VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. liepos 21 d. Nr. VA-83

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 75 straipsnio 2 dalimi ir 79 straipsnio 2 dalimi, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2005, Nr. 83-3083), 17 ir 18.11 punktais:

1. T v i r t i n u pridedamas Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisykles.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. VA-133 „Dėl Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.109-4115);

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. VA-31 „Dėl Pranešimo apie identifikavimo elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje priemones PRC905 formos patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-133 „Dėl Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 61-2328);

2.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. VA-63 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. VA-31 „Dėl Pranešimo apie identifikavimo elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje priemones PRC905 formos patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-133 „Dėl Mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo (Žin., 2009, Nr.126-5466).

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                             Artūras Klerauskas


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos viršininko

2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr.VA-83

 

DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja mokesčių deklaracijų ir kitų dokumentų (toliau – dokumentai) pateikimo mokesčių administratoriui elektroniniu būdu tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243; toliau – MAĮ) ir kitais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

EDS vartotojas – fizinis asmuo, kuriam suteikiama teisė savo ir/arba atstovaujamo asmens (mokesčių mokėtojo) dokumentus mokesčių administratoriui pateikti elektroniniu būdu ir/arba atlikti kitus su teikiamais dokumentais susijusius veiksmus;

elektroninis dokumentų pateikimo būdas – dokumentų, kurių formų sąrašas yra skelbiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (toliau – EDS) svetainėje, pateikimas mokesčių administratoriui naudojant EDS (informacinių ryšių technologijų (toliau – IRT) priemones arba kompiuterinėje duomenų laikmenoje);

dokumento elektroninė forma – elektroniniu būdu teikiamo dokumento elektroninė forma, kuri skelbiama EDS svetainėje ir gali būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu;

identifikavimo EDS priemonės – tai mokesčių administratoriaus mokesčių mokėtojui suteikti prisijungimo vardas, slaptažodis, slaptažodžių kodų kortelė, skirti EDS identifikuoti EDS vartotoją;

prisijungimo vardas – tai unikali ir nekeičiama simbolių (raidžių ir/arba skaitmenų) seka, skirta EDS identifikuoti EDS vartotoją;

slaptažodis – tai simbolių (raidžių ir/arba skaitmenų) seka, skirta EDS identifikuoti EDS vartotoją, kuri turi būti pakeista pirmą kartą prisijungus prie EDS;

slaptažodžių kodų kortelė – tai papildoma EDS vartotojo identifikavimo priemonė, kurioje nurodyti kodai, įvedami jungiantis prie EDS;

žiniatinklio paslauga – tai dokumentų persiuntimo EDS būdas, kai dokumento persiuntimui naudojamos programinės priemonės, kurių parengimo techniniai reikalavimai yra skelbiami EDS svetainėje.

Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose naudojamas sąvokas.

 

II. DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIES SUDARYMAS

 

4. Mokesčių mokėtojas, sudaręs su mokesčių administratoriumi sutartį, gali teikti dokumentus elektroniniu būdu.

5. Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartis (toliau – sutartis) su mokesčių mokėtoju gali būti sudaroma šiais būdais:

5.1. elektroniniu būdu – su fiziniu asmeniu;

5.2. raštu – su juridiniu asmeniu arba su fiziniu asmeniu.

6. Elektroniniu būdu sutartis su mokesčių mokėtoju (fiziniu asmeniu) sudaroma, kai jis yra identifikuoti leidžiančios autentifikavimo sistemos vartotojas ir mokesčių administratorius su tokios autentifikavimo paslaugos teikėju yra pasirašęs duomenų teikimo sutartį. Autentifikavimo paslaugų teikėjų, su kuriais mokesčių administratorius yra pasirašęs duomenų teikimo sutartis, sąrašas skelbiamas EDS svetainėje.

7. Mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo), laikomas sudariusiu sutartį, kai jis per autentifikavimo paslaugos informacinę sistemą prisijungia prie EDS ir susipažinęs su sutartimi patvirtina savo sutikimą laikytis jos sąlygų.

8. Norėdamas gauti raštu sudaromos sutarties projektą, mokesčių mokėtojas gali užpildyti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje skelbiamą Elektroninio prašymo sutarčiai gauti formą (toliau – elektroninis prašymas). Jeigu elektroninis prašymas užpildytas teisingai, mokesčių administratorius per 10 darbo dienų nuo elektroninio prašymo gavimo dienos parengia sutarties projektą ir apie jo parengimą informuoja mokesčių mokėtoją jo elektroniniame prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu mokesčių mokėtojas elektroniniame prašyme nurodė ne visus duomenis, nurodydamas duomenis suklydo arba nustatomi kiti elektroninio prašymo (jo duomenų) trūkumai, mokesčių mokėtojas apie nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo elektroninio prašymo gavimo dienos informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu.

9. Raštu sutartis su mokesčių mokėtoju (fiziniu asmeniu) sudaroma toje apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI), kurios veiklos teritorijoje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta. Jeigu mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje neturi, sutartis sudaroma toje AVMI, kurios veiklos teritorijoje yra mokesčio objektas (pvz., nekilnojamasis turtas). Sutartis su mokesčių mokėtoju (juridiniu asmeniu) sudaroma toje AVMI, kurios veiklos teritorijoje juridinis asmuo yra įregistruotas mokesčių mokėtoju.

10. Sudarant sutartį raštu:

10.1. turi būti nurodyti mokesčių mokėtojo rekvizitai (vardas, pavardė (pavadinimas), identifikacinis numeris (kodas), gyvenamosios vietos (buveinės) adresas;

10.2. sutarties priede „Duomenys apie Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos vartotoją“ (toliau – sutarties priedas) turi būti nurodyti EDS vartotojo rekvizitai, jam suteikiamos teisės ir jų galiojimo laikotarpis. Kai sutartį sudarantis mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ir EDS vartotojas yra tas pats asmuo, sutarties priedas neteikiamas, mokesčių mokėtojas EDS vartotoju įregistruojamas pagal jo sutartyje nurodytus rekvizitus, o identifikavimo EDS priemonės jam suteikiamos taisyklių III skyriaus „Identifikavimo EDS priemonės“ nustatyta tvarka;

10.3. mokesčių mokėtojas turi pasirašyti sutartį;

10.4. pasirašydamas sutartį mokesčių mokėtojas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinti asmens tapatybę. Jeigu sutartį pasirašo mokesčių mokėtojo atstovas, prie sutarties jis turi pateikti mokesčių mokėtojo atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Atstovavimą patvirtinančio dokumento pateikti nereikia, jei sutartį pasirašo juridinio asmens vadovas arba mokesčių mokėtojo įstatyminis atstovas;

10.5. mokesčių administratorius turi patikrinti:

10.5.1. ar sutartyje ir jos priede nurodyti visi reikalingi rekvizitai (mokesčių mokėtojo vardas, pavardė (pavadinimas), identifikacinis numeris (kodas), gyvenamosios vietos (buveinės) adresas ir EDS vartotojo vardas, pavardė, identifikacinis numeris (kodas), jam suteikiamos teisės ir jų galiojimo terminas,

10.5.2. ar sutartis pasirašyta,

10.5.3. ar pateikti taisyklių 10.4 punkte nurodyti dokumentai,

10.5.4. ar sutartyje nurodyti duomenys atitinka Mokesčių mokėtojų registre įrašytus duomenis;

10.6. nustačius neatitikimus, mokesčių mokėtojui privaloma nurodyti, kaip nustatyti neatitikimai gali būti pašalinti (pvz.: mokesčių mokėtojas turi pateikti papildomus dokumentus, nurodyti papildomus rekvizitus ir pan.). Sutartis nepasirašoma tol, kol nustatyti neatitikimai nepašalinami.

11. Kai sutartis sudaroma elektroniniu būdu, tai visų mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus rekvizitų nurodyti neprivaloma.

12. Mokesčių mokėtojui gali atstovauti vienas arba keli EDS vartotojai (kai sutartį sudaro mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo), rekomenduotina, kad vienas iš EDS vartotojų būtų juridinio asmens vadovas). Prie sudaromos sutarties pridedama tiek sutarties priedų, kiek bus EDS vartotojų. Sutarties priede turi būti nurodomos EDS vartotojui suteikiamos teisės.

13. Mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo) gali EDS vartotojui suteikti EDS vartotojų administratoriaus teisę. Tarp mokesčių mokėtojo sutartyje įgaliotų EDS vartotojų gali būti tik vienas EDS vartotojų administratorius, kuriam draudžiama elektroniniu būdu (EDS) savo teises perleisti kitam asmeniui.

Mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) EDS vartotojų administratoriaus teises gauna sutarties sudarymo metu ir jas gali perleisti kitam asmeniui tuo atveju, kai jį atstovauja kitas (kiti) asmuo (asmenys).

14. Kai mokesčių mokėtojas nori pakeisti sutarties priede nurodytus duomenis, jis mokesčių administratoriui raštu ar per EDS turi pateikti tinkamai užpildytą naują sutarties priedą.

15. Kai baigiasi iš anksto sutarties priede nurodytų teisių (ir/ar įgaliojimų) atlikti atitinkamus veiksmus galiojimo terminas, sutarties priedas mokesčių administratoriui neteikiamas.

16. Apie EDS vartotojo teisės atstovauti mokesčių mokėtojui pasibaigimą raštu arba per EDS gali pranešti ir pats EDS vartotojas.

 

III. IDENTIFIKAVIMO EDS PRIEMONĖS

 

17. Kai EDS vartotojas pirmą kartą EDS įregistruojamas raštu sudaromos sutarties pagrindu, jam suteikiamos identifikavimo EDS priemonės.

18. EDS vartotojui taikytinos identifikavimo EDS priemonės suteikiamos tik EDS vartotojui atvykus į AVMI, pvz., tais atvejais, kai sutartį sudaro juridinis asmuo, o EDS vartotoju įregistruojamas juridinio asmens buhalteris, identifikavimo EDS priemonės įteikiamos EDS vartotojui – juridinio asmens buhalteriui – atvykus į AVMI.

19. AVMI, EDS vartotojui įteikdama identifikavimo EDS priemones, turi jam paaiškinti apie šių priemonių naudojimą, pvz.: suteiktas identifikavimo EDS priemones EDS vartotojas turi saugoti paslaptyje, jas naudoti tiesiogiai prisijungdamas prie EDS, šių priemonių naudojimo klausimais EDS vartotojas gali kreiptis į AVMI arba į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių informacijos skyrių (toliau – MIC) ir pan.

20. EDS vartotojui atvykus į AVMI ir žodžiu arba laisvos formos raštu paprašius suteikti jam identifikavimo EDS priemones bei pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinus asmens tapatybę, AVMI, suteikdama jam identifikavimo EDS priemones, dviem egzemplioriais parengia Pranešimą apie identifikavimo Elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje priemones (toliau – Pranešimas apie identifikavimo EDS priemones). Pranešime apie identifikavimo EDS priemones turi būti nurodyta, kokios identifikavimo EDS priemonės EDS vartotojui suteiktos. Vienas Pranešimo apie identifikavimo EDS priemones egzempliorius įteikiamas EDS vartotojui, kitas, su EDS vartotojo parašu, patvirtinančiu jam įteiktų identifikavimo EDS priemonių gavimą, lieka AVMI.

21. Jeigu EDS vartotojas praranda, sugadina, užblokuoja ar dėl kitų priežasčių negali naudotis jam suteiktomis identifikavimo EDS priemonėmis, naujos identifikavimo EDS priemonės jam suteikiamos taisyklių 18–20 punktuose nustatyta tvarka.

22. Dėl slaptažodžių kodų kortelės EDS vartotojas gali kreiptis telefonu į AVMI arba į MIC, kurie, atsižvelgdami į EDS vartotojo prašymą, gali užblokuoti slaptažodžių kodų kortelę ir palikti/nepalikti EDS vartotojui galimybę prisijungti prie EDS naudojantis kitomis identifikavimo EDS priemonėmis.

23. Kai mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) sutartį su mokesčių administratoriumi yra sudaręs elektroniniu būdu, identifikavimo EDS priemonės jam suteikiamos taisyklių 18–20 punktuose nustatyta tvarka.

24. Tais atvejais, kai į AVMI dėl identifikavimo EDS priemonių kreipiasi mokesčių mokėtojo atstovas, jis AVMI turi pateikti mokesčių mokėtojo atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

 

IV. DOKUMENTŲ PILDYMO IR PATEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU TVARKA

 

25. EDS vartotojas elektroniniu būdu gali pateikti savo, jeigu yra sudaręs sutartį, arba kito mokesčių mokėtojo, kuris jam savo sutartyje suteikė atitinkamą teisę, dokumentus.

26. Elektroniniu būdu teikiamo dokumento elektroninė forma, kuri skelbiama EDS svetainėje, turi būti užpildyta ir pateikta pagal atitinkamo dokumento pildymo ir pateikimo taisykles.

27. Dokumentų elektroninės formos gali būti pildomos neprisijungus prie EDS („off-line“) ir prisijungus prie EDS („on-line“). Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustato ir EDS skelbia, ar prisijungus prie EDS gali būti pildomos atitinkamos dokumentų elektroninės formos.

28. Dokumentų elektroninėms formoms (.mxfd formato) pildyti neprisijungus prie EDS rekomenduojama naudoti Valstybinės mokesčių inspekcijos nemokamai platinamą programą ABBYY eFormFiller, kurios įdiegimo ir naudojimo instrukcija skelbiama EDS.

29. Dokumentų elektroninių formų, nepasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, pateikimo būdai:

29.1. kai dokumento elektroninė forma pildoma neprisijungus prie EDS („off-line“), ji (failas) gali būti pateikiama:

29.1.1. per EDS,

29.1.2. persiunčiant ją elektroniniu paštu deklaracija@vmi.lt ir ją patvirtinant,

29.1.3. persiunčiant ją naudojantis žiniatinklio paslauga ir ją patvirtinant,

29.1.4. kompiuterinėje duomenų laikmenoje (diskelyje, kompaktiniame diske, atmintuke ir kt.) taisyklių 9 punkte nurodytai AVMI, kuri nedelsdama dokumento failo duomenis suveda į EDS. Suvedusi dokumento failo duomenis į EDS, AVMI mokesčių mokėtojui įteikia (tiesiogiai arba, mokesčių mokėtojui pageidaujant, IRT priemonėmis) dokumento pateikimo faktą liudijantį pranešimą;

29.2. dokumento elektroninė forma gali būti pildoma ir pateikiama prisijungus prie EDS („on-line“), jeigu toks pildymo būdas yra numatytas atitinkamai dokumento formai.

30. Dokumentų elektroninių formų, pasirašytų kvalifikuotu elektroniniu parašu, pateikimo būdai:

30.1. per EDS (tiek prisijungus prie EDS – „on-line“ (jeigu toks pildymo būdas yra numatytas atitinkamai dokumento formai), tiek neprisijungus – „off-line“);

30.2. persiunčiant ją naudojantis žiniatinklio paslauga (tarp jų ir naudojant ABBYY eFormFiller dokumentų pildymo programą).

31. Jeigu EDS vartotojas neturi galimybės naudotis IRT priemonėmis, jis gali dokumentą užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu atvykęs į bet kurią AVMI, kurioje yra mokesčių mokėtojams skirta kompiuterizuota darbo vieta su interneto prieiga.

32. Persiuntus (patvirtinus) failą, atliekamas jo patikrinimas ir atsižvelgiant į failo apdorojimo stadiją jam suteikiamas atitinkamas statusas. Failų statusai ir jų aprašymai pateikiami EDS svetainėje. Jeigu dokumentas neatitinka elektroninio dokumento specifikacijos reikalavimų, pasirašytas elektroniniu parašu asmens, neturinčio tam suteiktos teisės, EDS vartotojas neturi teisės teikti dokumento jame nurodyto mokesčių mokėtojo vardu, neįmanoma nustatyti mokesčių mokėtojo, už kurį dokumentas yra teikiamas, neįmanoma nustatyti dokumento mokestinio laikotarpio ir panašiais atvejais, mokesčių mokėtojas IRT priemonėmis nedelsiant informuojamas, dėl kokių priežasčių jo pateiktas failas nepriimtas. Jeigu dokumentas teikiamas taisyklių 29.1.4 punkte nustatyta tvarka, mokesčių mokėtojas apie nustatytas klaidas informuojamas tiesiogiai dokumento pateikimo metu.

33. Dokumento pateikimo elektroniniu būdu data nustatoma EDS programinėmis priemonėmis ir nurodoma mokesčių mokėtojui taisyklių 29.1.4 punkte nustatyta tvarka arba IRT priemonėmis.

 

V. PATEIKTŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS IR PRIĖMIMAS

 

34. Kai mokesčių mokėtojas pateikia dokumentą, atliekamas automatizuotas pateikto dokumento tikrinimas (toliau – dokumento tikrinimas), po kurio dokumentui suteikiamas atitinkamas statusas. Dokumentams suteikiami statusai ir jų aprašymai skelbiami EDS svetainėje.

35. Jeigu atliekant dokumento tikrinimą nustatomi dokumento trūkumai, mokesčių mokėtojui siunčiama Pranešimo apie Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikto dokumento trūkumus FR1025 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. VA-28 (Žin., 2009, Nr. 39-1502). Pranešime nurodoma, kokiu būdu ir per kokį terminą nustatyti trūkumai turi būti pašalinti bei kokios trūkumų nepašalinimo pasekmės.

36. Vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. VA-80 (Žin., 2010, Nr. 83-4398), elektroniniu būdu pateikti dokumentai saugomi EDS duomenų bazėje ir duomenų bazės archyvuose.

37. Mokesčių mokėtojas, pateikęs dokumentą elektroniniu būdu, raštu (popierinio varianto) neteikia, išskyrus tuos atvejus, kai mokesčių administratorius to pareikalauja.

 

_________________


Dokumentų teikimo

elektroniniu būdu taisyklių

1 priedas

 

(Dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutarties pavyzdinė forma)

 

DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS

 

___________ Nr. _________________

(data)      (registracijos numeris)

_________________________

(vieta)

 

I. SUTARTIES ŠALYS

 

____________________________________________________________________

(mokesčių administratoriaus pavadinimas)

kurią atstovauja _______________________, veikiantis (-i) pagal ____________________

(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)        (atstovavimo pagrindas)

____________________________ (toliau – mokesčių administratorius) ir

_________________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo vardas, pavardė arba pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)

(toliau – mokesčių mokėtojas), kurį (-ią) atstovauja _______________, veikiantis (-i)

(atstovo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

pagal ________________________________________, sudarė šią Dokumentų

(atstovavimo pagrindas)

teikimo elektroniniu būdu sutartį (toliau – sutartis).

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Sutartis nustato mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus santykius teikiant ir priimant dokumentus elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (toliau – EDS).

2. Dokumentų, dėl kurių teikimo elektroniniu būdu šalys susitaria, formų sąrašas skelbiamas EDS svetainėje.

 

III. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

3. Mokesčių mokėtojas privalo:

3.1. prieš pradėdamas teikti dokumentus elektroniniu būdu, susipažinti su Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis (toliau – taisyklės);

3.2. per 5 darbo dienas mokesčių administratoriui pateikti atitinkamai užpildytą sutarties priedą „Duomenys apie Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos vartotoją“ (toliau – sutarties priedas) tais atvejais, kai nutraukiami ar keičiami EDS vartotojo įgaliojimai teikti dokumentus ir/arba atlikti kitus su teikiamais dokumentais susijusius veiksmus.

4. Mokesčių mokėtojas įsipareigoja:

4.1. teikti teisingus duomenis teisės aktų nustatytais terminais;

4.2. teikiant dokumentus elektroniniu paštu, naudoti tik EDS įregistruotą elektroninio pašto adresą;

4.3. EDS vartotojo (-ų) asmens duomenis naudoti tik su jo(-ų) sutikimu elektroninių dokumentų teikimo ir/ar deklaravimo tikslais.

5. Mokesčių administratorius turi teisę nepriimti dokumento, jeigu jis neatitinka elektroniniu būdu teikiamiems dokumentams keliamų pildymo ir pateikimo reikalavimų.

6. Mokesčių administratorius įsipareigoja:

6.1. konsultuoti mokesčių mokėtoją dokumentų teikimo elektroniniu būdu klausimais;

6.2. gavęs dokumentą elektroniniu būdu informuoti mokesčių mokėtoją apie dokumento priėmimą EDS;

6.3. elektroniniu būdu pateiktų dokumentų duomenis ir kitą susijusią informaciją laikyti paslaptyje. Informaciją teikti teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

7. Mokesčių administratorius teisės aktų nustatyta tvarka atsako už mokesčių mokėtojo elektroniniu būdu pateiktų dokumentų saugojimą.

8. Mokesčių administratorius neatsako už tai, kad dėl informacinių ryšių technologijų gedimų mokesčių mokėtojas negalės prisijungti prie EDS arba kad dėl tokių gedimų bus prarasti ar iškraipyti duomenys jų pateikimo metu.

9. Nei viena iš šalių neatsako už visišką ar dalinį įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Įrodžius nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nuostatomis, Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., Nr. 1996, Nr. 68-1652), ir Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 (Žin., 1997, Nr. 24-556).

10. Neužtikrinus identifikavimo EDS priemonių saugumo, perdavus jas tretiesiems asmenims ir/ar laiku nepranešus apie tai mokesčių administratoriui, už pasekmes atsako mokesčių mokėtojas.

 

V. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, KEITIMAS

 

11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir/ar patvirtinimo EDS dienos ir yra neterminuota.

12. Mokesčių administratorius turi teisę vienašališkai keisti sutarties sąlygas, apie tai informavęs mokesčių mokėtoją prieš 15 kalendorinių dienų.

13. Sutarties duomenys keičiami ir/arba papildomi, pateikiant naują sutarties priedą.

14. Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių arba sudaryti ir patvirtinti per EDS, išskyrus 12 punkte nurodytą atvejį.

15. Kiekviena iš šalių turi teisę nutraukti sutartį. Apie tai šalis raštu turi įspėti kitą šalį prieš 15 darbo dienų. Jeigu mokesčių mokėtojas pažeidžia sutarties sąlygas, mokesčių administratorius turi teisę nutraukti sutartį nesilaikydamas šiame punkte nustatyto įspėjimo termino.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Atvejais, kurių nenumato ši sutartis, šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir taisyklėmis.

17. Iškilusius ginčus dėl sutarties vykdymo šalys sprendžia derybų būdu. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti derybų būdu, kiekviena šalis turi teisę ginčą spręsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

18. Sutartis sudaroma ir pasirašoma lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

 

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Mokesčių administratorius

(Pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kiti rekvizitai)

Mokesčių mokėtojas

(Pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas), buveinės (gyvenamosios vietos) adresas, kiti rekvizitai)

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė)

 

(A.V.)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

_________________


Dokumentų teikimo

elektroniniu būdu sutarties

priedas

 

DOKUMENTŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIES

_____________ NR. ____________________

(data)                  (registracijos numeris)

PRIEDAS

DUOMENYS APIE ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS VARTOTOJĄ

 

________ Nr. _________________

(data)      (registracijos numeris)

_______________

(vieta)

 

______________________________________________ įgalioja:

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas)

 

Elektroninio deklaravimo sistemos (toliau – EDS) vartotoją:

vardas (-ai) ___________________________________________________________

pavardė (-ės) _________________________________________________________

identifikacinis numeris (kodas) ___________________________________________

 

atstovauti EDS sistemoje suteikdamas šias teises:

 

1. Elektroniniu parašu pasirašyti*:

£[] visus dokumentus

£[] tik nurodytas dokumentų formas (dokumentų formos) ______________________

____________________________________________________________________

 

2. Elektroniniu būdu pateikti **:

£[] visus dokumentus

£[] tik nurodytas dokumentų formas (dokumentų formos) ______________________

____________________________________________________________________

 

3. Peržiūrėti dokumentus:

£[] visus dokumentus

£[] tik nurodytas dokumentų formas (dokumentų formos) ______________________

____________________________________________________________________

 

4. Peržiūrėti ir užsakyti pažymas:

£[] visas

£[] tik nurodytas (pažymų tipai) ___________________________________________

____________________________________________________________________

 

5. Vykdyti kitų EDS vartotojų teisių administravimą *** £[]

 

Nustatytos teisės galioja (jeigu data „iki“ neįrašyta – teisių galiojimas neterminuotas):

Data (nuo) ____________________

Data (iki) _____________________

 

______________________________ nutraukia visas suteiktas teises

(mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas ir pavardė, identifikacinis numeris (kodas)

šiam EDS vartotojui:

 

vardas (-ai) ___________________________________________________________

pavardė (-ės) _________________________________________________________

identifikacinis numeris (kodas) ___________________________________________

Data (nuo) ____________

Nedelsiant £[]

 

Šis sutarties priedas yra neatskiriama sutarties dalis.

 

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Mokesčių administratorius

(Pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kiti rekvizitai)

Mokesčių mokėtojas

(Pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas), buveinės (gyvenamosios vietos) adresas, kiti rekvizitai)

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė)

 

(A.V.)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

* Elektroninio pasirašymo teisė (1 punktas) nustato dokumentų pateikimo (2 punktas) bei dokumentų peržiūros teisių (3 punktas) suteikimą.

** Dokumentų pateikimo teisė (2 punktas) nustato ir dokumentų peržiūros teisės (3 punktas) suteikimą.

*** Tarp mokesčių mokėtojo sutartyje įgaliotų EDS vartotojų gali būti tik vienas EDS vartotojų administratorius, kuris negali Elektroniniu būdu (EDS) savo teisių perleisti kitam asmeniui.

Pastaba. Naujas sutarties priedas visa apimtimi pakeičia prieš tai galiojusį to paties vartotojo sutarties priedą.

 

_________________


Dokumentų teikimo

elektroniniu būdu taisyklių

2 priedas

 

(Pranešimo apie identifikavimo Elektroninėje deklaravimo informacinėje sistemoje priemones pavyzdinė forma)

 

(herbas)

 

(Mokesčių administratoriaus pavadinimas)

(Įstaigos duomenys)

__________________________________________________________________________

 

(Adresatas)

(Data) Nr. (Registracijos numeris)

 

 

PRANEŠIMAS

APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINĖJE DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES

 

Pranešame apie Jums suteiktas identifikavimo Elektroninėje deklaravimo informacinėje sistemoje (toliau – EDS) priemones*:

 

Eil. Nr.

Identifikavimo EDS priemonės pavadinimas (pvz.: prisijungimo vardas, slaptažodis ir pan.)

Suteikta identifikavimo EDS priemonė (pvz.: VPavardenis, Nr. 123458 ir pan.)

Identifikavimo EDS priemonės įteikimo būdas (tiesiogiai arba EDS priemonėmis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Suteiktas identifikavimo EDS priemones EDS vartotojas turi saugoti paslaptyje ir neperleisti/neatskleisti jų kitiems asmenims.

 

_____________

(pareigų pavadinimas)

__________

(parašas)

_____________

(vardas, pavardė)

 

Jei praradote arba dėl kitų priežasčių negalite naudotis Jums suteiktomis identifikavimo EDS priemonėmis, jei turite klausimų apie dokumentų teikimą Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu, skambinkite telefonais: 1882 (skambinant iš TEO, OMNITEL, BITĖ, TELE2 tinklų) arba 8 700 55882 (skambinant iš kitų tinklų) arba kreipkitės į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją.

_________________