Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. RUGSĖJO 20 D. NUTARIMO NR. 1019 „DĖL VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 1152

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. 1019 „Dėl Vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 80-2357; 2005, Nr. 126-4477; 2009, Nr. 117-5017):

1. Išdėstyti 4.3 punktą taip:

4.3. gyvenamosios vietovės (miesto, miestelio, kaimo, viensėdžio) gyventojai.“

2. Išdėstyti 8.2 punktą taip:

8.2. gavus gyventojų iniciatyvinės grupės (toliau vadinama – iniciatyvinė grupė) ar savivaldybių tarybų pasiūlymus steigti naujas savivaldybes, panaikinti esamas, nustatyti ir keisti jų teritorijų ribas ir centrus.“

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ,

PAVADUOJANTI MINISTRĄ PIRMININKĄ                                 INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS