoto karšto vandens kiekiai už ataskaitinį laikotarpį nustatomi pagal teisės akto (Taisyklių 1 priedo 29 punktas) nuostatas. Ši nuostata netaikoma tiems vartotojams, kurie prieš išvykdami ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui apie tai raštu informavo karšto vandens tiekėją. Vartotojui vėliau, po sutartyje nurodyto termino, pranešus karšto vandens skaitiklių rodmenis, suvartoto karšto vandens kiekis įvertinamas pagal skaitiklio rodmenis, bet ne daugiau kaip už 3 mėnesius iš eilės, atliekant skaičiavimus kitą, po ataskaitinio, mėnesį.

172. Tuo atveju, kai subjektas užsiimantis karšto vandens tiekimo veikla perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų, vartotojų suvartoto karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų butuose įrengtus karšto vandens skaitiklius, o su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis paskirstomas vadovaujantis vienu iš Komisijos patvirtintų metodų, jei vartotojai nepasirenka kito būdo, kuris nepažeidžia teisingumo ir protingumo kriterijų.

173. Įsigaliojus šioms Taisyklėms, karšto vandens vartotojams nuosavybės teise priklausančius karšto vandens skaitiklius prižiūri karšto vandens tiekėjai.

174. Pastato buto ar kitų patalpų savininkui arba bendrosios dalinės nuosavybės teise – nuosavybės bendraturčiam iki Taisyklių įsigaliojimo priklausantys karšto vandens skaitikliai, kurių metrologinė patikra nepasibaigusi, perduodami (parduodami) karšto vandens tiekėjų nuosavybėn.

175. Vartotojui atsisakius perduoti (parduoti) karšto vandens skaitiklį su galiojančia metrologine patikra, karšto vandens tiekėjas privalo įrengti savo karšto vandens skaitiklį. Karšto vandens skaitiklis įrengiamas prieš vartotojo karšto vandens skaitiklį, karšto vandens tiekėjui priimtinoje vietoje. Apskaitai naudojami karšto vandens tiekėjo įrengto skaitiklio rodmenys. Keičiant vartotojui priklausantį karšto vandens skaitiklį su pasibaigusia metrologine patikra, nuimtasis skaitiklis grąžinamas vartotojui.

176. Karšto vandens apskaitai naudojami skaitikliai turi būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą ir atitikti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 55 punktas) reikalavimus. Visi skaitikliai turi būti patikrinti ir turėti akredituotų matavimo priemonių patikros laboratorijų žymas, įspaudus arba plombas.

177. Draudžiama naudotis karšto vandens skaitiklio rodmenimis, jeigu:

177.1. karšto vandens skaitiklis ar karšto vandens apskaitos schemos elementas sugadinti taip, kad sugadinimas matomas (pažeistas skaitiklio stiklas, korpusas, varžos termometrai, termoporų jungtys ir pan.; pažeistos ar nutrauktos plombos nuo apskaitos prietaiso, apskaitos schemos elemento ar kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų; siekiant sumažinti skaitiklio rodmenis naudojamos mechaninės priemonės skaitiklio sparnuotei stabdyti; pakeista apskaitos prietaiso prijungimo schema ir kita);

177.2. siekiant sumažinti apskaitomo karšto vandens kiekį arba karšto vandens skaitiklio rodmenis, suklastotos karšto vandens skaitiklio ar karšto vandens apskaitos schemos elementų gamyklinės ir (arba) karšto vandens tiekėjo uždėtos plombos;

177.3. paveikiamas karšto vandens skaitiklis ar karšto vandens apskaitos schemos elementai ir to per patikrinimą negalima pamatyti (išorinio magnetinio lauko poveikis; specialiaisiais prietaisais apskaitos prietaisų rodmenys atsukami atgal ar stabdomi; apskaitos prietaisų imtuvai prijungti prieš apskaitą arba be jos ir kita);

177.4. karšto vandens tiekėjo įrengtas karšto vandens skaitiklis naudojamas be patikros ar viršytas naudojimo iki eilinės patikros laikas pagal Valstybinės metrologijos tarnybos nustatytą apskaitos prietaiso patikros periodiškumą;

177.5. karšto vandens skaitiklis veikia už gamintojo nustatytų maksimalių ar minimalių matavimo ribų arba pažeidžiamos gamintojo nustatytos jų eksploatavimo sąlygos.

178. Karšto vandens kiekiai nustatomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 12, 29 punktai) bei metodikose nustatyta tvarka, kai:

178.1. karšto vandens tiekėjas eksploatuoja karšto vandens skaitiklius nesilaikydamas Taisyklių 176 punkte nustatytų reikalavimų;

178.2. kai nustatoma karšto vandens tiekėjo kaltė dėl Taisyklių 177 punkte nurodytų pažeidimų;

178.3. kai nustatoma butų ir kitų patalpų savininkų kaltė pažeidus Taisyklių 177 punkte nurodytus reikalavimus.

179. Skaičiuojant sunaudojimą pagal normas (kai yra vartotojo kaltė), žmonių skaičius nustatomas pagal faktiškai gyvenančiųjų skaičių. Nepavykus jo nustatyti, skaičiuojama pagal deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičių.

180. Karšto vandens tiekėjui priklausančių, bet buto ir kitų patalpų savininko patalpose įrengtų karšto vandens skaitiklių apsaugą užtikrina šių patalpų savininkas. Sugadinimo, plombų pažeidimo, netinkamos priežiūros ir (ar) neteisėto karšto vandens vartojimo atveju karšto vandens skaitiklių įsigijimo ar remonto ir įrengimo išlaidas pagal karšto vandens tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka kaltoji šalis teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka.

181. Pastato butų ar kitų patalpų savininkų patirta žala, jeigu karšto vandens tiekėjas dėl sugadintų, išjungtų, neteisėtai pasisavintų karšto vandens skaitiklių apskaičiuoja jiems padidintas mokėtinas sumas už karštą bei nepaskirstytą karštą vandenį, atlyginama teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka.

182. Pastate suvartotas šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti nustatomas pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis. Šis kiekis išdalinamas vadovaujantis Komisijos patvirtintais metodais. Kai karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas, tuomet vartotojams neprieštaraujant šilumos kiekis karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti gali būti nustatytas skaičiavimo būdu pagal Komisijos patvirtintus metodus.

183. Teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) apibrėžtas nepaskirstytasis karšto vandens kiekis nustatomas skaičiuojant bei analizuojant karšto vandens pardavimų duomenis.

 

IV. APSIRŪPINIMO karštU vandenIU BŪDO pasirinkimo įgyvendinimas

 

184. Kada vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) pasirenka karšto vandens tiekimo būdą su karšto vandens tiekėju, karšto vandens tiekėjas su vartotojais pasirašo karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo ar karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis, įrengia namo butuose ir (ar) kitose patalpose karšto vandens skaitiklius, juos prižiūri ir atlieka jų patikrą bei atlieka kitus Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatytus darbus. Laikinai, iki bus sudarytos tokios sutartys, karšto vandens tiekėjo ir vartotojų tarpusavio santykiai grindžiami vadovaujantis atitinkamų sutarčių bendrosiomis sąlygomis (Taisyklių 8 ir 9 priedai).

185. Daugiabučiuose namuose, kurių gyventojai, vadovaudamiesi teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktų) nuostatomis, priėmė sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu, vartotojai privalo:

185.1. per 30 kalendorinių dienų privalo pateikti šilumos ir geriamo vandens tiekėjams šiuos dokumentus:

185.1.1. daugumos daugiabučio namo gyventojų – buitinių karšto vandens vartotojų teisės aktų nustatyta tvarka priimtas (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) sprendimas dėl sutikimo pasirinkti šį apsirūpinimo karštu vandeniu būdą;

185.1.2. juridiškai tinkama forma patvirtintas įgaliojimas asmeniui, galinčiam sudaryti sutartis su tiekėjais;

185.1.3. įgalioto asmens išsami kontaktinė informacija;

185.2. jeigu pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginys priklauso vartotojams:

185.2.1. Vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo (valdytojas ar kt.) su šilumos tiekėju patalpų savininkų–vartotojų vardu pasirašo šilumos pirkimo–pardavimo sutartį šilumos, skirtos karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai, pirkti. Šiuo atveju su šilumos tiekėju atsiskaitoma pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis;

185.2.2. Vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo (valdytojas ar kt.) su geriamojo vandens tiekėju patalpų savininkų – vartotojų vardu pasirašo geriamojo vandens pirkimo–pardavimo ir nuotekų šalinimo bei geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimo sutartis. Šiuo atveju su geriamojo vandens tiekėju atsiskaitoma pagal karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklio rodmenis;

185.3. jeigu pastato šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginys priklauso šilumos tiekėjui:

185.3.1. šilumos tiekėjas privalo pasiūlyti vartotojui ar jį atstovaujančiam asmeniui įsigyti jo teisėtai valdomą šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginį už buhalterinę likutinę jo vertę;

185.3.2. Vartotojams teisėtai atstovaujantis asmuo su šilumos tiekėju Civilinio kodekso nustatyta daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai tvarka sudaro atitinkamą sutartį dėl šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio išpirkimo pagal įrenginių likutinę vertę, įsigyjant (įsirengiant) šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginio finansinės nuomos (lizingo) sutarties pagrindu, arba įgyjant nuosavybės ar valdymo teisę kitais įstatymų nustatytais pagrindais;

185.3.3. iki bus išspręsti Taisyklių 185.3.1 ir 185.3.2 punktuose nurodyti klausimai, šalys privalo vadovautis Taisyklių nuostatomis, reglamentuojančiomis karšto vandens tiekėjo veiklą;

185.4. Kol buitiniai karšto vandens vartotojai nepateikia šilumos ir geriamojo vandens tiekėjams Taisyklių 185.1 punkte nurodytų dokumentų, ir nesudaro Taisyklių 185.2 ir 185.3 punktuose nustatytų sutarčių, laikoma, kad vartotojų sprendimas apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu įgyvendintas netinkamai, o atsiskaitymas tarp šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų bei šių karšto vandens vartotojų vyksta pagal 185.3.3 punkto nuostatas.

 

v. kARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

 

186. Inspekcija teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja karšto vandens ruošimo įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, karšto vandens ruošimo, perdavimo, paskirstymo, tiekimo patikimumą bei vartojimo efektyvumą.

187. Nuolatinę karšto vandens tiekėjo šilumos ir karšto vandens gamybos ir perdavimo tinklų įrenginių priežiūrą atlieka karšto vandens tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 3, 21, 26, 40 punktai).

188. Nuolatinę pastato (išskyrus daugiabučius namus) karšto vandens įrenginių priežiūrą atlieka pastato savininkas ir (arba) paskirtas atsakingas už šilumos ir (ar) karšto vandens ūkį asmuo.

189. Nuolatinę daugiabučio namo karšto vandens bendro naudojimo įrenginių priežiūrą atlieka prižiūrėtojas, su kuriuo valdytojas yra sudaręs pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį arba Valdytojas.

190. Nuolatinę daugiabučio namo butų ir kitų patalpų karšto vandens įrenginių priežiūrą atlieka butų ir kitų patalpų savininkai savo lėšomis.

191. Vartotojai, pageidaujantys remontuoti karšto vandens įrenginius, prijungtus prie pastato šilumos punkto, kai prijungimo schema keičiama į kombinuotą (Taisyklių 1 priedo 70 punktas), privalo vadovautis teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 3, 4, 11, 12, 24, 31, 32, 35, 36, 37, ir 45 punktai) reikalavimais, susijusiais su paprastojo remonto darbais. Pakeitus pastato karšto vandens ruošimo schemą į kombinuotą vartotojai už šilumos tinklu jiems tiekiamą šilumos energiją privalo atsiskaityti pagal dvinarę šilumos kainą.

 

vI. KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMAS

 

192. Vartotojas, pageidaujantis rekonstruoti karšto vandens įrenginius prijungtus prie pastato šilumos punkto ar visą karšto vandens tiekimo sistemą, kai keičiama rekonstruojamų įrenginių šilumos galia, pralaidumas arba šaltinis, privalo pateikti prašymą savivaldybės institucijai ir gauti specialiuosius architektūros reikalavimus tiems darbams atlikti. Jeigu dėl rekonstravimo gali būti pažeistos kitų pastatų, kurių šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginiai prijungti prie pastato šilumos punkto, savininkų teisės ir teisėti interesai, būtina prašymą suderinti su šiais savininkais ir įvykdyti teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5 punktai) nurodytus reikalavimus.

193. Savivaldybės institucija, gavusi vartotojo prašymą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia specialiuosius architektūros reikalavimus.

194. Rekonstravimo prisijungimo sąlygų išdavimo tvarką nustato teisės aktai (Taisyklių 1 priedo 4, 31 punktai).

195. Jeigu pastato karšto vandens įrenginiai rekonstruojami keliais etapais, pastato ar kitų patalpų savininkas turi gauti rekonstravimo prisijungimo sąlygas kiekvienam etapui atskirai.

196. Tiekėjai, gavę iš vartotojo paraiškas išduoti rekonstravimo, prisijungimo sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų jas išduoda.

197. Pastato ar jo dalies patalpų karšto vandens įrenginių rekonstravimo projekte privalo būti:

197.1. pastato karšto vandens sistemų inventorizavimo brėžiniai;

197.2. pastato rekonstruotų karšto vandens sistemų hidraulinio ir šiluminio režimų skaičiuotės ir jų rekonstravimo brėžiniai;

197.3. pastato rekonstruotos karšto vandens sistemos šilumos galia, reglamentuota teisės akte (Taisyklių 1 priedo 36 punktas).

198. Pastato savininkas karšto vandens įrenginių rekonstravimo projektavimo, montavimo ir jų prijungimo darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus ir projektą savo lėšomis.

199. Vartotojas, baigęs rekonstravimo darbus, privalo gauti iš Inspekcijos karšto vandens įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą bei teisės akte (Taisyklių 1 priedo 32 punktas) nustatyta tvarka gauti rekonstruotų pastato karšto vandens įrenginių tinkamais naudoti aktą ir jų kopijas pateikti karšto vandens tiekėjui.

200. Pastato, pastato butų ir kitų patalpų karšto vandens įrenginiai pripažįstami rekonstruoti nuo Taisyklių 199 punkte nurodyto akto pasirašymo datos, jeigu šalių sutarimu nenustatyta kitaip.

 

viI. KARŠTO VANDENS TIEKIMO SUSTABDYMAS KARŠTO VANDENS TIEKĖJO IR (AR) ŠILUMOS TIEKĖJO INICIATYVA

 

201. Karšto vandens tiekėjas turi teisę nedelsdamas sustabdyti karšto vandens tiekimą pastatui arba pavieniams pastato karšto vandens vartotojų įrenginiams šiais atvejais:

201.1. už savavališką karšto vandens vartojimą be karšto vandens skaitiklių, juos išjungus arba karšto vandens įrenginius prijungus per juos apeinančias linijas;

201.2. jeigu dėl savavališkai prijungtų karšto vandens įrenginių ar kitų vartotojo veikų padidėja šilumnešio vartojimas, pasikeičia karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytas įrenginių darbo režimas, viršijama sutartinė šilumos galia taip, kad sutrinka šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo įrenginių normalus darbo režimas, dėl kurio gali įvykti avarija arba nutrūkti šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimas kitiems šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams;

201.3. jeigu pastato karšto vandens įrenginių techninė būklė nepatenkinama ir dėl to gresia avarija arba susidaro pavojus žmonių gyvybei ar saugumui;

201.4. jeigu nevykdomi karšto vandens tiekėjo nurodymai likviduoti gedimus, dėl kurių gali įvykti avarija, sutrikimas arba nelaimingas atsitikimas;

201.5. lokalizuojant avarijos židinį šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiuose;

201.6. dėl avarijos šilumos šaltinyje, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo arba pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginiuose arba dėl force majeure nenugalimos jėgos poveikio, sutrikus šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių darbo režimui taip, kad yra jų sugadinimo, avarijos pavojus arba gresia pavojus žmonių gyvybei ar saugumui.

202. Visais Taisyklių 201 punkte nurodytais atvejais karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas privalo per 24 valandas pranešti pastato savininkui apie šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo apribojimų arba sustabdymo priežastis bei laiką.

203. Taisyklių 201 punkte nurodytais atvejais karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas neatsako už šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo sustabdymo arba apribojimo pasekmes dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemų sugadinimo, bet privalo imtis visų veiksmų, kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemos nebūtų sugadintos.

204. Karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas savo iniciatyva turi teisę laikinai sustabdyti arba apriboti karšto vandens tiekimą visiems arba pavieniams karšto vandens vartotojams, įspėjęs ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, šiais atvejais:

204.1. prijungiant naujus šilumos tiekėjo ar karšto vandens tiekėjo šilumos ir (ar) karšto vandens gamybos ir perdavimo ar pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius, jeigu negalima šių darbų atlikti planinio remonto metu;

204.2. atliekant šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyse aptartą šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo įrenginių planinį remontą ir bandymus;

204.3. šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojui, nesumokėjusiam sąskaitos už šilumą ir (ar) karštą vandenį daugiau kaip 90 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo vėliausios leistinos sąskaitos apmokėjimo dienos, nurodytos šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje, pagal pateiktą sąskaitą ar mokėjimo pranešimą;

204.4. jeigu be šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sutikimo sistemingai viršijama pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių sutartinė šilumos galia (šildymo sistemose paskaičiuota pagal faktines šilumnešio temperatūras), jeigu tai turi įtakos mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį apskaičiavimui arba dėl to šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjas patyrė žalos ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas atsisako nustatyta tvarka pakeisti šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį;

204.5. nepaskirtas atsakingas už šilumos ūkį asmuo.

205. Visais 204 punkte nurodytais atvejais karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas privalo papildomai prieš 24 valandas įspėti pastato savininką apie karšto vandens tiekimo apribojimus arba sustabdymą. Jeigu pastato savininkas per 5 kalendorines dienas nuo pirmo pranešimo gavimo dienos nesuderina šilumnešio tiekimo nutraukimo laiko, šilumos ir (ar) karšto vandens, tiekėjas įgyja teisę vienašališkai nustatyti šį laiką.

206. Jeigu įmanoma, visais 204 punkte nurodytais atvejais šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo laikinas sustabdymas ar apribojimas turi būti atliktas pastato savininkui patogiu laiku.

207. Jeigu pastatas neturi rezervinio karšto vandens tiekimo šaltinio, karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje turi būti nustatyta planinių šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimo sustabdymo šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo iniciatyva trukmė ir kiekis.

208. Jeigu šilumos, šilumnešio ir (ar) karšto vandens tiekimas šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojams buvo teisėtai sustabdytas, tai karšto vandens ir (ar) šilumos tiekėjas nedelsdamas turi pradėti tiekti šilumą, šilumnešį ir (ar) karštą vandenį, kai pastato savininkas – šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojas pašalina šilumnešio, šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo sustabdymo priežastis ir sumoka prijungimo išlaidas.

209. Savavališkai prijungęs karšto vandens įrenginius per apeinančias karšto vandens skaitiklius linijas, išjungęs ar sugadinęs karšto vandens skaitiklius arba pažeidęs plombavimo ar kitas kontrolines žymas, savavališkai nuėmęs plombas, atsisakęs leisti patikrinti esančius jo patalpose karšto vandens apskaitos prietaisus, vartotojas atsako Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka ir atsiskaito su karšto vandens tiekėju teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 12, 29, 36, 39 punktai) nustatyta tvarka kaip vartotojas, neturintis karšto vandens skaitiklių.

 

viiI. KARŠTO VANDENS ĮRENGINIŲ (SISTEMOS) ATJUNGIMAS NUO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ VARTOTOJŲ INICIATYVA

 

210. Vartotojai, pageidaujantys atjungti karšto vandens įrenginius ir keisti apsirūpinimo karšto vandeniu būdą, privalo priimti sprendimą teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3 punktai) nustatyta tvarka.

211. Priėmus atitinkamą sprendimą, vartotojų įgaliotas atstovas (valdytojas ir pan.) privalo pateikti informaciją savivaldybės institucijai apie numatomus atlikti darbus ir gauti iš jos specialiuosius architektūros reikalavimus.

212. Jeigu dėl atjungimo gali būti pažeistos kitų pastatų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie pastato šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginių, savininkų teisės ar teisėti interesai, privaloma prašymą suderinti su jais.

213. Savivaldybė arba jos įgaliota institucija ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos įregistravimo savivaldybės institucijoje išduoda specialiuosius architektūros reikalavimus arba pateikia pagrįstą motyvuotą atsisakymą juos išduoti.

214. Savivaldybė ar jos įgaliota institucija, gavusi individualaus ar dvibučio gyvenamojo namo savininko prašymą išduoti specialiuosius architektūros reikalavimus atjungti prie šilumos perdavimo tinklų prijungtas pastato karšto vandens sistemas ir keisti pastato karšto vandens ruošimo būdą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas juos pateikia.

215. Šilumos ar kitas šilumnešio ar energijos rūšies tiekėjas, gavęs vartotojo paraišką išduoti prisijungimo (atsijungimo) sąlygas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos įregistravimo priima sprendimą ir jas išduoda arba pateikia pagrįstai motyvuotą atsisakymą jas išduoti. Per Taisyklėse nustatytą terminą šilumos tiekėjui nepateikus atjungimo projektavimo sąlygų ar pagrįstai motyvuoto atsisakymo jas išduoti, savivaldybės institucija gali išduoti atsijungimo sąlygas pati.

216. Vartotojas karšto vandens įrenginių atjungimo projektavimo, įrengimo ir kitus su atjungimu susijusius darbus atlieka pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 45 punktai) reikalavimus ir projektą savo lėšomis.

217. Pastato karšto vandens įrenginiai atjungiami dalyvaujant šilumos tiekėjo įgaliotam atstovui. Baigus pastato karšto vandens įrenginių atjungimo darbus, pastato savininkas gauna statybos užbaigimo aktą.

218. Pastato karšto vandens įrenginiai pripažįstami atjungti nuo Taisyklių 217 punkte nurodyto akto pasirašymo.

 

IX. KARŠTO VANDENS TIEKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

219. Karšto vandens tiekėjas turi teisę:

219.1. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą netrukdomai apžiūrėti vartotojams priklausančių karšto vandens įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką karšto vandens tiekimo įrenginių darbui bei jo tiekimo kitiems karšto vandens vartotojams režimui, būklę;

219.2. nuskaityti karšto vandens skaitiklių rodmenis;

219.3. sustabdyti ar apriboti karšto vandens tiekimą tik Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 priedas) nurodytais pagrindais bei nustatyta tvarka;

219.4. reikalauti, kad šilumos tiekėjas ir geriamojo vandens tiekėjas karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba atitinkamai užtikrintų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 28, 29, 45 punktai) ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą šilumos, šilumnešio kokybę bei geriamojo vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą geriamojo vandens kokybę.

220. Karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo laikas bei priežastys nustatomos pagal karšto vandens tiekėjo arba geriamojo vandens tiekėjo operatyvinių duomenų techninių registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašus.

221. Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės nepatiekto karšto vandens kiekis nustatomas pagal karšto vandens pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba įrengtų apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas.

222. Karšto vandens tiekėjo kaltę dėl karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo bei nepatiektą karšto vandens kiekį gali nustatyti komisija, sudaryta iš pastato valdytojo, vartotojo ar jų įgalioto atstovo ir karšto vandens tiekėjo atstovų. Komisija, vadovaudamasi surinktais dokumentais ir kitais objektyviais įrodymais, nustato nepatiektą karšto vandens kiekį ir surašo aktą. Jeigu nors vienas iš komisijos narių reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtrauktas Inspekcijos atstovas.

223. Karšto vandens tiekėjas privalo:

223.1. sudaryti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3 punktai) nustatyta tvarka karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su kiekvienu vartotoju, jeigu vartotojo karšto vandens įrenginiai prijungti prie karšto vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausančių arba kitais teisėtais pagrindais valdomų pastato šilumos ar (ir) karšto vandens ruošimo įrenginių;

223.2. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 6, 7, 13, 26, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 45 punktai) nustatyta tvarka statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje arba karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytoje vietoje įrengti ir prižiūrėti karšto vandens skaitiklius;

223.3. karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 28, 29, 45 punktai) nustatytomis sąlygomis ir parametrais, karšto vandens parametrai turi būti išlaikomi karšto vandens vartojimo vietoje ne mažiau kaip 50 0C ir ne daugiau kaip 60 0C, nenutrūkstamai tiekti karšto vandens vartotojams karštą vandenį;

223.4. pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3, 8 punktai) nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 kalendorinės dienos išrašyti ir pateikti (išsiųsti) buitiniams karšto vandens vartotojams mokėjimo už karštą vandenį dokumentus;

223.5. prižiūrėti ir laiku remontuoti teisėtai valdomus karšto vandens gamybos ir perdavimo įrenginius;

223.6. informuoti karšto vandens vartotojus apie karšto vandens tiekimo nutraukimo ar apribojimo dėl įrenginių profilaktinio remonto ir bandymų laiką bei trukmę;

223.7. pagal paraišką leisti prijungti prie veikiančių karšto vandens tiekimo įrenginių naujo ar rekonstruoto pastato arba buto ar kitų patalpų karšto vandens įrenginius ir pradėti tiekti karštą vandenį, jeigu tuo nenutraukiamas karšto vandens tiekimas kitiems karšto vandens vartotojams;

223.8. sudaryti karšto vandens tiekimo ribojimo ar nutraukimo pastatams eilę ekstremalių situacijų arba avarijų atveju ir ją suderinti su savivaldybės institucija ir su pastatų savininkais – karšto vandens vartotojais, kuriems karštas vanduo turi būti tiekiamas nenutrūkstamai;

223.9. užtikrinti karšto vandens įrenginių, kurie yra karšto vandens tiekėjo teritorijoje, tačiau priklauso kitiems savininkams, saugumą;

223.10. nustatyta tvarka pranešti Inspekcijai apie įvykusius sutrikimus, avarijas ar nelaimingus atsitikimus, susijusius su karšto vandens tiekimo įrenginiais;

223.11. išnagrinėti valdytojo ar vartotojo pretenzijas ir apie priimtą sprendimą juos informuoti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos;

223.12. esant 15 % ir daugiau pastato karšto vandens skaitiklių rodmenų nesutapimams su karšto vandens ruošimo geriamojo vandens skaitiklio, įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, rodmenims, ne rečiau kaip kartą per pusę metų atlikti pastate kontrolinius atsiskaitomųjų karšto vandens prietaisų rodmenų patikrinimus;

223.13. karšto vandens vartotojo prašymu teikti kitas Taisyklėse nurodytas paslaugas.

224. Karšto vandens tiekėjas teisės aktuose nustatyta tvarka atsako už:

224.1. karšto vandens temperatūrinių parametrų nukrypimus, nuo nustatytų galiojančiuose teisės aktuose ir karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje, bei karšto vandens kokybę;

224.2. nepatiektą karštą vandenį, išskyrus force majeure aplinkybes. Tokiu atveju karšto vandens tiekėjas atlygina vartotojo patirtus nuostolius įstatymų nustatyta tvarka, jei šalys nesusitarė kitaip;

224.3. Vartotojo patirtą žalą dėl karšto vandens tiekėjo neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

225. Karšto vandens tiekėjas neatsako už karšto vandens tiekimo nutraukimą, apribojimą, taip pat už karšto vandens parametrų neleistinus nukrypimus, įvykusius dėl force majeure aplinkybių.

 

X. KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

226. Vartotojas turi teisę:

226.1. reikalauti iš karšto vandens tiekėjo, kad jam priklausančiose patalpose arba bute būtų palaikoma teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) nustatyta karšto vandens temperatūra vandens paėmimo (vartojimo) vietoje ir vonių šildytuvų darbo režimas, jeigu pastato karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) reikalavimus;

226.2. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11 punktai) gauti iš karšto vandens tiekėjo mokėjimų už karštą vandenį atsiskaitymo dokumentus: mokėjimo už karštą vandenį pranešimą (Taisyklių 5 priedas), kuriame turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis karšto vandens tiekėjas apskaičiavo mokėtinas sumas. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad jis galėtų pasitikrinti, ar jam teisingai apskaičiuoti mokesčiai;

226.3. informavęs karšto vandens tiekėją, pratęsti apmokėjimo už karštą vandenį laiką tiek dienų, kiek dienų vėliau, nei nustatyta karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje, buvo įteiktas mokėjimo už šilumą pranešimas;

226.4. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11 punktai) gauti informaciją iš karšto vandens tiekėjo, pastato šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojo, valdytojo apie karšto vandens kainas, mokėjimų skaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką, mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis, karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;

226.5. reikalauti iš karšto vandens tiekėjo ar prižiūrėtojo, ar valdytojo atlyginti dėl jų kaltės patirtą žalą;

226.6. Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 35, 25, 31, 32, 34, 35, 37 punktai) nustatyta tvarka keisti, rekonstruoti arba atjungti karšto vandens įrenginius, jei tai nepažeidžia daugiabučio namo kitų butų ir kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų;

226.7. reikalauti iš karšto vandens tiekėjo teisės akte (Taisyklių 1 priedo 12 punktas) nustatyta tvarka atlikti karšto vandens apskaitos prietaisų neeilinę patikrą;

226.8. įstatymų nustatyta tvarka kartu su kitais namo butų ir kitų patalpų savininkais nuspręsti pakeisti viso pastato apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba pasirinkti kitą karšto vandens tiekėją;

226.9. reikalauti vartojant karštą vandenį ir šilumą patirtos žalos atlyginimo iš kitų vartotojų dėl jų neteisėtų veiksmų ar neveikimo.

227. Daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininkas – buitinis karšto vandens vartotojas privalo:

227.1. tinkamai prižiūrėti savo buto ar kitų patalpų karšto vandens tiekimo įrenginių būklę bei jų eksploatavimo saugumą, eksploatuoti juos taip, kad jie neblogintų karšto vandens bei cirkuliacijos kokybės;

227.2. laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį, šilumos energiją karšto vandens temperatūrai ir cirkuliacijai palaikyti bei kitas karšto vandens tiekėjo suteiktas paslaugas;

227.3. informuoti valdytoją ar prižiūrėtoją, ar karšto vandens tiekėją apie pastebėtus buto ar kitų patalpų karšto vandens įrenginiuose nuotėkius ir imtis galimų veiksmų juos skubiai stabdyti;

227.4. jeigu nėra karšto vandens skaitiklių rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos, pateikti karšto vandens tiekėjui karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta forma ir terminais karšto vandens skaitiklių rodmenų, fiksuotų sutartyje nurodytu laiku, ataskaitą. Vartotojui nepranešus karšto vandens tiekėjui butuose įrengtų karšto vandens skaitiklio rodmenų iki sutartyje nurodyto termino, karšto vandens kiekis už ataskaitinį laikotarpį nustatomas pagal teisės akto (Taisyklių 1 priedo 29 punktas) nuostatas. Buto ar kitų patalpų savininkui arba nuomininkui nepateikiant karšto vandens tiekėjui karšto vandens skaitiklio rodmenų sutartyje nustatyta tvarka, karšto vandens tiekėjas arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai turi teisę atlikti rodmenų nuskaitymą savininkams priklausančiose patalpose. Buto ar kitų patalpų savininkas (nuomininkas) atlygina šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo patirtas sąnaudas, susijusias su atliktu darbu;

227.5. leisti karšto vandens tiekėjo, pastato valdytojo, prižiūrėtojo atstovams iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas raštu įspėjus arba suderinusiems atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus, įrengti karšto vandens skaitiklius, nuskaityti jų rodmenis, apžiūrėti karšto vandens bendro naudojimo sistemos elementus, esančius vartotojo bute, karšto vandens skaitiklius, jų įrenginių elementus, atlikti jų priežiūros, remonto darbus, o prireikus lokalizuoti avariją ar likviduoti jos pasekmes, leisti nedelsiant vykdyti avarijos lokalizavimo darbus;

227.6. neteisėtai įrengtą grindinį šildymą nuo karšto vandens cirkuliacijos linijos atjungti ir atstatyti pagal projektą savo lėšomis nepriklausomai nuo to, kada ir kaip buvo padaryti nukrypimai;

227.7. atlyginti juridinių ar fizinių asmenų patirtą žalą dėl jo pateiktų klaidingų duomenų suvartoto karšto vandens ir šilumos sąnaudoms apskaičiuoti, savavališkai pakeitus šilumos įrenginių elementus (išskyrus vandens ėmimo prietaisus) kitokiais, negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeitus jų jungimo schemą arba pažeidus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartyje nustatytas jų priežiūros sąlygas.

228. Vartotojo padaryti Taisyklių pažeidimo faktai nustatomi valdytojo, karšto vandens tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovams atliekant karšto vandens įrenginių apžiūras arba techninių operatyvinių duomenų registravimo priemonių ir operatyvinių žurnalų įrašais. Nustatę padarytą pažeidimą, valdytojo, karšto vandens tiekėjo bei prižiūrėtojo atstovai nurodo pašalinti nustatytus pažeidimus. Vartotojui nesutikus su valdytojo, karšto vandens tiekėjo ir (ar) prižiūrėtojo atstovų nustatytais pažeidimo faktais ir (ar) atsisakius įvykdyti jų nurodymus, pažeidimo faktą turi konstatuoti komisija, sudaryta iš valdytojo, prižiūrėtojo (jeigu toks yra) atstovų ir karšto vandens tiekėjo atstovų. Jeigu vartotojas, valdytojas, šilumos tiekėjas ar prižiūrėtojas reikalauja, į komisijos sudėtį turi būti įtraukti Inspekcijos atstovai.

229. Nustatant buitinio karšto vandens vartotojo padaryto Taisyklių pažeidimo faktą, dalyvauja vartotojas arba jo įgaliotas atstovas. Vartotojo arba jo įgalioto atstovo atsisakymas pasirašyti pažeidimo faktą patvirtinančius dokumentus neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės.

 

ketvirta DALIS

bAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

i. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

230. Taisyklių reglamentuojamų visuomeninių santykių dalyvių pretenzijos pateikiamos ir nagrinėjamos, taip pat ginčai, kylantys iš Taisyklių reguliuojamų visuomeninių santykių, sprendžiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 9, 14, 15, 16, 42, 46, 52 ir 53 punktai), šalių sudarytų sutarčių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

231. Ginčai tarp vartotojo bei šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, vartotojų skundus teisės aktų nustatyta ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja:

231.1. Inspekcija – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo;

231.2. Komisija – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos tiekimo kainų ir tarifų taikymo, dėl pastate suvartotos šilumos paskirstymo (išdalijimo) vartotojams;

231.3. savivaldybės vykdomoji institucija – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų, dėl karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčio bei šios priežiūros atlikimo tvarkos;

231.4. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse;

231.5. ginčai nagrinėjami teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 9, 42, 46, 52 ir 53 punktai) nustatyta tvarka.

232. Nepriklausomai nuo to, ar ginčas tarp vartotojo ir tiekėjo buvo sprendžiamas ginčų sprendimo ne teisme tvarka, bet kurios ginčo šalies iniciatyva jis gali būti sprendžiamas teisme.

 

II. VARTOTOJŲ SPRENDIMO DĖL APSIRŪPINIMO KARŠTU VANDENIU 2-U KARŠTO VANDENS TIEKIMO BŪDU, PRIIMTO IKI ŠIŲ TAISYKLIŲ ĮSIGALIOJIMO, ĮGYVENDINIMAS

 

233. Kol buitiniai karšto vandens vartotojai, kurie iki šių Taisyklių įsigaliojimo priėmė sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu, nepateikia šilumos bei geriamojo vandens tiekėjams Taisyklių 185.1 punkte nurodytų dokumentų ir nesudaro Taisyklių 185.2 punkte nustatytų sutarčių, laikoma, kad vartotojų sprendimas apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu įgyvendintas netinkamai, o atsiskaitymas tarp šilumos ir geriamojo vandens tiekėjų bei šių karšto vandens vartotojų už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki šių Taisyklių įsigaliojimo vyksta pagal tvarką, kuri galiojo iki vartotojų priimto sprendimo keisti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.

234. Buitiniai karšto vandens vartotojai, kuriems dėl netinkamai įgyvendinto sprendimo apsirūpinti karštu vandeniu 2-u karšto vandens tiekimo būdu, per laikotarpį nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki šių Taisyklių įsigaliojimo, susidarė apskaityti, bet neapmokėti geriamojo vandens kiekiai karštam vandeniui ruošti, turi atsiskaityti už šiuos kiekius per ateinančius 12 mėnesių.

235. Šilumos tiekėjas privalo 234 punkte nurodytiems vartotojams susidariusius neapmokėtus geriamojo vandens kiekius ir sumas proporcingai paskirstyti per ateinančius 12 mėnesių ir pateikti apmokėjimui, įtraukiant į kas mėnesį buitiniams vartotojams išrašomas sąskaitas.

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

1 priedas

 

NUORODOS

 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus ir standartus:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224);

3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259);

4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401);

5. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639);

6. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 82-3260);

7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 82-3261);

8. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3515);

9. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488);

10. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);

11. Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2006, Nr. 77-2966);

12. Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424 (Žin., 1999, Nr. 112-3270);

13. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262 (Žin., 2001, Nr. 74-2613);

14. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 (Žin., 2003, Nr. 70-3195);

15. Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 4-289 (Žin., 2003, Nr. 70-3201);

16. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-260 (Žin., 2003, Nr. 70-3195 );

17. Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominio įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 4-301 (Žin., 2003, Nr. 81-3716);

18. Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-228 (Žin., 2009, Nr. 143-6310);

19. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2010, Nr. 33-1556);

20. Energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 4-122 (Žin., 2005, Nr. 41-1321);

21. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (Žin., 2009, Nr. 143-6311);

22. Energetikos objektų, vamzdynų ir elektros tiekimo linijų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 151 (Žin., 1998, Nr. 41-1119);

23. Praeinamų kolektorių ir techninių koridorių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Komunalinio ūkio ir paslaugų departamento prie Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 35 (Žin., 1996, Nr. 63-1493);

24. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. D1-595/1-201 (Žin., 2010, Nr. 84-4442);

25. Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos rekonstravimo pagal privalomuosius reikalavimus ir šių darbų rėmimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481; 2008, Nr. 121-4595);

26. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-80 (Žin., 2005, Nr. 30-945);

27. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-1081 (Žin., 2009, Nr. 159-7219; 2010, Nr. 2);

28. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (2003, Nr. 79-3606);

29. Vandens vartojimo normos RSN 26-90, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 79/76;

30. Respublikinės statybos normos „Statybinė klimatologija. RSN 156-94“, patvirtinta Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76 (Žin., 1994, Nr. 24-394);

31. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 215 (Žin., 2002, Nr. 54-2153);

32. Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475);

33. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-156 (Žin., 2005, Nr. 100-3733);

34. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 (Žin., 2002, Nr. 55-2203);

35. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80);

36. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-248 (Žin., 2008, Nr. 58-2185);

37. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729);

38. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170 (Žin., 2007, Nr. 53-2071);

39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 1507 „Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir eksploatavimo“ (Žin., 1998, Nr. 3-56);

40. Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17 (Žin., 2005, Nr. 9-299);

41. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin., 1999, Nr. 80-2372);

42. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. O3-157 (Žin., 2008, Nr. 125-4791);

43. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 403 (Žin., 2002, Nr. 115-5165);

44. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97-4363);

45. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 (Žin., 2005, Nr. 85-3175);

46. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1-8 (Žin., 2008, Nr. 10-368);

47. Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 4-13/D1-28 (Žin., 2004, Nr. 12-360);

48. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2004, Nr. 5-94);

49. Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1-145 (Žin., 2010, Nr. 59-2923);

50. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 (Žin., 2009, Nr. 93-4011);

51. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 389 (Žin., 2002, Nr. 6-252);

52. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamentas, patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1-169 (Žin., 2008, Nr. 117-4471);

53. Išankstinio skundų ne teisme dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 46 (Žin., 2007, Nr. 53-2075);

54. Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26 (Žin., 2009, Nr. 28-1133);

55. Matavimo priemonių techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-31 (Žin., 2006, Nr. 40-1451);

56. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 (Žin., 2003, Nr. 80-3679);

57. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 (Žin., 2010, Nr. 43-2084);

58. Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtina Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959);

59. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. O3-122 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 167-6172);

60. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. liepos 22 d. nutarimas Nr. O3-41 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 92-3456);

61. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimas Nr. O3-19 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 60-2158);

62. Lietuvos standartas LST EN 834:2000 „Šilumos sąnaudų dalikliai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai nustatyti. Elektros energijos maitinami prietaisai“;

63. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutarimas Nr. O3-97 „Dėl komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo Nr. 9 patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 92-3682 );

64. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. O3-86 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ („Informaciniai pranešimai“, 2006, Nr. 1-14);

65. Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2007 m. vasario 19 d. nutarimas „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ Nr. O3-14 („Informaciniai pranešimai“, 2007, Nr. 15-193);

66. Įmonių, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarka ir sąlygos, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 4-482 (Žin., 2004, Nr. 9-246; 2006, Nr. 112-4289);

67. Pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymo ir paskirstymo apibendrintas metodas Nr. 10, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-103 (Žin., 2010, Nr. 73-3737);

68. Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumos energijai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-213 (Žin., 2009, Nr. 140-6157);

69. Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 2009, Nr. 93-3961);

70. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 (Žin., 2009, Nr. 118-5094).

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

2 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

__________________________________________________________________________

(šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.)

 

PASTATO ŠILUMOS ĮRENGINIŲ PARENGTIES ŠILDYMO SEZONUI AKTAS

_____________ Nr.______

(data)

 

Pastato pavadinimas _________________ kodas ___________________________

Adresas __________________________ Nr. ________ bt. ___________________

 

1. PROFILAKTINIAI DARBAI:

Atlikimo data

Akto Nr.

Patvirtinu (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

1.1. šildymo sistemos praplovimas

 

 

 

1.2. vėdinimo sistemos praplovimas

 

 

 

1.3. karšto vandens šilumokaičio valymas

 

 

 

1.4. šildymo sistemos šilumokaičio valymas

 

 

 

1.5. šilumos mazgo hidraulinis bandymas

 

 

 

1.6. šildymo sistemos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.7. šildymo sistemos šilumokaičio hidraulinis bandymas

 

 

 

1.8. karšto vandens šilumokaičio hidraulinis bandymas

 

 

 

1.9. vėdinimo sistemos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.10. įvadinės šilumos trasos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.11. šilumos trasos prieš šilumos punktą hidraulinis bandymas

 

 

 

1.12. šilumos trasos po šilumos punkto hidraulinis bandymas

 

 

 

1.13. karšto vandens šilumokaičio sandarumo tikrinimas

 

 

 

1.14. šildymo sistemos šilumokaičio sandarumo tikrinimas

 

 

 

 

2. ATESTACIJA:

2.1. paskirtas 20................ d. įsakymu Nr.

2.2. atsakingas už šilumos ūkį asmuo

Atestuotas

20_ _ _

 

2.3. šilumos ūkį aptarnaujantys darbuotojai

Atestuoti (-as)

20_ _ _

20_ _ _

3. PASIRUOŠIMAS ŠILDYMO SEZONUI

Patvirtinu (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

3.1. kontroliniai matavimo prietaisai

 

3.2. karštų paviršių izoliacija

 

3.3. apskaitos prietaisų metrologinė patikra:

 

3.3.1. Qš

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.2. Qkv

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.3. Qš+Qkv

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.4. Qkvc

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.5. Qvėd

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.6. Qgaro

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.7. Qkondensato

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.8. Gkv1

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.9. Gkv2

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.10. G šv prieš karšto vandens šilumokaičio

Galiojanti iki 20_ _ _

 

 

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.4. patalpų sandarumas

 

 

4. ATSAKINGAS UŽ APSKAITOS PRIETAISO SAUGOJIMĄ __________________

(vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                   (adresas, telefonas)

 

5. TIKRINIMO IŠVADA:

Pastato šilumos įrenginiai paruošti 20_ – 20_ metų šildymo sezonui

20_ m. __ _ d.

 

PASTABA ______________________________________________________________

 

 

Šilumos tiekėjo atstovas ____________________________________________________

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

Pastato savininko, valdytojo atstovas _________________________________________

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

Prižiūrėtojo atstovas _______________________________________________________

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

3 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS NUOSAVYBĖS, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS RIBŲ, ŠILUMOS IR (AR) KARŠTO VANDENS PIRKIMO–PARDAVIMO VIETOS IR TIEKIMO–VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS

 

_____________

(miestas)

 

____________

(data)

 

Mes, toliau pasirašę šilumos tiekėjas (karšto vandens tiekėjas) ............................................

...............................................................................................................................................

(pavadinimas, pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

ir pastato ................... (buto, patalpų) ...................................................................................

(pavadinimas, adresas)                              (Nr.)

Savininkas (Valdytojas) ........................................................................................................ ,

(pavadinimas, valdytojo, valdytojo atstovo ir (ar) savininko vardas, pavardė)

surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už šilumos (karšto vandens) įrenginių būklę ribas        

...............................................................................................................................................

(įrenginių, kur nustatytos ribos, pavadinimas)

Šilumos (karšto vandens) įrenginių schema:

 

 

 

 

 

1. Pastatas prijungtas ............................................................................................................

2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma .........................................................

3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma ......................................

4. Šilumos (karšto vandens) pirkimo–pardavimo vieta nustatoma .......................................

5. Šilumos (karšto vandens) tiekimo–vartojimo riba nustatoma ...........................................

6. Atsiskaitomojo šilumos (karšto vandens) apskaitos prietaiso įrengimo vieta ...................

7. Papildomi duomenys apie pastato šildymo ir karšto vandens sistemų charakteristikas bei šilumos (karšto vandens) vartotojus pateikiami akto prieduose (.... lapų).

8. Schemoje pažymėta: nuosavybės riba – raudona linija, priežiūros atsakomybės riba – mėlyna linija, tiekimo–vartojimo riba – žalia linija, atsiskaitomojo šilumos (karšto vandens) apskaitos prietaiso vieta – juoda linija, pirkimo–pardavimo vieta – geltona linija (jeigu šis aktas sudaromas tik juoda spalva, akto 8 punkte nurodoma linijų skiriamosios žymos).

9. Surašyti du šio akto egzemplioriai. Vieną iš jų turi šilumos (karšto vandens) tiekėjas, antrą – pastato (buto, patalpų) savininkas.

Šilumos (karšto vandens) tiekėjo atstovas ______________________________________

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

 

Pastato (buto, patalpų) savininko, valdytojo atstovas _____________________________

(parašas)      (vardas ir pavardė)

Prižiūrėtojo atstovas _______________________________________________________

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

4  priedas

 

(Paraiškos formos pavyzdys)

__________________________________________________________________________

(savivaldybės institucijos pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________

(kodas, adresas, tel. Nr.)

 

Paraiška GAUTI PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) SĄLYGAS

_____________ Nr.______

(data)

 

Statinio pavadinimas ..............................................................................................................

Statybos vieta .........................................................................................................................

Statytojas, adresas, telefonas .................................................................................................

Statinio šilumos (karšto vandens) įrenginiai: ..........................................................................

(naujai įrengiami arba esami rekonstruojami, atjungiami, remontuojami, techniškai

pertvarkomi ar kita)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Projektavimo pradžia

... m. ................. ketv.

Statybos pradžia

... m. ................. ketv.

 

Eil. Nr.

Charakteristikos

Pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekis

esamas

naujas

iš viso

1.

Šildymo įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

2.

Vėdinimo įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

3.

Karšto vandentiekio įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

4.

Technologijos įrenginių įrengtoji galia

kW

 

 

 

5.

Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra

°C

 

 

 

6.

Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra

°C

 

 

 

7.

Didžiausias slėgis

kPa

 

 

 

8.

Mažiausias slėgis

kPa

 

 

 

9.

Skaičiuojama hidraulinė varža

kPa

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

Kiti duomenys ........................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

PRIDEDAMA: ......................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Paraišką užpildė: ....................................................................................................................

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

5 priedas

 

(Prisijungimo sąlygų formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.)

 

PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO) SĄLYGOS

_____________ Nr.______

(data)           

___________________

(sudarymo vieta)

 

Projektavimo sąlygos galioja iki

....... m. ................. .... d.

Projektavimo sąlygos išduodamos .........................................................................................

....................................... ir galioja tik pridėtoje paraiškoje nurodytam pastatui.

Šilumos (karšto vandens) sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis charakteristikomis:

 

Eil. Nr.

Charakteristikos

pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekis

esamas

naujas

iš viso

1.

Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galią

kW

 

 

 

2.

Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galią

kW

 

 

 

3.

Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių galią

kW

 

 

 

4.

Leidžiama įrengti technologijos įrenginių galią

kW

 

 

 

5.

Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra

°C

 

 

 

6.

Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra

°C

 

 

 

7.

Didžiausias slėgis tiekimo linijoje

kPa

 

 

 

8.

Mažiausias slėgis tiekimo linijoje

kPa

 

 

 

9.

Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje

kPa

 

 

 

10.

Mažiausias slėgis grąžinimo linijoje

kPa

 

 

 

11.

Prisijungimo taškas

Mazgas

 

12.

Prisijungimo taško altitudė

M

 

 

 

13.

Šilumos šaltinis

 

 

14.

Šilumos tiekimo reguliavimo būdas

 

 

 

Eil. Nr.

Pagrindiniai projektuojamų sistemų reikalavimai

Jungimo būdas

Automatika

Šilumos apskaita

1.

Šildymo įrenginių

 

 

 

2.

Vėdinimo įrenginių

 

 

 

3.

Karšto vandens įrenginių

 

 

 

4.

Technologinių įrenginių

 

 

 

 

Kiti reikalavimai .....................................................................................................................

 

PRIDEDAMA: ......................................................................................................................

 

Projektavimo sąlygas užpildė: ................................................................................................

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

Projektavimo sąlygas išdavė: .................................................................................................

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

SUDERINTA ........................................................................................................................

(pareigų pavadinimas)      (parašas)      (vardas ir pavardė)

Registro Nr. ....................................

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

6 priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

MOKĖJIMO UŽ ŠILUMĄ IR (AR) KARŠTĄ VANDENĮ PRANEŠIMAS

 

I. ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJUI PATEIKIAMA PRIVALOMA INFORMACIJA

 

1. Vartotojo rekvizitai

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__ m. ____ d._______ iki 20__ m. _______ d.

 

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__ m. ____ d._______ iki 20__ m. _______ d.

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo (mokėtojo) kodas

 

 

Mokėtojo vardas, pavardė

 

 

 

Mokėtojo adresas: gatvė, namas, butas, pašto indeksas, miestas

 

 

 

Mokėtojo buto (patalpų) naudingasis (šildomas) plotas – __ m2

 

 

 

Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas – ___ m2

 

 

 

Sumokėti iki 200__ m. _______       d.

 

 

 

Daugiabučio namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenys: nuo __ MWh iki __ MWh, skirtumas __ MWh*

 

 

 

Butų ir kitų patalpų savininkų deklaruotas karšto vandens kiekis _____ m3*

 

 

 

Butų ir kitų patalpų savininkams priskirtas pagal normatyvus suvartoto su karštu vandeniu geriamo vandens kiekis ___ m3*

 

 

 

Daugiabučio namo geriamo vandens apskaitos karštam vandeniui ruošti prietaiso rodmenys: nuo _ m3 iki __ m3, skirtumas __ m3*

 

 

 

Dienolaipsniai per ataskaitinį mėnesį – ___ parų skaičius xOC*

 

 

 

Šilumos kiekis šildymui per ataskaitinį laikotarpį _____ kWh/m2/dienolaipsniui*

 

 

 

Vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m2 naudingojo ploto per ataskaitinį laikotarpį ___ kWh/ m2*

 

 

 

Šilumos kiekis, priskirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti _____ kWh*

 

 

 

Šilumos kiekis, priskirtas bendro naudojimo patalpoms šildyti _____ kWh*

 

 

 

Šilumos kiekis, priskirtas geriamajam vandeniui šildyti _____ kWh*

 

 

 

Perduotos per karšto vandens sistemą priskirtas šilumos kiekis _____ kWh*

 

 

 

Ataskaitinis laikotarpis nuo 20__ m. ____ d._______ iki 20__ m. _______ d.

 

 

 

 

 

 

*Informacija, gavus vartotojo tinkamą patvirtinimą, gali būti teikiama tik elektroniniu būdu.

 

2. Informacija apie mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį

 

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Vieneto kaina be PVM,

Lt

Galiojantis PVM, Lt

Suma su PVM, Lt

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma bendro naudojimo patalpų šildymui

kWh

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma karšto vandens temperatūrai palaikyti

kWh

 

 

 

 

Suvartotas karštas vanduo

m3

 

 

 

 

Karšto vandens apskaitos prietaiso aptarnavimo mokestis

vnt.

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

3. Mokėjimo už ataskaitinį laikotarpį ataskaita

 

Ataskaitinio laikotarpio ataskaita

Pradžios likutis, Lt

 

Sumokėta, Lt

 

Delspinigiai, Lt

 

Perskaičiuota iš ankstesnio mokėjimo suma, Lt

 

Apskaičiuota, Lt

 

Kompensacija už šildymą, Lt

 

Kompensacija už karštą vandenį, Lt

 

Pabaigos likutis, Lt

 

Mokėti iš viso, Lt

 

 

4. Šilumos vartotojo ir karšto vandens vartotojo deklaruota ataskaitinio laikotarpio informacija

 

Mokėdamas už šilumą, šilumos vartotojas turi deklaruoti

Registruotų (deklaruotų) gyventojų skaičius (jeigu pasikeitė)

*

 

Pavadinimas

nuo

iki

skirtu-mas

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 1 rodmenys, m3

*

 

 

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 2 rodmenys, m3

*

 

 

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 3 rodmenys, m3

*

 

 

 

Buto šilumos skaitiklio rodmenys, MWh

*

 

 

 

 

Pastabos:

1. Jeigu šilumos tiekėjas kartu su mokėjimo už šilumą pranešimu pateikia šilumos vartotojui banko tipines įmokų priėmimo dokumentų formas su skaitiklių rodmenų deklaravimo langeliais, mokėjimo už šilumą pranešimo 4 punkto atskirai nurodyti nereikia.

2. Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas rašomas, jeigu jis naudojamas pastate suvartotai šilumai išdalyti.

 

II. Papildoma informacija, pateikiama šilumos VARTOTOJUI ir (ar) karšto vandens vartotojui, ir (ar) VALDYTOJUI TEISĖS AKTE (TAISYKLIŲ 1 PRIEDO 49 PUNKTAS), taisyklėse ir šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nustatyta tvarka

 

5. Duomenys apie bendrą pastate šilumos suvartojimą ir šilumai paskirstyti naudojami duomenys

 

Gyvenamojo namo butų ir kitų šildomų patalpų naudingasis (sąlyginis) plotas __ m2 arba tūris ___ m3

Butų (patalpų) savininkų pasirinktas (taikomas pagal standartines sąlygas) šilumos paskirstymo buitiniams šilumos vartotojams metodas – ___

 

6. Informacija (6.1 arba 6.2 punktas) apie šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį:

6.1. šilumos vartotojui pasirinkus vienanarę kainą

 

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM, Lt

Suma

be PVM, Lt

PVM mokesčio dydis,

Lt

Suma

su PVM, Lt

Kompensuoto PVM dydis,

Lt

Perskaičiuota suma

Lt

Suma su mokėtinu PVM,

Lt

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma bendro naudojimo patalpoms šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma, perduota per karšto vandens sistemą 

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma geriamajam vandeniui šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. šilumos vartotojui pasirinkus dvinarę kainą

 

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM, Lt

Suma

be PVM, Lt

PVM mokesčio dydis,

Lt

Suma

su PVM, Lt

Kompensuoto PVM dydis,

Lt

Perskaičiuota suma

Lt

Suma su mokėtinu PVM,

Lt

Buto (patalpų) šildymas

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma bendro naudojimo patalpoms šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma, perduota per karšto vandens sistemą 

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Butui priskirta šiluma geriamajam vandeniui šildyti

kWh

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvinarės kainos pastovioji dalis

kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos pardavimas bute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Šilumos vartotojo ir (ar) karšto vandens vartotojo mokėjimo už ataskaitinį laikotarpį ataskaita

 

Ataskaitinio laikotarpio ataskaita

Pradžios likutis, Lt

 

Sumokėta, Lt

 

Delspinigiai, Lt

 

Detalizuoti skaičiavimai, už ką mokama

 

Perskaičiuota suma, Lt

 

Detalizuoti skaičiavimai, už ką ir kiek mokama

 

Apskaičiuota, Lt

 

Kompensacija už šildymą, Lt

 

Kompensacija už karštą vandenį, Lt

 

 

 

Pabaigos likutis, Lt

 

 

Mokėti iš viso, Lt

 

 

8. Informacija šilumos vartotojui ir (ar) karšto vandens vartotojui apie mokėjimą už ataskaitinį laikotarpį (pateikiama, jeigu taip nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje)

 

Kiti šilumos tiekėjo administruojami mokėjimai

Pavadinimas

Mato vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM, Lt

*Suma

be PVM, Lt

*PVM mokesčio dydis , Lt

*Suma

su PVM, Lt

*Kompensuoto PVM dydis

Lt

*Perskaičiuota suma, Lt

Iš viso su PVM,

Lt

Geriamas vanduo karštam vandeniui ruošti

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Karštas vanduo

m3

 

 

 

 

 

 

 

 

Karšto vandens pardavimas bute

Lt/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Lt/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos paskirstymo (daliklių) sistemos priežiūra

Lt/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma paslauga

Lt/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma paslauga

Lt/butui/mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Informacija buitiniam šilumos vartotojui apie šildymo daliklių rodmenis ir koeficientų skaičiavimus (pateikiama, jeigu taip nustatyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje)

 

Bute (patalpoje) įrengtų daliklių rodmenų nuskaitymo ir skaičiavimo duomenys

(pateikiami, esant bute įrengtai šilumos daliklių rodmenų registravimo sistemai)

Patalpa

Daliklio markė

Daliklio Nr.

Nuskaitymo data

Rodmenys

Rodmenų įvertinimo faktorius K

Suvartojimo dalis

(7*8)

nuo

iki

skirtumas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

Daugiabučio namo butuose (patalpose) įrengtų visų šilumos daliklių rodmenų suma

 

 

Butui taikomas priskyrimo koeficientas KBŠD=__

 

 

 

Butui (patalpai) tenkančio šilumos kiekio skaičiavimas

(pateikiamas, esant bute įrengtai šilumos daliklių rodmenų registravimo sistemai)

Butui (patalpai) nustatyti koeficientai: KQ=__, KT=__, KC=__, KLAF=__

Rodmenų įvertinimo faktorius K= KQ * KT * KC * KLAF

Šildymo sąnaudų dalių nustatymas

Butui priskirtini koeficientai

Butui tenkantis šilumos kiekis, kWh

 

%

kWh

Koeficientas

Koeficiento vertė

Reguliuojamas šilumos kiekis

 

 

KBŠD

 

 

Nereguliuojamas šilumos kiekis

 

 

KBŠA

 

 

Iš viso namui

 

Iš viso butui

 

Butui taikomas priskyrimo koeficientas KBŠA=__

 

 

__________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

10. Pildant sąskaitas pateikiama šilumos kaina Lt/kWh susideda iš keturių skaičių po kablelio.

11. Sąskaita apskaičiuojama nurodyta seka – kiekis dauginamas iš kainos, o gauta suma dauginama iš galiojančios PVM dalies (procentais).

12. Informacija apie sunaudotą karštą vandenį vartotojui pateikiama kubinio metro šimtosiomis dalimis.

13. Visi reikšmių apvalinimai atliekami vadovaujantis aritmetinėmis apvalinimo taisyklėmis.

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

7 priedas

 

PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS SUTARČIŲ BENDROSIOS SĄLYGOS

 

i. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros sutarčių bendrosios sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarties (toliau – Sutartis) sąlygas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Sutarties formą parengia pastato savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyviai, arba valdytojas, arba jų pavedimu – prižiūrėtojas.

3. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūra atliekama pagal Sutartį. Sutartis turi atitikti Sąlygas ir joms neprieštarauti.

4. Sutartis sudaroma tarp pastato savininko arba valdytojo ir fizinio ar juridinio asmens, turinčio Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos leidimus (atestatus) verstis šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veikla.

5. Sutartyje, be Sąlygų, gali būti individualiai įtrauktos Sutarties šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėms (toliau – Taisyklės), kitiems teisės aktams (Taisyklių 1 priedas). Sutarties šalys negali nustatyti tokių Sutarties sąlygų, kurios pablogintų buitinio šilumos vartotojo ar buitinio karšto vandens vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse bei kituose teisės aktuose (Taisyklių 1 priedas) apibrėžtas sąvokas.

 

III. privalomos SUTARties dalys

 

7. Sutartyje privalo būti numatyta, kad šalys vadovaujasi Taisyklėmis ir teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 21 punktas).

8. Sutartyje turi būti šios dalys:

8.1. pastato savininko arba valdytojo ir prižiūrėtojo rekvizitai;

8.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros apimčių ir kokybės reikalavimai;

8.3. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainos nustatymas;

8.4. atsiskaitymo tvarka;

8.5. informacijos pateikimo tvarka;

8.6. pastato savininko arba valdytojo pareigos;

8.7. prižiūrėtojo teisės ir pareigos;

8.8. pastato savininko arba valdytojo ir prižiūrėtojo atsakomybė;

8.9. Sutarties galiojimo terminas, pakeitimo bei nutraukimo sąlygos;

8.10. ginčų nagrinėjimo tvarka.

 

IV. pastato savininko arba Valdytojo ir PRIŽIŪRĖTOJO REKVIZITAI

 

9. Sutartyje nurodoma pastato savininko arba valdytojo pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, interneto svetainės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas.

10. Sutartyje nurodoma prižiūrėtojo – juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, interneto svetainės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso numeris ar elektroninio pašto adresas, juridinis asmuo, kuris teikia avarinės tarnybos paslaugas, pavadinimas ir telefono numeris arba prižiūrėtojo – fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, telefono numeris.

11. Sutartyje nurodoma pastato, kuriame prižiūrėtojas atlieka pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą), adresas.

 

V. pastato šildymo ir karšto vandens sistemOS priežiūros apimTIES ir kokybės reikalavimai

 

12. Vadovaujantis šilumos perdavimo tinklų, šilumos įrenginių nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribų aktu, nustatytos pastato šilumos įrenginių priežiūros ribos yra pastato savininkui (bendrosios dalinės nuosavybės bendraturčiam) priklausančių pastato šilumos įrenginių nuosavybės ribos, jeigu šalys nesutarė kitaip. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbai vykdomi Sutartyje nustatyta apimtimi ir terminais taip, kad būtų užtikrintas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos veikimas ir kad į šilumos vartotojo šilumos pristatymo vietą (ties tiekimo–vartojimo riba) pristatomo šilumnešio parametrai ir pristatomas šilumos kiekis užtikrintų higienos normose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytus šildomų patalpų temperatūros kokybės reikalavimus bei higienos normų (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytus karšto vandens temperatūros ir karšto vandens kokybės reikalavimus.

13. Sutartyje nustatoma pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų apimtys privalo būti ne mažesnės ir jų atlikimo terminai ne ilgesni, nei yra nustatyta Taisyklėse ir teisės akte (Taisyklių 1 priedo 21 punktas).

14. Prižiūrėtojas kontroliuoja šildomų patalpų, įskaitant vonios patalpas, temperatūrą ir įgyvendina visas galimas technines priemones, kurios užtikrintų tolygų visų patalpų šildymą bei nustatytą šildomų patalpų oro temperatūrą, atitinkančią higienos normas (Taisyklių 1 priedo 27 punktas).

15. Prižiūrėtojas turi teisę reikalauti iš šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo nedelsiant pašalinti pažeidimus, jeigu dėl jų kaltės prižiūrėtojas negali užtikrinti buitiniams šilumos vartotojams higienos normose (Taisyklių 1 priedo 27 punktas) nustatytų šildomų patalpų oro temperatūrų bei buitiniams karšto vandens vartotojams higienos normomis (Taisyklių 1 priedo 28 punktas) nustatytų pristatomo karšto vandens ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų.

 

VI. PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS KAINOS NUSTATYMAS

 

16. Savivaldybių tarybos, vadovaudamosi teisės aktu (Taisyklių 1 priedo 56 punktas), nustato daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalius tarifus.

17. Daugiabučių ir individualių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kainas siūlo prižiūrėtojas, neviršydamas savivaldybės tarybos nustatytų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų, ir jos nustatomos su valdytoju arba individualaus namo savininku sudarytoje Sutartyje.

18. Pastatų, išskyrus daugiabučius ir individualius gyvenamuosius namus, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainos nustatomos prižiūrėtojo ir pastato savininko sutarimu ir nurodomos Sutartyje.

19. Pastato savininkas arba valdytojas turi teisę, pateikęs prašymą prižiūrėtojui prieš mėnesį, siūlyti pakeisti Sutartyje nustatytą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainą. Sutartyje nustatyta pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kaina gali būti keičiama ne dažniau kaip kartą per vienerius metus, jeigu Sutarties šalys nesusitarė kitaip.

 

VII. ATSISKAITYMO TVARKA

 

20. Už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą butų ir kitų patalpų savininkai Sutartyje nustatyta kaina moka prižiūrėtojui, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip:

20.1. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai teisės akto (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nustatyta tvarka priėmę sprendimą gali už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą mokėti valdytojui, šiuo sprendimu nustačius, kokią dalį pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros kainos turi sumokėti kiekvienas buto ar kitų patalpų savininkas;

20.2. butų ir kitų patalpų savininkams priėmus Sąlygų 20.1 punkte nurodytą sprendimą ir pavedus valdytojui, už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą prižiūrėtojui moka valdytojas Sutartyje nustatyta kaina ir sąlygomis.

21. Pastato savininkui arba valdytojui, arba butų ir kitų patalpų savininkams atsiskaitymo terminas už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą per ataskaitinį laikotarpį yra vienas kalendorinis mėnuo po ataskaitinio laikotarpio. Tuo atveju, kai prižiūrėtojas siunčia pastato savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojas ar valdytojas siunčia pastato butų ir kitų patalpų savininkams atsiskaitymo dokumentus paštu ar kitais būdais, atsiskaitymo terminas yra einamasis mėnuo po atsiskaitymo dokumento gavimo, bet ne mažiau kaip 20 dienų.

22. Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą, pastato savininkui arba valdytojui, arba buto ar kitų patalpų savininkui gali būti skaičiuojami iki 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Prižiūrėtojas raštu informuoja pastato savininką arba valdytoją, arba buto ar kitų patalpų savininką arba valdytojas raštu informuoja buto ar kitų patalpų savininką apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.

23. Rekvizitus pakeitusi Sutarties šalis ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki mokėjimo datos apie tai privalo pranešti raštu ar kitais būdais kitai Sutarties šaliai.

 

VIII. informacijos pateikimo tvarka

 

24. Prižiūrėtojas turi nurodyti Sutartyje juridinio asmens pavadinimą, adresą, telefono numerį, kitus informavimo šaltinius, kur pastato savininkas arba valdytojas, arba butų ir kitų patalpų savininkai teisės aktais ir Sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi gautų informaciją.

25. Sutartyje nurodoma mokėjimo sumai apskaičiuoti naudojamų pastato, butų ar kitų patalpų ir šilumos įrenginių techninės charakteristikos ir jų nustatymo tvarka bei informacijos iš Sutarties šalių gavimo būdas.

26. Prižiūrėtojas turi būti informuojamas apie numatomą šilumos tiekimo nutraukimą (ribojimą) raštu, elektroniniu paštu, visuomenės informavimo priemonėmis ar kitais būdais. Prižiūrėtojui informaciją apie numatomą šilumos tiekimo nutraukimą (ribojimą) turi teisę teikti tiesiogiai šilumos tiekėjas arba pastato savininkas ar valdytojas.

27. Prižiūrėtojo informacija pastato savininkui arba valdytojui, arba butų ir kitų patalpų savininkams turi būti skelbiama prižiūrėtojo interneto svetainėje, jeigu jis tokią turi, kurios adresas nurodomas Sutartyje.

 

iX. pastato savininkO ar Valdytojo PAREIGOS

 

28. Pastato savininkas ar valdytojas privalo:

28.1. naudotis pastato šildymo ir karšto vandens sistema bei palaikyti jos techninę būklę taip, kad užtikrintų patikimą, saugų šių sistemų veikimą ir efektyvų šilumos vartojimą;

28.2. informuoti prižiūrėtoją apie neplanuotą šilumos tiekimo nutraukimą, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip;

28.3. užtikrinti, kad Prižiūrėtojas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki remonto darbų pradžios būtų informuotas visuomenės informavimo priemonėmis, raštu apie numatomą šilumos tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų šildymo, karšto vandens ir geriamojo vandens sistemų remonto darbų ir (ar) kitų sistemų prijungimo;

28.4. informuoti prižiūrėtoją apie šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių ar jos darbo režimų sutrikimus;

28.5. prižiūrėtojui pageidaujant suteikti informaciją apie tiekiamos šilumos ir šilumnešio kokybę, jų parametrų pasikeitimą ir (ar) šilumos vartojimo režimų pakeitimus, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip;

28.6. užtikrinti, kad prižiūrėtojas būtų konsultuojamas aprūpinimo šiluma sistemos įrengimo klausimais, gautų informacijos šių sistemų eksploatavimo ir efektyvaus šilumos vartojimo klausimais, jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip.

 

X. PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

29. Prižiūrėtojas turi teisę:

29.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo (karšto vandens tiekėjo), kad šilumos tiekėjas (karšto vandens tiekėjas) užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje, karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartyje ir teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančiu šilumnešiu;

29.2. reikalauti iš šilumos tiekėjo užtikrinti pagal šilumos pirkimo–pardavimo sutartį tiekiamos šilumos kokybės, reguliaraus tiekimo ir kiekio reikalavimus;

29.3. gauti iš šilumos tiekėjo informaciją apie tiekiamo šilumnešio kokybę, parametrų pasikeitimą, planuojamus šilumos tiekimo sutrikimus, saugų ir efektyvų aprūpinimo šiluma sistemos naudojimą, jos plėtrą, ir teikiamas paslaugas.

30. Prižiūrėtojas privalo:

30.1. prieš pradėdamas prižiūrėtojo veiklą, sudaryti šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutartį su šilumos tiekėju ir karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutartį su karšto vandens tiekėju;

30.2. užtikrinti Sutartyje nurodytose patalpose, už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas, esančių šilumos kiekio matavimo priemonių, jų plombų ir lipdukų saugumą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų;

30.3. užtikrinti tvarkingą pastato šildymo ir karšto vandens sistemos techninę būklę tokiu lygiu, kad patiektas pastato įvade atitinkantis kokybės reikalavimus šilumnešis, pristatomas buitiniams šilumos vartotojams, atitiktų šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytus kokybės reikalavimus šilumos vartojimo vietose (ties tiekimo–vartojimo riba);

30.4. nedelsdamas informuoti šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir (ar) geriamojo vandens tiekėjo avarinę tarnybą (Sutartyje nurodytu būdu) apie aprūpinimo šiluma sistemos avarijas, sutrikimus ir gedimus;

30.5. nedelsdamas informuoti šilumos tiekėją apie patalpose, už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas, esančių šilumos kiekio matavimo priemonių mechaninį sugadinimą, jų darbo sutrikimus, pažeistas plombas, lipdukus ar kitokius pažeidimus;

30.6. leisti šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo avarinės tarnybos ar valdytojo darbuotojams, įvykus avarijai ar nustačius kitą aprūpinimo šiluma sistemos pažeidimą, atlikti darbus patalpose, už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas;

30.7. užtikrinti, kad įgalioti šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo ir (ar) geriamojo vandens tiekėjo darbuotojai, pateikę pažymėjimus ir iš anksto raštu perspėję apie atvykimą, nuo 8 iki 21 val. galėtų tikrinti šilumos įrenginių, šilumos kiekio matavimo priemonių, buitinių šildymo ir karšto vandens prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, atlikti šilumos ir karšto vandens kiekio matavimo priemonių keitimą, patikrą patalpose, už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas;

30.8. atlikti kitas teisės aktuose ir Sutartyje nustatytas pareigas.

 

XI. pastato savininkO ar Valdytojo ir PRIŽIŪRĖTOJO atsakomybė

 

31. Pastato savininkas ar valdytojas dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti prižiūrėtojui atsiradusią žalą.

32. Prižiūrėtojas dėl Sąlygų ir (ar) Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti pastato savininkui ar valdytojui arba butų ir kitų patalpų savininkui atsiradusią žalą.

33. Prižiūrėtojas neatsako už pasekmes, jei pastato savininkas ar valdytojas neleidžia atlikti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ar remonto darbų arba neužtikrina teisės aktuose ir įrenginių gamintojų instrukcijose nustatytų techninių pastato šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo ir remonto reikalavimų įvykdymo.

34. Nė viena Sutarties šalių neatsako už Sutarties nevykdymą, jei tas nevykdymas bus nenugalimos jėgos (force majeure) padarinys. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Sutarties šalis privalo nedelsdama įvykdyti įsipareigojimus, jeigu įmanoma juos įvykdyti, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure), jeigu šalys nesusitarė kitaip.

35. Prižiūrėtojas atlygina nuostolius už šilumos kiekio matavimo priemonės, esančios patalpose, už kurių priežiūrą atsako prižiūrėtojas, sugadinimą, savavališką šilumos kiekio matavimo priemonės keitimą, plombų, lipdukų pažeidimą, įrengtą šilumos ir (ar) karšto vandens kiekio matavimo priemonės aplankos liniją, priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą šilumos ir (ar) karšto vandens kiekio matavimo priemonės mechanizmą.

 

XII. sutarties GALIOJIMO terminas, pakeitimo bei nutraukimo sąlygos

 

36. Sutartis sudaroma terminuotai. Jeigu Sutartyje nėra nurodyta kitaip, nė vienai sutarties šaliai iki termino pabaigos nepareiškus apie Sutarties nutraukimą, pakeitimą arba apie naujos Sutarties sudarymą, Sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną, jeigu nenurodoma kita jos įsigaliojimo data.

37. Sutartis gali būti keičiama Sutarties šalių tarpusavio susitarimu.

38. Sutartis gali būti nutraukiama Sutarties šalių rašytiniu susitarimu.

39. Valdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu prižiūrėtojas nepasirašo šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams sutarties su šilumos tiekėju ar karšto vandens pristatymo buitiniams karšto vandens vartotojams sutarties su karšto vandens tiekėju.

 

XIII. ginčų nagrinėjimo tvarka

 

40. Visi šalių ginčai, kylantys tarp pastato savininko ar valdytojo ir prižiūrėtojo dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Sąlygų nuostatos taikomos valdytojui, jeigu teisės aktuose nustatyta tvarka prižiūrėtojas ir pastato (išskyrus individualius gyvenamuosius namus) savininkas arba valdytojas yra tas pats juridinis asmuo. Šiuo atveju valdytojas atestuojamas šilumos įrenginių eksploatavimo (priežiūros) veiklai teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

8 priedas

 

KARŠTO VANDENS VARTOJIMO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ BENDROSIOS SĄLYGOS

 

i. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) reglamentuoja karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sąlygas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Sutarties formą parengia karšto vandens tiekėjas. Sutartis sudaroma tarp karšto vandens tiekėjo ir buitinio karšto vandens vartotojo.

3. Karštas vanduo buitiniam karšto vandens vartotojui tiekiamas pagal Sutartį. Kol Sutartis nesudaryta, karštas vanduo tiekiamas pagal Bendrąsias sąlygas.

4. Buitiniam karšto vandens vartotojui karštas vanduo tiekiamas iki tiekimo–vartojimo ribos.

5. Sutartyje, be Bendrųjų sąlygų, gali būti įtrauktos Sutarties šalių individualiai aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėms (toliau – Taisyklės), kitiems teisės aktams (Taisyklių 1 priedas). Sutarties šalys negali nustatyti tokių Sutarties sąlygų, kurios pablogintų buitinio karšto vandens vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato įstatymai, šios Bendrosios sąlygos ir kiti teisės aktai.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Bendrosiose sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse bei kituose teisės aktuose (Taisyklių 1 priedas) apibrėžtas sąvokas.

 

III. privalomos SUTARties dalys

 

7. Sutartyje privalo būti numatyta sąlyga, kad šalys vadovaujasi Taisyklėmis.

8. Sutartyje turi būti šios dalys:

8.1. karšto vandens tiekėjo ir buitinio karšto vandens vartotojo rekvizitai;

8.2. karšto vandens kokybės reikalavimai;

8.3. suvartoto karšto vandens kiekio ir kainos nustatymas;

8.4. atsiskaitymo tvarka;

8.5. karšto vandens tiekimo tvarka ir karšto vandens tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos;

8.6. informacijos pateikimo tvarka;

8.7. karšto vandens tiekėjo teisės ir pareigos;

8.8. buitinio karšto vandens vartotojo teisės ir pareigos;

8.9. karšto vandens tiekėjo ir buitinio karšto vandens vartotojo atsakomybė;

8.10. Sutarties galiojimo terminas, pakeitimo bei nutraukimo sąlygos;

8.11. ginčų nagrinėjimo tvarka.

 

IV. karšto vandens tiekėjo ir vartotojo REKVIZITAI

 

9. Sutartyje nurodoma karšto vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, interneto svetainės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso numeris ar elektroninio pašto adresas.

10. Sutartyje nurodoma prižiūrėtojo – asmens, kuris prižiūri (eksploatuoja) pastato karšto vandens sistemą, pavadinimas, buveinė ir telefono numeris, asmens, kuris teikia avarinės tarnybos paslaugas, pavadinimas ir telefono numeris arba prižiūrėtojo – fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefonas.

11. Sutartyje nurodoma buitinio karšto vandens vartotojo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, karšto vandens tiekimo–vartojimo ribos, adresas, telefono numeris, mokėtojo kodas.

 

V. KARŠTO VANDENS kokybės reikalavimai

 

12. Buitiniam karšto vandens vartotojui karšto vandens ties tiekimo–vartojimo riba patiektas karštas vanduo turi atitikti higienos normose (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) nustatytus kokybės reikalavimus.

13. Sutartyse nurodomi karšto vandens kokybės reikalavimai neturi būti blogesni, nei nustatyti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) reikalavimuose.

14. Buitinis karšto vandens vartotojas turi teisę reikalauti iš karšto vandens tiekėjo arba šilumos tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo bei prižiūrėtojo kompensacijų, jeigu dėl jų kaltės neužtikrinami karšto vandens ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimai.

 

VI. KARŠTO VANDENS kiekio ir kainos NUSTATYMAS

 

15. Buitinis vartotojas moka už patiektą karštą vandenį ir suteiktas paslaugas teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 3 punktas) nustatyta tvarka. Karšto vandens kainos buitiniams karšto vandens vartotojams skelbiamos viešai.

16. Sudarant Sutartį buitinis karšto vandens vartotojas Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka gali pasirinkti ir kitas, negu nurodytos Taisyklėse, karšto vandens tiekimo–vartojimo ribas, atsižvelgdamas į pageidaujamus įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus.

17. Suvartoto karšto vandens kiekiai Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka nustatomi pagal karšto vandens skaitiklių rodmenis. Kada Taisyklėse nustatyta tvarka negalima naudotis karšto vandens skaitiklių rodmenimis – skaičiavimo būdu. Karšto vandens kiekio matavimo vienetas yra kubinis metras (m3). Maksimalūs šilumos kiekiai cirkuliacijai nustatomi pagal galiojančius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus šilumos paskirstymo metodus.

18. Buitinis karšto vandens vartotojas gali pareikalauti, kad būtų atlikta neeilinė karšto vandens skaitiklio patikra. Buitinis karšto vandens vartotojas sumoka už neeilinei patikrai karšto vandens tiekėjo patirtas sąnaudas, jeigu jis tokios patikros reikalavo ir buvo nustatyta, kad karšto vandens skaitiklis atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus. Jeigu nustatoma, kad karšto vandens skaitiklis netinkamas naudoti, už atliktą patikrą moka karšto vandens tiekėjas. Karšto vandens tiekėjas, abejodamas dėl karšto vandens skaitiklio matavimo teisingumo, gali savo nuožiūra ir lėšomis atlikti neeilinę karšto vandens skaitiklio patikrą.

19. Karšto vandens skaitiklio patikra atliekama teisės akte (Taisyklių 1 priedo 11 punktas) nustatyta tvarka.

 

VII. atsiskaitymo tvarka

 

20. Buitinis karšto vandens vartotojas už suvartotą karštą vandenį atsiskaito pagal atsiskaitymo dokumentus (karšto vandens tiekėjo pateiktą mokėjimo pranešimą ar gautą sąskaitą).

21. Atsiskaitymo ir mokėjimo būdą (mokėjimą grynaisiais ar negrynaisiais pinigais pagal atsiskaitymo dokumentus) pasirenka buitinis karšto vandens vartotojas iš ne mažiau kaip trijų karšto vandens tiekėjo pasiūlytų atsiskaitymo būdų nustatytų Bendrųjų sąlygų 22 punkte.

22. Buitinis karšto vandens vartotojas moka:

22.1. už faktiškai suvartotą karšto vandens kiekį pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis ir atsiskaitymo dokumentuose deklaruoja paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną užfiksuotus rodmenis bei už cirkuliacijai sunaudotą šilumos kiekį, kurių reikšmės pateikiamos karšto vandens tiekėjo mokėjimo pranešime ar sąskaitoje;

22.2. už kitais, teisėtais ir neprieštaraujančiais sąžiningumui, būdais nustatytą buitiniam karšto vandens vartotojui priskirtą karšto vandens kiekį.

23. Buitiniam karšto vandens vartotojui atsiskaitymo terminas nustatomas Sutartyje.

24. Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už suvartotą karštą vandenį, buitiniam karšto vandens vartotojui gali būti skaičiuojami iki 0,02 proc. dydžio delspinigiai (konkretus delspinigių dydis nustatomas Sutartyje) nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Karšto vandens tiekėjas raštu informuoja buitinį karšto vandens vartotoją apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.

25. Buitinis karšto vandens vartotojas už suvartotą karštą vandenį, už kurį Sutartyje nustatytu terminu nesumokėta, moka karšto vandens skaitiklių rodmenų deklaravimo dieną galiojančiomis karšto vandens kainomis.

26. Rekvizitus pakeitusi Sutarties šalis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo fakto atsiradimo dienos, tačiau ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki mokėjimo datos, apie tai privalo pranešti raštu ar kitais būdais kitai Sutarties šaliai.

27. Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės ar padarytų karšto vandens apskaitos klaidų susidariusi nepriemoka išieškoma ne daugiau kaip už 24 mėnesius, ši nepriemoka skaičiuojama už buitiniam karšto vandens vartotojui patiektą karštą vandenį vandens vartojimo laikotarpio kainomis be delspinigių. Permoka už suvartotą karštą vandenį skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį. Permoka už suvartotą karštą vandenį grąžinama vartotojui arba šalims susitarus gali būti įskaitoma į būsimus vartotojo atsiskaitymus už karštą vandenį.

 

VIII. KARŠTO VANDENS tiekimo tvarka ir KARŠTO VANDENS tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos

 

28. Buitinis karšto vandens vartotojas, naudojantis karštą vandenį savo buitinėms reikmėms, gali naudoti tiek karšto vandens, kiek jam reikia.

29. Karšto vandens tiekėjas gali apriboti arba nutraukti karšto vandens tiekimą:

29.1. kai nustatoma, kad pastato karšto vandens sistema ar buitinio karšto vandens vartotojo įrenginiai kelia grėsmę žmonių gyvybei ar saugumui;

29.2. jeigu buitinis karšto vandens vartotojas už patiektą karštą vandenį neatsiskaito nustatytu laiku;

29.3. avarijos, ekstremalios energetikos padėties atvejais;

29.4. dėl būtinų remonto ir kitų sistemų prijungimo darbų, įspėjusi buitinius karšto vandens vartotojus Sutartyje nustatyta tvarka;

29.5. kai nutraukiamas ar apribojamas karšto vandens tiekimas savivaldybės tarybos sprendimu ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;

29.6. Sutarties šalių susitarimu, kai nutraukiama Sutartis ir buitinis karšto vandens vartotojas yra visiškai atsiskaitęs už suvartotą karštą vandenį;

29.7. kai buitinis karšto vandens vartotojas neleidžia tinkamai prižiūrėti karšto vandens sistemų ir (arba) patikrinti karšto vandens kiekio matavimo priemonių.

30. Bendrųjų sąlygų 29.2 punkte nustatytu atveju karšto vandens tiekėjas raštu informuoja buitinį karšto vandens vartotoją ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki karšto vandens tiekimo nutraukimo.

31. Jei karšto vandens tiekimas nutrauktas vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 29.2 punktu, karšto vandens tiekimas atnaujinamas, kai buitinis karšto vandens vartotojas sumoka įsiskolinimus už karšto vandens vartojimą (nepriemokas) bei karšto vandens tiekimo nutraukimo ir tiekimo atnaujinimo išlaidas, patirtas dėl jo kaltės.

32. Buitiniam karšto vandens vartotojui karštas vanduo tiekiamas nepertraukiamai, išskyrus Sutartyje nurodytas pertraukas ir Bendrųjų sąlygų 29 punkte nustatytus atvejus.

33. Buitiniai karšto vandens vartotojai, Civilinio kodekso ir Šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka priėmę sprendimą ir apie tai raštu pranešę karšto vandens tiekėjui, turi teisę pasirinkti kitą karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.

34. Karšto vandens tiekėjas nedelsdamas turi pranešti buitiniam karšto vandens vartotojui apie karšto vandens sistemoje įvykusią avariją. Buitinis karšto vandens vartotojas, gavęs pranešimą apie karšto vandens sistemoje įvykusią avariją, privalo vykdyti karšto vandens tiekėjo nurodymus.

 

IX. informacijos pateikimo tvarka

 

35. Karšto vandens tiekėjas turi nurodyti Sutartyje asmens pavadinimą, adresą, telefono numerį, kitus informavimo šaltinius, kur buitinis karšto vandens vartotojas teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi sužinotų karšto vandens kainas ir gautų informaciją.

36. Karšto vandens tiekėjas ne vėliau kaip iki mėnesio 25 dienos viešai (raštu ar kitais būdais) informuoja buitinius karšto vandens vartotojus apie apskaičiuotas karšto vandens kainas, kurios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos. Karšto vandens kainos turi būti skelbiamas iš anksto visuomenės informavimo priemonėse. Karšto vandens tiekėjo pranešimai apie nepriemokas, įsiskolinimus, delspinigius, permokas turi būti rašytiniai ir siunčiami buitiniam karšto vandens vartotojui jo pasirinkimu: paštu, faksu ar elektroniniu paštu. Informacijos iš karšto vandens tiekėjo gavimo būdas nurodomas Sutartyje.

37. Buitinis karšto vandens vartotojas turi būti informuojamas apie karšto vandens tiekimo numatomus nutraukimus (ribojimus) raštu visuomenės informavimo priemonėmis ar kitais būdais. Buitiniam karšto vandens vartotojui informaciją apie karšto vandens tiekimo numatomus nutraukimus (ribojimus), remonto darbus turi teisę teikti ir valdytojas.

38. Karšto vandens tiekėjo informacija turi būti skelbiama karšto vandens tiekėjo interneto svetainėje, jeigu jis tokią turi, kurios adresas nurodomas Sutartyje.

 

X. karšto vandens tiekėjo TEISĖS IR PAREIGOS

 

39. Karšto vandens tiekėjas privalo:

39.1. vykdyti veiklą taip, kad užtikrintų patikimą, saugų karšto vandens tiekimą iki tiekimo–vartojimo ribos;

39.2. tvarkyti tiekiamo karšto vandens apskaitą;

39.3. užtikrinti, kad buitiniam karšto vandens vartotojui būtų suteikta išsami informacija apie karšto vandens skaitiklių priežiūrą, rodmenų fiksavimą, jų užraktus, plombas, lipdukus ar kitas karšto vandens tiekėjo taikomas apsaugos priemones;

39.4. informuoti buitinį karšto vandens vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis ir karšto vandens tiekėjo interneto svetainėje, raštu ar kitais būdais apie karšto vandens kainas;

39.5. informuoti buitinį karšto vandens vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis apie neplanuotą karšto vandens tiekimo nutraukimą;

39.6. užtikrinti, kad buitinis karšto vandens vartotojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki remonto darbų pradžios būtų informuotas visuomenės informavimo priemonėmis raštu apie numatomą karšto vandens tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų karšto vandens, šilumos ir geriamojo vandens sistemų remonto darbų ir kitų sistemų prijungimo;

39.7. buitiniam karšto vandens vartotojui pageidaujant, suteikti informacijos apie karšto vandens kokybę, jų parametrų pasikeitimą;

39.8. užtikrinti buitiniams karšto vandens vartotojams galimybę pasirinkti mokėjimo už suvartotą karštą vandenį būdą;

39.9. pateikiamose buitiniams karšto vandens vartotojams sąskaitose, mokėjimo pranešimuose, kituose dokumentuose, jų elektroniniuose atitikmenyse ar kitais būdais teikti informaciją buitiniams karšto vandens vartotojams apie atsiskaitymo už suvartotą karštą vandenį būdus;

39.10. užtikrinti, kad buitinis karšto vandens vartotojas būtų konsultuojamas karšto vandens sistemos įrengimo klausimais, gautų informacijos karšto vandens sistemų eksploatavimo ir efektyvaus karšto vandens vartojimo klausimais;

39.11. užtikrinti, kad buitinio karšto vandens vartotojo prašymu būtų atlikta neeilinė karšto vandens kiekio skaitiklio metrologinė patikra.

 

XI. BUITINIO KARŠTO VANDENS VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

40. Buitinis karšto vandens vartotojas turi teisę:

40.1. reikalauti iš karšto vandens tiekėjo, kad karšto vandens tiekėjas užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą Taisyklėse, Bendrosiose sąlygose ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančiu karštu vandeniu;

40.2. reikalauti žalos atlyginimo iš karšto vandens tiekėjo, jei karšto vandens tiekėjas neužtikrina pagal Sutartį tiekiamo karšto vandens kokybės reikalavimų, reguliaraus tiekimo, kiekio, nevykdo ar netinkamai vykdo Taisyklių, Bendrųjų sąlygų ir Sutarties nuostatas;

40.3. gauti iš karšto vandens tiekėjo ar Valdytojo ar prižiūrėtojo informaciją apie karšto vandens kokybę, parametrų pasikeitimą, planuojamus karšto vandens tiekimo apribojimus, saugų ir efektyvų karšto vandens sistemos naudojimą, jos plėtrą, karšto vandens kainas ir buitiniam karšto vandens vartotojui teikiamas paslaugas;

40.4. pasirinkti mokėjimo už suvartotą karštą vandenį būdą, taip pat gauti iš karšto vandens tiekėjo informaciją apie galimus atsiskaitymo būdus;

40.5. reikalauti paaiškinimo, kokiu pagrindu karšto vandens tiekėjas skaičiuoja nepriemoką už suvartotą karštą vandenį;

40.6. visas procedūras, susijusias su paslaugų įgijimu ar paslaugos teikimo veiklos vykdymu, atlikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į karšto vandens tiekėją.

41. Buitinis karšto vandens vartotojas privalo:

41.1. už suvartotą karštą vandenį atsiskaityti pagal karšto vandens skaitiklių rodmenis ir pateiktą mokėjimo pranešimą ar sąskaitą arba, atsiskaitymo dokumentuose nurodęs suvartotą karšto vandens kiekį pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis;

41.2. nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti už suvartotą karštą vandenį;

41.3. užtikrinti karšto vandens skaitiklių, jų plombų ir lipdukų saugumą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, tvarkingą buitinių karšto vandens prietaisų techninę būklę;

41.4. apmokėti neeilinės karšto vandens skaitiklio patikros metu patirtas išlaidas, jeigu buitinio karšto vandens vartotojo prašymu patikrinus karšto vandens skaitiklį nustatoma, kad karšto vandens kiekio skaitiklis atitinka jai nustatytus metrologinius reikalavimus;

41.5. nedelsdamas informuoti karšto vandens tiekėjo, šilumos tiekėjo ir (ar) geriamojo vandens tiekėjo avarinę tarnybą (Sutartyje nurodytu būdu) apie karšto vandens vartotojo sistemos avarijas, sutrikimus ir gedimus;

41.6. nedelsdamas informuoti karšto vandens tiekėją apie karšto vandens skaitiklių sugadinimą, jų darbo sutrikimus, pažeistas plombas, lipdukus ar kitokius pažeidimus;

41.7. be karšto vandens tiekėjo žinios nemontuoti naujų, nekeisti karšto vandens skaitiklių, nekeisti patalpų, kuriose įrengti buitiniai karšto vandens prietaisai, paskirties;

41.8. leisti karšto vandens tiekėjo, šilumos tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo avarinės tarnybos ar valdytojo arba prižiūrėtojo darbuotojams, įvykus avarijai ar nustačius kitą karšto vandens tiekimo sistemos pažeidimą, atlikti darbus buitiniam karšto vandens vartotojui priklausančioje patalpose;

41.9 užtikrinti, kad karšto vandens tiekėjo, prižiūrėtojo ar valdytojo atstovai ar darbuotojai, pateikę pažymėjimus ir iš anksto raštu perspėję apie atvykimą, nuo 8 iki 20 val. galėtų pagal savo kompetenciją tikrinti karšto vandens įrenginių, karšto vandens skaitiklių, buitinių karšto vandens prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, atsiskaitymo už karštą vandenį teisingumą, atlikti karšto vandens skaitiklių keitimą, patikrą;

41.10. ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų raštu informuoti karšto vandens tiekėją, jei keičiasi buitinio karšto vandens vartotojo butų ar kitų patalpų savininkas;

41.11. nutraukdamas Sutartį nurodyti karšto vandens skaitiklio rodmenis ir visiškai atsiskaityti už suvartotą karštą vandenį.

 

XII. karšto vandens tiekėjo ir buitinio KARŠTO VANDENS vartotojo atsakomybė

 

42. Karšto vandens tiekėjas dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti buitiniam karšto vandens vartotojui atsiradusią žalą.

43. Karšto vandens tiekėjas neatsako už pasekmes, jei buitinis karšto vandens vartotojas neleidžia atlikti karšto vandens sistemos priežiūros ar remonto darbų, karšto vandens skaitiklio keitimo ar neužtikrina tinkamos techninės karšto vandens skaitiklių priežiūros.

44. Nė viena Sutarties šalių neatsako už Sutarties nevykdymą, jei tas nevykdymas bus nenugalimos jėgos (force majeure) padarinys. Pasibaigus nenugalimai jėgai (force majeure), Sutarties šalis privalo nedelsdama įvykdyti įsipareigojimus, jeigu įmanoma juos įvykdyti, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure), jeigu šalys nesusitarė kitaip.

45. Buitinis karšto vandens vartotojas privalo atlyginti nuostolius už karšto vandens skaitiklio sugadinimą, savavališką karšto vandens skaitiklio keitimą, plombų, lipdukų pažeidimą, įrengtą karšto vandens skaitiklio aplankos liniją, priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą karšto vandens skaitiklio mechanizmą.

 

XIII. sutarties GALIOJIMO terminas, JOS pakeitimo bei nutraukimo sąlygos

 

46. Sutartis sudaroma neterminuotai. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną, jeigu nenurodoma kita jos įsigaliojimo data.

47. Sutartis gali būti keičiama Sutarties šalių tarpusavio susitarimu.

48. Sutartį pasirašęs buitinis karšto vandens vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sudarytą Sutartį.

49. Sutartis nutraukiama Sutarties šalių rašytiniu susitarimu arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

 

XIV. ginčų nagrinėjimo tvarka

 

50. Taisyklių reglamentuojamų visuomeninių santykių dalyvių pretenzijos pateikiamos ir nagrinėjamos, taip pat ginčai, kylantys iš Taisyklių reguliuojamų visuomeninių santykių, sprendžiami teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 9, 14, 15, 16, 42, 46, 52 ir 53 punktai), šalių sudarytų sutarčių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Ginčai tarp vartotojo bei šilumos ar karšto vandens tiekėjo sprendžiami tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti tarpusavio susitarimu, vartotojų skundus teisės aktų nustatyta ginčų sprendimo nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja:

51.1. Inspekcija – dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, dėl šilumos ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo veiklos ar neveikimo;

51.2. Komisija – dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos tiekimo kainų ir tarifų taikymo, dėl pastate suvartotos šilumos paskirstymo (išdalijimo) vartotojams;

52.3. savivaldybės vykdomoji institucija – dėl šilumos ir karšto vandens tiekimo organizavimo, dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifų nustatymo, dėl administracinę priežiūrą atliekančių pareigūnų įgaliojimų bei šios priežiūros atlikimo tvarkos;

53.4. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse;

53.5. ginčai nagrinėjami teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 5, 9, 42, 46, 52 ir 53 punktai) nustatyta tvarka.

54.Nepriklausomai nuo to, ar ginčas tarp vartotojo ir tiekėjo buvo sprendžiamas ginčų sprendimo ne teisme tvarka, bet kurios ginčo šalies iniciatyva jis gali būti sprendžiamas teisme.

 

_________________


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

9 priedas

 

KARŠTO VANDENS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ BENDROSIOS SĄLYGOS

 

i. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) reglamentuoja karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sąlygas, šalių teises, pareigas ir atsakomybę.

2. Sutarties formą parengia karšto vandens tiekėjas. Sutartis sudaroma tarp karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo (išskyrus buitinius karšto vandens vartotojus daugiabučiuose namuose).

3. Karštas vanduo karšto vandens vartotojui tiekiamas pagal Sutartį. Sutartis turi atitikti Bendrąsias sąlygas ir joms neprieštarauti.

4. Karšto vandens vartotojui karštas vanduo tiekiamas iki tiekimo–vartojimo ribos.

5. Sutartyje, be šių Bendrųjų sąlygų, gali būti įtrauktos Sutarties šalių individualiai aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėms (toliau – Taisyklės), kitiems teisės aktams (Taisyklių 1 priedas). Sutarties šalys negali nustatyti tokių Sutarties sąlygų, kurios pablogintų karšto vandens vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato įstatymai, šios Bendrosios sąlygos ir kiti teisės aktai.

 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

6. Bendrosiose sąlygose vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse bei kituose teisės aktuose (Taisyklių 1 priedas) apibrėžtas sąvokas.

 

III. privalomos SUTARties dalys

 

7. Sutartyje privalo būti numatyta sąlyga, kad šalys vadovaujasi šiomis Taisyklėmis.

8. Sutartyje turi būti šios dalys:

8.1. karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo rekvizitai;

8.2. karšto vandens kokybės reikalavimai;

8.3. suvartoto karšto vandens kiekio ir kainos nustatymas;

8.4. atsiskaitymo tvarka;

8.5. karšto vandens tiekimo tvarka ir karšto vandens tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos;

8.6. informacijos pateikimo tvarka;

8.7. karšto vandens tiekėjo pareigos;

8.8. karšto vandens vartotojo teisės ir pareigos;

8.9. karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo atsakomybė;

8.10. Sutarties galiojimo terminas, pakeitimo bei nutraukimo sąlygos;

8.11. ginčų nagrinėjimo tvarka.

 

IV. karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo REKVIZITAI

 

9. Sutartyje nurodoma karšto vandens tiekėjo pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, interneto svetainės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso numeris ar elektroninio pašto adresas.

10. Sutartyje nurodoma pastato prižiūrėtojo – asmens, kuris prižiūri (eksploatuoja) pastato karšto vandens sistemą, pavadinimas, buveinė ir telefono numeris, juridinio asmens, kuris teikia avarinės tarnybos paslaugas, pavadinimas ir telefono numeris arba prižiūrėtojo – fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris.

11. Sutartyje nurodoma asmens pastato savininko – karšto vandens vartotojo pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, interneto svetainės adresas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas arba fizinio asmens pastato savininko – karšto vandens vartotojo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris.

 

V. KARŠTO VANDENS kokybės reikalavimai

 

12. Į karšto vandens vartotojo karšto vandens pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba patiektas karštas vanduo turi atitikti higienos normą (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) nustatytus kokybės reikalavimus.

13. Sutartyse nurodomi karšto vandens kokybės reikalavimai turi būti ne blogesni, nei nustatyti teisės akto (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) reikalavimai.

14. Karšto vandens vartotojas turi teisę reikalauti iš karšto vandens tiekėjo arba šilumos tiekėjo bei geriamojo vandens tiekėjo kompensacijų, jeigu dėl jų kaltės neužtikrinami karšto vandens ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimai.

 

VI. SUVARTOTO KARŠTO VANDENS kiekio ir kainos NUSTATYMAS

 

15. Karšto vandens vartotojas moka už faktiškai suvartotą karštą vandenį ir suteiktas paslaugas. Karšto vandens kainos karšto vandens vartotojams skelbiamos viešai.

16. Sudarant Sutartį karšto vandens vartotojas Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka pasirenka karšto vandens pirkimo–pardavimo vietas ir (ar) tiekimo–vartojimo ribas, atsižvelgdamas į įrengiamus karšto vandens skaitiklius.

17. Suvartoto karšto vandens kiekiai Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka nustatomi pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis, o kada Taisyklėse nustatyta tvarka negalima naudotis karšto vandens skaitiklių rodmenimis – skaičiavimo būdu. Karšto vandens kiekio matavimo vienetas yra kubinis metras (m3). Maksimalūs šilumos kiekiai cirkuliacijai, nustatomi pagal galiojančius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus šilumos paskirstymo metodus.

18. Karšto vandens vartotojas gali pareikalauti, kad būtų atlikta neeilinė karšto vandens skaitiklio patikra. Karšto vandens vartotojas sumoka už neeilinei patikrai karšto vandens tiekėjo patirtas sąnaudas, jeigu jis tokios patikros reikalavo ir buvo nustatyta, kad karšto vandens skaitiklis atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus. Jeigu nustatoma, kad karšto vandens skaitiklis netinkamas naudoti, už atliktą patikrą moka karšto vandens tiekėjas. Karšto vandens tiekėjas, abejodamas dėl karšto vandens skaitiklio matavimo teisingumo, gali savo nuožiūra ir lėšomis atlikti neeilinę karšto vandens skaitiklio patikrą.

19. Karšto vandens skaitiklių patikra atliekama teisės akte (Taisyklių 1 priedo 11 punktas) nustatyta tvarka.

 

VII. atsiskaitymo tvarka

 

20. Karšto vandens vartotojas už suvartotą karštą vandenį atsiskaito pagal atsiskaitymo dokumentus (karšto vandens tiekėjo pateiktą sąskaitą).

21. Atsiskaitymo ir mokėjimo būdą pagal atsiskaitymo dokumentus pasirenka pats karšto vandens vartotojas iš ne mažiau kaip trijų karšto vandens tiekėjo pasiūlytų atsiskaitymo būdų, nustatytų Bendrųjų sąlygų 22 punkte.

22. Karšto vandens vartotojas moka:

22.1. už faktiškai suvartotą karšto vandens kiekį pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis ir atsiskaitymo dokumentuose deklaruoja paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną užfiksuotus rodmenis, bei už cirkuliacijai sunaudotą šilumos kiekį, kurių reikšmės pateikiamos karšto vandens tiekėjo mokėjimo pranešime ar sąskaitoje;

22.2. už kitais, teisėtais ir neprieštaraujančiais sąžiningumui, būdais nustatytą karšto vandens vartotojui priskirtą karšto vandens kiekį.

23. Karšto vandens vartotojui atsiskaitymo terminas už per ataskaitinį laikotarpį suvartotą karštą vandenį nustatomas Sutartyje.

24. Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičius už suvartotą karštą vandenį, karšto vandens vartotojui gali būti skaičiuojami iki 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Karšto vandens tiekėjas raštu informuoja karšto vandens vartotoją apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.

25. Karšto vandens vartotojas už suvartotą karštą vandenį, už kurį Sutartyje nustatytu terminu nesumokėta, moka deklaravimo dieną galiojančiomis karšto vandens kainomis.

26. Rekvizitus pakeitusi Sutarties šalis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo fakto atsiradimo dienos, tačiau ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki mokėjimo datos, apie tai privalo pranešti raštu ar kitais būdais kitai Sutarties šaliai.

27. Dėl karšto vandens tiekėjo kaltės ar padarytų karšto vandens apskaitos klaidų susidariusi nepriemoka išieškoma ne daugiau kaip už 36 mėnesius, ši nepriemoka skaičiuojama už karšto vandens vartotojui patiektą karštą vandenį vandens vartojimo laikotarpio kainomis be delspinigių. Permoka už suvartotą karštą vandenį skaičiuojama už visą klaidingai skaičiuotą laikotarpį. Permoka už suvartotą karštą vandenį grąžinama vartotojui.

 

VIII. KARŠTO VANDENS tiekimo tvarka ir KARŠTO VANDENS tiekimo ribojimo ar nutraukimo sąlygos

 

28. Karšto vandens vartotojas, naudojantis karštą vandenį savo reikmėms, gali naudoti tiek karšto vandens, kiek nustatyta Sutartyje.

29. Karšto vandens tiekėjas gali apriboti arba nutraukti karšto vandens tiekimą:

29.1. kai nustatoma, kad karšto vandens vartotojo įrenginiai kelia grėsmę žmonių gyvybei ar saugumui;

29.2. jeigu karšto vandens vartotojas už patiektą karštą vandenį neatsiskaito nustatytu laiku;

29.3. avarijos, ekstremalios energetikos padėties atvejais;

29.4. dėl būtinų remonto ir kitų sistemų prijungimo darbų, įspėjusi karšto vandens vartotojus Sutartyje nustatyta tvarka;

29.5. kai nutraukiamas ar apribojamas karšto vandens tiekimas savivaldybės tarybos sprendimu ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;

29.6. Sutarties šalių susitarimu, kai nutraukiama Sutartis ir karšto vandens vartotojas yra visiškai atsiskaitęs už suvartotą karštą vandenį;

29.7. kai karšto vandens vartotojas neleidžia tinkamai prižiūrėti karšto vandens sistemas ir (arba) patikrinti karšto vandens kiekio matavimo priemonių.

30. Bendrųjų sąlygų 29.2 punkte nustatytu atveju karšto vandens tiekėjas raštu informuoja karšto vandens vartotoją ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų.

31. Jei karšto vandens tiekimas nutrauktas vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 29.2 punktu, karšto vandens tiekimas atnaujinamas, kai karšto vandens vartotojas sumoka įsiskolinimus už karšto vandens vartojimą (nepriemokas) bei karšto vandens tiekimo nutraukimo ir tiekimo atnaujinimo išlaidas, patirtas dėl jo kaltės.

32. Karšto vandens vartotojui karštas vanduo tiekiamas nepertraukiamai, išskyrus Sutartyje nurodytas pertraukas ir Bendrųjų sąlygų 29 punkte nustatytus atvejus.

33. Karšto vandens vartotojas, ne vėliau kaip prieš mėnesį raštu pranešęs karšto vandens tiekėjui, turi teisę pasirinkti kitą karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.

34. Karšto vandens tiekėjas nedelsdamas turi pranešti karšto vandens vartotojui apie karšto vandens sistemoje įvykusią avariją. Karšto vandens vartotojas, gavęs pranešimą apie įvykusią avariją, privalo vykdyti karšto vandens tiekėjo nurodymus.

 

IX. informacijos pateikimo tvarka

 

35. Karšto vandens tiekėjas turi nurodyti Sutartyje asmens pavadinimą, adresą, telefono numerį, kitus informavimo šaltinius, kur karšto vandens vartotojas teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka ir apimtimi sužinotų karšto vandens kainas ir gautų informaciją.

36. Karšto vandens tiekėjas ne vėliau kaip iki mėnesio 25 dienos viešai (raštu ar kitais būdais) informuoja karšto vandens vartotojus apie apskaičiuotas karšto vandens kainas, kurios įsigalioja nuo kito mėnesio pirmos dienos. Karšto vandens kainos turi būti skelbiamas iš anksto visuomenės informavimo priemonėse. Karšto vandens tiekėjo pranešimai apie nepriemokas, įsiskolinimus, delspinigius, permokas turi būti rašytiniai ir siunčiami karšto vandens vartotojui jo pasirinkimu: paštu, faksu ar elektroniniu paštu. Informacijos iš karšto vandens tiekėjo gavimo būdas nurodomas Sutartyje.

37. Karšto vandens vartotojas turi būti informuojamas apie karšto vandens tiekimo numatomus nutraukimus (ribojimus) raštu, visuomenės informavimo priemonėmis ar kitais būdais. Karšto vandens vartotojui informaciją apie karšto vandens tiekimo numatomus nutraukimus (ribojimus) turi teisę teikti karšto vandens tiekėjas.

38. Karšto vandens tiekėjo informacija turi būti skelbiama karšto vandens tiekėjo interneto svetainėje, jeigu jis tokią turi, kurios adresas nurodomas Sutartyje.

 

X. karšto vandens tiekėjo TEISĖS IR PAREIGOS

 

39. Karšto vandens tiekėjas privalo:

39.1. vykdyti veiklą taip, kad užtikrintų patikimą, saugų karšto vandens tiekimą iki tiekimo–vartojimo ribos;

39.2. tvarkyti tiekiamo karšto vandens apskaitą;

39.3. užtikrinti, kad karšto vandens vartotojui būtų suteikta išsami informacija apie karšto vandens skaitiklių priežiūrą, rodmenų fiksavimą, jų užraktus, plombas, lipdukus ar kitas karšto vandens tiekėjo taikomas apsaugos priemones;

39.4. informuoti karšto vandens vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis ir karšto vandens tiekėjo interneto svetainėje raštu ar kitais būdais apie karšto vandens kainas;

39.5. informuoti karšto vandens vartotoją visuomenės informavimo priemonėmis apie neplanuotą karšto vandens tiekimo nutraukimą;

39.6. užtikrinti, kad karšto vandens vartotojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki remonto darbų pradžios būtų informuotas visuomenės informavimo priemonėmis, raštu apie numatomą karšto vandens tiekimo apribojimą ar nutraukimą dėl būtinų karšto vandens, šilumos ir geriamojo vandens sistemų remonto darbų ir kitų sistemų prijungimo;

39.7. karšto vandens vartotojui pageidaujant suteikti informaciją apie karšto vandens kokybę, jų parametrų pasikeitimą;

39.8. užtikrinti karšto vandens vartotojams galimybę pasirinkti mokėjimo už suvartotą karštą vandenį būdą;

39.9. pateikiamose karšto vandens vartotojams sąskaitose, kituose dokumentuose, jų elektroniniuose atitikmenyse ar kitais būdais teikti informaciją karšto vandens vartotojams apie atsiskaitymo už suvartotą karštą vandenį būdus;

39.10. užtikrinti, kad karšto vandens vartotojas būtų konsultuojamas karšto vandens sistemos įrengimo klausimais, gautų informaciją karšto vandens sistemų eksploatavimo ir efektyvaus karšto vandens vartojimo klausimais;

39.11. užtikrinti, kad karšto vandens vartotojo prašymu būtų atlikta neeilinė karšto vandens kiekio matavimo priemonės metrologinė patikra.

 

XI. KARŠTO VANDENS VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

40. Karšto vandens vartotojas turi teisę:

40.1. reikalauti iš karšto vandens tiekėjo, kad karšto vandens tiekėjas užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą Taisyklėse, Bendrosiose sąlygose ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančiu karštu vandeniu;

40.2. reikalauti žalos atlyginimo iš karšto vandens tiekėjo, jei karšto vandens tiekėjas neužtikrina pagal Sutartį tiekiamo karšto vandens kokybės reikalavimų, reguliaraus tiekimo, kiekio, nevykdo ar netinkamai vykdo Taisyklių, Bendrųjų sąlygų ir Sutarties nuostatas;

40.3. gauti iš karšto vandens tiekėjo informaciją apie karšto vandens kokybę, parametrų pasikeitimą, planuojamus karšto vandens tiekimo sutrikimus, saugų ir efektyvų karšto vandens sistemos naudojimą, jos plėtrą, karšto vandens kainas ir karšto vandens vartotojui teikiamas paslaugas;

40.4. pasirinkti mokėjimo už suvartotą karštą vandenį būdą, taip pat gauti iš karšto vandens tiekėjo informaciją apie atsiskaitymo būdus;

40.5. reikalauti paaiškinimo, kokiu pagrindu karšto vandens tiekėjas skaičiuoja nepriemoką už suvartotą karštą vandenį;

40.6. visas procedūras, susijusias su paslaugų įgijimu ar paslaugos teikimo veiklos vykdymu, atlikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai kreipiantis į karšto vandens tiekėją.

41. Karšto vandens vartotojas privalo:

41.1. prieš pradėdamas vartoti karštą vandenį, sudaryti Sutartį;

41.2. už suvartotą karštą vandenį atsiskaityti pagal karšto vandens skaitiklių rodmenis ir pateiktą sąskaitą arba, atsiskaitymo dokumentuose nurodęs suvartotą karšto vandens kiekį, pagal karšto vandens skaitiklio rodmenis;

41.3. nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti už suvartotą karštą vandenį;

41.4. užtikrinti karšto vandens skaitiklių, jų plombų ir lipdukų saugumą, apsaugą nuo mechaninių pažeidimų, tvarkingą buitinių karšto vandens prietaisų techninę būklę;

41.5. apmokėti neeilinės karšto vandens skaitiklio patikros metu patirtas išlaidas, jeigu karšto vandens vartotojo prašymu patikrinus karšto vandens skaitiklį nustatoma, kad karšto vandens kiekio skaitiklis atitinka jai nustatytus metrologinius reikalavimus;

41.6. nedelsdamas informuoti karšto vandens tiekėjo, šilumos tiekėjo ir (ar) geriamojo vandens tiekėjo avarinę tarnybą (Sutartyje nurodytu būdu) apie karšto vandens vartotojo sistemos avarijas, sutrikimus ir gedimus;

41.7. nedelsdamas informuoti karšto vandens tiekėją apie karšto vandens skaitiklių mechaninį sugadinimą, jų darbo sutrikimus, pažeistas plombas, lipdukus ar kitokius pažeidimus;

41.8. be karšto vandens tiekėjo žinios nemontuoti naujų, nekeisti karšto vandens skaitiklių, nekeisti patalpų, kuriose įrengti karšto vandens prietaisai, paskirties;

41.9. leisti karšto vandens tiekėjo, šilumos tiekėjo ir geriamojo vandens tiekėjo avarinės tarnybos darbuotojams, įvykus avarijai ar nustačius kitą karšto vandens tiekimo sistemos pažeidimą, atlikti darbus, tarp jų žemės kasimo, karšto vandens vartotojui priklausančiuose pastatuose ir teritorijoje;

41.10. užtikrinti, kad karšto vandens tiekėjo, prižiūrėtojo ar valdytojo atstovai ar darbuotojai, pateikę pažymėjimus ir iš anksto raštu perspėję apie atvykimą, karšto vandens tiekėjo darbo valandomis galėtų pagal savo kompetenciją tikrinti karšto vandens įrenginių, karšto vandens kiekio matavimo priemonių, karšto vandens prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, atsiskaitymo už karštą vandenį teisingumą, atlikti karšto vandens skaitiklių keitimą, patikrą;

41.11. prieš 10 kalendorinių dienų raštu informuoti karšto vandens tiekėją, jei keičiasi karšto vandens vartotojo pastato ar karšto vandens sistemos savininkas;

41.12. nutraukdamas Sutartį nurodyti karšto vandens skaitiklio rodmenis ir visiškai atsiskaityti už suvartotą karštą vandenį.

 

XII. karšto vandens tiekėjo ir KARŠTO VANDENS vartotojo atsakomybė

 

42. Karšto vandens tiekėjas dėl Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti karšto vandens vartotojui atsiradusią žalą.

43. Karšto vandens tiekėjas neatsako už pasekmes, jei karšto vandens vartotojas neleidžia atlikti karšto vandens sistemos priežiūros ar remonto darbų, karšto vandens skaitiklio keitimo ar neužtikrina tinkamos techninės buitinių karšto vandens prietaisų priežiūros.

44. Nė viena Sutarties šalių neatsako už Sutarties nevykdymą, jei tas nevykdymas bus nenugalimos jėgos (force majeure) padarinys. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Sutarties šalis privalo nedelsdama įvykdyti įsipareigojimus, jeigu įmanoma juos įvykdyti, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (force majeure), jeigu šalys nesusitarė kitaip.

45. Karšto vandens vartotojas privalo atlyginti nuostolius už karšto vandens skaitiklio sugadinimą, savavališką karšto vandens skaitiklio keitimą, plombų, lipdukų pažeidimą, įrengtą karšto vandens skaitiklio aplankos liniją, priverstinai stabdomą arba kitaip gadinamą karšto vandens skaitiklio mechanizmą.

 

XIII. sutarties GALIOJIMO terminas, JOS pakeitimo bei nutraukimo sąlygos

 

46. Sutartis sudaroma terminuotai, išskyrus atvejus, kai karšto vandens vartotojas pageidauja sudaryti neterminuotą Sutartį. Jeigu terminuotoje Sutartyje nėra nurodyta kitaip, nė vienai Sutarties šaliai iki termino pabaigos nepareiškus apie Sutarties nutraukimą, pakeitimą arba apie naujos Sutarties sudarymą, ši Sutartis kiekvieną kartą laikoma pratęsta tokiam pat terminui ir tomis pat sąlygomis. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną, jeigu nenurodoma kita jos įsigaliojimo data.

47. Sutartis gali būti keičiama Sutarties šalių tarpusavio susitarimu.

48. Sutartį pasirašęs karšto vandens vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sudarytą Sutartį.

49. Sutartis nutraukiama Sutarties šalių rašytiniu susitarimu arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

 

XIV. ginčų nagrinėjimo tvarka

 

50. Visi šalių ginčai, kylantys tarp karšto vandens tiekėjo ir karšto vandens vartotojo dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami šalių tarpusavio susitarimu. Nepavykus ginčų išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________