LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2003 m. GRUODŽIO 24 d. ĮSAKYMO Nr. ISAK-1880 „DĖL SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugpjūčio 6 d. Nr. V-1346

Vilnius

 

Įgyvendindamas Priemonių apskričių viršininkų vykdomoms funkcijoms perskirstyti plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 815 (Žin., 2009, Nr. 90-3885), 13 punktą,

pakeičiu Savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdinius nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1880 (Žin., 2004, Nr. 10-277; 2007, Nr. 92-3712) ir išdėstau 24.1 punktą taip:

24.1. įvertina tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas asmenų nuo 3 iki 18 metų (turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų, jei jie mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresnius, jei nori įgyti pagrindinį išsilavinimą), gyvenančių savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomų mokyklose bei vaikų globos įstaigose, kurių steigėja yra savivaldybės taryba, o tais atvejais, kai jų steigėja yra ne savivaldybės taryba, steigėjams sudarius sutartis“.

 

 

Kultūros ministras,

pavaduojantis švietimo ir mokslo ministrą                Arūnas Gelūnas