LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2010 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1655

Vilnius

 

Pakeičiu Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin. 2009, Nr. 96-4083), 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Aprašo 26.3 punkte nurodytas Įgaliotos akredituojančios institucijos sprendimas įsigalioja pasibaigus einamajam semestrui arba iki studijų programą baigs paskutinė studentų laida. Šiuo atveju švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudaroma komisija, kuri nustatytais terminais teikia siūlymus švietimo ir mokslo ministrui dėl tolesnių studijų galimybių.“.

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius