LIETUVOS RESPUBLIKOS
 ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO
 ĮSTATYMAS

 

2010 m. rugsėjo 21 d. Nr. XI-1023

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ūkininkas privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotame banke arba kitoje kredito įstaigoje.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ