Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 634 „DĖL BEŠEIMININKIO, KONFISKUOTO, VALSTYBĖS PAVELDĖTO, Į VALSTYBĖS PAJAMAS PERDUOTO TURTO, DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ, LOBIŲ IR RADINIŲ PERDAVIMO, APSKAITYMO, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO, GRĄŽINIMO IR PRIPAŽINIMO ATLIEKOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 1141

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3119; 2006, Nr. 132-4996):

1. Įrašyti 3.2 punkto antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „ir apskričių viršininkai“ žodžius „vykdomosios institucijos“.

2. Išdėstyti 17 punktą taip:

17. Jeigu konfiskuojamas žemės sklypas (jo dalis), mokesčių inspekcija, gavusi teismo sprendimą konfiskuoti žemės sklypą (jo dalį) ir antstolio turto arešto aktą, per 10 darbo dienų nuo teismo sprendimo ir turto arešto akto gavimo turi perduoti esamus dokumentus, susijusius su tuo žemės sklypu (jo dalimi), Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo (jo dalies) buvimo vietą.“

3. Išdėstyti 23 punkto trečiąją pastraipą taip:

„Jeigu savininko neturi žemės sklypas (jo dalis) (ar žemės sklypo (jo dalies) savininkas nežinomas), mokesčių inspekcija, gavusi dokumentus, susijusius su žemės sklypu (jo dalimi) ir įrodančius, kad šis žemės sklypas (jo dalis) neturi savininko (ar savininkas nežinomas), per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo turimus dokumentus turi perduoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo (jo dalies) buvimo vietą. Šiuo atveju neforminamas turto apskaitos ir perdavimo aktas.“

4. Išdėstyti 231 punktą taip:

231. Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apskaita atliekama taip:

231.1. Savivaldybių vykdomosios institucijos ir Susisiekimo ministerijos įgaliotos organizacijos nuolat sudaro (papildo) visų statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašus.

231.2. Savivaldybių vykdomosios institucijos ir Susisiekimo ministerijos įgaliotos organizacijos sudarytus viešojo naudojimo, administracinių ir gyvenamųjų statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašus iki 2010 m. gruodžio 31 d. pateikia mokesčių inspekcijai. Po 2010 m. gruodžio 31 d. šiuos sąrašus savivaldybių vykdomosios institucijos ir Susisiekimo ministerijos įgaliotos organizacijos nuolat papildo (tikslina).

231.3. Savivaldybių vykdomosios institucijos ir Susisiekimo ministerijos įgaliotos organizacijos nuolat informuoja mokesčių inspekciją apie statinių, nurodytų šių Taisyklių 231.2 punkte, sudarytų sąrašų pakeitimus.

231.4. Gavusi šių Taisyklių 231.2 ir 231.3 punktuose nurodytus sąrašus (jų pakeitimus), mokesčių inspekcija per 10 dienų kreipiasi į savivaldybės vykdomąsias institucijas ir Susisiekimo ministerijos įgaliotą organizaciją dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), apžiūros organizavimo ir apskaitos aktų surašymo. Be mokesčių inspekcijos atstovo, statinių apžiūroje taip pat turi dalyvauti savivaldybių vykdomųjų institucijų, Susisiekimo ministerijos įgaliotų organizacijų (statinių, kurių naudojimo priežiūra priskirta jų kompetencijai), regiono aplinkos apsaugos departamento ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (kai apžiūrimi statiniai yra kultūros paveldo objekto (nekilnojamosios kultūros vertybės) teritorijoje ar jo apsaugos zonoje) atstovai.

Mokesčių inspekcijos atstovai nustato, ar viešojo naudojimo, administraciniai ir gyvenamieji statiniai realizuotini, ar nerealizuotini.

231.5. Realizuotinus viešojo naudojimo, administracinius ir gyvenamuosius statinius, išskyrus apskaitytuosius savivaldybių, mokesčių inspekcijos atstovai apskaito surašydami Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytos formos turto apskaitos aktą; kitus statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pagal kompetenciją apskaito šių Taisyklių 3.2 punkte nurodyti subjektai, surašydami Aplinkos ministerijos patvirtintos formos statinių apskaitos aktą.“

5. Įrašyti 35 punkto antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „savivaldybės, apskričių viršininkai“ žodžius „savivaldybių vykdomosios institucijos“.

6. Išdėstyti 45 punktą taip:

45. Jeigu valstybė paveldėjo žemės sklypą (jo dalį), mokesčių inspekcija, gavusi atitinkamus paveldėjimą patvirtinančius dokumentus, per 10 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo juos turi perduoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo (jo dalies) buvimo vietą. Šiuo atveju neforminamas turto apskaitos ir perdavimo aktas.“

7. Išdėstyti 68 punkto antrąją pastraipą taip:

„Jeigu į valstybės pajamas buvo perduotas (dovanotas) žemės sklypas (jo dalis), mokesčių inspekcija, gavusi perdavimą (dovanojimą) patvirtinančius dokumentus, per 10 darbo dienų nuo jų gavimo šiuos dokumentus turi perduoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniam padaliniui pagal žemės sklypo (jo dalies) buvimo vietą. Šiuo atveju neforminamas turto apskaitos ir perdavimo aktas.“

 

 

 

Ministrą Pirmininką

pavaduojanti finansų ministrė                                                         Ingrida Šimonytė