nacionalinės žemės tarnybos

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS direktoriAus

 

Įsakymas

DĖL Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklių patvirtinimo

 

2010 m. rugsėjo 7 d. Nr. 1P-90

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735; 2010, Nr. 72-3618) 18 straipsnio 8 dalimi:

1. Tvirtinu Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojai, nagrinėjantys asmenų prašymus ir skundus, išskyrus tuos skundus, kurie nagrinėjami pagal Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisykles, turi vadovautis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779).

 

 

 

direktorius                                                                                      Kazys Maksvytis


PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1P-90

 

IŠANKSTINIO GINČŲ NAGRINĖJIMO NACIONALINĖJE ŽEMĖS TARNYBOJE PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NE TEISMO TVARKA TAISYKLĖS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų (toliau vadinama – asmuo) skundų dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių žemėtvarkos skyrių (toliau vadinama – teritorinis žemėtvarkos skyrius) sprendimų ir veiksmų (neveikimų), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, pateikimo ir nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – Tarnyba) tvarką.

Teritorinių žemėtvarkos skyrių sprendimai dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis skundžiami tiesiogiai teismui.

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme (Žin., 1999, Nr. 60-1945) vartojamas sąvokas.

3. Pagal šiose Taisyklėse nustatytą tvarką skundus nagrinėja Tarnybos direktoriaus paskirtas Tarnybos valstybės tarnautojas (arba Tarnybos valstybės tarnautojai) arba Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau vadinama – komisija), o sprendimą priima Tarnybos direktorius.

4. Nagrinėti skundą negali būti pavesta teritorinio žemėtvarkos skyriaus, kurio sprendimai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, valstybės tarnautojui. Jeigu skundą nagrinėja komisija, jos nariu negali būti skiriamas teritorinio žemėtvarkos skyriaus, kurio sprendimai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, valstybės tarnautojas.

5. Nagrinėjantis skundą Tarnybos valstybės tarnautojas pats nusišalina nuo skundo nagrinėjimo arba turi būti nušalintas Tarnybos direktoriaus sprendimu, jeigu atsiranda Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Gavęs pavedimą nagrinėti skundą, Tarnybos valstybės tarnautojas, atsiradus minėtoms aplinkybėms, pats turi pranešti Tarnybos direktoriui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir jo priežastis. Sprendimą dėl Tarnybos direktoriaus nusišalinimo nuo skundo nagrinėjimo priima jis pats arba jį į pareigas paskyręs institucijos vadovas.

6. Nagrinėjant skundus, Tarnybos valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais.

7. Tarnyba negali atsisakyti nagrinėti skundo dėl to, kad nėra šią funkciją atliekančio valstybės tarnautojo. Tarnybos valstybės tarnautojų atostogų, komandiruočių ir kitais nebuvimo Tarnyboje atvejais asmenų skundus nagrinėti turi būti pavedama kitiems valstybės tarnautojams.

8. Skundai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į Tarnybą tuo pačiu klausimu, nenagrinėjami, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios skundo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio sprendimo pagrįstumu. Kai pakartotinis skundas nenagrinėjamas, Tarnyba per 5 darbo dienas nuo pakartotinio skundo gavimo Tarnyboje dienos praneša asmeniui, kodėl jo skundas nenagrinėjamas, ir nurodo šio sprendimo apskundimo tvarką.

 

II. Skundų pateikimas ir Priėmimas

 

9. Skundas Tarnybos direktoriui paduodamas per 20 darbo dienų nuo skundžiamo teritorinio žemėtvarkos skyriaus sprendimo priėmimo, atliktų veiksmų ar atsisakymo juos atlikti (neveikimo) dienos. Jeigu asmuo praleidžia nustatytą skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias Tarnybos direktorius pripažįsta svarbiomis, šis terminas Tarnybos direktoriaus sprendimu gali būti atnaujintas. Kartu su pareiškimu dėl skundo padavimo termino atnaujinimo turi būti paduotas ir skundas, kurio padavimo terminas yra praleistas.

10. Skundai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu Tarnybos elektroninio pašto adresu [email protected].

11. Skundai Tarnyboje registruojami Tarnybos fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų registre pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773).

12. Gavus skundą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu skundas gautas paštu (arba elektroniniu būdu), asmens pageidavimu, kuris turi būti nurodytas skunde, per 2 darbo dienas nuo skundo gavimo Tarnyboje dienos asmens nurodytu adresu (arba elektroninio pašto adresu, jeigu skundas pateiktas elektroniniu būdu) išsiunčiamas skundo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas – registracijos kortelė. Registracijos kortelėje nurodoma skundo priėmimo data ir registracijos numeris, Tarnybos valstybės tarnautojo, priėmusio skundą, vardas, pavardė, pareigos, prireikus – kita reikiama informacija.

13. Elektroniniu būdu gauti skundai registruojami pagal Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-12 (Žin., 2006, Nr. 7-268).

14. Tarnybos direktoriui paduoto skundo dėl teritorinio žemėtvarkos skyriaus priimto sprendimo, veiksmų ar neveikimo forma ir turinys turi atitikti šiuos reikalavimus:

14.1. Skundai turi būti:

14.1.1. parašyti valstybine kalba (išskyrus paštu siunčiamus skundus);

14.1.2. parašyti įskaitomai;

14.1.3. asmens pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).

14.2. Skunde turi būti nurodyta:

14.2.1. skundo surašymo vieta ir data;

14.2.2. kurio teritorinio žemėtvarkos skyriaus arba konkretaus šio skyriaus valstybės tarnautojo, kurio priimti sprendimai, veiksmai (ar neveikimas) yra skundžiami, vardas, pavardė, pareigos, ir kokie priimti sprendimai, veiksmai (ar neveikimas) yra skundžiami;

14.2.3. aplinkybės, kuriomis asmuo grindžia savo reikalavimą;

14.2.4. kokios asmens teisės ir įstatymų saugomi interesai buvo pažeisti teritorinio žemėtvarkos skyriaus priimtu sprendimu, veiksmais (ar neveikimu);

14.2.5. asmens reikalavimas.

14.3. Prie skundo asmuo turi pridėti asmens turimų dokumentų, patvirtinančių skunde išdėstytas aplinkybes, kopijas.

15. Kai skundą paduoda asmens atstovas, jis Tarnybai pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir asmens skundą, atitinkantį šių Taisyklių 14 punkte nustatytus reikalavimus; asmens atstovas turi pasirašyti skundą ir nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu).

16. Kai skundą paduoda asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti legalizuotas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477).

17. Paštu gauto nevalstybine kalba parašyto skundo visą tekstą į lietuvių kalbą išsiverčia Tarnyba.

18. Asmens skundas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas skundui raštu.

19. Elektroniniu būdu pateiktas skundas sudaromas taip, kad būtų galima:

19.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;

19.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis Tarnybos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;

19.3. atpažinti skundo turinį;

19.4. identifikuoti elektroninį parašą ir skundą pateikusį asmenį.

 

III. Skundų nagrinėjimas

 

20. Skundai turi būti išnagrinėti ir sprendimai priimti per 20 darbo dienų, išskyrus šių Taisyklių 21 punkte nurodytus atvejus. Skundų nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo skundo Tarnyboje gavimo dienos.

Jeigu skundo nagrinėjimo metu asmuo patikslina (papildo) skundą arba iš esmės suformuluoja naujus reikalavimus, skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo patikslinto (papildyto) skundo gavimo dienos.

21. Šių Taisyklių 20 punkte nurodytą terminą Tarnybos direktorius gali pratęsti, jeigu:

21.1. skundą nagrinėti pavedama komisijai ir dėl jos sudarymo, komisijos posėdžio sušaukimo ar kitų organizacinių priemonių skundo nagrinėjimas gali užsitęsti;

21.2. skundo nagrinėjimas gali užsitęsti dėl būtinybės vykti skunde nurodytų aplinkybių tirti į ginčo objekto (žemės buvimo) vietą;

21.3. dėl objektyvių priežasčių negaunama medžiaga ir informacija, reikalinga skundui ištirti.

22. Jeigu šių Taisyklių 21 punkte nurodytais atvejais skundo nagrinėjimo terminas pratęsiamas, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių Taisyklių 20 punkte nustatyto termino pabaigos, Tarnyba išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu skundas pateiktas elektroniniu būdu), nurodydama skundo nagrinėjimo pratęsimo priežastis ir terminą, kuriam pratęstas skundo nagrinėjimas.

23. Skundai, pateikti nesilaikant šių Taisyklių 14.1.1–14.1.2, 14.2–14.3, 15 ir 16 punktuose nustatytų reikalavimų, per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo Tarnyboje dienos grąžinami asmeniui, nurodant grąžinimo priežastį ir asmens teisę per ne ilgesnį kaip 14 dienų terminą ištaisius nurodytus trūkumus vėl kreiptis į Tarnybą. Grąžindama skundą, Tarnyba pasilieka jo kopiją.

24. Skundai, pateikti nesilaikant šių Taisyklių 14.1.3 punkte nustatytų reikalavimų, nenagrinėjami.

25. Skundai, pateikti elektroniniu būdu nesilaikant šių Taisyklių 19.1–19.3 punktuose nustatytų reikalavimų, per tris dienas grąžinami asmeniui elektroniniu būdu, nurodant grąžinimo priežastis.

26. Skundai, pateikti elektroniniu būdu nesilaikant šių Taisyklių 19.4 punkte nustatyto reikalavimo, nenagrinėjami.

27. Skundą nagrinėjantis Tarnybos valstybės tarnautojas arba komisija turi teisę kreiptis į:

27.1. skundą pateikusį asmenį dėl papildomos informacijos ar dokumentų (jeigu asmuo juos turi), reikalingų skundui ištirti, pateikimo;

27.2. teritorinį žemėtvarkos skyrių dėl žodinio ar raštiško paaiškinimo, susijusio su skunde išdėstytomis aplinkybėmis ir keliamais reikalavimais, ir gauti visą su skundu susijusią medžiagą;

27.3. kitas institucijas, pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą prašydami suteikti tarnybinę pagalbą.

28. Skundą nagrinėjančio Tarnybos valstybės tarnautojo arba komisijos prašomas raštiškas paaiškinimas ar medžiaga, susijusi su skundo nagrinėjimu, turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos.

 

IV. Sprendimo priėmimas

 

29. Tarnybos valstybės tarnautojas ar komisija, išnagrinėję skundo medžiagą ir keliamus reikalavimus, parengia Tarnybos direktoriaus vardu sprendimo projektą (šių Taisyklių 1 priedas) ir pateikia jį direktoriui.

30. Atsižvelgiant į skundo turinį ir keliamus reikalavimus, Tarnybos direktorius priima vieną (ar kelis, jei skunde keliami du ar daugiau reikalavimų) iš sprendimų:

30.1. skundą (ar dalį jame iškeltų reikalavimų) atmesti kaip nepagrįstą;

30.2. panaikinti (visą ar iš dalies) teritorinio žemėtvarkos skyriaus priimtą sprendimą;

30.3. panaikinti (visą ar iš dalies) teritorinio žemėtvarkos skyriaus priimtą sprendimą ir priimti naują sprendimą;

30.4. pakeisti teritorinio žemėtvarkos skyriaus priimtą sprendimą;

30.5. įpareigoti teritorinį žemėtvarkos skyrių atlikti tam tikrus veiksmus, susijusius su skunde keliamų reikalavimų įgyvendinimu.

31. Sprendime nurodyta informacija asmeniui turi būti tiksli ir aiški. Sprendimas surašomas valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas skundas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

32. Tarnybos direktoriaus priimtas sprendimas dėl skundo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo išsiunčiamas asmeniui, sprendimo kopija – teritoriniam žemėtvarkos skyriui, dėl kurio priimtų sprendimų ar veiksmų (ar neveikimo) buvo paduotas skundas.

 

V. Baigiamosios nuostatos

 

33. Tarnybos direktoriaus priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatytais terminais ir tvarka administraciniam teismui.

 

__________________

 


Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje

žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos

ne teismo tvarka taisyklių

priedas

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

(herbas)

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

direktorius

 

Sprendimas

DĖL ____________________________________________  Skundo išnagrinėjimo

(fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadiniams)

 

___________________ Nr. _______________

Vilnius

 

1. Skundo esmė ir pareiškėjo reikalavimai.

 

2. Nustatytos skundo aplinkybės.

 

3. Argumentai ir įrodymai, kuriais grindžiamas sprendimas arba kuriais atmetamas pareiškėjo reikalavimas.

 

Vadovaudamasis ________________________________________________________ ,

(teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimamas sprendimas)

 

NUSPRENDŽIU:

 

(Nurodomas vienas ar keli Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklių 30.1–30.5 punktuose nurodyti sprendimai).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka administraciniam teismui.

 

 

Direktorius                                                                                                          Kazys Maksvytis

_________________