LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO Nr. D1-262 „DĖL PLANAVIMO SĄLYGŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI PARENGIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 27 d. Nr. D1-811

Vilnius

 

 

Pakeičiu Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2006, Nr. 112-4293; 2008, Nr. 71-2754, Nr. 120-4570; 2009, Nr. 145-6460):

1. Išbraukiu 6 punkte žodį „pateiktų“ ir vietoje jo įrašau žodį „išduotų“.

2. Išbraukiu 9 punkte žodį „tikslinę“.

3. Išdėstau 11.1 ir 11.2 punktus taip:

11.1. planuojamoje teritorijoje įsigalioja parengti nauji teritorijų planavimo dokumentai ir jų sprendiniai turi įtakos rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams (ši nuostata netaikoma, kai teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas ir teikiamas registruoti teritorijų planavimo registre);

11.2. įsigalioja patvirtinti nauji teisės aktai ir normatyviniai dokumentai daro įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams (ši nuostata netaikoma, kai teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas ir teikiamas registruoti teritorijų planavimo registre).“

4. Išbraukiu 16 punkte žodžius „bei apskričių viršininkams“.

5. Išbraukiu 17 punkte žodžius „apskričių viršininkams“.

6. Išbraukiu 19 punkte žodžius „gretimų apskričių viršininkams“.

7. Išdėstau 20 punktą taip:

20. Regiono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus ir uždavinius pateikia paraiškas institucijoms, nurodytoms atitinkamos rūšies specialiųjų planų rengimo taisyklėse, savivaldybės administracijos direktoriams.“

8. Išdėstau 22.1 punktą taip:

22.1. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra;“.

9. Papildau 22.9 punktu:

22.9. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.“

10. Išdėstau 25 punkto penktąjį sakinį taip:

„Nepaisant to, ar institucija, turinti išduoti Sąlygas, jas išdavė ar ne, ji dalyvauja derinant teritorijų planavimo dokumentą savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje.“

11. Papildau 251 punktu:

251. Jeigu Sąlygos ar jų Sąvadas dėl vietovės lygmens detaliojo plano rengimo per nustatytą terminą nebuvo išduoti ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis, planavimo organizatorius turi teisę kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kuri Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka atsakingiems už Sąlygų ar Sąvado išdavimą asmenims surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir siunčia šiuos protokolus teismui.“

12. Įrašau 30 punkte vietoj skaičių „22.8“ skaičius „22.9“.

13. Papildau 31 punkto nauju trečiuoju sakiniu:

„Jei atitinkamos rūšies specialiųjų planų rengimo taisyklėse nėra nustatytų paraiškų formų, naudojamos Tvarkos aprašo 1 ir 2 priedų formos.“

14. Išdėstau 33 punktą taip:

33. Ginčus, kilusius tarp Sąlygas ir/ar Sąvadą išdavusių institucijų ir/ar planavimo organizatoriaus, nagrinėja ir sprendimus priima Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo nustatyta tvarka tikrina, ar Sąlygos ir Sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus. Kitus ginčus ir žalos atlyginimo klausimus sprendžia teismas.“

15. Išbraukiu 3 priedo 6 punkte žodį „tikslinė“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                             Gediminas Kazlauskas