LIETUVOS RESPUBLIKOS Sveikatos apsaugos MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-517 „dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ Pakeitimo

 

2010 m. liepos 29 d. Nr. V-678

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos higienos normą HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-517 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 71:2009 „Soliariumai. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo(Žin., 2009, Nr. 83-3453):

1. Pripažįstu netekusiu galios 3.5 punktą.

2. Pripažįstu netekusiu galios 3.7 punktą.

3. Išdėstau 3.8 punktą taip:

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. 358 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 79-3361);“.

4. Išdėstau 3.12 punktą taip:

3.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-722 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie į Lietuvos Respublikos rinką pateikiamus kosmetikos gaminius tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 110-4692);“.

5. Išbraukiu 7 punkte skaičius „3.7“.

6. Pripažįstu netekusiu galios 9 punktą.

7. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Soliariume turi būti įmonės pirmosios pagalbos rinkinys. Įmonės pirmosios pagalbos rinkinio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto reikalavimus [3.10].“

8. Įrašau 18.3 punkte po žodžio „patalpa“ žodį „(zona)“.

9. Pripažįstu netekusiu galios 18.4 punktą.

10. Pripažįstu netekusiu galios 19.1 punktą.

11. Išdėstau 19.2 punktą taip:

19.2. paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 22 °C ir ne aukštesnė kaip 28 °C, santykinė oro drėgmė – nuo 35 % iki 60 %, oro judėjimo greitis šaltuoju metų laikotarpiu – nuo 0,05 iki 0,15 m/s, šiltuoju metų laikotarpiu – nuo 0,15 iki 0,25 m/s;“.

12. Išdėstau 19.5 punktą taip:

19.5. iš patalpų kylantis triukšmas su soliariumo patalpomis besiribojančiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose (patalpose) bei jų aplinkoje neturi viršyti teisės akto nustatytų didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo lygių [3.13].“

13. Pripažįstu netekusiu galios 21 punktą.

14. Įrašau 22 punkte po žodžio „patalpoje“ žodį „(zonoje)“.

15. Išdėstau 23 punktą taip:

23. Tualetui ir kitoms soliariumo patalpoms bei įrangai valyti turi būti naudojamas atskiras valymo inventorius. Tualeto valymo inventorius turi būti laikomas atskirai nuo kito valymo inventoriaus.“

16. Išdėstau 25 punktą taip:

25. Paslaugų teikimo patalpoje, kurioje įrengta soliariumo įranga, grindys turi būti lygios, lengvai valomos ir dezinfekuojamos.“

17. Išdėstau 26 punktą taip:

26. Patalpų sienos, lubos, pertvaros turi būti padengtos spindulių neatspindinčia medžiaga.“

18. Išdėstau 32 punktą taip:

32. Kiekvienai soliariumo įrangai turi būti skirtos ne mažiau kaip dvi apsauginių akinių poros. Apsauginiai akiniai turi būti pažymėti CE ženklu. Ant apsauginių akinių (jų pakuotės, techniniuose dokumentuose ar naudojimo instrukcijoje) turi būti nurodytas apsauginių akinių ultravioletinės spinduliuotės praleidimo faktorius.“

19. Pripažįstu netekusiu galios 37 punktą.

20. Išdėstau 39 punktą taip:

39. Soliariumo įranga turi būti techniškai prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama gamintojo nurodytu periodiškumu pagal gamintojo pateiktą techninės priežiūros planą. Techninės priežiūros darbai registruojami šios higienos normos 4 priede patvirtintos formos Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registre. Soliariumo įrangos techninės priežiūros darbų registras saugomas 2 m. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui duomenys sunaikinami. Asmens duomenys tvarkomi teisės akto nustatyta tvarka [3.2].“

21. Išdėstau 44 punktą taip:

44. Soliariumo įrangos gultas ir apsauginiai akiniai po kiekvieno paslaugos vartotojo turi būti valomi dezinfekcinių savybių turinčiomis priemonėmis. Nuvalyti paviršiai pakartotinai nuvalomi šluoste, suvilgyta vandeniu.“

22. Išdėstau 46 punktą taip:

46. Paslaugų teikimo patalpa (-os), kurioje (-iose) įrengta (-os) soliariumo įranga (-os) bei tualetas turi būti švarūs visą laiką.“

23. Išdėstau 48 punktą taip:

48. Asmenys, teikiantys soliariumų paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą teisės akto nustatyta tvarka [3.4]. Asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) (forma Nr. 048/a), patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972), laikoma soliariumo paslaugų teikimo vietoje.“

24. Išdėstau 49 punktą taip:

49. Asmenys, teikiantys soliariumų paslaugas, turi būti įgiję žinių higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus [3.15]. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimai laikomi soliariumo paslaugų teikimo vietoje.“

25. Pripažįstu netekusiu galios 50 punktą.

 

 

 

sveikatos apsaugos ministras                                           Raimondas Šukys