LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO Nr. 622 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.08:2002 „STATINIO STATYBOS RŪŠYS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 27 d. Nr. D1-824

Vilnius

 

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.08.01:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 119-5372; 2004, Nr. 50-1685; 2009, Nr. 157-7114):

1. Išdėstau 6.2 punktą taip:

6.2. laikančiosios sienos – išorinės ir vidinės sienos, laikančios apkrovas nuo kitų statinio konstrukcijų ir užtikrinančios statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą;“.

2. Pripažįstu netekusiu galios 6.3 punktą.

3. Išdėstau 6.4 punktą taip:

6.4. nelaikančios sienos – išorinės ar vidinės sienos (pertvaros) laikančios tik nuosavą svorį;“.

4. Pripažįstu netekusiu galios 6.5 punktą.

5. Pripažįstu netekusiu galios 6.6 punktą.

6. Pripažįstu netekusiu galios 6.10 punktą.

7. Pripažįstu netekusiu galios 6.11 punktą.

8. Pripažįstu netekusiu galios 6.12 punktą.

9. Pripažįstu netekusiu galios 6.13 punktą.

10. Pripažįstu netekusiu galios 6.14 punktą.

11. Pripažįstu netekusiu galios 6.15 punktą.

12. Pripažįstu netekusiu galios 6.16 punktą.

13. Pripažįstu netekusiu galios 6.17 punktą.

14. Išdėstau 6.18 punktą taip:

6.18. laikančiosios konstrukcijos – konstrukciniai statinio elementai, kurių svarbiausia paskirtis – laikyti apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą;“.

15. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Naujo antžeminio statinio statyba yra, kai ji vykdoma žemės paviršiaus plote, kuriame nėra kitų statinių. Naujo požeminio statinio statyba gali būti vykdoma ir tuo atveju, kai žemės paviršiaus plotas, po kuriuo statomas požeminis statinys, užimtas kitais statiniais. Naujo statinio statybos tikslai yra:

8.1. pastatyti naują statinį;

8.2. pristatyti prie esamo statinio antžeminį ar požeminį priestatą, dėl priestato statybos neperstatant ir nepertvarkant (nekeičiant, nesilpninant, nestiprinant ir pan.) esamo statinio laikančiųjų konstrukcijų;

8.3. nutiesti naujus inžinerinius tinklus naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamais tinklais;

8.4. nutiesti naujas susisiekimo komunikacijas naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamomis komunikacijomis;

8.5. atstatyti buvusį (visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą) statinį. Statinys laikomas visiškai sugriuvusiu, sunaikintu ar nugriautu, jei jo konstrukcijų nelikę, arba likę tik po žemės paviršiumi giliau kaip 0,5 m esančios laikančiosios konstrukcijos (požeminio statinio, t. y. statinio, kurio visos konstrukcijos arba didžioji jų dalis buvo po žemės paviršiumi, atveju – kai nelikę visų statinio laikančiųjų konstrukcijų).“

16. Išdėstau 9 punktą taip:

9. Statinio rekonstravimo tikslas – perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan. Laikoma, kad laikančiosios konstrukcijos perstatomos, kai:

9.1. pastatomi nauji aukštai;

9.2. įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas;

9.4. nugriaunama dalis esamų aukštų;

9.5. prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl šio priestato pristatymo keičiamos, silpninamos, stiprinamos ir pan. esamo statinio laikančiosios konstrukcijos;

9.6. pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų;“.

17. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis.“

18. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Į šią statybos rūšį patenka visi statybos darbai, nenurodyti VI ir VII skyriuose, tarp jų:

12.1. statinio nelaikančiųjų konstrukcijų (jų tarpe – laiptų aikštelių, laiptatakių, nepriskiriamų statinio laikančiosioms konstrukcijoms) įrengimas, perstatymas, pertvarkymas ar griovimas;

12.2. sąramų laikančiose sienose stiprinimas, keitimas jų nesilpninant;

12.3. pastatų atnaujinimas (modernizavimas), jei neatliekami VI ar VII skyriuose nurodyti statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai;

12.4. fasadų ar stogo dangos ar apdailos keitimas;

12.5. angų, reikalingų statinio inžinerinių sistemų įrengimui iškirtimas skersai laikančiąsias atitvaras, kai bet kuris angos matmuo ne didesnis už atitvaros storį;

12.6. nišų laikančiose atitvarose iškirtimas, kai nišos gylis neviršija pusės atitvaros storio, o kiti nišos matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis;

12.7. angų atitvarose užtaisymas, buvusių laikinai užtaisytų angų atvėrimas;

12.8. pastatų ar jų dalių apšiltinimas;

12.9. balkonų, lodžijų įstiklinimas, fasado elementų pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų;

12.10. architektūros detalių pakeitimas;

12.11. statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas;

12.12. kiti statybos darbai (jų tarpe apdailos darbai), atliekami nekeičiant, nešalinant, neįrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų.“

19. Pripažįstu netekusiu galios 13 punktą.

20. Pripažįstu netekusiu galios 14 punktą.

21. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Statinio nugriovimas – statybos rūšis, kurios tikslas – išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas. Statinys laikomas nugriautu, jei išardytos visos jo konstrukcijos (išskyrus likusias giliau kaip 0,5 m po žemės paviršiumi). Statinio dalių griovimo darbai, atliekami statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto metu, nelaikomi statinio nugriovimu, jei nėra nugriaunamas visas statinys.“

22. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Atliekant statybos darbus, privaloma laikyti normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytų šių darbų atlikimo, patikrinimo, išbandymo reikalavimų, nepažeisti teisės aktais nustatytų statinio esminių reikalavimų ir trečiųjų asmenų pagrįstų interesų.“

23. Išdėstau 17 punktą taip:

17. Atvejus, kai statinio paprastojo remonto darbams privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, nustato statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“.“

24. Išdėstau 18 punktą taip:

18. Statinio bendrojo naudojimo objektų paprastojo remonto darbai gali būti vykdomi tik gavus statinio bendraturčių sutikimą Civilinio kodekso [5.2] nustatytais atvejais ir tvarka.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas