LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS INVESTICIJŲ AGENTŪROS IR LIETUVOS EKSPORTO PLĖTOJIMO AGENTŪROS REORGANIZAVIMO

 

1997 m. gegužės 8 d. Nr. 432

Vilnius

 

 

Vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-2000 metų veiklos programoje numatytą prioritetinį uždavinį – skatinti užsienio investicijų pritraukimą ir šalyje pagamintų prekių eksportą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti Lietuvos investicijų agentūrą ir Lietuvos eksporto plėtojimo agentūrą į Lietuvos ekonominės plėtros agentūrą prie Europos reikalų ministerijos.

2. Pavesti Europos reikalų ministerijai nustatytąja tvarka reorganizuoti Lietuvos investicijų agentūrą ir Lietuvos eksporto plėtojimo agentūrą į Lietuvos ekonominės plėtros agentūrą ir vykdyti šios agentūros steigėjo funkcijas.

3. Rengiant 1997 metų Lietuvos valstybės biudžeto patikslinimo projektą, numatyti lėšas Lietuvos ekonominės plėtros agentūrai.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 40 „Dėl priemonių užsienio prekybos reguliavimui tobulinti ir eksportui plėtoti“ (Žin., 1995, Nr. 6-127; 1997, Nr. 10-189) 4 punktą;

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 27 d. nutarimą Nr. 56 „Dėl Lietuvos investicijų agentūros steigėjo“ (Žin., 1997, Nr. 10-188);

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. sausio 27 d. nutarimą Nr. 57 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 40 „Dėl priemonių užsienio prekybos reguliavimui tobulinti ir eksportui plėtoti“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 10-189).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

EUROPOS REIKALŲ MINISTRĖ                                                              LAIMA ANDRIKIENĖ