LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL lietuvos respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 1V-114 „dėl Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2010 m. liepos 30 Nr. 1V-517

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. kovo 30 d. įsakymą Nr. 1V-114 „Dėl Keitimosi informacija apie ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 40-1515) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl keitimosi informacijA apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) 10 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

tvirtinu Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                   Raimundas Palaitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2007 m. kovo 30 d.

įsakymu Nr. 1V-114

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2010 m. liepos 30 d.

įsakymo Nr. 1V-517 redakcija)

 

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ, EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ AR EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja informacijos apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją (toliau – informacija) teikimo ir perdavimo apraše nurodytiems subjektams tvarką.

2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas) atsakingas už:

2.1. informacijos priėmimą iš aprašo 1 priede nurodytų atsakingų institucijų, kurios kompetentingos reaguoti, kad būtų užkirstas ar sumažintas įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos poveikis ir padariniai (toliau – atsakingos institucijos), ir aprašo 1 priede nurodytų informacijos teikėjų, kurie pagal kompetenciją ir veiklos pobūdį atsakingi už informacijos teikimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui (toliau – informacijos teikėjai);

2.2. informacijos, gautos iš atsakingų institucijų ir informacijos teikėjų, perdavimą aprašo nustatyta tvarka subjektams, nurodytiems aprašo 14.1–14.5 punktuose, taip pat informacijos apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perdavimą kaimyninių valstybių koordinavimo centrams, tiesiogiai koordinuojantiems civilinės saugos tarptautinės pagalbos teikimą ir priėmimą tarp kaimyninių valstybių (toliau – kaimyninių valstybių koordinavimo centrai), ir Europos Komisijos monitoringo ir informacijos centrui (MIC), Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) Euroatlantinio reagavimo į nelaimes koordinavimo centrui (EADRCC), Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biurui (UN OCHA) (toliau – tarptautinės pagalbos koordinavimo centrai).

3. Už informacijos teikimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui apraše nustatyta tvarka atsako atsakingos institucijos ir informacijos teikėjai.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) vartojamas sąvokas.

 

II. INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

5. Atsakingos institucijos ir informacijos teikėjai informaciją teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui.

6. Atsakingų institucijų ir informacijos teikėjų vadovai:

6.1. skiria asmenis, atsakingus už informacijos priėmimą ir teikimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui (toliau – asmenys, atsakingi už informacijos teikimą);

6.2. teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui asmenų, atsakingų už informacijos teikimą, telefonų, faksų numerius ir elektroninio pašto adresus.

7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas atsakingoms institucijoms ir informacijos teikėjams teikia telefonų, faksų numerius ir elektroninio pašto adresus, kuriais bus priimama informacija.

8. Asmenys, atsakingi už informacijos teikimą, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui informaciją teikia šiais atvejais:

8.1. kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai;

8.2. kai gresia ekstremalioji situacija;

8.3. kai pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai;

8.4. kai susidarė ekstremalioji situacija.

9. Asmenys, atsakingi už informacijos teikimą, aprašo 8 punkte nustatytais atvejais nedelsdami telefonu teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui atsakingų institucijų ir informacijos teikėjų turimą informaciją. Pateikiami šie duomenys:

9.1. trumpas įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos apibūdinimas (laikas, adresas, objektas, informacijos šaltinis, priežastys, prognozė), priimti sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai;

9.2. esami ir galimi pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir aplinkai šaltiniai;

9.3. ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai;

9.4. gelbėjimo darbų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai.

10. Susidarius ekstremaliajai situacijai, informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pateikiama ne tik telefonu, bet ir elektroniniu paštu ar faksu užpildžius šias pranešimų formas (toliau – formos):

10.1. forma ES-1 teikiamas pirminis pranešimas apie susidariusią ekstremaliąją situaciją (2 priedas). Šis pranešimas perduodamas kiek galima greičiau nuo ekstremaliosios situacijos susidarymo pradžios, bet ne vėliau kaip per 2 valandas nuo gelbėjimo darbų pradžios;

10.2. forma ES-2 teikiamas pranešimas apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią ekstremaliąją situaciją (3 priedas). Šis pranešimas teikiamas kas 4 valandas nuo pirminio pranešimo apie susidariusią ekstremaliąją situaciją pateikimo;

10.3. forma ES-3 teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą (4 priedas). Šis pranešimas teikiamas pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius.

11. Jeigu informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją išsamiai pateikta formoje ES-1, o ekstremaliosios situacijos vietoje padėtis nesikeičia, forma ES-2 nepildoma.

12. Informacija apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį ir gresiančią ekstremaliąją situaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui teikiama telefonu, faksu arba elektroniniu paštu, formos nepildomos.

13. Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolų kopijos ne vėliau kaip per 12 valandų nuo posėdžio pabaigos elektroniniu paštu ar faksu pateikiamos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui ir apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.

 

III. INFORMACIJOS PERDAVIMAS

 

14. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, aprašo II skyriuje nustatyta tvarka gavęs informaciją, nedelsdamas įvertina informacijos svarbą, ją patikrina, susistemina ir, atsižvelgdamas į įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ir (ar) mastą ir reikalingus įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos valdymo ir jų padarinių šalinimo priemones, ją perduoda pagal aprašo 5 priede nustatytą schemą:

14.1. atsakingoms institucijoms ir informacijos teikėjams;

14.2. apskričių, kurių teritorijoje įvyko įvykis, gresia ar įvyko ekstremalusis įvykis, gresia ar susidarė ekstremalioji situacija, priešgaisrinėms gelbėjimo valdyboms;

14.3. savivaldybių, kurių teritorijoje įvyko įvykis, gresia ar įvyko ekstremalusis įvykis, gresia ar susidarė ekstremalioji situacija, administracijoms arba ekstremalių situacijų komisijoms;

14.4. Ministro Pirmininko tarnybai;

14.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai.

15. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informaciją aprašo 14.1–14.5 punktuose nurodytiems subjektams perduoda telefonu ir ne vėliau kaip per 2 valandas nuo jos perdavimo telefonu – faksu arba elektroniniu paštu.

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybę apie gresiančią arba susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, numatomus jos padarinius, taikomas ar siūlomas taikyti priemones valstybės lygio ekstremaliajai situacijai suvaldyti.

17. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informaciją apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją taip pat perduoda tarptautinės pagalbos ir kaimyninių valstybių koordinavimo centrams.

 

_________________


 

Keitimosi informacija apie įvykį,

ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją

situaciją tvarkos aprašo

1 priedas

 

KEITIMĄSI INFORMACIJA APIE įvykį, EKSTREMALŲjį ĮVYKĮ ar EKSTREMALIĄją SITUACIJĄ atsakingų institucijų iR informacijos teikĖjŲ sĄraŠas

 

Įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos pavadinimas

Atsakingos institucijos

Informacijos teikėjai

1

2

3

I. GAMTINIO POBŪDŽIO

 

 

1. Geologiniai reiškiniai

Aplinkos ministerija

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos,

Aplinkos apsaugos agentūra,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija

2. Hidrometeorologiniai reiškiniai

Aplinkos ministerija

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos,

Aplinkos apsaugos agentūra,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija

3. Žmonių užkrečiamosios ligos, kiti ūmūs žmonių sveikatos sutrikimai, nulemti cheminių, biologinių ir fizikinių veiksnių

Sveikatos apsaugos ministerija

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija

4. Vabzdžių antplūdis, gyvūnų liga, augalų liga

Žemės ūkio ministerija

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija

II. TECHNINIO POBŪDŽIO

 

 

5. Transporto įvykis

Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija

valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Oro navigacija“,

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija,

Lietuvos saugios laivybos administracija,

AB „Lietuvos geležinkeliai“,

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

6. Įvykis pramonėje

Energetikos ministerija,

Sveikatos apsaugos ministerija

VĮ Ignalinos atominė elektrinė,

VĮ Lietuvos naftos produktų agentūra,

VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra,

Radiacinės saugos centras,

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

7. Avarija energetikos sistemoje

Energetikos ministerija

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

8. Energijos tiekimo sutrikimas

Energetikos ministerija

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

9. Hidrotechnikos statinio, komunalinių sistemų avarija

Aplinkos ministerija

Aplinkos apsaugos agentūra,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

10. Pastato, statinio griūtis

Aplinkos ministerija

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos,

Aplinkos apsaugos agentūra,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

11. Ryšių paslaugų teikimo vartotojams sutrikimas

Susisiekimo ministerija

Ryšių reguliavimo tarnyba,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

III. EKOLOGINIO POBŪDŽIO

 

 

12. Oro užterštumas, vandens užterštumas, dirvožemio, grunto užterštumas arba kitas jiems padarytas poveikis

Aplinkos ministerija

Aplinkos apsaugos agentūra,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

13. Radiacinė avarija

Aplinkos ministerija,

Sveikatos apsaugos ministerija

Aplinkos apsaugos agentūra,

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras,

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija,

Radiacinės saugos centras,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

IV. SOCIALINIO POBŪDŽIO

 

 

14. Masė nevaldomų žmonių

Vidaus reikalų ministerija

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos,

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija

15. Įvykis pasienio ruože ir teritorinėje jūroje

Vidaus reikalų ministerija

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos,

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija

16. Įvykis, susijęs su teroristine veikla

Vidaus reikalų ministerija

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos,

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos,

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija

V. KITAS ĮVYKIS, EKSTREMALUSIS ĮVYKIS

 

 

17. Gaisro keliamas pavojus, užsidegimo ar degimo grėsmė

Vidaus reikalų ministerija

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija

18. Pavojingas radinys

Vidaus reikalų ministerija

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija

19. Kultūros paveldo objektui ar vietovei keliamas pavojus arba jų sunaikinimas

Kultūros ministerija

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija

20. Ekstremalusis įvykis atstovybėje (Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir tarptautinių organizacijų atstovybėse, akredituotose ir reziduojančiose Lietuvos Respublikoje)

Užsienio reikalų ministerija

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

21. Kitas įvykis, keliantis pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) aplinkai, ekstremalusis įvykis, galintis sukelti ekstremaliąją situaciją

Vidaus reikalų ministerija

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos,

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos,

apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba,

savivaldybės administracija,

ūkio subjektas

 

_________________


Keitimosi informacija apie įvykį,

ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją

situaciją tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pirminio pranešimo apie susidariusią ekstremaliąją situaciją formos pavyzdys)

 

FORMA ES-1

 

PIRMINIS PRANEŠIMAS ____________________________________________________

(susidariusi ekstremalioji situacija)

 

1. PRANEŠĖJAS

2. ADRESATAS

 

 

DATA TEL. NR.

TEL. NR.

LAIKAS FAKSO NR.

FAKSO NR.

EL. PAŠTAS

EL. PAŠTAS

3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS

4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąJĄ situaciją, esami ir galimi pavojaus šaltiniai

 

 

 

Lapų skaičius

 

 

 

 

5. Į EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS

 

6.1. KADA SUSIDARĖ

 

 

 

6.2. KUR SUSIDARĖ

 

 

 

6.3. KAS ĮVYKO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. KAS PRANEŠĖ

 

 

 

 

 

6.5. PRIEŽASTYS

 

 

 

 

 

6.6. PROGNOZĖ

 

 

 

 

 

7. SUŽEISTIEJI SKAIČIUS

8. ŽUVUSIEJI SKAIČIUS

9. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Keitimosi informacija apie įvykį,

ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją

situaciją tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Pranešimo apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią ekstremaliąją situaciją formos pavyzdys)

 

FORMA ES-2

 

PRANEŠIMAS _____________________________________________________________

(keitimasis informacija apie gelbėjimo darbus, susidariusią ekstremaliąją situaciją)

 

1. PRANEŠĖJAS

2. ADRESATAS

 

 

DATA TEL. NR.

TEL. NR.

LAIKAS FAKSO NR.

FAKSO NR.

EL. PAŠTAS

EL. PAŠTAS

 

 

3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS

4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąJĄ situaciją)

 

 

 

Lapų skaičius

5. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVAS

6. GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS

 

 

TEL. NR.

TEL. NR.

7. DALYVAUJANČIOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS (ŽMONĖS IR TECHNIKA)

8. IŠSAMUS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS, KEITIMASIS informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ATLIEKAMI GELBĖJIMO DARBAI

10. PADARYTA ŽALA IR PATIRTI NUOSTOLIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. GYVENTOJŲ / DARBUOTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS

 

 

 

12. POREIKIAI, SIŪLYMAI, PASTABOS

 

 

 

13. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

 

_________________

 


Keitimosi informacija apie įvykį,

ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją

situaciją tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Pranešimo apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą formos pavyzdys)

 

FORMA ES-3

 

PRANEŠIMAS _____________________________________________________________

(padėtis pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius)

 

1. PRANEŠĖJAS

2. ADRESATAS

 

 

DATA TEL. NR.

TEL. NR.

LAIKAS FAKSO NR.

FAKSO NR.

EL. PAŠTAS

EL. PAŠTAS

3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PADARINIŲ ŠALINIMO DARBŲ PABAIGA (TRUMPAS APRAŠYMAS)

4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąJĄ situaciją)

 

 

 

Lapų skaičius

5. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS

 

 

 

 

 

6. ŽUVUSIEJI

 

 

 

 

7. SUŽEISTIEJI

 

 

 

 

8. KITA INFORMACIJA (VEIKSMAI, PADARYTA ŽALA, PATIRTI NUOSTOLIAI IR T. T.)

 

 

 

 

 

 

9. DALYVAVUSIOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS:

ŽMONĖS

 

TECHNIKA

9.1.

...............................

 

...............................

9.2.

...............................

 

...............................

9.3.

...............................

 

...............................

9.4.

...............................

 

...............................

9.5.

...............................

 

...............................

9.6.

...............................

 

...............................

9.7.

...............................

 

...............................

10. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

_________________


Keitimosi informacija apie įvykį,

ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją

situaciją tvarkos aprašo

5 priedas

 

KEITIMOSI INFORMACIJA apie įvykį, EkstremalųJĮ įvykį ar ekstremaliąJĄ situaciją SCHEMA

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsakingos institucijos ir informacijos teikėjai

Tarptautinės pagalbos ir kaimyninių valstybių koordinavimo centrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 

 

 

 

 

 

Atsakingų institucijų ar ūkio subjektų įgalioti asmenys, esantys įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos vietoje

Savivaldybių administracijos arba savivaldybių ekstremalių komisijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendrojo pagalbos centro skyrius, tel. 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją šaltinis

 

_________________