LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo

 

2010 m. spalio 11 d. Nr. 1-291

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2053; 2004, Nr. 133-4802; 2008, Nr. 111-4230; 2009, Nr. 109-4633) 3 ir 4 punktų reikalavimus,

tvirtinu Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašą (pridedama).

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2010 m. spalio 6 d. raštu Nr. (12.23-54) SD-6348

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos

ministro 2010 m. spalio 11 d.

įsakymu Nr. 1-291

 

ĮGALIOTŲ ĮSTAIGŲ PRIŽIŪRIMŲ IR VALSTYBĖS REGISTRE REGISTRUOJAMŲ POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ (NURODANT JŲ PARAMETRUS) SĄRAŠAS ¹

 

1. Garo ir vandens šildymo katilai – kūrenami arba kitaip šildomi slėginiai įrenginiai3, skirti garui ir perkaitintam vandeniui gaminti, ir jų įranga4 (1 grupė2; 1 kategorija):

1.1. didesnio kaip 0,5 bar slėgio Ps garo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 3500 bar×l;

1.2. aukštesnės kaip 110 °C temperatūros vandens šildymo katilai, kurių Ps ir V sandauga viršija 10 000 bar×l.

2. Slėginiai vamzdynai3 ir jų įranga, skirti 2 grupės5 takiosioms medžiagoms (slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai) (3 grupė2; 3.2 kategorija):

2.1. perkaitinto ir sotaus vandens garo bei aukštesnės kaip 110 °C temperatūros karšto vandens vamzdynai, kurių sąlyginis skersmuo DN didesnis kaip 100 mm ir kuriuose slėgis didesnis kaip 16 barų.

_________________

1 Šiame sąraše vartojamos sąvokos, santrumpos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Slėginių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 (Žin., 2000, Nr. 88-2726) (toliau – Slėginių įrenginių techninis reglamentas), 2 straipsnyje.

2 Grupių ir kategorijų numeravimas atitinka Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo (Žin., 1996, Nr. 46-1116; 2000, Nr. 89-2742; 2003, Nr. 119-5404) 3 straipsnio 1 dalį ir Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 817 (Žin., 2001, Nr. 57-2053; 2004, Nr. 133-4802).

3 Šių įrenginių grupavimas nustatytas Slėginių įrenginių techninio reglamento 2 ir 3 straipsniuose.

4 Šiai kategorijai taip pat priskiriami katilai boileriai, katilai utilizatoriai, perkaitintuvai, šildytuvai.

Šių medžiagų grupavimas nustatytas Slėginių įrenginių techninio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje. Suklasifikuotų cheminių medžiagų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2008, Nr. 66-2517).

 

_________________