Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VALKININKŲ VAIKŲ LIGONINĖS „PUŠELĖ“, VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ VAIKŲ REABILITACIJOS SANATORIJOS „SAULUTĖ“ IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VALKININKŲ SANATORIJOS REORGANIZAVIMO

 

2010 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1260

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) 10 straipsnio 2 punktu ir 27 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752; 2010, Nr. 1-17) 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir 15 straipsniu, įgyvendindama Valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1025 (Žin., 2007, Nr. 103-4218), 14 ir 15 punktus ir siekdama pasirengti įgyvendinti Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1654 (Žin., 2009, Nr. 150-6713), 3 lentelės 2 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti, kad:

1.1. viešoji įstaiga Valkininkų vaikų ligoninė „Pušelė“ (viešosios įstaigos kodas – 191343426, buveinės adresas – Varėnos rajono savivaldybė, Valkininkų geležinkelio stotis) ir viešoji įstaiga Druskininkų vaikų reabilitacijos sanatorija „Saulutė“ (viešosios įstaigos kodas – 152118481, buveinės adresas – Druskininkų savivaldybė, Druskininkų miestas, Kurorto g. 5) būtų reorganizuojamos jungimo būdu – prijungiamos prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Vilniaus universiteto vaikų ligoninės;

1.2. viešoji įstaiga Valkininkų sanatorija (viešosios įstaigos kodas – 191340992, buveinės adresas – Varėnos rajono savivaldybė, Valkininkų geležinkelio stotis) būtų reorganizuojama jungimo būdu – prijungiama prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų.

2. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai kartu su Vilniaus universitetu įgyvendinti valstybės, kaip po reorganizavimo veiksiančių viešųjų įstaigų Vilniaus universiteto vaikų ligoninės ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų savininkės, teises ir pareigas.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRĄ   DONATAS JANKAUSKAS

 

_________________