Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. LIEPOS 3 D. NUTARIMO nR. 831 „DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ ĮGALIOTŲ ASMENŲ ATSTOVAVIMO ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESUOSE TVARKOS aprašo, Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonĖs turto pardavimo IŠ varžytynIų TVARKos aprašo patvirtinimo IR Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1373

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 831 „Dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo, Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2001, Nr. 58-2090; 2003, Nr. 33-1369; 2005, Nr. 35-1146; 2006, Nr. 44-1601; 2008, Nr. 13-441):

1. Išbraukti antraštėje žodžius „ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“.

2. Įrašyti preambulėje po oficialaus paskelbimo šaltinio „Žin., 2001, Nr. 31-1012“ oficialaus paskelbimo šaltinį „2010, Nr. 86-4529“.

3. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Įgalioti Ūkio ministeriją patvirtinti:

3.1. Duomenų apie įmonės bankroto procesą pateikimo ir skelbimo taisykles;

3.2. Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą pateikimo ir skelbimo taisykles;

3.3. Teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisykles;

3.4. Teisės teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisykles;

3.5. Įmonių bankroto administratorių veiklos kontrolės taisykles;

3.6. Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisykles;

3.7. Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodeksą.“

4. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Pavesti Ūkio ministerijai patvirtinti įmonės bankroto ir įmonės restruktūrizavimo ataskaitų formas, suderintas su Statistikos departamentu (banko ir kitų kredito ir mokėjimo įstaigų, kurių veiklą prižiūri Lietuvos bankas, bankroto ataskaitos forma turi būti suderinta ir su Lietuvos banku).“

5. Išdėstyti 5 punktą taip:

5. Pavesti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos:

5.1. kontroliuoti įmonių bankroto administratorių veiklą;

5.2. prižiūrėti restruktūrizavimo administratorių veiklą;

5.3. priimti sprendimus Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme nurodytus asmenis įrašyti į restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą (toliau vadinama – Sąrašas) ir iš jo išbraukti, ūkio ministro nustatyta tvarka sudaryti Sąrašą ir jį skelbti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje;

5.4. valdyti ir tvarkyti Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto procesų informacinę sistemą (ĮRBIS), analizuoti bankroto ir restruktūrizavimo procesų eigą, skelbti bankrutuojančių, bankrutavusių ir restruktūrizuojamų įmonių tęstinius sąrašus, kuriuose nurodomi bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratorių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių duomenys, bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių parduodamo iš varžytynių turto tęstinius sąrašus, metinius ir ketvirtinius bankroto ir restruktūrizavimo procesų duomenis: iki sausio 31 d. (praėjusių metų), iki balandžio 30 d. (einamųjų metų I ketvirčio), iki liepos 31 d. (einamųjų metų I–II ketvirčių), iki spalio 31 d. (einamųjų metų I–III ketvirčių) Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje;

5.5. du kartus per metus teikti duomenis ir informaciją apie restruktūrizavimo ir bankroto procesų eigą Statistikos departamentui oficialiosios statistikos darbų programose nustatytais terminais ir apimtimi.“

6. Pripažinti netekusiu galios 51 punktą.

7. Pripažinti netekusiu galios 5² punktą.

8. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Pavesti Statistikos departamentui du kartus per metus skelbti statistinę informaciją apie įmonių bankroto ir restruktūrizavimo proceso eigą Statistikos departamento interneto svetainėje.“

9. Pripažinti netekusiu galios 7 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS ŪKIO MINISTRĄ                                            REMIGIJUS ŠIMAŠIUS