LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1997 m. balandžio 21 d. Nr. 377

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų tyrimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                               ČESLOVAS STANKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 377

 

Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų tyrimo nuostatai

 

Bendrosios nuostatos

 

1. Šie nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės sienos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės sienų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos oro erdvės naudojimo įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais.

2. Pagal pobūdį oro erdvės pažeidimai skirstomi į:

2.1. Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus arba Lietuvos Respublikos valstybės sienos (toliau vadinama – valstybės siena) bei pasienio zonos oro erdvėje pažeidimus;

2.2. Lietuvos Respublikos oro erdvės naudojimo taisyklių pažeidimus;

2.3. kitus su valstybės siena nesusijusius pažeidimus.

3. Valstybės sienos bei pasienio zonos oro erdvėje pažeidėjai (toliau vadinama – pažeidėjai) yra orlaiviai ir kiti skraidymo aparatai, perkirtę valstybės sieną ir pasienio zoną be leidimo arba kitaip pažeidę Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo bei skraidymo pasienio zonoje taisykles.

4. Skiriamos šios sudedamosios kompetentingų institucijų reagavimo į valstybės sienos bei pasienio zonos oro erdvėje pažeidimą dalys: pažeidimo fiksavimas, pažeidėjo identifikavimas, pažeidėjo perspėjimas, pažeidimo nutraukimas, pažeidimo tyrimas, atsakomybės už pažeidimą nustatymas, pažeidimų prevencija.

5. Šiuose nuostatuose reglamentuojama valstybės sienos bei pasienio zonos oro erdvėje pažeidimų (toliau vadinama – pažeidimai) tyrimo tvarka.

6. Pažeidimus fiksuoja ir informaciją apie juos Karinių oro pajėgų vadui teikia Karinių oro pajėgų Oro erdvės kontrolės tarnyba, remdamasi Oro erdvės kontrolės bazės, Civilinės aviacijos direkcijos Oro navigacijos paslaugų departamento ir kitų tarnybų pateikta informacija.

7. Apie pažeidimus, kurių subjektas yra užsienio valstybės valstybinis orlaivis ar kitas skraidymo aparatas, Karinių oro pajėgų vadas informuoja Užsienio reikalų ministeriją.

 

Pažeidimo tyrimas

 

8. Pažeidimą tiria komisija, kuri sudaroma Karinių oro pajėgų vado įsakymu.

9. Karinių oro pajėgų vadas komisijos pirmininką bei narius skiria atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį ir nustato pažeidimo tyrimo išvadų pateikimo jam terminą.

10. Parengtinį tyrimą atliekanti komisija yra įgaliota gauti išsamią informaciją iš visų Lietuvos Respublikos institucijų ir juridinių bei fizinių asmenų, galinčių suteikti informacijos, susijusios su pažeidimu.

11. Komisijos pirmininkas nustatytu laiku pateikia Karinių oro pajėgų vadui išsamią komisijos atlikto parengtinio tyrimo medžiagą, komisijos išvadas ir pasiūlymus dėl prevencinių priemonių.

12. Karinių oro pajėgų vadas, išnagrinėjęs parengtinio tyrimo medžiagą, gali ją grąžinti papildomai tirti, palikdamas tą pačią komisijos sudėtį arba keisdamas ją.

13. Karinių oro pajėgų vado patvirtintos komisijos išvados pateikiamos krašto apsaugos ministrui, o komisija paleidžiama.

 

Baigiamosios nuostatos

 

14. Krašto apsaugos ministras, išnagrinėjęs Karinių oro pajėgų vado pateiktas pažeidimo tyrimo išvadas, gali jas patvirtinti arba grąžinti Karinių oro pajėgų vadui, kad būtų tiriama papildomai.

15. Krašto apsaugos ministrui patvirtinus Karinių oro pajėgų vado pateiktas pažeidimo tyrimo išvadas, pažeidėjas traukiamas atsakomybėn įstatymų numatyta tvarka.

16. Jeigu pažeidimo subjektas yra užsienio valstybės valstybinis orlaivis ar kitas skraidymo aparatas, sprendimą dėl būtinumo diplomatinėmis priemonėmis reaguoti į pažeidimą krašto apsaugos ministro teikimu priima užsienio reikalų ministras.

17. Krašto apsaugos ministras, atsižvelgdamas į pažeidimo svarbą ir galimus padarinius nacionaliniam saugumui, gali pateikti pažeidimo tyrimo išvadas Lietuvos Respublikos Vyriausybei arba Valstybės gynimo tarybai.

______________