LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO Nr. V-429 „DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugpjūčio 20 d. Nr. V-748

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-429 „Dėl Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 67-2721):

1.1. Išdėstau 7.4 punktą taip:

7.4. teikti asmens (imunoprofilaktikos) ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas“.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 8.7 punktą.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. spalio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS