LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VILNIAUS SENAMIESČIO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE: 16073) TERITORIJOS IR APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2010 m. spalio 18 d. Nr. ĮV-512

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 22 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437) 18 straipsnio 8 dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių pripažinimo saugomomis“ (Žin., 2005, Nr. 58-2034;) 1.4 punktu, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973; 2008, Nr. 144-5797), 37.2 punktu ir atsižvelgdamas į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2010 m. rugsėjo 13 d. teikimą Nr. (13.1)2-2596:

1. Tvirtinu pridedamą Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16073) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą.

2. Nustatau, kad šis įsakymas tą pačią dieną oficialiai be šio įsakymo 1 punkte nurodyto nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano skelbiamas „Valstybės žiniose“, o įsakymas su šiuo planu – „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt).

3. Pavedu Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos per 15 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti šio įsakymo 1 punkte nurodytą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre ir paskelbti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos interneto tinklalapyje.

 

 

Kultūros ministras                                                                     Arūnas Gelūnas

 

_________________


 

(pav.)

VĮ „LIETUVOS PAMINKLAI“

 

Šnipiškių g. 3, LT-0930, Vilnius, tel. 272 40 95. Faksas 272 40 54

 

Aplinkos ministerija

Kvalifikacijos atestatas Nr. 1690, išduota 2008-1040

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-512

 

 

 

 

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:

Kultūros paveldo departamentas

prie Kultūros ministerijos

 

PLANAVIMO ORGANIZATORIAUS FUNKCIJŲ VYKDYTOJAS:

 

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos

Vilniaus teritorinis padalinys

KOMPLEKSAS:

VILNIAUS SENAMIESČIO

(unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre 16073, buvęs kodas U1P)

 

 

nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas

 

 

TERITORIJOS IR APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS

 

STADIJA:

SPRENDINIAI

 

BYLA:

VP08-102

 

 

III tomas

 

Direktorius

Vydmantas Drumsta

Projekto vadovas

Vincas Brezgys

(AM A874, KPD atest. Nr. 0735)

 

 

Vilnius, 2010 m.

 

 

VILNIAUS SENAMIESČIO (NEKILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS UNIKALUS KODAS: 16073, BUVĘS KODAS U1P) NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALUSIS PLANAS

 

(pav.)

 

 

Pagrindinis brezinys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-512

 

1.1. ĮVADAS

 

1.1.1. PLANAVIMO PAGRINDAS:

 

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008-07-01 įsakymas Nr. Į-233 „Dėl Vilniaus senamiesčio {Nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073. buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“ (Žin., 2008, Nr. 77-3052);

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008-10-23 įsakymas Nr. Į-432 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008-07-01 [sakymo Nr. Į-233 „Dėl Vilniaus senamiesčio (Nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008. Nr. 127-4884);

- Vilniaus senamiesčio (Nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo 2008-10-29 planavimo darbų programa (užduotis) (pataisyta) Nr. (12.49.V)-SPPV-08.

 

1.1.2. SPECIALIOJO PLANO RENGIMO TIKSLAS: užtikrinti Vilniaus senamiesčio teritorijos išsaugojimą.

 

1.1.3. PLANAVIMO UŽDAVINIAI: nustatyti (patikslinti) Vilniaus senamiesčio teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir jų plotus.

 

1.1.4. PLANAVIMO LYGMUO IR DOKUMENTO TIPAS: rengiamas specialusis planas pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį yra rajono lygmens ir šio specialiojo planavimo dokumentų projektų rengimo viešumas užtikrinamas atliekant Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų (Žin., 2004, Nr. 112-4189) 5 punkte (išskyrus 5.2 punktą) nurodytas procedūras;

 

1.1.5. SPECIALIOJO PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys.

 

1.1.6. SPECIALIOJO PLANO RENGĖJAS: VĮ Lietuvos paminklai'„. Šnipiškių g. 3, Vilnius; SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

 

1.1.7. PLANAVIMO SĄLYGOS:

- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2008-09-08 planavimo sąlygos Nr. 14;

- Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento planavimo sąlygos;

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2008-10-15 planavimo sąlygos Nr. A620-209(10.9-MPD-3.);

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus 2008-10-14 planavimo sąlygos Nr. A121 -17648(22.21 -ADM-3);

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento 2008-09-22 planavimo sąlygos Nr. 2836.

 

1.1.8. SVARBIAUSI TEISĖS AKTAI, GALIOJANTYS PLANUOJAMAI TERITORIJAI:

 

- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);

- Saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 1995, Nr. 60-1502; 200, Nr. 58-1703);

- Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2002, Nr. 73-3093, Nr. 124-5625; 2003. Nr. 104-4649. Nr. 123-5592; 2004, Nr. 73-2545. Nr. 43-1355, Nr. 143-5175; 2006, Nr. 116-4402);

- Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617, 152-5545);

- Žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 1995, Nr. 53-1294; 1996, Nr. 100-2262; 1997, Nr. 66-1598; 1999, Nr. 64-2075; 2000, Nr. 42-1191, Nr. 58-1706; 2001, Nr. 71-2519; 2002, Nr. 74- 3141, Nr. 102-4551);

- Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės (Žin., 2008, Nr. 144-5797).

 

1.1.9. SPECIALIOJO PLANO RENGIMO EIGA

 

Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planavimas, nustatantis Vilniaus senamiesčio teritorijos ir apsaugos zonos ribas bei ten taikomus paveldosauginės reikalavimus, rengiamas keliais etapais. 2008-2009 metais parengta Vi/niaus senamiesčio teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano Esamos būklės analizė ir Koncepcija. Visa ši teritorijų planavimo dokumento medžiaga sukomplektuota į du tomus: pirmame -Esamos būklės analizės planavimo procedūrų dokumentai ir išanalizuota turima dokumentacija, antrame – Esamos būklės analizės parengta analitinė medžiaga bei Koncepcija. Esamos būklės analizės stadijoje surinkta ir susisteminta gausi tyriminė – analitinė medžiaga, susijusi su Vilniaus senamiesčio apsauga. Šios medžiagos, papildomos analizės pagrindu, atsižvelgiant į įteisintas sklypų ribas, buvo patikslintos Vilniaus senamiesčio teritorijos ribos bei nustatytos apsaugos zonos ribos, kurios pateiktos koncepcijoje, o vėliau ir sprendiniuose.

Vilniaus senamiesčio (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano sprendiniai konkretizuojami ir numatomi tvirtinti vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis (Žin., 2008, Nr. 144-5797).

Lygiagrečiai. 2009-ais metais, pradėtas rengti Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – Vilniaus senamiesčio paveldotvarkos projektas (rengėjas VĮ „Lietuvos paminklai“). Paveldotvarkos projekte turėtų būti nustatyti paveldosauginiai reikalavimai, taikytini šiais sprendiniais įteisintai Vilniaus senamiesčio teritorijai bei apsaugos zonai.

Šiame teritorijų planavimo dokumente nėra planuojama ūkinė veikla (nustatomos (tikslinamos) tik teritorijos ir apsaugos zonos ribos), todėl, pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio išduotas planavimo sąlygas, atliekamas poveikio nekilnojamosioms kultūros vertybėms vertinimas bei sprendinių pasekmių vertinimas pagal 2008-09-22 patvirtintas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento planavimo sąlygas.

Visi šio specialiojo plano sprendiniai neturės neigiamo poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ar pobūdis šiuo specialiuoju planu planuojamoje teritorijoje nekeičiami.

 

1.2. BENDROJI DALIS

 

1.2.1. TRUMPAS OBJEKTO APIBŪDINIMAS

 

Vilniaus senamiestis (XIV–XVIII a. susiformavęs Vilniaus istorinis centras) 1994 metais buvo įrašytas į UNESCO Pasaulio gamtos ir kultūros paveldo sąrašą (sąrašo Nr. 541).

Vilniaus senamiestis yra paskelbtas ir kultūros paminklu (unikalus kodas 16073, buvęs kodas U1P), kurio vertingi elementai ir dalys aprašyti dosje papildyme.

Pasaulio paveldo komiteto tinklapyje apibūdinama, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinis centras – Vilniaus senamiestis – nuo XIII a. iki XVIII a. pabaigos ypatingai stipriai įtakojo didelės Rytų Europos dalies kultūros ir architektūros raidą. Nors būta karinių įsiveržimų ir kai kurių sugriovimų, šis miestas išsaugojo įspūdingus gotikos, renesanso, baroko ir klasicizmo pastatų kompleksus, o taip pat – viduramžių laikų planinę struktūrą bei gamtinę aptinką.

 

5.2.2. TARPTAUTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

Kiekviena valstybė – UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos Šalis pripažįsta pareigą užtikrinti savo teritorijoje esančio pasaulio kultūros ir gamtos paveldo nustatymą, apsaugą, išsaugojimą, populiarinimą ir perdavimą ateities kartoms, ir šiuo tikslu stengiasi padaryti visa. kas įmanoma, kuo tinkamiau panaudodama savo nuosavus išteklius ir tam tikrais atvejais jai prieinamą tarptautinę paramą ir bendradarbiavimą, ypač finansų, meno. mokslo ir technikos srityse (Konvencijos 4 str.).

32-ojoje Pasaulio paveldo komiteto sesijoje. įvykusioje Kvebeke. Kanadoje. 2008 m. liepos 2-10 d. buvo priimtas sprendimas Nr. 32 COM 8B.62. Šiame sprendime Pasaulio paveldo komitetas prašo Lietuvą Pasaulio paveldo komitetui pateikti oficialų prašymą dėl nereikšmingo pasaulio paveldo vertybės Vilniaus senamiesčio apsaugos (buferinės) zonos ribų pakeitimo po to, kai bus patvirtintas šios teritorijos teisinę apsaugą reglamentuojantis Specialusis apsaugos planas.

 

1.3. PROJEKTINĖ DALIS

 

1.3.1. RIBŲ NUSTATYMO PAGRINDIMAS

 

Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo U1P teritorijos ribos iš esmės nėra keičiamos, tačiau yra patikslinamos, nes pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004. Nr. 153-5571) 11 str. 2 punktą „...teritorijos ribos nustatomos taip, kad sutaptų su sklypų ar jų dalių, kurie yra daiktinės teisės objektai, ribomis“.

Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 11 str. 6 punktą „...saugomam objektui ar vietovei nustatoma žmogaus veiklos neigiamą poveikį švelninanti tarpinė apsaugos zona gali turėti viena, arba abu šiuos skirtingo apsaugos ir naudojimo režimo pozonius:

1) apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį – už kultūros paveldo objekto teritorijos esantys žemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais daiktais, taip pat miško ir vandens plotai, kuriems taikomi šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, draudžiantys šiame pozonyje veiklą, galinčią fiziškai pakenkti kultūros paveldo objekto vertingosioms savybėms;

2) vizualinės apsaugos pozonį – už kultūros paveldo objekto teritorijos ar apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio esantys žemės sklypai ar jų dalys su ten esančiais kitais nekilnojamaisiais daiktais, kuriems taikomi šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, draudžiantys šiame pozonyje veiklą, galinčią trukdyti apžvelgti kultūros paveldo objektą.“

Vilniaus senamiesčiui apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis gretimose teritorijose nėra nustatomas, nes fiziškai pakenkti Vilniaus senamiesčio vertingosioms savybėms galima tik pačioje Senamiesčio teritorijoje. Kadangi Vilniaus senamiesčio apsaugai gretimose teritorijose svarbiausias yra vizualinis aspektas, apsaugos zoną sudaro tik vienas vizualinės apsaugos pozonis, kurio ribos sutampa su apsaugos zonos ribomis, todėl toliau vadinamas „apsaugos zona“. Ši apsaugos zona. pagal visą eilę parametrų, įtakojančių Vilniaus senamiestį, rengiant paveldotvarkos projektą turėtų būti sudalinta į atskiras teritorijas, kuriose bus nustatyti skirtingi reglamentuojantys veiklos parametrai.

Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos ribų pagrindimas yra išdėstytas šio specialiojo plano II-ame tome, „Specialiojo plano analitinė dalis“.

Kultūros paveldo apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, išnagrinėję Vilniaus senamiesčio (unikalus objekto kodas 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano Esamos būklės ir Koncepcijos bylas. 2010-01-07 raštu Nr. (13.2.V)-2V-10 iš esmės pritarė specialiojo plano – ribų plano koncepcijos 4A variantui.

2010-03-03 Vilniaus senamiesčio teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano koncepcija buvo pristatyta ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto posėdyje, kuriame, įvertinant ekspertų pasisakymus bei dvi recenzijas, iš esmės taip pat buvo pritarta specialiojo plano – ribų plano koncepcijos 4A variantui.

Vilniaus senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano – ribų plano 4A koncepcijos varianto pagrindu ir parengti specialiojo plano – ribų plano sprendiniai.

 

1.3.2. SPRENDINIAI

 

1.3.2.1. Vilniaus senamiesčio teritorijos ribos

 

Vilniaus senamiesčio teritorijos ribos, nustatytos prieš siunčiant nominalinę bylą UNESCO Pasaulio paveldo centrui bei patvirtintos Kultūros vertybių apsaugos departamento prie LR Kultūros ministerijos 2005-04-19 įsakymu Nr. Į-167 „Dėl Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo apsaugos reglamento patvirtinimo“ šiuo specialiuoju planu yra tikslinamos, siekiant, kad sutaptų su sklypų ar jų dalių, kurie yra daiktinės teisės objektai, ribomis. Vilniaus senamiesčio teritorijos plotas, kuris buvo apskaičiuotas 1993 metais pagal tuometines galimybes, pakito ir, atsižvelgus į daiktinės teisės objektus, koordinavus ribas valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-1994, yra 352,09 ha.

Senamiesčio teritorijoje esančio Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribos (neskaitmenizuotos) parodomos tokios, kokios patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2002-04-23 nutarimu Nr. IX-861.

 

___________________________________________________________________________

Ribų nustatymo ir aprašymo paaiškinimai:

 

1. Vilniaus senamiesčio teritorijos ribos tikslinamos taip, kad sutaptų su sklypų, ar jų dalių, kurie yra daiktinės teisės objektai, ribomis.

2. Formuojant apsaugos zonos ribas, pagal galimybes yra atsižvelgiama į sklypų ribas, duomenų bazėje esančias gatvių raudonąsias linijas bei skaitmenizuotas saugomų teritorijų ribas.

3. Kryptys: ______ Š – šiaurinė;

R – rytinė;

P – pietinė;

V – vakarinė.

4. Ribos gatvėmis vedamos gatvių ašinėmis linijomis arba skiriamosios juostos viduriu.

___________________________________________________________________________

 

VILNIAUS SENAMIESČIO TERITORIJOS RIBŲ APRAŠYMAS:

 

Nuo Žaliojo tilto, Neries pietine krantine R kryptimi iki sklypo T. Kosciuškos g. 10 (Sluškų rūmai) Š kampo,

Sklypo T. Kosciuškos g. 10 ŠR riba P kryptimi iki Sluškų ir T. Kostiuškos g. sankryžos,

T. Kosciuškos g. ŠR kryptimi iki sklypo T. Kosciuškos g. 11 P kampo.

Sklypo T. Kostiuškos g. 11 P riba R kryptimi iki sklypo T. Kosciuškos g. 13 V kampo,

Sklypo T. Kosciuškos g. 13 P riba R kryptimi iki Olandų g.,

Olandų g. P kryptimi iki sankryžos su Krivių g.,

Krivių g. P kryptimi iki Baltojo skg.,

Baltuoju skg. R kryptimi iki Polocko g.,

Polocko g. R kryptimi iki sklypo Žvirgždyno g. 1 ŠR kampo,

Sklypo Žvirgždyno g. 1 R riba P kryptimi iki sklypo Žvirgždyno g. 1 PR kampo,

Nuo sklypo Žvirgždyno g. 1 PR kampo P kryptimi iki sklypo Polocko g. 21A ŠR kampo,

Nuo sklypo Polocko g. 21A PR kampo P kryptimi Bernardinų kapinių riba iki Bernardinų kapinių PV kampo,

Nuo Bernardinų kapinių PV kampo P kryptimi statmenai Vilnios šlaitams iki Aukštaičių g.,

Aukštaičių g. V kryptimi iki sklypo Paupio g. 28 (UAB „Vilniaus kailiai“) V ribos,

Sklypo Paupio g. 28 V riba P kryptimi iki Paupio g. ir Krivūlės priv. sankryžos,

Krivūlės privažiavimu P kryptimi skersai Subačiaus g., bevardžiu privažiavimu iki Drujos g.,

Drujos g. V kryptimi iki Seinų g.,

Seinų g. V kryptimi iki Sodų g.,

Sodų g. P kryptimi iki sklypo Sodų g. 22 Š ribos,

Sodų g. 22 Š riba V kryptimi iki Šv. Stepono g.,

Šv. Stepono g. Š kryptimi iki Punsko g.,

Punsko g. V kryptimi iki Mindaugo g.,

Mindaugo g. Š kryptimi iki Kauno g.,

Kauno g. R kryptimi iki Aguonų g.,

Aguonų g. Š kryptimi iki Naugarduko g.,

Naugarduko g. V kryptimi iki Mindaugo g.,

Mindaugo g. Š kryptimi iki K. Kalinausko g.,

K. Kalinausko g. R kryptimi iki Pylimo g.,

Pylimo g. Š kryptimi iki Jogailos g.,

Jogailos g. Š kryptimi iki Gedimino pr.,

Gedimino pr. R kryptimi iki Vilniaus g.,

Vilniaus g. Š kryptimi iki Žaliojo tilto.

 

1.3.2.2. Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos ribos

 

Į apsaugos zoną patenka urbanistinės teritorijos (Naujamiesčio, Žvėryno, Antakalnio ir Paupio), kurių ribos įteisintos Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. Į-167 „Dėl Pasaulinio paveldo objekto – kultūros paminklo U1P – Vilniaus istorinio centro apsaugos zonos laikinojo apsaugos reglamento patvirtinimo“. Šnipiškių urbanistinio kompleksinio kultūros paveldo objekto pirmosios dalies (Skanseno – 7,87 ha) ir antrosios dalies (Piromonto – 1,14 ha) teritorijos nustatytos specialiuoju planu ir patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2009-06-17 sprendimu Nr. 1-1083 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalies – Šnipiškių – nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano tvirtinimo“. Pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2006-05-09 posėdžio protokolą Nr. 7, urbanizuota vietovė UV70 šiuo metu skaidoma į atskirus urbanistinius objektus, patikslinant duomenis Kultūros vertybių registre, Reglamentuojantys parametrai Naujamiesčio, Žvėryno, Antakalnio ir Paupio vertingosioms savybėms išsaugoti bus numatomi atskirai nuo Vilniaus senamiesčio apsaugai taikomų reikalavimų, rengiant atskirus specialiuosius planus.

Įvertinama Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 melų (toliau – Bendrasis planas) pagrindiniame brėžinyje, tekstiniuose reglamentuose išdėstyta nuostata, kad „8. Atsižvelgiant į urbanistinę situaciją, užstatymo reglamentai gali būti griežtinami“ bei pagrindiniame brėžinyje esančios Vilniaus senamiesčio ribos, kurios patikslinamos koordinuojant pagal įteisintas sklypų ribas. Bendrajame plane siūloma Vilniaus senamiesčio apsaugos griežto reglamentavimo zona bus įvertinta nustatant reglamentus apsaugos zonoje ir pagrindiniame sprendinių brėžinyje nerodoma, nes sąvokos ..griežto reglamentavimo zona“ nėra galiojančiuose teisės aktuose. Bendrojo plano siūloma Vilniaus senamiesčio ir kitų urbanistinių draustinių apsaugos zona patikslinama koordinuojant pagal įteisintas sklypų ribas bei skaitmenizuotas gretimų saugomų teritorijų ribas. Bendrojo plano 4.4.4 skyriuje „Vilniaus senamiesčio apsaugos, atgaivinimo ir tvarkybos prioritetai“ taip pat akcentuojama, kad „... siūloma tikslinti senamiesčio apsaugos (buferinę) zoną, kurios ribos pateikiamos Bendrojo plano sprendinių pagrindiniame brėžinyje“.

Iš šiaurinės ir pietinės pusių apsaugos zonos riba yra formuojama pagal reljefo analizę, pateiktą šio specialiojo plano II-ame tome, „Specialiojo plano analitinė dalis“.

Iš rytinės pusės Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos ribos sutampa su koordinuotomis Pavilnio regioninio parko teritorijos ribomis, kurios jau yra skaitmenizuotos.

Iš vakarinės pusės, apsaugos zona prisiglaudžia prie skaitmenizuotų Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio teritorijos. Įvertinus žemės paviršiaus altitudžių, sąlyginių absoliutinių altitudžių ir atstumų analizę (brėžinys „Kontroliniai žemės paviršiaus altitudžių taškai“ (antras tomas, 10-tas psl.)), apsaugos zona ŠV apima ir Šeškinės šlaitų geomorfologinį draustinį. Šioje vietoje iš esmės nėra reglamentuojamas galimų naujų pastatų aukštis, kuris, žiūrint iš Vilniaus senamiesčio apžvalgos kontrolinių taškų, šiame sektoriuje ypatingai įtakoja horizonto liniją. Vingio parko U53 teritorija, kuri patvirtinta Kultūros paveldo centro direktoriaus 2005-04-18, yra palyginti žemoje Vilniaus vietoje, todėl ir nepatenka į Vilniaus senamiesčio apsaugos zoną.

Vilniaus senamiesčio teritorijos ir apsaugos zonos ribos parengtos glaudžiai bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų autoriais, kurių nuomone, Sprendiniuose pateikiamas ribų variantas neprieštarauja Bendrajam planui.

Vilniaus senamiesčio apsaugos zonos plotas, koordinavus ribas valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-1994, yra 1912,24 ha.

 

APSAUGOS ZONOS RIBŲ APRAŠYMAS:

 

Geležiniu Vilko ir Žalgirio gaivių sankryža,

Žalgirio g. R kryptimi iki Apkasų g.,

Apkasų g. ŠR kryptimi iki Minties g.,

Minties g. R kryptimi iki Šilo tilto,

Šilo g. R kryptimi iki Volungės g.,

Volungės g. P kryptimi iki sklypo Šilo g. 27 P ribos,

PR kryptimi iki Pavilnių regioninio parko teritorijos ribos,

Pavilnių regioninio parko teritorijos riba iki Ribiškių Didžiosios g.,

Ribiškių Didžiosios g. V kryptimi iki Dunojaus g.,

Dunojaus g. PV kryptimi iki Liepkalnio g.,

Liepkalnio g. PR kryptimi iki Jotvingių g.,

Jotvingių g. V kryptimi iki Kapsų g.,

Nustatytomis Kapsų g, raudonosiomis linijomis V kryptimi,

Kapsų g. V kryptimi iki Šaltkalvių g.,

Šaltkalvių g. V kryptimi iki Prūsų g.,

Prūsų g. P kryptimi iki pastato Prūsų g. 30,

Nuo pastato Prūsų g. 30 V kryptimi iki Iešmininkų g.,

Iešmininkų g. V kryptimi iki Burbiškių g.,

Burbiškių g. Š kryptimi iki Naugarduko g.,

Naugarduko g. ŠR kryptimi iki Žemaitės g.,

Žemaitės g. ŠV kryptimi iki V, Pietario g.,

V, Pietario g. Š kryptimi iki Geležinio Vilko g.,

Geležinio Vilko g. ŠR kryptimi iki Vingio parko – kultūros vertybės U53 teritorijos R ribos kampo,

Vingio parko (U53) teritorijos R riba Š kryptimi per Neries upę iki Neries upės ŠR krantinės.

Neries upės ŠR krantine (Žvėryno pusėje) ŠV kryptimi iki Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio,

Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio teritorijos P-Š riba iki šiauriausio draustinio teritorijos taško,

Nuo šiauriausio draustinio teritorijos taško iki sklypo Ozo g. 39 rytuose labiausiai nutolusio taško,

Sklypo Ozo g. 39 rytine riba į Š iki Ozo g. skiriamosios juostos vidurio,

Ozo g. R kryptimi iki dviejų lygių sankryžos su Geležinio Vilko g. centro,

Geležinio Vilko g. P kryptimi iki sankryžos su Žalgirio g.

 

ESMINĖ NUOSTATA:

 

Kol nėra aprobuota Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano -paveldotvarkos projekto koncepcija, teritorijose, šiuo specialiuoju planu įtraukiamose į Vilniaus senamiesčio apsaugos zoną. galioja Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane iki 2015 metų bei kituose teisės aktuose nustatyti reglamentai.

 

_________________


TVIRTINU

Viršininkė

......... Laura Nalivaikienė

2010 m. rugsėjo 6 d.

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO PATIKRINIMO AKTAS NR. TP5-28

 

Tikrinanti institucija -

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.

Tikrinamasis dokumentas -

Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas. Planavimo rūšis – specialusis planas; planavimo lygmuo pagal tvirtinančią instituciją – Vyriausybės; planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį – rajono.

Planavimo organizatorius -

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius.

Dokumento rengėjas -

VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius. Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601

Projekto vadovas – Vincas Brezgys, AM kval. atest. Nr. A 874, KPD kval. atest. Nr. 0735.

Tikrinimui pateikti dokumentai -

Specialiojo plano sprendiniai (aiškinamasis raštas ir brėžinys) ir planavimo procedūrų dokumentai, 1 byla (2 egz.).

Patikrinimo apibendrinimas -

Dokumento sprendiniai ir planavimo procedūros iš esmės atitinka Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Patikrinimo išvada -

Teigiama.

Siūlymas tvirtinančiai institucijai -

Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs kodas U1P) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planą siūloma tvirtinti.

 

PASTABA. Patikrinimo aktas galioja vienerius metus nuo jo patvirtinimo dienos. Nepatvirtinus teritorijų planavimo dokumento per vienerius metus, dokumentas tikrinamas pakartotinai, išduodant naują patikrinimo aktą.

 

Dokumentą patikrino:

Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros skyriaus vyriausias specialistas Aidas Valys, tel. (8 5) 272 8186

 

Patikrinimo data:

2010 m. rugsėjo 6 d.                                                                                                Parašas ..........

 

_________________